Anasayfa / Dosyalar / İŞKUR - İşsizlik Sigortası Mevzuatı Dosyalar / Özel İstihdam Büroları – Faaliyet Konuları – Sorumluluk Halleri ve Uygulanacak Cezalar

Özel İstihdam Büroları – Faaliyet Konuları – Sorumluluk Halleri ve Uygulanacak Cezalar

Sponsorlu Bağlantılar

Not: 20 Mayıs 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6715 sayılı İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun özel istihdam bürolarıyla ilgili önemli değişiklikler getirmiş, geçici iş ilişkisi (kiralık işçi) uygulamasının özel istihdam büroları aracılığıyla yürütülmesi hükme bağlanmıştır. Ayrıca 11 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete’de Özel İstihdam Büroları Yönetmeliğinin yenisi yayımlanmıştır. Dolayısıyla aşağıda belirtilen konularda uygulama değişikliği olabilir.

1-Genel Açıklama: Konuyla ilgili yasal düzenleme 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 17, 18, 19 ve 20 nci maddelerinde yapılmış, ayrıca 01.08.2008 tarih – 26954 sayılı Resmi Gazetede Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği, 24.01.2005 tarih – 25706 sayılı Resmi Gazetede de Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Masraf Karşılıklarının Tespiti ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik yayımlanmıştır. Buna göre;

İş arayanların elverişli oldukları işlere yerleştirilmeleri ve çeşitli işler için uygun işçiler bulunmasına aracılık etme işi, Türkiye İş Kurumu yanında bu amaçla gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan özel istihdam bürolarınca da yapılabilir. Özel istihdam büroları, Türkiye İş Kurumunca iş piyasasının ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenecek sayıda ve aranan koşullar çerçevesinde seçilmek ve izin verilmek kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşları dışında iş ve işçi bulma faaliyetlerinde bulunabilirler. Ancak yurt dışında çalışması için iş bulunan kişilerin, hizmet akitlerinin ayrıca İş-Kur’a onaylatılması zorunludur.

2-Özel İstihdam Bürolarının Faaliyet Konuları:

Özel istihdam büroları, yurt içi ve yurt dışında iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyeti ile işgücü piyasası, istihdam ve insan kaynaklarına yönelik hizmetlerde bulunabilirler. Ancak;

• Kamu kurum ve kuruluşlarında iş ve işçi bulma faaliyetlerinde bulunamazlar.

• Mesleki olarak geçici iş ilişkisi düzenleme faaliyetinde bulunamazlar.

• Özel istihdam bürolarının yurt dışı işe yerleştirme faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslar Türkiye İş Kurumu tarafından belirlenir.

3-Başvuruda Sırasında Aranacak Şartlar:

Kanunun 17 nci maddesine göre, özel istihdam bürosu açmak için başvuracak gerçek kişiler ile tüzel kişileri idare, temsil ve ilzama yetkili kişilerin;

a-En en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmaları,

b-Müflis veya konkordato ilân etmiş olmamaları,

c-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesine göre devlet memurluğuna atanmaya engel mahkûmiyetin bulunmaması,

gerekmektedir.

Ayrıca, özel istihdam bürolarının, iş ve işçi bulma faaliyetlerini gerçekleştirebilecek ölçüde yönetim, nitelikli uzman personel, teknik donanım ve uygun bir işyerine sahip olmaları, iş ve işçi bulma aracılığı izni için 20.752 TL (2010 yılı için geçerli – her yıl yeniden değerleme oranında artırılır) tutarında kat’î ve süresiz banka teminat mektubu ile istenilen diğer bilgi ve belgeleri Türkiye İş Kurumuna vermeleri, ayrıca 1.650 TL (2010 yılı için geçerli – her yıl yeniden değerleme oranında artırılır) masraf karşılığı ödemeleri gerekir.

4-Başvurunun Şekli – Sonucu:

Özel İstihdam Bürosu açma ile ilgili başvurular Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerine yapılır ve yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda Kurumca değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda uygun bulunanlar ilân edilir ve başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Özel istihdam bürosu açmak için Türkiye İş Kurumunun internet sayfasında bulunan Başvuru Formu (il müdürlüklerinden de temin edilebilir) ekinde;

a-Yetkili kişiye ait T.C. kimlik numarası beyanı veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınan çalışma izin belgesinin örneğinin,

b-Yetkili kişiye ait en az lisans düzeyinde öğrenim belgesinin örneği, yurtdışı okullardan mezun olanlar için yeminli mütercimlerce Türkçe’ye tercüme edilmiş diploma örneğinin,

c-Yetkili kişiye ait müflis veya konkordato ilan etmemiş olduğuna ilişkin ticaret sicil memurluğundan veya ticaret mahkemelerinden alınmış belgesinin,

d-Yetkili kişiye ait Cumhuriyet Başsavcılığından alınmış adli sicil belgesinin,

e-7 nci maddede belirtilen kriterlere uygun, nitelikli uzman personelin özgeçmişi, işyerine sahip olunduğuna ilişkin belge ve yeterli teknik donanıma sahip olunduğuna dair beyanın,

f-Kuruluş ve değişikliklere ilişkin ticaret sicili gazeteleri, şirket niteliği taşımayan tüzel kişiler için kuruluş sözleşmesi ya da yerine geçen belgenin,

g-Yetkili kişiye ait imza sirkülerinin,

h-Kat’î ve süresiz banka teminat mektubunun (2010 yılı için 20.752 TL),

Kurum il/şube müdürlüğüne ibraz edilmesi/verilmesi,

ı-Masraf karşılığının ödenmesi (2010 yılı için 1.650 TL),

gerekir.

Kurum tarafından (e) bendinde yer alan bilgilere ilişkin ayrıca belge istenebilir.

Başvuruların kabul edilebilmesi için;

a-Uzman personelin en az ön lisans mezunu veya iş ve işçi bulma, istihdam, insan kaynakları gibi alanlarda sertifikalı bir eğitim almış olması ya da bu alanlarda tecrübeli olması, gerekmektedir.

b-Özel istihdam bürolarının, münhasıran iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetinin yapılması için tahsis edilmiş, iş arayanla görüşme yapılabilecek şartları haiz fiziki bir mekâna ve/veya internet sayfasına sahip olmaları, gerekmektedir.

c-Özel istihdam bürolarının, iş arayanlara, işe yerleştirmelere ve açık işlere ilişkin kayıtların ve istatistikî bilgilerin elektronik ortamda derlenmesine, kayıt ve muhafazasına ve elektronik iletişime uygun teknik donanıma sahip olması,

gerekmektedir.

Özel istihdam bürosu izin başvuruları, gerektiğinde yerinde tespit ve inceleme yapılmak suretiyle en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Kurum Yönetim Kurulu tarafından özel istihdam bürosu olarak faaliyette bulunması uygun görülen talep sahiplerine yazılı olarak bilgi verilir ve Kurum internet sayfasında da ilan edilir. Başvuruları uygun bulunan gerçek veya tüzel kişilere, Özel İstihdam Bürosu İzin Belgesi verilir. Özel istihdam bürosu başvurularında alınacak masraf Kurum Yönetim Kurulunca belirlenir ve Kurum internet sayfasında ilan edilir. Başvurusu uygun bulunmayan gerçek veya tüzel kişilere, masraf iade edilir.

Özel istihdam büroları, bulundukları yerin ticaret siciline kayıtlı olmak ve Kuruma bilgi vermek kaydıyla aynı ilde veya başka bir ilde şube veya irtibat büroları açabilir.

Özel istihdam büroları, Kurumdan izin almak şartıyla sistem ve markalarını birinci fıkrada sayılan koşulları yerine getiren üçüncü kişilere kullandırabilir veya temsilcilik verebilirler.

5-Verilen İznin Geçerlilik Süresi ve İptali:

Kurumca verilen izinler üç yıllık süre için geçerlidir. İzin süresi, iznin sona erme tarihinden itibaren en az bir ay önce yazılı talepte bulunulması, iznin verilmesinde aranan şartların mevcut olması, ilave kat’i ve süresiz teminat mektubu verilmesi ve yenileme masraf karşılığı ödenmesi kaydıyla, Kurumca üçer yıllık sürelerle yenilenebilir.

Kurum, iş ve işçi bulma faaliyeti için izin verilmesi ve izin yenilenmesi işlemleri ile ilgili olarak özel istihdam bürolarından masraf karşılığı alır.

Özel istihdam bürolarına verilen izinler;

• İznin verildiği ya da yenilendiği tarihten itibaren, söz konusu özel istihdam bürosu tarafından onsekiz ay içerisinde hiçbir işe yerleştirme işlemi gerçekleştirilmemiş olması,

• İzin verilmesi veya yenilenmesi için aranan şartların taşınmadığı veya kaybedildiği tespit edilmiş olması,

• 4904 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarındaki yükümlülüklere Kurum tarafından yazılı olarak ikaz edilmelerine rağmen uyulmamış veya aynı maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtildiği şekilde bir anlaşma yapılmış olması,

• 4904 sayılı Kanunun 20 nci maddenin (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan fiillerin üçüncü kez tekrarlanması,

halinde iptal edilir.

Özel istihdam büroları, yenilememe ve iptal kararlarına karşı, kararın tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Türkiye İş Kurumuna itiraz edebilirler. İtirazların otuz gün içinde sonuçlandırılması zorunludur. İtiraz yoluna başvurulmuş olması ilgililerin yargı yoluna gitme haklarını ortadan kaldırmaz.

6-Yazılı Sözleşme Yapma ve Kayıt Tutma Zorunluluğu Bulunan Haller:

Yönetmeliğin 14 üncü maddesi uyarınca özel istihdam büroları;

• 13 üncü maddede belirtilen mesleklerde ve görevlerde (profesyonel sporcu, teknik direktör, antrenör, manken, fotomodel ve sanatçı meslek guruplarında yer alanlar ile genel müdür veya bu göreve eş ya da daha üst düzey yöneticiler) işe yerleştirmeler için işçi ve işveren ile yazılı sözleşme düzenlemek zorundadır.

• İş arayanlara ve işe yerleştirilen kişilere ait kimlik, eğitim, meslek bilgileri ile işverenlerden alınan açık işlere ait eğitim, meslek ve iletişim bilgilerini kayıt altına almak zorundadır.

• Yapılan sözleşmelerde; iş arayanın kimlik bilgileri, işyerine ait bilgiler, işe yerleştirme karşılığı işçi veya işverenden alınan ücret, işçinin çalışacağı işte alacağı brüt ücret tutarı, yerleştirilen meslek ve/veya pozisyona ilişkin hususların bulunması zorunludur.

7-Kuruma Bilgi, Belge Verme ve Saklama Zorunluluğu:

• Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca; özel istihdam büroları, işgücü piyasasının izlenmesi için gerekli olan; iş arayanlar, açık işler ve işe yerleştirmelerle ilgili üçer aylık dönemlere ait istatistiklerini, internet ortamında nisan, temmuz, ekim ve ocak ayının 20’sine kadar Türkiye İş Kurumuna göndermek; izin aldıktan sonra unvan, faaliyet alanı, yetkili kişi, nitelikli personel, posta adresi, internet sayfası ve elektronik posta adresi değişikliklerini ise 10 gün içinde başvurusunu yaptığı Türkiye İş Kurumu il veya şube müdürlüğüne bildirmek, uygulamanın takibi için gerekli olan diğer bilgi ve belgeleri de talep edilmesi halinde Türkiye İş Kurumuna vermek zorundadır.

• Özel istihdam büroları, düzenleme tarihini izleyen takvim yılı başından itibaren;

a-Yönetmeliğin 13 üncü maddede belirtilen ücret alınabilecek mesleklerle ilgili yazılı sözleşmeleri üç yıl,

b-İş arayanlara ait kimlik, eğitim, meslek bilgilerini iki yıl,

c-İşe yerleştirilen kişilere ait kimlik, eğitim, meslek bilgilerini üç yıl,

d-İşverenlerden alınan açık işlere ait eğitim, meslek ve iletişim bilgilerini iki yıl,

e-İstatistikî bilgilerin Kuruma gönderildiğine dair belgeleri iki yıl,

f-Kurumca onaylanan yurtdışı iş sözleşmelerini beş yıl,

g-Yetkili kişi dışında imza atabilecek kişilerle ilgili olarak düzenlenen belgeleri iki yıl,

süreyle saklamak ve Türkiye İş Kurumunun talebi halinde ibraz etmek zorundadır.

• Özel istihdam bürolarından alınan bilgilerin Türkiye İş Kurumunca kullanımında, bu bilgilerin hizmete özel olduğu hususu dikkate alınır.

8-Teminat Mektubuna İlişkin Hususlar:

• Başvuru sırasında alınan teminat mektubu miktarı 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca her yıl yeniden değerleme oranında artırılır. Özel istihdam büroları, artırılan miktar kadar ek kat’î ve süresiz banka teminat mektubunu şubat ayı sonuna kadar Kuruma ibraz etmek zorundadır.

• Özel istihdam büroları tarafından Kuruma verilen teminat mektupları, Kanun kapsamında herhangi bir Kurum alacağının bulunmaması kaydıyla;

a-İzin ve yenileme talebinin reddi halinde kararın tebliğ tarihinden,

b-Yenileme talebinde bulunulmaması halinde izin süresinin bitiminden,

c-İzin süresi içinde büronun kendi faaliyetine son verme talebinden,

itibaren bir ay içinde iade edilir.

• Kurum gerektiğinde inceleme yaparak, inceleme sonuçlarına göre teminat mektubunu iade eder.

9-Diğer Hususlar:

• Özel istihdam bürolarında, Kurum tarafından verilen izin belgeleri, iş arayanlardan ücret alınmayacağı ve menfaat temin edilemeyeceği ifadesi ve ilgili il müdürlüğünün adres ve telefonlarının yer aldığı bilgiler herkesin görebileceği bir yere asılır. Ayrıca internet ana sayfalarında da bu bilgilere yer verilir.

• Özel istihdam büroları tarafından kullanılan, başlıklı kâğıt, tabela, afiş ve ilanlarda Yönetmelik ekindeki logonun kullanılması zorunludur.

• Özel istihdam bürolarının 4904 sayılı Kanunun uygulanması ile ilgili faaliyetlerini denetleme yetkisi Türkiye İş Kurumu müfettişlerine aittir. Özel istihdam büroları, müfettişlerin istedikleri her türlü bilgiyi vermek ve bu bilgilerin doğruluğunu ispata yarayan defter, kayıt ve belgeleri ibraz etmek zorundadırlar.

• Özel istihdam büroları, iş arayanlara ve açık işlere ilişkin bilgileri sadece iş ve işçi bulma faaliyeti için gerekli olması halinde toplayabilir, işleme tabi tutabilir veya bunlardan yararlanabilirler.

• Özel istihdam büroları iş arayanlardan her ne ad altında olursa olsun menfaat temin edemez ve ücret alamazlar. İşe yerleştirme faaliyeti karşılığı ücret sadece işverenden alınır. Ancak, yönetmeliğin 13 üncü maddesi uyarınca; Özel istihdam büroları; profesyonel sporcu, teknik direktör, antrenör, manken, fotomodel ve sanatçı meslek guruplarında yer alanlar ile genel müdür veya bu göreve eş ya da daha üst düzey yöneticilerden ücret alabilir.

• Kurumdan izin alan özel istihdam büroları Kurum internet sayfasında yayınlanmakta olup; yayın kuruluşlarının, iş ve işçi bulma ilanı veren aracı kişilerin Kurumdan izin belgesi alıp almadıkları ve izin verilen faaliyet sürelerini kontrol etmeleri gerekmektedir.

• İş ve işçi bulma faaliyetleri ile ilgili olarak;

a-Özel istihdam bürolarının yönetmelikte öngörülenler dışında iş arayanlarla ücret konusunda anlaşma yapmaları, onlardan ücret almaları veya herhangi bir şekilde menfaat temin etmeleri halinde özel istihdam büroları ile işverenler arasında yapılmış bulunan anlaşmalar,

b-İşgücünün sigortasız çalışması veya sendikaya üye olmaması ya da asgari ücretin altında ücret ödenmesi koşullarını taşıyan anlaşmalar,

c-Bir işverenin veya bir iş arayanın, işe yerleştirme faaliyeti için diğer özel istihdam bürolarından veya Kurumdan hizmet almalarını engelleyen anlaşmalar,

geçersizdir.

• Özel istihdam büroları işgücü piyasasının izlenmesi için gerekli olan iş arayanlar, açık işler ve işe yerleştirmelerle ilgili istatistikleri düzenli olarak Kuruma bildirmek, uygulamanın takibi için gerekli olan diğer bilgi ve belgeleri de talebi üzerine Kuruma vermek zorundadırlar.

10-Uygulanacak İdari Para Cezaları:

Önemli Açıklama! Aşağıda belirtilen idari para cezası tutarları 2010 yılı için geçerli olup, söz konusu cezalar 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca her yıl yeniden değerleme oranında artırılır. Güncel idari para cezası tutarları Türkiye İş Kurumu Tarafından Uygulanacak İdari Para Cezaları bölümünde yer almaktadır.

• 4904 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrasına aykırı olarak, yurtdışı iş ve işçi bulma faaliyetlerine ilişkin hizmet akitlerini Kuruma onaylatmayanlara aynı Kanunun 20 nci maddesinin (a) bendi gereği, her bir hizmet akdi için 343 TL,

• 4904 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin son fıkrasına aykırı olarak, Kurum tarafından istenilen bilgi ve belgelerle, işgücü piyasasının izlenmesi için gerekli olan istatistiksel bilgileri talebin tebliği tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde Kuruma vermeyenlere aynı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendi gereği 687 TL,

• 4904 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin son fıkrasına aykırı olarak, Kurum müfettişlerince istenilen bilgi, belge, kayıt ve defterleri onbeş gün içerisinde ibraz etmeyenlere aynı Kanunun 20 nci maddesinin (c) bendi gereği 1.374 TL,

• 4904 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aykırı olarak, 1/8/2008 tarihli ve 26954 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel İstihdam Büroları Yönetmeliğinde (Yönetmelik) öngörülenler dışında iş arayanlardan her ne ad altında olursa olsun menfaat temin edenlere aynı Kanunun 20 nci maddesinin (f) bendi gereği 11.446 TL,

• 4904 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasına aykırı olarak, iş arayanlara ve açık işlere ilişkin bilgileri, iş ve işçi bulma faaliyeti dışında başka bir amaçla kullananlara aynı Kanunun 20 nci maddesinin (f) bendi gereği 2.289 TL,

• 4904 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı olarak Yönetmelikte öngörülenler dışında iş arayanlardan ücret alınmasına veya herhangi bir menfaat teminine yönelik sözlü ya da yazılı anlaşmalar, işgücünün sigortasız çalışması veya sendikaya üye olmaması ya da asgari ücretin altında ücret ödenmesi koşullarını taşıyan anlaşmalar, iş arayanın diğer özel istihdam bürolarından veya Kurumdan hizmet almalarını engelleyen anlaşmalar yapılması halinde bürolara aynı Kanunun 20 nci maddesinin (g) bendi maddesi gereği 2.289 TL,

• 4904 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrasına ve 4857 sayılı İş Kanununun 90 ıncı maddesine aykırı olarak, Kurumdan izin belgesi almadan iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetinin bir işyerinde veya 9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanununda yazılı araçlarla ya da radyo, televizyon, video, İnternet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları ve benzer yayın araçlarından biri ile işleyenlere 4857 sayılı Kanunun 106 ncı maddesi ve 4904 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (h) bendi gereği 11.446 TL; bu fiilin her bir tekrarında 22.893 TL,

• İş arayanlardan ücret alan veya menfaat temin edenlere aynı 4904 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (d) bendi gereği 11.446 TL,

• Yurt dışı hizmet akdini Kuruma onaylatmayan özel istihdam bürolarına onaylatılmayan her bir yurt dışı hizmet akdi için 4904 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (d) bendi gereği 343 TL,

• 4904 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (d) bendine aykırı olarak, Kurum izni olmaksızın kendi iş ve faaliyetlerinde çalıştıracakları işçileri yurtdışına götürenlere aynı Kanunun 20 nci maddesinin (d) bendi gereği 2.289 TL,

• Kurumdan alınan yurtdışına işçi götürme izni olsun veya olmasın yurtdışı hizmet akdini Kuruma onaylatmayanlara, onaylatmadıkları her bir yurtdışı hizmet akdi için 4904 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (d) bendi gereği 343 TL,

• Kurumdan izin almaksızın yurtdışına götürülecek işçilerin teminine yönelik olarak 9/6/2004 tarih ve 5187 sayılı Basın Kanununda yazılı araçlarla ya da radyo, televizyon, video, İnternet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları ile ilan verenlere aynı Kanunun 20 nci maddesinin (d) bendi gereği 2.289 TL,

• 4904 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (d) bendine aykırı olarak, Kurum aracılığı dışında daimi ve geçici kadrolara işçi alanlara aynı Kanunun 20 nci maddesinin (d) bendi gereği geçici kadrolara işçi alımı için 17.170 TL Türk Lirası, daimi kadrolara işçi alımı için 28.616 TL,

• 4904 sayılı Kanunun 21 inci maddesine aykırı olarak, Kurum tarafından istenilen bilgileri verilen süre içerisinde ibraz etmeyen özel kesim işyerlerine aynı Kanunun 20 nci maddesinin (e) bendi gereği 2.289 TL,

• 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun gereği çalışma izni almayanlar için aracılık faaliyetinde bulunan özel istihdam büroları ve diğer gerçek ve tüzel kişilere aynı Kanunun 20 nci maddesinin (j) bendi maddesi gereği kişi başına 5.723 TL,

• Kurumdan izin belgesi almadan iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyeti yapan kişiler ile Kurumdan izin almadan yurtdışına işçi götürmek isteyen kişilere ait iş ve işçi bulma ilanını, 5187 sayılı Basın Kanununda yazılı araçlarla ya da radyo, televizyon, video, İnternet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları ve benzer yayın araçları ile yayınlayan gerçek ve tüzel kişilere, 4904 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (ı) bendi gereği 5.723 TL,

idari para cezası uygulanır.

• Söz konusu idari para cezalarının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde Kurum veznesine veya hesabına ödenmesi gerekmektedir. Bu süre içinde ilk taksit peşin ödenmek koşulu ile bir yıl içinde borcun tamamının 4 eşit taksitte ödenme imkanı bulunmaktadır. Bir aylık süre sonrasında yapılan taksitlendirme talepleri kabul edilmez.

• Ayrıca, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurum veznesine veya hesabına ödenmesi halinde idari para cezasından 1/4 oranında peşin ödeme indirimi uygulanır. Taksitlendirme işlemi yapılması halinde ise 1/4 oranında peşin ödeme indirimi uygulanmaz.

• 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 27 nci maddesi gereği kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karara karşı yetkili Sulh Ceza Mahkemesine başvuru hakkı bulunmaktadır. Bu sürede yargı yoluna başvurulmaması halinde karar kesinleşir. Yargı yoluna başvurulması halinde, durumun Kuruma bildirilmesi gerekmektedir.

• Sulh Ceza Mahkemesine başvurulması halinde, 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 7 nci maddesi gereği Kurumu temsil yetkisi M. Rauf İnan Sokak No: 9 Sıhhiye Ankara adresinde yerleşik Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne ait olup, tebligatın belirtilen adrese yapılması gerekir.

• Ödemenin banka aracılığı ile yapılması halinde, dekontun açıklama bölümüne tebligatın tarih ve sayısı ile işyeri adı yazdırılarak, dekont örneğinin Kuruma verilmesi gerekir.www.isvesosyalguvenlik.com