Anasayfa / Soru - Cevap / Prim Belgesinden Dolayı Hangi Cezalar Uygulanır ?

Prim Belgesinden Dolayı Hangi Cezalar Uygulanır ?

Sponsorlu Bağlantılar

Aylık prim ve hizmet belgesinin süresinde verilmemesi halinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanacak idari para cezaları 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 102/1-c maddesinde belirtilmiştir.

Ayrıca söz konusu madde uyarınca aylık prim ve hizmet belgesi internet üzerinden verilmesi gerekiyorken kağıt ortamında verilmişse, süresinde verilmiş olsa dahi yine idari para cezası uygulanacaktır.

Aylık prim ve hizmet belgesinin verilme süresi ve diğer bilgiler Aylık Prim ve Hizmet Belgesi – Verilme Süresi ve Şekli başlıklı yazıda belirtilmiştir.

Ayrıca bazı istisnai durumlarda aylık prim ve hizmet belgesi süresi geçtikten sonra verilmiş olsa dahi idari para cezası uygulanmaz. (Bkz. Hangi Durumlarda Süresinden Sonra Verilen Prim Belgelerine Ceza Uygulanmaz ? başlıklı yazı.)

Aylık prim ve hizmet belgesinin süresinde verilmemesi halinde uygulanacak idari para cezaları iki kategoriye ayrılabilir.

1- Süresinden sonra verilmiş olsa da Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından herhangi bir tespit yapılmadan işveren tarafından prim belgesinin kendiliğinden verilmesi halinde uygulanacak idari para cezaları.

2- Aylık prim ve hizmet belgesinin verilmediğinin Kurum tarafından tespit edilmesi veya yine Kurum tarafından ek aylık prim ve hizmet belgesi verilmesi gerektiğinin tespiti halinde uygulanacak idari para cezaları.

1-Prim Belgesinin İşveren Tarafından Kendiliğinden Süresi Dışında Verilmesi Halinde Uygulanacak İdari Para Cezaları

– Belgenin asıl olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin beşte biri tutarında,

– Belgenin ek olması halinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında,

– Ek belgenin 86 ncı maddenin beşinci fıkrasına istinaden (aylık çalışması 30 günden az gösterilen sigortalının çalışma gün sayısının Kurum tarafından 30 güne tamamlanması nedeniyle) Kurumca re’sen düzenlenmesi durumunda, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin yarısı tutarında,

idari para cezası uygulanır.

2- Prim Belgesinin Süresinde Verilmediğinin veya Ek Prim Belgesi Verilmesi Gerektiğinin Kurum Tarafından Tespiti Halinde Uygulanacak İdari Para Cezası

Prim belgesinin mahkeme kararı, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden, hizmetleri veya kazançları Kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması halinde, belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın, aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.

3- Asgari İşçilik Nedeniyle Uygulanacak İdari Para Cezaları

Kurum müfettişleri tarafından asgari işçilik uygulaması kapsamında yapılan incelemeler sonucunda eksil işçilik tespit edilen aylar için prim belgesi istenmez, ancak 5510-102/1-d maddesi uyarınca eksik işçiliğin maledildiği her ay için aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.

İdari Para Cezası Her Belge İçin Ayrı Ayrı Uygulanır

Yukarıda belirtilen idari para cezaları süresinde verilmemiş olan her bir aylık prim ve hizmet belgesi için ayrı ayrı uygulanır.

Esas Alınacak Asgari Ücret

Aylık prim ve hizmet belgeleri ait olduğu ayı takip eden ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na verildiğinden, uygulanacak idari para cezası için belgenin ait olduğu ayı takip eden ayda geçerli asgari ücret esas alınır. Örneğin ceza uygulanacak prim belgesi Haziran ayına ait ise Temmuz ayında geçerli asgari ücret esas alınır.

Güncel İdari Para Cezaları

Gerek aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı, gerekse başka nedenlerle Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanacak güncel idari para cezası tutarlarına 2016 Yılında 5510 Sayılı Kanuna Göre Uygulanacak SGK İdari Para Cezaları sayfasından ulaşılabilir.