Anasayfa / Yargı Kararları / Prim Borçları İle İlgili Yargıtay Kararları

Prim Borçları İle İlgili Yargıtay Kararları

Sponsorlu Bağlantılar

yargi_info2

Bu bölümde; davalı işyerindeki çalışmaların tespiti ile fark primlerin geçmişe dönük olarak tahsili istemi, ilgili yasa maddesine göre borçlarının yapılandırılmasına ve aksi yöndeki Kurum işleminin iptaline karar verilmesi istemi, üç sigortalının günlerinin eksik bildirildiği gerekçesiyle Kurum tarafından resen yapılan ek prim tahakkuku işleminin iptali istemi, prim borçlarında zamanaşımı, prim borcu nedeniyle çıkarılan ödeme emrinin iptali istemi, şirkete ait prim borçları nedeniyle şirket yöneticisinin emekli aylığına konulan haczin kaldırılması istemi, Kurum tarafından yapılan işyeri tescil işleminin ve buna dayalı prim ve gecikme zammı tahakkuku işleminin iptaline karar verilmesi istemi, menfi tespit davası ve icra takibinin iptali, önceki işverene ait prim borcundan dolayı çıkarılan ödeme emrinin iptali, prim borcunu hakedişten kesmeyen ihale makamının sorumluluğu, tahakkuk ettirilen primlerin ödenmemesinden okul müdürünün sorumlu olmadığının tespiti ile okul müdürü aleyhine yapılan takiplerin iptali istemi, borçlu olmadığının tesbiti ve ödeme emrinin iptali istemi, ödenmeyen primlerden dolayı banka hesaplarına konulan haczin iptali, haciz konan taşınmazın satış işleminin iptali haczin kaldırılması ve borçlu olmadığının tespiti istemi, işyeri sigortalıları için ödenen özel sağlık sigortası priminin sosyal sigorta primlerinin hesabına esas tutulacak kazançların aylık tutarına dahil edilmemesi gerektiği iddiası, ek prim ve gecikme faizi tahakkukunun silinmesi istemi, prim borçlarına tahakkuk ettirilen gecikme zammına faiz yürütülemeyeceğinin tespiti istemi, 30 günün altında bildirilen günlere ait prim borcu, limited şirketin borcu nedeniyle ortak veya temsilcinin şahsi varlığının haczedilmesi, re’sen hesaplanan prim borcu ve fer’ilerinin iptaline karar verilmesi istemi, Kurum’ca fazla tahsil edilen ……. TL’nin yasal faizi ile birlikte geri ödenmesine karar verilmesi istemi, belediye başkanının belediyeye ait prim borcundan sorumluluğu, A.Ş. yönetim kurulu başkanının şirketin prim borçlarından sorumluluğu, Limited Şirket ortaklarının hisseleri oranında sigorta borçlarından sorumlu olacakları, gibi konularda Yargıtay kararları yer almakta olup kararlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Yargı Kararlarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Bu bölümdeki bazı Yargıtay kararlarının konu başlıkları aşağıda belirtilmiştir.

• Asıl işveren ve aracının sorumluluğu

• Borç yapılandırması

• Çıraklık eğitim merkezi müdürünün sigorta primlerinden sorumluluğu

• Eski ve yeni işverenler

• Gecikme faizi

• Gecikme zammı

• Gecikme zammına yürütülen faiz

• Görevli mahkeme

• Haczedilemeyecek mallar

• Hak düşürücü süre

• Haksız iktisab

• İcra inkar tazminatı

• İcra takibinin iptali

• İhtirazi kayıt

• İşçinin dava hakkı

• İşlemin iptali

• İşsizlik sigortası primi

• İşveren sigorta prim paylarında teşvik

• İtiraz süreleri

• Kurum işleminin iptali

• Libya’da işçi çalıştırılması

• Menfi tespit davası

• Müşterek ve müteselsil sorumluluk

• Müteselsil borç

• Ödeme emrinin iptali

• Ödeme emrinin kesinleşmesi

• Özelleştirme öncesi borçlar

• Prim borcu nedeniyle yapılan ödeme emirlerinin iptali

• Prim borçlarına halef olma

• Primlerin ödenmesi

• Teminat isteme

• Tüzel yöneticilerin sorumluluğu

• Üst düzey yönetici

• Yersiz ve yanlış alınan prim

• Zamanaşımı