Anasayfa / GSS / Sağlık Yardımlarından Yararlanabilmesi İçin Borcu Olmaması Gerekenler Kimlerdir ?

Sağlık Yardımlarından Yararlanabilmesi İçin Borcu Olmaması Gerekenler Kimlerdir ?

Sponsorlu Bağlantılar

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca bazı kişilerin genel sağlık sigortasından yararlanabilmesi için, sigortalı olarak kayıtlı olmaları ve geriye dönük bir yıl içerisinde en az 30 günlük sigortalarının bulunması yanında ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu’na borcunun bulunmaması gerekir. Bunlar, primlerini kendileri ödemekle yükümlü olan kişilerdir. Örneğin işçilerin yani 4/a kapsamındaki sigortalıların primlerini kendileri değil işverenleri ödemek zorunda olduğundan, işverenin Sosyal Güvenlik Kurumu’na borcu olsa dahi 4/a kapsamında sigortalı olan kişi bu borçtan etkilenmeden sağlık yardımı almaktadır, çünkü prim ödeme yükümlüsü kendisi değildir.

Genel Sağlık Sigortası yardımlarından yararlanabilmeleri için borcu olmaması gerekenler şunlardır;

– 4/b yani Bağ-Kur kapsamında sigortalı olanların,

– Sadece genel sağlık sigortasına tabi olup gelir testi sonucu aylık geliri asgari ücretin üçte birinden fazla çıktığı için primlerini kendileri ödemesi gerekenlerin,

– Tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışmaları nedeniyle 5510 sayılı Kanunun Ek 5 inci maddesi kapsamında sigortalı olanların,

– 5510 sayılı Kanunun Ek 6 ncı maddesi kapsamında sigortalı olan ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı şoförleri ile düşünür, yazar ve sanatçıların,

diğer şartlar yanında sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu yani hastaneye, sağlık kuruluşuna gittiği tarihte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilerek tecil ve taksitlendirmeleri devam edenler hariç 60 günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması,

– İsteğe bağlı sigortalı olanların,

– Yabancı ülke vatandaşlarının,

diğer şartlar yanında sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması, yabancı uyruklu öğrencilerin ayrıca bir öğretim dönemine ilişkin genel sağlık sigortası primlerinin tamamını öğrenim gördükleri üniversitenin öğrenim dönemi başından itibaren bir ay içinde ödemeleri,

gerekmektedir.

Yukarıda yer alan şartlar, genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişiler yani sigortalı üzerinden sağlık yardımı alan eş, çocuk ve ana – baba için de geçerlidir.

Ancak;

– Sağlık Bakanlığınca duyurulan bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar listesinde yer alan hastalık tespit edilen kişilere, sadece bu hastalığı nedeniyle sunulan sağlık hizmeti bedelleri,

– 18 yaşını doldurmamış kişilere sağlanan sağlık hizmetleri bedelleri,

– Kanunun 63 üncü maddesi birinci fıkrası (a) bendi gereği sağlanan sağlık hizmetleri bedelleri,

– Acil hâllerde sadece acil hal nedeniyle sunulan sağlık hizmeti bedelleri,

– Tıbben başkasının bakımına muhtaç olan kişilere sağlanan sağlık hizmetleri bedelleri,

– İş kazasına ve meslek hastalığına uğrayan kişilerin bu durumlarının belgelenmesi koşuluyla bu durumlarına ilişkin sağlanan sağlık hizmetleri bedelleri,

– Kanunun 75 inci maddesinde sayılan afet ve savaş hâli ile grev ve lokavt hâllerinde sağlanan sağlık hizmetleri bedelleri,

– Kanunun 63 üncü maddesi birinci fıkrası (c) bendi gereği analık hâli nedeni ile sağlanan sağlık hizmetleri bedelleri,

ile bu sağlık hizmetlerine ilişkin yol gideri, gündelik ve refakatçi giderlerinin karşılanmasında 30 gün prim ödemiş olma ve borcun bulunmaması şartı aranmaz.