Anasayfa / Dosyalar / SGK - Sigorta Mevzuatı Dosyalar / Sahte – Gerçek Çalışmaya Dayanmayan Sigortalılık ve Uygulanan Yaptırımlar

Sahte – Gerçek Çalışmaya Dayanmayan Sigortalılık ve Uygulanan Yaptırımlar

Sponsorlu Bağlantılar

Sahte sigortalılık, 4/a, 4/b veya 4/c kapsamında belirtilenlerden herhangi birine dahil olmadığı halde, ilgili kişinin Sosyal Güvenlik Kurumunun ve sosyal güvenlik mevzuatının yardım ve imkanlarından (emekli aylığı, sağlık yardımı, özürlü çocuğun eğitimi için para alma vs.) yararlanmasını teminen, bazen de asgari işçilik uygulamasına konu bina inşaatı ve ihale konusu işlerde asgari işçilik miktarını tamamlamak amacıyla, o kişiyi sigortalı olarak Kuruma bildirmektir. Sigortalı Sayılanlar ve Sayılmayanlar bölümünde de açıklandığı üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun açısından sigortalı sayılanlar Kanunun 4 üncü maddesinde, sayılmayanlar ise Kanunun 6 ıncı maddesinde belirtilmiştir. 4/c kapsamında olanlarla ilgili olarak herhangi bir sahte sigortalı bildirimi zaten pek mümkün değildir. 4/b kapsamındakilerle ilgili olarak da yine ilgili kişi sigortalı olarak bildirileceği zaman bazı bilgi ve belgeler de isteneceğinden, bu kapsamdakilerle ilgili olarak da sahte sigortalılık hayli zordur.

Sahte sigortalılık olayına daha çok 4/a kapsamına girenlerle, yani işçilerle ilgili bildirimlerde rastlanmaktadır. Ancak, primini ödese bile işverenin işyerinde çalışsın çalışmasın, istediği şahsı Sosyal Güvenlik Kurumuna sigortalı olarak bildirme imkanı ve hakkı bulunmamaktadır. Eğer kişi hizmet akdine istinaden işyerinde fiilen çalışmıyorsa, o zaman o kişinin, eğer şartları da tutuyorsa, isteğe bağlı sigortaya dahil olması gerekmektedir.

Yeni dönemde sahte sigortalılığın büyük oran da azalması kaçınılmazdır.

Çünkü,

1-Sahte sigortalılık olayına başvurma nedenlerinden biri ilgili kişinin Sosyal Güvenlik Kurumunun sağlık yardımlarından yararlanmasını sağlamaktır. Ancak 01.10.2008 tarihinden itibaren Genel Sağlık Sigortası uygulaması başlamış olup, artık herkes en azından sağlık yönünden sigortalı sayılacaktır. Aynı şekilde, yeni dönemde isteğe bağlı sigortalılar da sağlık yardımı alabileceği gibi isteğe bağlı sigortalılık kolaylaştırılıp, kapsamı genişletildiğinden, emekli olabilmek için de insanlar bu yolu tercih edebilecektir.

2-Yeni dönemde, Maliyede olduğu gibi işveren işyeri tescil ettirmek istediğinde, Kurum gerekli görürse sosyal güvenlik kontrol memurlarına durum tespiti yaptırarak, işyeri bildirgesinde belirtilen bilgilerin doğruluğunu ve gerçekte öyle bir işyeri olup olmadığını kontrol ettirebilecektir.

3-Sahte sigortalılığa daha önceden asgari işçilik uygulamasına konu bina inşaatı ve ihale konusu işlerde asgari işçilik miktarını tamamlamak amacıyla tevessül edilmekteydi. Maliyede olduğu gibi artık SGK’da da uzlaşma sistemi getirildiğinden, işverenlerin asgari işçiliği doldurmak için gerçekte işyerinde çalışmamış olanları SGK’ya bildirmelerine gerek kalmayacaktır.

Tüm yukarıda açıklananlara rağmen; sahte sigortalılık bildirimiyle ilgili uygulamalar tespit edildiği taktirde; sigortalı olarak bildirilen kişinin söz konusu hizmetleri iptal edilmekte, kendisine o sigortalılığı karşılığında yapılmış herhangi bir sağlık yardımı, yapılmış herhangi bir ödeme varsa sigortalı ve işverenden kanuni faiziyle birlikte tahsil edilmekte, söz konusu kişi emeklilik aylığı alıyorsa ve söz konusu hizmetlerinin iptal edilmesi halinde emeklilik hakkını kaybedecekse, emekli aylığı iptal edilmekte, ödenen tüm aylıklar kanuni faiziyle birlikte tahsil edilmekte, sahte belge düzenlemek ve Kurumu zarara uğratmak fiillerinden dolayı işveren, sigortalı olarak bildirilen kişi ve ilgisi varsa muhasebe meslek mensubu hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmaktadır.

Yeni Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin eski 25 inci, yeni 24 üncü maddesi uyarınca da; Kanuna göre sigortalılık niteliği taşımadığı hâlde, gerçeğe aykırı olarak bildirim yapıldığı tespit edilenlerin tescil kayıtları, aynı maddenin ikinci fıkrasındaki usul dâhilinde iptal edilecek, yersiz tescil yapılan sigortalılara ilişkin Kurumca yapılan her türlü masraf ve ödemeler, ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilecektir.www.isvesosyalguvenlik.com