Anasayfa / Haber / Şantiye Şeflerinin Sigortalılık Durumu Açıklığa Kavuşturuldu

Şantiye Şeflerinin Sigortalılık Durumu Açıklığa Kavuşturuldu

Sponsorlu Bağlantılar

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü; 3194 sayılı İmar Kanunu ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereğince yapım işlerinde şantiye şefi olarak çalışan kişilerin sigortalılık durumlarına ilişkin olarak Müdürlüklere gönderdiği Genel Yazıda durumu açıklığa kavuşturdu.

Söz konusu Genel Yazıda 3194 sayılı İmar Kanunu ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili diğer atıf yapılarak, şantiye şefi olarak görev yapacakların 5510 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılığının nasıl belirleneceği açıklandı.

Buna göre;

– Şantiye şefliğinin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) ve (3) numaralı bentlerine tabi yani 4/1-b (BAĞ-KUR) sigortalılığı bulunan mimar ve mühendislere yaptırılması halinde, bu kimselerin ayrıca 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı olma zorunluluğu aranmayacak, şantiye şeflerinin birden fazla yapı müteahhidi ile çalışmaları halinde de aynı şekilde işlem yapılacak,

– Şantiye şefinin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) ve (3) numaralı bentlerine tabi sigortalılığının bulunmaması halinde, yapı müteahhidinin yanında 4/1-a kapsamında sigortalı sayılacak,

– 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) ve (3) numaralı bentleri kapsamında sigortalılığı bulunmayan şantiye şefinin aynı anda birden fazla yapı müteahhidi ile hizmet sözleşmesi imzalaması halinde, inşaatın fiilen başlangıç ve bitiş tarihleri esas alınarak her bir işyerinde çalıştığı süre kadar 4/1-a kapsamında sigortalı sayılacak,

– Yapı müteahhidinin mühendis veya mimar olması halinde şantiye şefi bulundurulması şartı aranmadığından, yapı müteahhidi üstlenmiş olduğu yapım işi nedeniyle 4/1-a kapsamında sigortalı sayılmayacak,

– Aynı şekilde yapı müteahhidine bağlı devamlı müteahhitlik işyerinden hizmet akdine tabi çalışması halinde, bu müteahhidin yapım işini aldığı her bir inşaat işinden dolayı ayrıca 4/1-a kapsamında sigortalı sayılması zorunluluğunun aranmayacak.

Ayrıca; 2011-13 sayılı “İlişiksizlik belgesi” konulu Genelgenin “2-İlişiksizlik belgesinin verilmesi süreçleri” başlıklı bölümde şantiye şefleri ile ilgili herhangi bir açıklamaya ver verilmemiş olduğundan;

– Şantiye şefleri ile ilgili ihbar veya şikayetin bulunmaması halinde ilgili Genelgeye göre işlem yapılacak.

– Şantiye şeflerinin birden fazla işverenin yanında aynı anda çalışması mümkün olduğundan, her işyerinden 30 gün çalışması şartı aranmayacak, şantiye şefinin bulunduğu ilden başka bir ildeki işyerinden bildirilmiş olması hususlarının araştırılması yoluna gidilmeyecek.

– İlişiksizlik belgesi verilmiş olan işler için geriye dönük işlem yapılmayacak.

Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarından şantiye şefleri ile bilgi ve belge intikal ettirilmesi ya da şantiye şefinin sigortalılığının sağlanması hususunda müracaatının olması halinde ise bu kimselerin sigortalılıkları hakkında ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde bulunan belgelere göre işlem yapılacak. Bu işlem üzerine işverence itiraz edilmesi halinde, konu Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarına araştırma yapılmak üzere intikal ettirilecek ve sonucuna göre işlem yapılacak.

Herhangi bir itiraz olmaksızın, şantiye şeflerinin sigortalılıkları ile ilgili olarak işverenlerince verilen bilgi ve belgelerin,

– Kendiliğinden verilmiş olması ya da yapılan tebligat üzerine bir aylık süre içerisinde verilmiş olması halinde, belgelerin her biri için asıl veya ek belge mahiyetine göre asgari ücretin 1/5’i veya 1/8’i tutarında idari para cezası uygulanması, ayrıca sigortalı işe giriş bildirgesi bir asgari ücret, işten çıkış bildirgesi için asgari ücretin 1/10’u,

– Kurumca resen düzenlenmesi halinde ise, her bir aylık prim ve hizmet belgesi ile sigortalı işe giriş bildirgesi için iki asgari ücret, işten çıkış bildirgesi için asgari ücretin 1/10’u,

tutarında idari para cezası uygulanacak.