Anasayfa / Dosyalar / Sendika Mevzuatı Dosyalar / Sendika Uygulamalarıyla İlgili İdari Para Cezaları

Sendika Uygulamalarıyla İlgili İdari Para Cezaları

Sponsorlu Bağlantılar

Uygulanacak idari para cezaları 6356 sayılı Kanunun 78 inci maddesinde düzenlenmiştir. Madde uyarınca idari para cezası uygulanacak hal ve durumlar ile 2013 yılında uygulanacak idari para cezası tutarları aşağıda yer almaktadır;

Buna göre;

a) 6 ncı maddede belirtilen sendikalar için kurucu olabilme şartlarına sahip olduğuna ilişkin gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde 754 TL,

b) 14 üncü maddeye göre genel kurulda yapılacak seçimlerle ilgili oylamalara ve bu oylamaların sayım ve dökümüne hile karıştıranlar hakkında, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde 5.390 TL,

c) 17 nci maddeye aykırı olarak sendikaya üye kaydedenler ile 19 uncu maddeye aykırı olarak sendikada üye kalmaya veya üyelikten ayrılmaya zorlayanlar hakkında, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde her bir üyelik için 754 TL,

ç) 26 ncı maddenin altıncı fıkrasında yer alan işçiler ve işçi kuruluşları işveren kuruluşlarına, işveren kuruluşları da işçi kuruluşlarına üye olamazlar hükmüne aykırı hareket edenler ile yedinci fıkrasına göre sendika ve konfederasyonlarda siyasi partilerin ad, amblem, rumuz veya işaretlerinin kullanılmasına karar veren veya kullananlar hakkında 5.390 TL,

d) 28 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan bağış alma yasaklarına aykırı hareket eden sendika ve konfederasyonların yetkili sorumluları hakkında 1.617 TL, fiilin tekrarı hâlinde ise ayrıca bağış miktarı kadar,

idari para cezası uygulanır.

Ayrıca yukarıdaki (a) ve (d) bentlerinde belirtilen fiilleri işleyenler, idari yaptırım kararının kesinleşmesinden itibaren beş yıl süreyle sendika organlarında görev alamaz.

Yukarıda uygulanması öngörülen idari para cezaları, gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürünce verilir.

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 27 nci maddesi gereği, idari para cezasına ilişkin kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde yetkili Sulh Ceza Mahkemesine itiraz davası açılabilir. Eğer 15 gün içinde mahkemeye dava açılmaz ise idari para cezası kesinleşir ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. Mücbir sebebin varlığı dolayısıyla bu sürenin geçirilmiş olması halinde bu sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren en geç yedi gün içinde karara karşı başvuruda bulunulabilir. Bu başvuru, kararın kesinleşmesini engellemez; ancak, mahkeme yerine getirmeyi durdurabilir. Başvuru, bizzat kanunî temsilci veya avukat tarafından sulh ceza mahkemesine verilecek bir dilekçe ile yapılır. Başvuru dilekçesi, iki nüsha olarak verilir.

Kabahatler Kanunu uyarınca, üç bin TL ve altındaki idari para cezaları için itiraz üzerine Sulh Ceza Mahkemesince verilecek kararlar kesindir. Başka herhangi bir mahkemeye başvurulamaz. Üç bin TL’nin üstündeki idari para cezaları için ise Sulh Ceza Mahkemesinin verdiği son karara karşı, söz konusu mahkemenin yargı çevresinde yer alan ağır ceza mahkemesine en geç yedi gün içinde itiraz edilebilir.

İdarî para cezalarının, kanun yoluna başvurulmadan, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde peşin ödenmesi halinde, bunun dörtte üçü tahsil edilir, yani % 25 peşin ödeme indirimi yapılır.