Anasayfa / Haber / SGK 2014/34 Sayılı Genelgeyle Birçok Uygulamada Değişiklik Yaptı

SGK 2014/34 Sayılı Genelgeyle Birçok Uygulamada Değişiklik Yaptı

Sponsorlu Bağlantılar

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan 22 Haziran 2013 tarihinde yayımlanan Sigortalılık işlemleri konulu ve 2013/11 sayılı Birleşik Genelge, Kurumun şimdiye kadar yayımladığı en kapsamlı genelgelerden biri olup, Kurum uygulamalarıyla ilgili birçok konuda açıklama ve örnek konu anlatımları içermektedir. Bu Genelgede daha sonra, 28 Şubat 2014 tarihinde yayımlanan 2014/5 sayılı Genelge ile önemli değişiklikler yapılmıştı.

11 Eylül 2014 tarihli (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 6552 sayılı Torba Kanun (Bkz. 6552 Sayılı Torba Yasa Özel), 3 Mayıs 2014 tarihinde Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ve Anayasa Mahkemesi’nin 9 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 29/1/2014 tarihli ve 2013/126 Esas – 2014/17 sayılı Kararı doğrultusunda, 2014/32 sayılı Genelge ile söz konusu 2013/11 sayılı Genelgede önemli bazı değişiklikler yapıldı.

2014/32 sayılı Genelge ile yapılan değişiklik ve düzenlemeler başlıklar halinde kısaca aşağıda belirtilmiş olup, söz konusu Genelgeye;

http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/mevzuat/yururlukteki_mevzuat/genelgeler/

linkinden ulaşabilirsiniz.

1- 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı sayılmak için ön şart hizmet akdine istinaden çalışmak olduğundan, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda yer alan hizmet akdi tanımı ile 4847 sayılı İş Kanununda yer alan iş sözleşmesi tanımı birlikte değerlendirilerek, hizmet akdinin unsurları olan hukuki bağlılık, süre, hizmet, ücret unsurları ayrıntılı olarak açıklandı.

2- Genelgenin Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendine Tabi Çalışan Sigortalılar başlıklı Birinci Bölümüne Aile hekimliği eklenmiş; Sağlık Bakanlığı veya diğer kamu kurum veya kuruluşları personeli olan aile hekimlerinin 4/1-c (Emekli Sandığı) kapsamındaki sigortalı sayılacağı, kamu görevlisi olmayan uzman tabip ve tabipler arasından Sağlık Bakanlığının önerisi, Maliye Bakanlığının uygun görüşü ile görevlendirilen aile hekimlerinin ise 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı sayılacağı, bunların primlerinin sağlık il müdürlüklerince işyeri tescilinin bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine ödeneceği belirtildi.

3- Genelgeye eklenen “2- Bir veya Birden Fazla İşyerinde Çalışanların Gün Sayısının Tespiti” başlığı bölümünde, (4/a) kapsamında aynı ayda birden fazla işyerinde çalışanların gün sayısının belirlenmesi, (4/a) ve (4/c) kapsamında aynı ayda çalışması olanların gün sayısının belirlenmesi konuları ayrıntılı olarak açıklandı, örneklere yer verildi.

4- Sigortalı işe giriş bildirgesinin düzenlenmesi bölümünde, A- SİGORTALININ KİMLİK / ÖĞRENİM / ADRES BİLGİLERİ, B- SİGORTALININ SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ, İŞVEREN / İŞYERİ / VERGİ DAİRESİ /ESNAF SAN. SİC. MEMURLUĞU / ZİRAAT ODASI / TARIM İL / İLÇE MD. / ŞİRKET BİLGİLERİ, D-BEYAN VE TAAHHÜTLER kısımlarının nasıl doldurulacağı açıklandı.

5- Sigortalı işe giriş bildirgesiyle ilgili “Re’sen tescil işlemleri” başlıklı bölüme, İdari para cezası uygulanmasını gerektiren re’sen tescil işlemleri, İdari para cezası uygulanmasını gerektirmeyen re’sen tescil işlemleri, Diğer tescil işlemleri konularında açıklamalar eklendi.

6- 2925 Sayılı Kanuna Tabi Sigortalılar (Tarım SSK) başlıklı bölümüne, yurtdışında ikamet edenlerin sigortalılığının sona ermesi, primlerin eksik ödenmesi halinde sigortalılığın devam edeceği veya sona ereceği durumlar, 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalı iken 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalılığı bulunanlarla ilgili açıklamalar eklendi.

7- Ek 5 inci Maddesine Göre Tarım veya Orman İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Olarak Çalışanlardan sigortalığının başlatıldığı tarihte zorunlu sigortalı oldukları sonradan tespit edilenlerle ilgili açıklamalar eklendi.

8- 1/10/2008 tarihi itibariyle (4/b) kapsamında kayıt ve tescilleri bulunan sigortalıların 5510 sayılı Kanunun geçici 57 nci madde uygulamasına ilişkin işlemlerle ilgili açıklamalar eklendi. Şirket ortaklarının sigortalılık başlangıcı ve sona ermesiyle ilgili olarak gerek şirket yetkililerinin gerekse sigortalıların kanuni süre içerisinde bildirimde bulunmamaları halinde herhangi bir idari para cezası uygulanmayacağı belirtildi.

9- 22/3/1985 tarihi ve sonrası oda ve/veya sicil kayıtlarına göre tescili yapılan 4/1-b (Bağ-Kur) sigortalılarından usulüne uygun tutulmayan oda kayıtlarına istinaden sigortalılıkları iptal edilenlerle ilgili açıklamalar ve örnek anlatımlar eklendi.

10- Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca (sosyal güvenlik denetmenleri ve müfettişler tarafından) düzenlenen raporlara veya mahkeme kararlarına göre iptal edilen sigortalılık süreleri ile ilgili olarak yapılacak işlemler konusunda açıklamalar ve örnek anlatımlar eklendi.

11- 5510 sayılı Kanunun geçici 54 üncü madde uygulamasında sigortalılığa esas kurum, kuruluş ve oda kayıtlarının denetimi; Geçici 54 üncü madde uygulamasına göre sigortalılık sürelerinin değişmesi halinde yapılacak işlemler, konularında açıklamalar ve örnek anlatımlar eklendi. 6552 sayılı Torba Kanun ile eklenen söz konusu geçici 54’üncü maddede; üye kayıtlarının mevzuata uygun olarak yapılmadığının tespit edilmesi üzerine iptal edilen 4/1-b (Bağ-Kur) sigortalılığının, primlerin 31/12/2013 tarihine kadar ödenmiş olması şartıyla başlangıç tarihinden itibaren geçerli sayılacağı yönünde hüküm yer almaktadır.

12- Haklarında 5510 sayılı Kanunun geçici 4, geçici 44, geçici 51, geçici 56 ve 926 sayılı Kanunun geçici 32 nci maddesi uygulanan (4/b) kapsamındaki sigortalılarla ilgili yapılacak işlemlerle ilgili açıklamalar eklendi.

13- Tarım Bağ-Kur sigortalılarıyla ilgili olarak;

– Tarımsal faaliyeti olduğuna dair bildirimi yapılanlardan Kanunun 4 (a), 4 (b) ve 4 (c) bendi kapsamında sigortalı olanların sigortalılıklarının başlatılması,

– Mülga 2926 sayılı Kanuna istinaden tescil ve re’sen tescilleri yapılanlardan sonradan tarımsal faaliyetleri ile ilgili kurum ve kuruluş üye kayıtları usulüne uygun olmadığından sigortalılıkları geçersiz sayılanlar,

– Mülga 2926 sayılı Kanun kapsamında tescili yapılan ileri yaştakilerin sigortalılığının iptali,

– Süresi içerisinde Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında olanların bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi halinde yapılacak uygulamalar,

konularında açıklamalar ve örnek anlatımlar eklendi.

14- 4/1-a kapsamında çalışan yabancı uyrukluların sigortalılığı ile ilgili bölümlerdeki açıklamalarda değişiklik ve eklemeler yapıldı.

15- İsteğe bağlı sigortalılıkla ilgili bölümlerdeki açıklamalarda değişiklik ve eklemeler yapıldı. İsteğe bağlı sigortalılık sürelerinin tespiti uygulaması konusunda açıklamalar ve örnek anlatımlar eklendi.

16- fiili hizmet süresi zammı, malul çocuğu olan kadın sigortalılar, 2008 yılı ekim ayı başından önce ve sonra geçen hizmetlerin çakışması, 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre yapılacak borçlanmalar başlıklı bölümlerinde değişiklikler yapıldı, yeni açıklamalar eklendi.

17- Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bendine tabi sigortalıların doğumdan sonra geçen süreleri başlıklı bölüm eklendi, bu bölümde 6552 sayılı Torba Kanunla doğum borçlanması konusunda yapılan değişiklikle ilgili açıklama ve örnek anlatımlara yer verildi.

18- Hizmet borçlanmalarıyla ilgili olarak;

– (4/c) sürelerinin borçlanma işlemlerinde dikkate alınması konusunda açıklamalar eklendi,

– Borçlanılan sürelerin hizmet olarak değerlendirilmesi,

– 4/1-a kapsamındaki sigortalıların geçici maddelere göre borçlanmaları,

– 4/1-c kapsamında sigortalı olanların borçlanmaları,

ile ilgili olarak değişiklik ve yeni açıklamalar eklenmiştir.(isvesosyalguvenlik.com)