Anasayfa / Haber / SGK Borç Yapılandırma Genelgesinde Önemli Değişiklikler Yaptı

SGK Borç Yapılandırma Genelgesinde Önemli Değişiklikler Yaptı

Sponsorlu Bağlantılar

6552 sayılı Torba Yasa ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçlara da yapılandırma imkanı getirilmiş, Sosyal Güvenlik Kurumu da uygulamanın ayrıntılarıyla ilgili olarak 25 Eylül 2014 tarihinde 2014-26 sayılı Genelgeyi yayımlamıştı (Bkz. 6552 Borç Yapılandırmasıyla İlgili Tebliğ ve Genelgeler Yayımlandı başlıklı yazı).

Ancak daha sonra Bakanlar Kurulu kararı ile yapılandırma ve taksit süreleri uzatılmıştı (Bkz. Bazı Borçlar İçin Yapılandırma Başvuru Süreleri Uzatıldı başlıklı yazı). Kurum hem bu uzatılan süreler, hem de uygulamada karşılaşılan bazı sorunlar nedeniyle 05 Ocak 2015 tarihinde yayımladığı 2015/1 sayılı Genelge ile söz konusu 2014-26 sayılı Genelgede aşağıdaki bazı değişiklik ve düzenlemeler yaptı. Yapılan bu düzenlemelerle özellikle özel bina inşaatları ile ihale konusu işlere ilişkin asgari (eksik) işçilikten kaynaklanan prim borçlarıyla ilgili olarak yapılandırmadan yararlanmada önemli kolaylıklar getirildi.

• Bu çerçevede Genelgede yer alan son başvuru tarihini 02/02/2015 olarak, ilk taksitin son ödeme tarihini de 02/03/2015 olarak değiştirildi. Aynı şekilde 30/4/2014 ve önceki sürelerde işlenmiş olan fiiller dolayısıyla uygulanan idari para cezalarından, başvuru tarihinin sonuna yani 02/02/2015 tarihine kadar tebliğ edildiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş olanları yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilecek.

• 30/4/2014 tarihine kadar bitirilmiş özel bina inşaatları ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarıyla ilgili olarak;

1- 10/9/2014 tarihine kadar işin bitirildiğine dair dilekçe ile başvurularak teminat iade yazısının/ilişiksizlik belgesinin verilmesi talep edilmiş olması,

2- Kurumca re’sen tahakkuk ettirilen prim borçlarının en geç 1/6/2015 tarihine kadar (1/6/2015 tarihi de dahil) tebliğ edilmesi,

3- Taksitlerden en az birinin yasal süresi içinde ve 1/6/2015 tarihinden önce ödenmesi,

kaydıyla yapılandırma hükümlerinden yararlanılabilecek.

• 30/4/2014 ve öncesinde bitirildiği halde işin bitirildiğine dair herhangi bir beyanda bulunulmayan, ancak işin bu tarihten önce bitirildiğinin 02/02/2015 tarihine kadar kanıtlanması ve bildirilmesi halinde ya da işin bitirildiği hususunda işverenlerce herhangi bir beyanda bulunulmamasına rağmen Sosyal Güvenlik Denetmenleri veya Müfettişlerce 30/4/2014 tarih veya öncesinde işin bitirildiğinin tespit edilmiş olması ve bu konuda düzenlenen rapor tarihinin 2/2/2015 veya öncesine ait olması halinde de bahse konu borçlar yapılandırma kapsamına dahil edilecek.

• İhale konusu işlerle ilgili asgari işçilik prim borcu olup da yapılandıran / yapılandıracak olan işverenlerin banka teminat mektuplarıyla ilgili olarak da genelgede bazı değişiklikler yapıldı. Buna göre; banka teminat mektuplarının süreli olması halinde, bu teminat mektuplarının süresiz ve kat’i olacak şekilde değiştirilmesi ya da teminat mektuplarının süresinin peşin ya da taksitle ödeme başvurusuna bakılarak son ödeme tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar uzatılması gerekecek. Teminat mektuplarının süresiz ve kat’i ise ya da süreli olmasına rağmen, süresinin en az peşinat veya taksit son ödeme tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar devam ediyor olması halinde, teminat mektupları ile ilgili herhangi bir değişikliğe gerek kalmayacak.

Süreli teminat mektuplarında ise yapılandırma başvurusunun sona ereceği 2/2/2015 tarihi veya öncesinde süresi sona erecek olanlarla ilgili olarak ise işverenlerce yapılandırma başvurusunda bulunulduğu takdirde, teminat mektuplarının süresinin uzatılmasına veya süresiz ve kat’i olarak değiştirilmesine gerek olmaksızın, talep edilen taksit süresine göre borçlar peşin veya taksitler halinde ödenebilecek. Peşin ödeme başvurusunda bulunmuş olması halinde de banka teminat mektuplarının süresinin 3/2/2015 ila 01/06/2015 tarihleri arasında sona eriyor olması halinde, teminat mektuplarının süresinin uzatılmasına veya süresiz ve kat’i olarak değiştirilmesi gerekmeyecek.

• Genel sağlık sigortası (GSS) prim borcu olup da yapılandırmak isteyenlerden (Bkz. Bütün Ayrıntılarıyla GSS Borçlarını Yapılandırma İşlemleri) hiç gelir testi yaptırmamış olanların öncelikle gelir testi yaptırması gerekmekle birlikte, gelir testi yaptırmak istemeyenler bu konuda yazılı beyanda bulunarak borçlarını yapılandırabilecekler. Bu durumda ilk GSS tescil tarihinden itibaren bunların aylık geliri brüt asgari ücretin iki katı kabul edilecek ve bu şekilde ödemeleri gereken GSS prim borcu hesaplanarak yapılandırılacak.

• Yapılandırma başvurusunda bulunanlardan, ilk taksit ödeme süresinin sona erdiği ayda ödenmesi gereken primlerden başlanılarak, bir takvim yılı içinde ikiden fazla cari aya ilişkin sigorta primlerini, çok zor durum hali olmaksızın ödemeyenler, yasal süresi dışında ödeyenler ya da eksik ödeyenler, kalan taksitler için yapılandırmadan yararlanma haklarını kaybedecekler.

• Hakediş ödemesine esas borcu yoktur yazısı verilmesinde, borcu yoktur yazısının düzenlenme tarihinin 11/9/2014 veya sonrasında olması ve yapılandırmanın devam ediyor (bozulmamış) olması kaydıyla;

Peşin ödeme yolu tercih edilmiş ise yapılandırma kapsamına girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmaması,

Taksitle ödeme yolu tercih edilmiş ise vadesi geçtiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksit ile kapsama girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmaması halinde,

işverenin hakediş ödemesine esas borcunun bulunmadığı kabul edilecek ve borcu yoktur yazısı verilecek. Yani yapılandırma kapsamındaki taksitlerin düzenli ödeniyor olması ve yapılandırma kapsamı dışında da vadesi geçmiş borç bulunmaması halinde borcu yoktur yazısı verilecek.

• İşverenlerin devlet yardımı, teşvik ve desteklerden yararlanabilmek amacıyla alacağı borcu yoktur yazılarında da borcu yoktur yazısının düzenlenme tarihinin 11/9/2014 veya sonrasında olması ve yapılandırmanın devam ediyor (bozulmamış) olması kaydıyla;

Peşin ödeme yolu tercih edilmiş ise yapılandırma kapsamına girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borçlarının toplamının aylık brüt asgari ücretin brüt tutarının altında olması,

Taksitle ödeme yolu tercih edilmiş ise yapılandırma kapsamına girmeyen vadesi (son ödeme tarihi) geçmiş borçlar ile yapılandırma kapsamındaki borçlardan vadesi geçtiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerin (geç ödeme zammı dahil) toplamının aylık brüt asgari ücretin altında olması,

halinde yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığı kabul edilecek ve borcu yoktur yazısı verilecektir.

Söz konusu 2014/26 ve 2015/1 sayılı Genelgelere http://www.sgk.gov.tr/ sayfasındaki Mevzuat/Yürürlükteki Mevzuat/Genelgeler bölümünden ulaşabilirsiniz.(isvesosyalguvenlik.com)