facebook twitter in rss
 
2015 Yılında Uygulanacak Tutarlar / 2015 Pratik Bilgiler
TORBA YASA ÖZEL - 6552 Sayılı Torba Yasa Hakkındaki Tüm Haber - Bilgi ve Açıklamalar
Brüt Asgari Ücret Net Asgari Ücret - Bekar İşçi Prime Esas Kazanç Alt Sınır Prime Esas Kazanç Üst Sınır
1.201,50 TL 949,07 TL 1.201,50 TL 7.809,90 TL
Anasayfa / Anasayfa / İşveren - Muhasebeci Çok Okunan / SGK İdari Para Cezaları – Ceza Uygulanmasını Gerektiren Hal ve Durumlar

SGK İdari Para Cezaları – Ceza Uygulanmasını Gerektiren Hal ve Durumlar

Sponsorlu Bağlantılar

1-Yasal Düzenleme:

Kurumca uygulanacak idari para cezaları; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 102 nci maddesinde belirtilmiştir. Güncel idari para cezası miktarları Pratik Bilgiler/SGK İdari Para Cezaları bölümünde yer almaktadır.

2-Sosyal Güvenlik Reformu İle Gelen Değişiklikler:

2.1-Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmemesine bağlı idari para cezası artırıldı, bildirgenin verilmediğinin Kurumca tespiti hallerinde aylık brüt asgari ücretin iki veya beş katı tutarında idari para cezası uygulanacak.

2.2-Süresinde veya hiç verilmeyen sigortalı işe giriş bildirgesinin çalışma izni olmayan yabancı uyruklu sigortalı olması halinde aylık brüt asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanıyordu, ayrım kaldırıldı normal sigortalılar gibi aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacak.

2.3-Asıl veya ek aylık prim ve hizmet belgesinin verilmediğinin Kurumca tespit edildikten sonra verilmesi, asgari işçilik uygulaması sonucu ek tahakkuk yapılması hallerinde uygulanacak olan idari para cezası aylık brüt asgari ücretin üç katından iki katına düşürüldü.

2.4-Aylık 30 günden az gösterilen sigortalılarla ilgili olarak Kurumca eksik günlerin re’sen 30’a tamamlanması ve eksik bildirime ait aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenmesi halinde sigortalı sayısına bakılmaksızın aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanıyordu, artık aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık brüt asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanacak.

2.5-Sigortalı işe giriş bildirgesi ile işyeri bildirgesi yasal süresi geçmiş olsa bile, bildirgenin verilmediği Kurumca çeşitli yollardan henüz tespit edilmeden, ilgililerce kendiliklerinden verilmesi halinde, idari para cezası Kanunda belirtilen tutarların üçte ikisi oranında uygulanacak.

2.6-Sigortalıya vizite kağıdı veya sağlık belgesi verilmemesine bağlı idari para cezası kaldırıldı.

2.7-İdari para cezalarında beş yıl olan zamanaşımı on yıla çıkarıldı.

2.8-İşyeri kayıtlarının saklanması için öngörülen 5 yıllık süre kademeli olarak 10 yıla, kamu idareleri için 30 yıla çıkarıldı.

3-Genel Açıklamalar:

Hukukun genel ilkeleri ve T.C. Anayasasının 38 inci maddesi uyarınca ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulabileceğinden; Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanacak tüm idari para cezaları da 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinde düzenlenmiştir. Buradaki bütün idari para cezalarında 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine göre sanayi kesiminde çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için fiilin oluştuğu tarihte uygulanan asgari ücret esas alınmaktadır.

4-Sigortalı İşe Giriş ve İşten Ayrılış Bildirgesine Bağlı İdari Para Cezaları (5510/102-a-j):

Güncel idari para cezası miktarları Pratik Bilgiler/SGK İdari Para Cezaları bölümünde yer almaktadır.

01.10.2008 Tarihi veya Sonrasında Kuruma Verilmesi Gereken Bildirgeler İçin:

4.1-Sigortalı işe giriş bildirgesini 5510 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde, genel sağlık sigortası giriş bildirgesini Kanunun 61 inci maddesinde belirtilen süre içerisinde vermeyen, süresi içresinde vermiş olsa bile Kurumca belirlenen şekle ve usûle uygun vermeyenler veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu hâlde anılan ortamda göndermeyenler (elden veren veya posta ya da kargoyla gönderenler) hakkında her bir sigortalı için aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.

4.2-Sigortalı işe giriş bildirgesini verilmediğinin, mahkeme kararından veya Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlerden ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarının kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar hakkında her bir sigortalı için aylık brüt asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.

4.3-İşyeri esas alınmak suretiyle, sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğine ilişkin; mahkemenin karar tarihinden, Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarının tespit tarihinden, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim elemanlarının rapor tarihinden, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi veya belgelerin Kuruma intikal tarihinden itibaren bir yıl içinde yukarıda sayılan durumlardan biriyle tekrar sigortalı işe giriş bildirgesi verilmediğinin anlaşılması halinde, sigortalı işe giriş bildirgesini vermekle yükümlü olanlar hakkında bu defa her bir sigortalı için aylık brüt asgari ücretin beş katı tutarında idari para cezası uygulanır.

4.4-Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesinin, 5510 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde belirtilen süre içerisinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun olarak verilmemesi; Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda gönderilmemesi halinde Kanunun 102 nci maddesi birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanmakta idi. Ancak, 08/03/2012 tarihli ve 28227 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6283 sayılı Kanunun üçüncü maddesi ile söz konusu (j) bendi 08/03/2012 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiştir. Buna göre idari para cezası, bir takvim ayında işlenen bu fiillerden dolayı tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarını aşmamak kaydıyla ve her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi için asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanacaktır. Öte yandan; 102 nci maddede bu konuda daha önce herhangi bir idari para cezası uygulanması öngörülmemiş olup, 5838 sayılı Kanunla maddeye eklenen (j) bendi ile bu idari para cezası 01.08.2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere getirildiğinden, Kuruma verme süresi 01.08.2009 tarihinden önce dolmuş olup da verilmemiş olan işten ayrılış bildirgeleri için ise idari para cezası uygulanamaz.

Öte yandan, 26/1/2012 tarihli ve 28185 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6270 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 11 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin ikinci fıkrası 26/01/2012 tarihinden geçerli olarak değiştirilmiş olup, buna göre; mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin ve Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesinin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, yukarıda öngörülen cezalar dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanır.

Sigortalı işe giriş bildirgesi ve işten ayrılış bildirgesi ile ilgili ayrıntılı bilgi Sigortalılığın Başlangıcı – Sona Ermesi ve Bildirimler bölümünde yer almaktadır.

01.10.2008 Tarihinden Önce Kuruma Verilmesi Gereken Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleri İçin:

Sigortalı işe giriş bildirgesi; işverence kendiliğinden verilmişse, mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenmiş ise bildirgenin 506 sayılı Kanununun 9 uncu maddesinde belirtilen süre içerisinde Kuruma verilmemiş olması nedeniyle, 506 sayılı Kanunun mülga 140 ıncı maddesi b bendi uyarınca bildirgenin verilmesi gereken en son tarihte geçerli aylık brüt asgari ücret esas alınarak her bir sigortalı işe giriş bildirgesi için aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.