Anasayfa / SGK / SGK İdari Para Cezalarında Hangi İndirimler Yapılmaktadır ?

SGK İdari Para Cezalarında Hangi İndirimler Yapılmaktadır ?

Sponsorlu Bağlantılar

Bir çok idari para cezalarında olduğu gibi, 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesine istinaden Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanan idari para cezalarında da Kuruma itiraz edilmeden veya yargı yoluna başvurulmadan önce tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde cezanın peşin ödenmesi halinde, bunun dörtte üçü tahsil edilmekte, yani yüzde 25 peşin ödeme indirimi yapılmaktadır.

Bunun dışında, bazı idari para cezalarında aşağıdaki indirimler de yapılmaktadır.

Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin veya belgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, 102 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (g), (h) ve (j) bentlerinde öngörülen cezalar dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanır.

Daha açık bir anlatımla,

1- (a) bendi uyarınca sigortalı işe giriş bildirgesinin hiç verilmemesi veya geç verilmesi nedeniyle bir aylık asgari ücret tutarında uygulanması gereken idari para cezası asgari ücretin dörtte biri tutarında,

2- (b) bendi uyarınca işyeri bildirgesinin hiç verilmemesi veya geç verilmesi nedeniyle;

– Kamu idareleri ile bilânço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için aylık asgari ücretin üç katı tutarında,

– Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için aylık asgari ücretin iki katı tutarında,

– Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için bir aylık asgari ücret tutarında,

uygulanması gereken idari para cezaları yukarıda belirtilen tutarların dörtte biri oranında,

3- (g) bendi uyarınca 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılarla ilgili olarak seçim kurulları – vergi daireleri – meslek kuruluşları – birlikler – esnaf ve sanatkâr sicil müdürlükleri tarafından verilmesi gereken sigortalı işe giriş bildirgelerinin, 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılarla ilgili olarak verilmesi gereken sigortalı işten ayrılış bildirgesinin, 4/1-c (Emekli Sandığı) kapsamındaki sigortalıların vazife malullüğü ile ilgili bildirimlerin, ihale makamları tarafından yüklenicilerle ilgili 15 gün içinde Kuruma yapılması gereken bildirimlerin yerin getirilmemesi nedeniyle ilgili kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişilere bir aylık asgari ücret tutarında uygulanması gereken idari para cezası asgari ücretin dörtte biri tutarında, kamu idareleri ile bankaların Kurumca belirlenecek işlemlerde işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol ederek sigortasız olduğunu tespit ettiği kişilerle ilgili olarak Kuruma yapmaları gereken bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen kamu idareleri ile bankalara sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri tutarında uygulanması gereken idari para cezaları bu tutarların dörtte biri oranında,

4- (h) bendi uyarınca, ) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tâbi şirketlerin nevilerinin değişmesi, birleşmesi veya diğer bir şirkete katılması, adi şirketlerde şirkete yeni ortak alınması durumunda ticaret sicili memurlukları tarafından verilmesi gereken işyeri bildirgesinin verilmemesi veya geç verilmesi nedeniyle her bir bildirim yükümlülüğü için aylık asgari ücret tutarında uygulanması gereken idari para cezası asgari ücretin dörtte biri tutarında,

5- (j) bendi uyarınca, 4/1-a kapsamındaki sigortalılara (işçilere) ait sigortalı işten ayrılış bildirgesi, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer alan sandıklara tabi sandıkların iştirakçileriyle ilgili sigortalı işe giriş bildirgesi ve sigortalı işten ayrılış bildirgesinin verilmemesi veya geç verilmesi nedeniyle, bir takvim ayında işlenen bu fiillerden dolayı tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarını aşmamak kaydıyla her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi için asgari ücretin onda biri tutarında uygulanması gereken idari para cezaları bu tutarların dörtte biri oranında,

uygulanır.

Ayrıca, asıl veya ek aylık prim ve hizmet belgesinin; mahkeme kararı, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden, hizmetleri veya kazançları Kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması halinde, aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanması gerekiyorken; burada belirtilen haller dışında aylık prim ve hizmet belgesinin işveren tarafından kendiliğinden verilmesi halinde;

– Belgenin asıl olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin beşte biri tutarında,

– Belgenin ek olması halinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında,

idari para cezası uygulanır.

Aynı şekilde, yasal süresi geçtikten sonra verilen her bir sigortalı işe giriş bildirgesi için aylık brüt asgari ücretin 3 katı tutarında, bir yıl içerisinde tekrarı halinde yani aynı işyerinde daha önce de bildirgenin geç verilmiş olması halinde 5 katı idari para cezası uygulanması gerekirken, bildirgenin işverence kendiliğinden verilmesi halinde aylık brüt asgari ücretin 1 katı tutarında idari para cezası uygulanır.

Öte yandan, idari para cezaları yukarıda belirtilen indirim oranında hesaplanarak ödeme yükümlüsüne tebliğ edilmekte, 15 günlük süre içerisinde ödenmesi halinde bu indirimli tutarlar üzerine ayrıca yüzde 25 peşin ödeme indirimi uygulanmaktadır.

Söz konusu idari para cezalarının güncel indirimli tutarlarına SGK İdari Para Cezaları sayfasından ulaşabilirsiniz.