facebook twitter in rss
 
2015 Yılında Uygulanacak Tutarlar / 2015 Pratik Bilgiler
TORBA YASA ÖZEL - 6552 Sayılı Torba Yasa Hakkındaki Tüm Haber - Bilgi ve Açıklamalar
Brüt Asgari Ücret Net Asgari Ücret - Bekar İşçi Prime Esas Kazanç Alt Sınır Prime Esas Kazanç Üst Sınır
1.201,50 TL 949,07 TL 1.201,50 TL 7.809,75 TL
Anasayfa / Dosyalar / SGK - Sigorta Mevzuatı Dosyalar / SGK İşlem ve Uygulamalarına Karşı İtiraz ve Başvuru Yolları – İtiraz Süreleri

SGK İşlem ve Uygulamalarına Karşı İtiraz ve Başvuru Yolları – İtiraz Süreleri

Sponsorlu Bağlantılar

1-Yasal Düzenleme:

SGK uygulamalarına karşı itiraz ve başvuru yolları; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 83, 85 ve 86 ncı maddeleri ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin eski 121, yeni 113 üncü maddelerinde düzenlenmiştir.

2-Sosyal Güvenlik Reformu İle Gelen Değişiklikler:

Kurumda itirazlara bakmakla görevli ve yetkili Ünite İtiraz Komisyonu adında tek komisyon vardı. Üç ayrı itiraz komisyonu oluşturuldu.

3-İdari Para Cezalarına İtiraz ve Başvuru Yolları:

3.1-İtirazda Bulunmadan Peşin Ödeme:

İdari para cezaları tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde itirazsız ve peşin olarak ödenir (Kuruma ya da Kurumun ilgili hesaplarına yatırılır) ise dörtte üçü tahsil edilir, yani % 25 oranında indirim uygulanır. Peşin ödeme itiraz ve dava yollarına başvuru hakkını kaldırmaz, eğer süresi geçmemişse peşin ödemeye rağmen itiraz ve dava yollarına başvurulabilir. Ancak itiraz veya dava sonucunda eğer Kurum idari para cezası uygulaması haklı bulunur ve idari para cezası iptal edilmezse, bu durumda Kurum cezanın indirim nedeniyle tahsil edilmeyen % 25’lik kısmını da tahsil eder, eğer itiraz veya dava sonucunda idari para cezası uygulaması haksız bulunur ve ceza iptal edilir/kaldırılırsa o taktirde peşin alınan % 75’lik miktar da ilgilinin Kuruma başka borcu varsa ona mahsup edilir, borcu yoksa iade edilir.

3.2-Ünite İtiraz Komisyonuna İtiraz:

Tebliğ edilen idarî para cezası borcuna karşı tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde İdari Para Cezası İtiraz Komisyonuna dilekçe vermek veya bu dilekçeyi taahhütlü olarak göndermek suretiyle itiraz edebilir. İdari Para Cezası İtiraz Komisyonu, ünite amiri veya görevlendireceği yardımcısı, ilgili şef, dosya memuru ve varsa avukattan oluşur. İtiraz, Kurum işlemlerini durdurur. İtirazlar, ilgili itiraz komisyonunda incelenerek en geç 30 gün içinde karara bağlanır. Kurumca itirazı reddedilenler, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine başvurabilirler. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması hâlinde, idarî para cezası kesinleşir.

3.3-İtirazın Reddedilmesi ve Mahkemeye Başvuru:

Tebliğ edilen idarî para cezası borcuna karşı tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde yukarıda belirtildiği şekilde İdari Para Cezası İtiraz Komisyonuna itirazda bulunulmamış ve bu süre geçirilmişse, o taktirde idari para cezası kesinleşmiş olacağından mahkemeye başvuru hakkı ortadan kalkmış olur ve mahkemeye başvurulsa bile başvuru reddedilir. Eğer süresinde Kuruma itirazda bulunulmuş ve Kurumca itiraz reddedilmişse, ilgililer kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine başvurabilirler. Mahkemeye başvurulması idari para cezasının takip ve tahsilini durdurmaz. Dolayısıyla, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmeyen idarî para cezasına karşı tebliğ tarihinden itibaren gecikme cezası ve gecikme zammı işlemeye başlar. Mahkemeye başvurulmuş olmakla birlikte mahkemenin kararını beklemeden idari para cezası Kuruma ödenir ve mahkeme sonucunda idari para cezası iptal edilir/kaldırılırsa o taktirde idari para cezası Kurumca yersiz tahsil edilmiş olacağından, ilgilinin Kuruma başka borcu varsa ona mahsup edilir, borcu yoksa iade edilir.

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi Sigorta Primlerinin ve İdari Para Cezalarının Ödenmesi bölümünde yer almaktadır.

3.4-İdari Para Cezasının Kesinleşmesi:

• Tebliğ edilen idarî para cezası borcuna karşı tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde yukarıda belirtildiği şekilde İdari Para Cezası İtiraz Komisyonuna itirazda bulunulmaması halinde,

• İdari Para Cezası İtiraz Komisyonuna itiraz edilmekle birlikte itirazın reddi halinde red kararının tebliğinden itibaren 30 gün içinde yetkili İdare Mahkemesine başvurulmaması halinde,

İdari para cezası kesinleşmiş olur ve artık hiçbir başvuru/itiraz hakkı kalmaz.

3.5-Yersiz Olarak Tahsil Edilen İdari Para Cezaları:

İdari Para Cezası İtiraz Komisyonuna itiraz veya yetkili İdare mahkemesine başvuru sonucunda yanlış veya yersiz alındığına karar verilen idari para cezaları, on yıl geçmemiş ise ilgilinin Kuruma başka borcunun da olmaması kaydıyla iade edilir. Eğer ilgilinin Kuruma borcu varsa ona mahsup edilir.