Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği

SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği

Sponsorlu Bağlantılar

Bu Yönetmelik; Sosyal Güvenlik Reformu kapsamında tek çatı altında birleşen SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’nın teftiş Kurullarının birleşmesiyle oluşan Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, 10 Ağustos 2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiş, birleşen kurumların teftiş kurullarına ait yönetmelikler de bu Yönetmelikle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelik; Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının kuruluş, görev ve yetkileri ile Rehberlik ve Teftiş Başkanının, Müfettişlerin, Müfettiş Yardımcılarının ve Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluklarını, teftiş edilenlerin sorumluluklarını, Başkan, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının seçilme ve atanmaları, özlük hakları, bunların çalışma usul ve esaslarını kapsamaktadır.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmeliğin;

– Teşkilat – görev ve yetkiler başlıklı ikinci bölümünde rehberlik ve teftiş başkanlığı ile grup başkanlıklarının oluşumu, görev ve yetkiler,

– Üçüncü bölümünde başkanın atanması, görev – yetki ve sorumlulukları, grup başkanlıkları,

– Dördüncü bölümünde müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları, uyacakları hususlar ve etik kurallar,

– Beşinci bölümünde şube müdürlüğünün yapısı, görev, yetki ve sorumlulukları,

– Altıncı bölümünde müfettişliğe giriş, yazılı ve sözlü sınav süreci, müfettiş yardımcılığına atanma,

– Yedinci bölümde müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesi, yetki sınavı ve rehberlik ve teftiş başkanlığından çıkarılma,

– Sekizinci bölümünde yeterlik sınavı ve müfettiş yardımcılığından müfettişliğe atanma, sınavı kazanamayanların durumu,

– Dokuzuncu bölümünde yükselme, kıdem ve müfettişlik güvencesi, başmüfettişliğe yükselme,

– Onuncu bölümünde müfettişlerin çalışma usul ve esasları, yıllık çalışma plan ve programı,

– Onbirinci bölümünde müfettişlerin meslek içi eğitimleri, yurtdışına gönderilmeleri,

– Onikinci bölümünde teftiş, inceleme, soruşturma, asgari işçilik incelemesi ve ön inceleme süreçleri,

– Onüçüncü bölümünde müfettişler tarafından düzenlenecek rapor çeşitleri,

– Ondördüncü bölümünde soruşturma çalışmalarına ilişkin hükümler,

– Onbeşinci bölümünde müfettiş raporları üzerinde yapılacak işlemler,

– Onaltıncı bölümünde teftişe ve soruşturmaya tabi olanların yükümlülükleri, görevden uzaklaştırma,

– Onyedinci bölümünde; kimlik belgesi ve mühür, haberleşme, yazışmalar, rapor ve yazıların numaralanması gibi çeşitli ve son hükümler,

konularında düzenlemeler yer almaktadır.