Anasayfa / Eski Haberler / SGK Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

SGK Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Sponsorlu Bağlantılar

12/10/2010 tarih – 27727 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle; 12/5/2010 tarih ve 27579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 108 inci maddesinde değişiklik yapıldı, re’sen tescillerde kullanılacak Sigortalılık Muafiyet Belgesi eklendi, ayrıca yönetmelik eki Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde değişiklik yapıldı.

Yönetmeliğin primlerin ödenmesini düzenleyen 108 inci maddesinin birinci fıkrası, “Kanunda belirtilen sigorta primleri, Kurumca çıkarılacak tebliğde belirtilecek süre içinde Kuruma ödenir. Şu kadar ki, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi olanlar ile bu kapsamda sayılan kişilerden sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar, isteğe bağlı sigortalı olanlar ve Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (g) bentlerinde sayılanlar her aya ait primlerini takip eden ayın sonuna kadar Kuruma öderler.” şeklindeyken, ikinci cümle 1/10/2010 tarihinden geçerli olmak üzere “Şu kadar ki, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi hariç diğer alt bentlerine tabi olanlar ile bu kapsamda sayılan kişilerden sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar, isteğe bağlı sigortalı olanlar ve Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (g) bentlerinde sayılanlar her aya ait primlerini takip eden ayın sonuna kadar Kuruma öderler.” şeklinde değiştirildi.

Değişiklikten önce, bu fıkra hükmüne göre kendi adına ve hesabına tarımsal faaliyette bulunanların (Tarım Bağ-Kur’luların) primlerini ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar ödemeleri gerekiyordu. Bu değişiklikle birlikte bu sigortalılar primlerini tebliğde belirtilen süre içinde Kuruma ödeyeceklerdir. Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 3.2-Primlerin Ödenme Süresi başlıklı kısmında ise “5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendine tabi olarak tarımsal faaliyette bulunanlar, genel sağlık sigortası primi ile kısa ve uzun vadeli sigorta kolları primlerini ait oldukları ayı takip eden ayın sonuna kadar Kuruma öderler.” hükmü yer aldığından, tebliğin bu hükmünde herhangi bir değişiklik yapılmadığı sürece, kendi adına ve hesabına tarımsal faaliyette bulunanların primleri ödeme süreleriyle ilgili uygulama aynen devam edecektir.(www.isvesosyalguvenlik.com)