Anasayfa / Haber / SGK’ya Borcu Olan Müteahhit Yandı

SGK’ya Borcu Olan Müteahhit Yandı

Sponsorlu Bağlantılar

Aslında ihale konusu iş yapan işverenlerin (müteahhitlerin) Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borcu ile ilgili olarak yapılacak işlemler 5510 sayılı Kanunda belirtilmiştir.

5510 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinde; işverenlerin hakedişlerinin, Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının olmaması kaydıyla ödeneceği, kesin teminatlarının ise ihale konusu işle ilgili olarak Kuruma borçlarının bulunmadığının tespit edilmesinden sonra iade edileceği; işverenlerin, kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar, bankalar ve kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar nezdindeki her çeşit alacak, teminat ve hakedişleri üzerinde işçi ücreti alacakları hariç olmak üzere yapılacak her türlü devir, temlik ve el değiştirme işlemlerinin, Kurum alacaklarını karşılayacak kısım ayrıldıktan sonra, kalan kısım üzerinde hüküm ifade edeceği şeklinde hüküm yer almaktadır. Borsun hakedişlerden mahsubu ve ödenmesi ile teminatların prim ve idari para cezası borçlarına karşılık tutulmasına ilişkin işlemlerin usûl ve esasları Bakanlar Kurulunca tarafından çıkarılan Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik ile düzenlenmiştir.

Mevzuat bu şekilde olmakla birlikte, uygulamada bazı ihale makamlarının, hakediş ödemeden önce müteahhidin Sosyal Güvenlik Kurumu’na borcu olup olmadığının kontrolü konusunda gerekli hassasiyeti göstermemesi, bazı Kurum müdürlüklerinin de ihale konusu işlerde müteahhitlerin Kuruma borcu olup olmadığını sıkı kontrol etme ve ihale makamlarına bildirme hususunda gerekli titizliği göstermemesi nedeniyle, Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü “İhale Konusu İşlerden Kaynaklanan Kurum Alacakları” konulu bir genel yazı çıkararak tüm müdürlüklere gönderdi.

Söz konusu genel yazı uyarınca; Kurum müdürlükleri işverenlerin ihale konusu işlerden kaynaklanan prim borçlarını zamanında ödeyip ödemediklerini, ödeme süresi geçmiş borç olup olmadığını her ay düzenli olarak kontrol edecek, borcu olan işverenlerle (müteahhitlerle) ilgili olarak icra ve haciz yoluna başvurmadan durumu derhal ihale makamına bildirecek ve müteahhidin borcunun hakedişten kesilerek Kuruma ödenmesinin sağlayacak, prim borcunun ihale makamınca müteahhidin hakkedişinden kesilerek Kuruma ödenmemesi halinde doğan Kurum zararını ilgili ihale makamı karşılayacak, Kurumca ihale makamı aleyhine tazminat davası açılacak.

Aynı kontrol işlemi müteahhidin alt işverenlerinin (taşeronlarının) borçları yönünden de yapılacak.

Dolaysıyla Sosyal Güvenlik Kurumu’na borcu olan müteahhitlerin eline hakediş geçmeden borcuna karşılık olarak ihale makamınca kesinti yapılacak, artan kısım olursa kendisine ödenecek. (isvesosyalguvenlik.com)