Anasayfa / Dosyalar / SGK - Sigorta Mevzuatı Dosyalar / Sigorta Primine Esas Tutulacak Kazancın Tespiti ve Hesaplanması

Sigorta Primine Esas Tutulacak Kazancın Tespiti ve Hesaplanması

Sponsorlu Bağlantılar

1-Yasal Düzenleme: Sigorta primine esas tutulacak kazançlar ve günlük kazanç sınırlarının belirlenmesi ile ilgili düzenlemeler; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 80, 82 nci ve geçici 15 ve 16 ncı maddesi ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin eski 103 ila 106, yeni 97, 98 ve 99 uncu maddelerinde düzenlenmiş, ayrıca İşveren Uygulama Tebliği’nde konuya yer verilmiştir.

2-Sosyal Güvenlik Reformu İle Gelen Değişiklikler:

2.1-Önceki dönemde yürürlükte olan 506 sayılı Kanunun 77 nci maddesindekilere ilaveten, 5510 sayılı Kanununun 80 inci maddesinde; iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti ve işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları prime tabi olmayan ödemeler arasında sayılmıştır.

2.2-01.10.2008 tarihinden önceki uygulamada, prime tabi tutulmayacak çocuk zammı miktarı hesaplanırken erkek çocuklarından farklı olarak, 18 yaşını geçmiş olsa bile yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan kız çocukları için yapılan ödeme de dikkate alınıyordu. Yeni dönemde kız – erkek çocuk ayrımı ortadan kalkmıştır.

2.3-Bağ-Kur sigortalıları için yıllardır uygulanan basamak sistemi sona ermiştir.

3-4/a Kapsamındaki Sigortalıların Prime Esas Kazançlarının Tespiti:

3.1-Genel Açıklamalar:

5510 sayılı Kanununun 80 inci maddesi birinci fıkrası ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 103 üncü maddesi uyarınca, Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançlarının hesabında;

1-Hak edilen ücretlerin,

2-Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay içinde yapılan ödemelerin ve işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen tutarların,

3-İdare veya yargı mercilerince verilen karar gereğince yukarıdaki (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilen kazançlar niteliğinde olmak üzere sigortalılara o ay içinde yapılan ödemelerin,

brüt toplamı esas alınır.

3.2-Geçici İş Göremezlik Ödeneği Alan Sigortalının Prime Esas Kazancı:

4/a kapsamında olup da geçici iş göremezlik ödeneği alan sigortalılara istirahatlı bulundukları sürede;

a-Sigortalının SGK’dan aldığı geçici iş göremezlik ödeneği dikkate alınmadan işverence ücret ödenmesine devam ediliyorsa tam ücret,

b-SGK tarafından verilen geçici iş göremezlik ödeneği bireysel veya toplu iş sözleşmesine istinaden sigortalı tarafından işverene iade ediliyor ve işverence ücreti sigortalıya ödeniyorsa tam ücret,

c-Geçici iş göremezlik ödeneğinin, sigortalının ödenek alındığı süredeki kazancından düşük olması nedeniyle aradaki fark ücret sigortalıya ödeniyorsa, ödenen aradaki ücret farkı,

d-Bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayalı olmadan sigortalının geçici iş göremezlik ödeneği aldığı sürede atıfet (yardım) şeklinde işverence sigortalıya ödeme yapılıyorsa yapılan ödemeler,

çalışılan sürelerde ödenen ücretler olarak prime tabi tutulur ve SGK’ya bildirilir.

Sigortalının istirahatlı olduğu süre için yukarıdaki (c) ve (d) bentlerine göre ödenen günlük fark tutarın/ücretin, günlük sigorta primine esas kazancın alt sınırının altında kalması durumunda günlük alt sınır üzerinden prime tabi tutulur ve SGK’ya bildirilir.

Eğer sigortalı istirahatliyken sadece geçici iş göremezlik ödeneği almış, işveren kendisine herhangi bir ödeme yapmamışsa bu durumda sigortalı adına o süre için herhangi bir kazanç bildirilmez.

3.3-Yıllık İzin Ücretinin Prime Tabi Tutulması:

4857 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinde iş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücretin, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödeneceği öngörülmüştür. Bu nedenle, sigortalıların hak kazanıp da kullanmadıkları yıllık izin sürelerine ait ücretlerin hizmet akdinin feshinden sonra ödenmesi halinde, 4857 sayılı Kanunun 59 uncu maddesine göre akdin feshedildiği tarihte hak kazanıldığı nazara alınarak, bu nitelikteki yıllık izin sürelerine ilişkin ücretler akdin feshedildiği ayın kazancına dahil edilecektir. Akdin feshedildiği ayda çalışılan gün sayısına tekabül eden günlük prime esas kazancın, prime esas günlük kazanç alt sınırının 6,5 katından fazla olması halinde, aşan kısım prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

3.4-Hizmet Akdinin Feshinin Geçersizliği Halinde Yapılacak Ödemeler:

İşçinin işe iadesi için kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının kendisine tebliğinden itibaren on iş günü içinde işe başlamak üzere başvurmuş olması kaydıyla, işe başlatılsın veya başlatılmasın bu nitelikteki işçilere çalıştırılmayan süre için ödenen en çok dört aya kadar ücret ve diğer haklar, akdin feshedildiği aydan başlanılarak ilgili ayların prime esas kazançlarına dahil edilerek işsizlik sigortası primi de dahil olmak üzere tüm sigorta kollarına ait primler kesilecek ve bu süreler hizmetten sayılacaktır.

İşçi işe başlatıldığında bildirim süresine ait (ihbar) ücreti ile kıdem tazminatı peşin olarak ödenmiş ise işçiye ödenecek en çok dört aya kadar olan ücret ve diğer alacaklarından mahsup edileceğinden, Kanunun 80 inci maddesi uyarınca bildirim süresine ait (ihbar) ücret ile kıdem tazminatının prime tabi tutulmaması nedeniyle işçiye işe başlatılması halinde ödenecek en çok dört aya kadar olan ücret ve diğer hakları mahsup edilmemiş haliyle prime tabi tutulacak ve bu süreler prim ödeme gün sayısından sayılacaktır.

3.5-İşverenler Tarafından Sigortalılar İçin Özel Sağlık Sigortalarına ve Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Özel Sağlık Sigortası Primi ve Bireysel Emeklilik Katkı Payları Tutarları:

Kanunun 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, “… işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgarî ücretin % 30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tâbi tutulmaz.” denilmektedir.

Sigortalı adına ay içinde özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı adı altında işverence yapılan ödemeler toplamının aylık asgari ücretin % 30’una isabet eden kısmı prime esas kazanca dahil edilmeyecek, kalan tutar ise ödendiği ayın prime esas kazancına dahil edilecektir.

3.6-Prime Tabi Olmayan Ödemeler:

Prime Tabi Olan – Olmayan Ödemeler başlıklı yazıda belirtilmiştir.

3.7-Kısmen Prime Tabi Olmayan Yemek Parası, Çocuk ve Aile Zamları:

Prime tabi olmayan yemek parası, çocuk ve aile zamları oranları 01.10.2008 tarihinden önceki dönem için yürürlükte bulunan 506 sayılı Kanun ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği doğrultusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılan ve 29.01.2004 tarih – 25361 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğle belirlenmişti. Bu defa 01.10.2008 tarihinde 5510 sayılı Kanun ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesinin ardından yayımlanan 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (A) ve (B) Bentleri Kapsamındaki Sigortalılar İle Sadece Genel Sağlık Sigortasına Tabi Sigortalıların Prime Esas Tutulacak Kazançlarına Dair Tebliğde bu oranlar aynen yer almış, daha sonra da bu tebliğ yürürlükten kaldırılarak yerine İşveren Uygulama Tebliği yayımlanmıştır. Dönemler itibariyle Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası İle Çocuk ve Aile Zammı Tutarları Pratik Bilgiler bölümünde yer almaktadır.

Bu oranlar ayrıntılı olarak aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır;

3.7.1-Yemek Parası: Sigortalılara yemek parası adı altında yapılan ödemelerin, işyerinde veya müştemilatında işveren tarafından yemek verilmemesi şartıyla, fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak 16 yaşından büyükler için belirlenen günlük asgari ücretin % 6 sının, yemek verilecek gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak miktarı, prime esas kazançların tespitinde dikkate alınmayacak, dolayısıyla bu tutardan prim kesilmeyecektir.

Prim kesilmeyecek miktar aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır:

Brüt Günlük Asgari ÜcretX%6=Günlük İstisna tutarı

Yemek Parası Verilen Gün Sayısı (Ay İçinde Fiilen Çalışılan Gün Sayısı)XGünlük İstisna tutarı=Aylık İstisna Tutarı

• Yemek parasının yıllık olarak bir defada ödenmesi halinde ise hesaplama aşağıdaki gibi yapılacaktır.

Brüt Günlük Asgari ÜcretX%6=Günlük İstisna tutarı

Yemek Parası Verilen Gün Sayısı (Yıl İçinde Fiilen Çalışılan Gün Sayısı)XGünlük İstisna tutarı=Yıllık İstisna Tutarı

Yıllık Olarak Ödenen Yemek Parası–Yıllık İstisna Tutarı=Yıllık Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Yemek Parası

Öte yandan, sigortalılara ay içinde yemek parası olarak nakit ödeme yapılmaksızın, çalıştıkları işyerinin dışında yemek üretimi yapan başka firma veya şahıslar tarafından (örneğin yemek kuponu karşılığında) gerek işyerinde, gerekse işyerinin dışında yemek verilmesi halinde, işverenlerce bu firma veya şahıslara fatura karşılığında yemek bedeli olarak ödenen fatura bedelleri prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

3.7.2-Çocuk Yardımı/Zammı: Sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla ve fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın; sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı sayılmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan çocuklarından 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitimi Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ya da işletmelerde meslekî eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın Kanuna göre malûl olduğu tespit edilen evli olmayan çocuklarından en fazla iki çocuk (iki çocuk dahil) için çocuk zammı adı altında yapılan ödemelerin, çocuk başına 16 yaşından büyükler için belirlenen aylık asgari ücretin %2’si oranındaki tutarı, aylık prime esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

Hesaplama aşağıdaki şekilde yapılacaktır:

Brüt Aylık Asgari Ücret X%2=Aylık İstisna Tutarı (Tek Çocuk için)

Aylık İstisna Tutarı(Tek Çocuk için)XÇocuk Sayısı(İki Çocuğa Kadar)=İstisna Tutarı,

• Çocuk zammının yıllık olarak bir defada ödenmesi halinde ise hesaplama aşağıdaki gibi yapılacaktır.

Brüt Aylık Asgari Ücret X%2=Aylık İstisna Tutarı (Tek Çocuk için)

Aylık İstisna Tutarı(Tek Çocuk için)XÇocuk Sayısı (İki Çocuğa Kadar)X12 Ay=Yıllık İstisna Tutarı,

Yıllık Olarak Ödenen Çocuk Zammı–Yıllık İstisna Tutarı=Yıllık Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Çocuk Zammı

3.7.3-Aile Yardımı/Zammı: Sigortalılara aile zammı adı altında yapılacak ödemelerin, sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın, sigortalının eşinin Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmaması ve Kurumdan gelir veyahut aylık almaması durumunda, 16 yaşından büyükler için belirlenen aylık asgari ücretin %10’u oranındaki tutar aylık prime esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

Hesaplama aşağıdaki şekilde yapılacaktır:

Brüt Aylık Asgari Ücret X % 10 = İstisna Tutarı

Ödenen Aile Zammı – İstisna Tutarı = Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Aile Zammı

• Aile zammının yıllık olarak bir defada ödenmesi halinde ise hesaplama aşağıdaki gibi yapılacaktır.

Brüt Aylık Asgari Ücret X % 10 X 12 Ay = Yıllık İstisna Tutarı

Yıllık Olarak Ödenen Aile Zammı – Yıllık İstisna Tutarı = Yıllık Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Aile Zammı

3.7.4-Ödemenin Yıllık Olarak Yapılması:

Diğer taraftan, sigortalılara yemek parası ile çocuk ve aile zamlarının yıllık olarak bir defada ödenmesi halinde, bu defa ödemenin yapıldığı tarihteki 16 yaşından büyükler için belirlenen asgari ücret esas alınarak hesaplamalar aşağıdaki gibi yapılacaktır.

Yemek parası için;

Brüt Günlük Asgari Ücret X % 6 X(Yıl İçinde Fiilen Çalışılan Gün Sayısı) Yemek Parası Verilen Gün Sayısı = Yıllık İstisna Tutarı,

Yıllık Olarak Ödenen Yemek Parası – Yıllık İstisna Tutarı = Yıllık Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Yemek Parası,

Çocuk zammı için;

Brüt Aylık Asgari Ücret X % 2 X Çocuk Sayısı (İki Çocuğa Kadar) X12 Ay = Yıllık İstisna Tutarı,

Yıllık Olarak Ödenen Çocuk Zammı – Yıllık İstisna Tutarı = Yıllık Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Çocuk Zammı,

Aile zammı için ise,

Brüt Aylık Asgari Ücret X % 10 X12 Ay = Yıllık İstisna Tutarı

Yıllık Olarak Ödenen Aile Zammı – Yıllık İstisna Tutarı = Yıllık Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Aile Zammı,

formülü vasıtasıyla ödemenin yapıldığı ayın kazancına dahil edilecektir.

4-4/b Kapsamındaki Sigortalıların Prime Esas Kazançlarının Tespiti:

5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesi ikinci fıkrası ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 98 inci maddesi uyarınca, Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançları aşağıdaki şekilde belirlenecektir.

Aylık prime esas kazanç, Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında kalmak şartıyla, sigortalı tarafından beyan edilecek günlük kazancın otuz katıdır. Sigortalının prime esas kazancıyla ilgili beyanı, beyanın yapıldığı tarihteki aydan başlanılarak dikkate alınır ve yapılmış olan bu beyan değiştirilmediği sürece sonraki aylar için de yapılmış sayılır. Yapılan beyana istinaden üst üste oniki aydan fazla prim ödemesinde bulunulmaması hâlinde, bu oniki aylık sürenin sonundan itibaren beyanın geçerliliği ortadan kalkar. Beyanda bulunmayan, beyanının geçerliliği ortadan kalkan veya beyanları Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katının altında kalan sigortalının aylık prime esas kazancı, prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katıdır.

Görüleceği üzere; Bağ-Kur sigortalıları için yıllardır uygulanan gelir basamağı uygulaması 01.10.2008 tarihinden itibaren sona ermiş olup, 4/b kapsamındaki (kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan) sigortalılar da beyanlarına göre sigorta primine esas kazanç alt ve üst sınırı da dikkate alınarak prim ödeyeceklerdir.

Sigortalının prime esas kazancı ile ilgili beyanı, Kurumun ilgili ünitesine yazılı olarak yapılır. Öte bandan 4/b kapsamındaki sigortalılar e-Devlet üzerinden de prime esas günlük kazanç beyanında bulunabilirler. Bu şekilde  yapılan prime esas günlük kazanç beyanları, Kuruma verilmiş beyan olarak kabul edilir.

Sigortalıların prime esas kazançları ile ilgili olarak yapacakları beyanlarının dikkate alınma tarihi; yazılı olarak yapılan beyanda, beyanın Kuruma intikal ettiği tarihtir. Prime esas kazanç beyanı ay içinde bir kez verilebilir. Belirtilen şekilde yapılan ve başlangıcı gösterilen bu beyan, değiştirilmediği sürece sonraki aylar için de yapılmış sayılır. Yapılan beyana istinaden üst üste oniki aydan fazla prim ödemesinde bulunulmaması halinde, bu oniki aylık sürenin sonundan itibaren beyanın geçerliliği ortadan kalkar.

Beyanda bulunmayan, beyanının geçerliliği ortadan kalkan veya beyanları Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katının altında kalan sigortalının aylık prime esas kazancı, prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katı olarak dikkate alınır.

5-4/c Kapsamındaki Sigortalıların Prime Esas Kazançlarının Tespiti:

4/c kapsamındaki çalışanların (memurların) prime esas kazançlarının tespiti ile ilgili düzenlemeler ve ayrıntılı bilgi 5510 sayılı Kanununun 80 inci maddesi üçüncü fıkrası, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 99 uncu maddesi ve ayrıca İşveren Uygulama Tebliği’nde yer almaktadır.

6-Diğer Bazı Sigortalıların Prime Esas Kazançlarının Tespiti:

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile isteğe bağlı sigortalılık hükümleri ve 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında sigortalı olmayan, kendi sigortalılıklarından dolayı bu kanunlara göre gelir veya aylık almayan ve 18 yaşını doldurmuş olanlardan; kamu idarelerinde çalışanlar hariç olmak üzere tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların prime esas kazançları Kanunun 82 nci maddesinin alt ve üst sınırları arasında olmak kaydıyla kendilerince belirlenir. Ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki toplu taşıma aracı işyerleri ile Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesi ile bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olan kişilerin, 30 gün üzerinden prime esas kazançları Kanunun 82 nci maddesinin alt ve üst sınırları arasında olmak kaydıyla kendilerince belirlenir. 1/3/2011 tarihinden itibaren burada belirtilen sigortalılardan, 2011 yılı için Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının on sekiz katı üzerinden başlanılarak, takip eden her yıl için bir puan artırılmak suretiyle otuz katını geçmemek üzere prim alınır.

8-Sigorta Primine Esas Kazanç Alt ve Üst Sınırları:

Yukarıda açıklanan hususlara göre hesaplanacak sigorta primine esas kazançlar, sigorta primine esas kazanç alt ve üst sınırı dikkate alınarak Kuruma bildirilecek, dolayısıyla alt sınırın altında kalanlar alt sınıra tamamlanacak, üst sınırı aşanların ise aşan kısmı dikkate alınmayacaktır. Böylece;

Günlük kazançları alt sınırın altında olan sigortalılar ile ücretsiz çalışan sigortalıların günlük kazançları alt sınır üzerinden, günlük kazançları üst sınırdan fazla olan sigortalıların günlük kazançları ise üst sınır üzerinden hesaplanarak Kuruma bildirilecektir.

Ücretsiz çalışan sigortalıların sigorta primine esas kazancı sigorta primine esas kazanç alt sınırı esas alınarak belirlenecektir.

Daha önceleri sigorta primine esas kazanç alt sınırı asgari ücretten ayrı olarak belirlenirken, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 78 inci maddesinde 5198 sayılı Kanunla yapılan değişikliğin ardından 01.07.2004 tarihinden itibaren sigorta primine esas kazanç alt sınırının ayrı belirlenmesi uygulamasına son verilmiş, bu tarihten itibaren sigorta primine esas kazanç alt sınırı olarak 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine göre 16 yaşından büyükler için belirlenen brüt asgarî ücret esas alınmış, üst sınırı ise asgarî ücretin 6,5 katı olarak Kanunda belirlenmiştir.

01.10.2008 tarihinde ise 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ile yeni dönem başlamış, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi birinci fıkrasında da; Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, sigortalıların yaşlarına uygun asgarî ücretin otuzda biri, üst sınırı ise 16 yaşından büyük sigortalıların günlük kazanç alt sınırının 6,5 katı olarak belirtilmiştir.

Ancak; 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin d bendi uyarınca, Ücretler hak edildikleri aya mal edilmek suretiyle prime tabi tutulur. Diğer ödemeler ise öncelikle ödendiği ayın kazancına dahil edilir ve ücret dışındaki bu ödemelerin yapıldığı ayda üst sınırın aşılması nedeniyle prime tabi tutulamayan kısmı, ödemenin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanarak iki ayı geçmemek üzere üst sınırın altında kalan sonraki ayların prime esas kazançlarına ilâve edilir.

Yıllar itibariyle sigorta primine esas kazanç alt ve üst sınırları programın Pratik Bilgiler bölümündeki Sigorta Primine Esas Kazanç Tutarları tablosunda yer almaktadır.

Konuya ilişkin daha ayrıntılı bilgi Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin eski 103, yeni 97 nci maddesi ve ayrıca İşveren Uygulama Tebliği’nde yer almaktadır.

10-Prime Esas Kazancın Üst Sınırını Aşan Ücret Dışındaki Ödemeler:

Sigortalılara, çeşitli nedenlerle (ücretsiz izin, istirahat gibi) ay içinde çalışmasının bulunmadığı ve ücret ödenmediği aylarda prime esas kazanca dahil olacak nitelikte ücret dışında bir ödeme yapılması halinde, ücret dışındaki bu ödemeler, ödemenin yapıldığı ayda sigortalının prim ödeme gün sayısının bulunmaması nedeniyle ödemenin yapıldığı tarihi takip eden iki ayı geçmemek üzere ilgili ayların prime esas kazancına dahil edilecektir. Ancak ödemenin yapıldığı tarihi takip eden iki ayda da ücret ödemesine hak kazanılmadığı durumlarda, ücret dışındaki bu ödemeler prime esas kazanca dahil edilemeyecektir.

Ücret dışında sigortalılara ödenmekte olan prim, ikramiye gibi her türlü ödemeler, ödemenin yapıldığı ayın kazancına dahil edilerek prime tabi tutulmaktadır. Ancak, sözü geçen ödemelerin ücret ile birleştirilerek prime tabi tutulması durumunda, bazı sigortalıların aylık prime esas kazançları tutarı, prime esas kazancın üst sınırını aşabilmektedir.

Bu durumda, sigortalılara, ücretinin yanı sıra prime esas kazanca dahil edilebilecek nitelikte ücret dışında ödeme yapılması halinde, bu nitelikteki kazançlar, prime esas günlük kazanç üst sınırının otuz katı aşılmamak kaydıyla prime tabi tutulacak, buna karşın her iki kazanç toplamının üst sınırı aşması halinde, ücret dışındaki ödemenin üst sınırı aşan kısmı, Kanunun 82 nci maddesi hükmü de dikkate alınarak en fazla takip eden iki ayın prime esas kazanç tutarına dahil edilecektir.www.isvesosyalguvenlik.com