facebook twitter in rss
 
2015 Yılında Uygulanacak Tutarlar / 2015 Pratik Bilgiler
TORBA YASA ÖZEL - 6552 Sayılı Torba Yasa Hakkındaki Tüm Haber - Bilgi ve Açıklamalar
Brüt Asgari Ücret Net Asgari Ücret - Bekar İşçi Prime Esas Kazanç Alt Sınır Prime Esas Kazanç Üst Sınır
1.201,50 TL 949,07 TL 1.201,50 TL 7.809,90 TL
Anasayfa / Dosyalar / SGK - Sigorta Mevzuatı Dosyalar / Sigorta Primine Esas Tutulacak Kazancın Tespiti ve Hesaplanması

Sigorta Primine Esas Tutulacak Kazancın Tespiti ve Hesaplanması

Sponsorlu Bağlantılar

1-Yasal Düzenleme:

Sigorta primine esas tutulacak kazançlar ve günlük kazanç sınırlarının belirlenmesi ile ilgili düzenlemeler; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 80, 82 nci ve geçici 15 ve 16 ncı maddesi ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin eski 103 ila 106, yeni 97, 98 ve 99 uncu maddelerinde düzenlenmiş, ayrıca İşveren Uygulama Tebliği’nde konuya yer verilmiştir.

2-Sosyal Güvenlik Reformu İle Gelen Değişiklikler:

2.1-Önceki dönemde yürürlükte olan 506 sayılı Kanunun 77 nci maddesindekilere ilaveten, 5510 sayılı Kanununun 80 inci maddesinde; iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti ve işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları prime tabi olmayan ödemeler arasında sayılmıştır.

2.2-01.10.2008 tarihinden önceki uygulamada, prime tabi tutulmayacak çocuk zammı miktarı hesaplanırken erkek çocuklarından farklı olarak, 18 yaşını geçmiş olsa bile yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan kız çocukları için yapılan ödeme de dikkate alınıyordu. Yeni dönemde kız – erkek çocuk ayrımı ortadan kalkmıştır.

2.3-Bağ-Kur sigortalıları için yıllardır uygulanan basamak sistemi sona ermiştir.

3-4/a Kapsamındaki Sigortalıların Prime Esas Kazançlarının Tespiti:

3.1-Genel Açıklamalar:

5510 sayılı Kanununun 80 inci maddesi birinci fıkrası ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 103 üncü maddesi uyarınca, Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançlarının hesabında;

1-Hak edilen ücretlerin,

2-Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay içinde yapılan ödemelerin ve işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen tutarların,

3-İdare veya yargı mercilerince verilen karar gereğince yukarıdaki (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilen kazançlar niteliğinde olmak üzere sigortalılara o ay içinde yapılan ödemelerin,

brüt toplamı esas alınır.

Diğer taraftan,

- Toplu iş sözleşmeleri uyarınca veya kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve toplu iş sözleşmesi dışında kalan personel ile toplu iş sözleşmesine tabi olmakla birlikte sendikalara üye olmamaları nedeniyle özel sektöre ait işyerlerinde sözleşme kapsamında bulunmayan personele geriye yönelik olarak ücret farkı ödenmesine karar verilmesi halinde, söz konusu ücret farkları, ilişkin oldukları ayların,

- Toplu iş sözleşmesi hükümlerinin uygulandığı işyerlerinde, bir aydan fazla istirahat alan sigortalılara, Kurumumuzca ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinin yanı sıra işverenlerce de toplu iş sözleşmelerine dayanılarak istirahatli bulunan süre için ayrıca ücret ödenmesi durumunda, bu ücretler istirahatli bulunulan ayların,

- Kamu kurumlarında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan sigortalılar için idare mahkemesi kararları veya idarece verilen kararlar gereğince geriye yönelik ücret ödenmesi halinde, bu ücretler ilişkin oldukları ayların,

kazancına dahil edilerek prime tabi tutulur.

3.2-Geçici İş Göremezlik Ödeneği Alan Sigortalının Prime Esas Kazancı:

4/a kapsamında olup da geçici iş göremezlik ödeneği alan sigortalılara istirahatlı bulundukları sürede;

a-Sigortalının SGK’dan aldığı geçici iş göremezlik ödeneği dikkate alınmadan işverence verilmesine devam edilen tam ücret,

b-SGK tarafından verilen geçici iş göremezlik ödeneğinin bireysel veya toplu iş sözleşmesine istinaden sigortalı tarafından işverene iadesi ile sigortalıya ödenen tam ücret,

c-Geçici iş göremezlik ödeneğinin, sigortalının ödenek alındığı süredeki kazancından düşük olması nedeniyle sigortlıya ödenen aradaki ücret farkı,

d-Bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayalı olmadan sigortalının geçici iş göremezlik ödeneği aldığı sürede atıfet (yardım) şeklinde işverence sigortalıya yapılan ödemeler,

çalışılan sürelerde ödenen ücretler olarak prime tabi tutulur ve SGK’ya bildirilir.

Sigortalının istirahatlı olduğu süre için yukarıdaki (c) ve (d) bentlerine göre ödenen günlük fark tutarın/ücretin, günlük sigorta primine esas kazancın alt sınırının altında kalması durumunda günlük alt sınır üzerinden prime tabi tutulur ve SGK’ya bildirilir.