Anasayfa / Dosyalar / SGK - Sigorta Mevzuatı Dosyalar / Sigortalıların SGK’ya Bildirilmesinde Aylık Prime Esas Kazancın Önemi

Sigortalıların SGK’ya Bildirilmesinde Aylık Prime Esas Kazancın Önemi

Sponsorlu Bağlantılar

Bilindiği üzere; sigorta primi sigortalı adına SGK’ya bildirilen kazanca sigorta prim oranları uygulanarak hesaplanır ve SGK tarafından tahsil edilir. 4/a kapsamında çalışanların (işçilerin) kazançları işveren tarafından, 4/b’ye tabi olarak çalışanların (Bağ-Kur) kazançları kendileri tarafından, 4/c’ye tabi olarak çalışanların (memur) kazançları kurumları tarafından, isteğe bağlı sigortalıların kazançları ise kendileri tarafından belirlenir ve SGK’ya bildirilir.

Sigortalının primi kazancı üzerinden hesaplanıp alındığı gibi, hastalık, analık, iş kazası ve meslek hastalığı hallerinde ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği, iş kazası ve meslek hastalığı hallerinde ödenecek sürekli iş göremezlik geliri, malullük – yaşlılık – ölüm hallerinde bağlanacak aylık, prim ödenen dönemde sigortalı adına SGK’ya bildirilen prime esas kazancı dikkate alınarak ve bu kazanç ortalaması üzerine yasada belirtilen oranlar uygulanarak hesaplanır. Dolayısıyla kazanç SGK’ya ne kadar yüksek bildirilmişse, bağlanacak gelir ve aylık da o oranda yüksek olur. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 82 inci maddesi uyarınca sigortalılar adına alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, 16 yaşından büyükler için geçerli brüt asgarî ücretin otuzda biri, üst sınırı ise alt sınırının 6,5 (altıbuçuk) katıdır.

Zannedildiği ve genelde uygulandığı gibi prime esas kazanç asgari ücretle aynı değildir, alt sınır asgari ücretle aynıdır, üst sınır ise bunun 6,5 katır. Belirtilen alt ve üst sınır arasında kalmak şartıyla sigortalının kazancı olarak gerçek/fiili brüt kazancı neyse o esas alınıp SGK’ya bildirilmesi gerekmektedir. Bu isteğe bağlı bir durum olmayıp, aynı zamanda Kanuni zorunluluktur. Ancak uygulamada bazen bilgi eksikliğinden, bazen de düşük sigorta primi ödemek için özellikle 4/a’ya tabi sigortalıların (işçilerin) işverenleri tarafından sigortalının kazancı asgari ücret üzerinden bildirilmekte, bu da ilerde gelir – aylık bağlanacağı zaman sigortalının veya hak sahiplerinin aleyhine bir durum oluşturmakta, düşük gelir veya aylık almalarına neden olmaktadır. www.isvesosyalguvenlik.com