Anasayfa / Soru - Cevap / Sigortalılıkta 4/a – 4/b – 4/c Kapsamına Kimler Girmektedir ?

Sigortalılıkta 4/a – 4/b – 4/c Kapsamına Kimler Girmektedir ?

Sponsorlu Bağlantılar

Sigortalılık yönünden SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığına tabi olanlar Sosyal Güvenlik Reformuyla birlikte 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında birleşmişler ve aradaki bu ayrım kaldırılmıştır. Ancak bu defada çalışanlar, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında (a), (b) ve (c) şeklinde kategorilere ayrılmışlardır.

Söz konusu maddeye göre 4/a (SSK), 4/b (Bağ-Kur) ve 4/c (Emekli Sandığı) kapsamına kimlerin girdiği aşağıda belirtilmiştir.

5510 Sayılı Kanunun 4/1-a Bendi (4/a) Kapsamındakiler (SSK’lılar)

• Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar

• Yabancı uyruklu kişilerden hizmet akdi ile çalışanlar (mütekabiliyet esasına dayalı olarak uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülke uyruğunda olanlar hariç olmak üzere)

• İşçi sendikaları ve konfederasyonları ile sendika şubelerinin başkanlıkları ve yönetim kurullarına seçilenler

• Umumi Kadınlar (24/4/1930 tarih ve 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununda belirtilen)

• Film, tiyatro ve sahne, gösteri, ses ve saz sanatçıları ile müzik, resim, heykel, dekoratif vb. diğer uğraşları içine alan bütün güzel sanat kollarında çalışanlar ile düşünürler ve Yazarlar

• 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) bendi kapsamında çalıştırılanlar

• 2/7/1941 tarih ve 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanuna göre çalıştırılanlar (Çiftçi Mallarını Koruma Bekçileri)

• Kamu idarelerinde ders ücreti karşılığı görev verilenler

• Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen kurslarda usta öğretici olarak çalıştırılanlar

• Elçiliklerde, konsolosluklarda, ataşeliklerde hizmet akdi ile çalışan ve SGK’ya bildirimi yapılan Türk personel (01/10/2008 den itibaren zorunlu sigortalı)

• Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen Toplum Yararına Çalışma Programlarından yararlananlar

• Bulgaristan’dan ülkemize göç eden fakat Türk vatandaşlığına hak kazanamayan soydaşlarımız

• 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi kapsamında sözleşmeli olarak çalıştırılanlar

• İşyerlerinde parça başı ücret ödenerek çalıştırılanlar

• Diplomatik masuniyet bulunmayan yabancı kuruluşlar ile dini kuruluşlarda hizmet akdine tabi olarak çalışan personel (zorunlu olarak)

 • Profesyonel sporcular

 • Kısmi zamanlı ve çağrı usulü sözleşmeye göre çalıştırılanlar

• Bahşiş ve yüzde usulü ile çalışanlar

 • Köylerde köy muhtarlığının emir ve talimatları ile çalışarak köy bütçesinden aylık ücret alan köy katibi, tahsildar, korucu, imam, okul hademesi, su korucusu v.b. olarak çalışanlar

• Ürün tanıtımında çalışan stand elemanları ve seminer görevlileri

• İşverenin ücretle çalışan eşi

• Yevmiye usulü günlük işlerde çalıştırılanlar

• İşverenin işyerinde çalışan çocukları, ana, baba ve kardeşleri

• Vatani Hizmet Tertibinden 1985 sayılı Kanuna göre vatani hizmet aylığı, şeref aylığı ve Kore gazilik aylığı alanlardan hizmet akdine tabi olarak çalışanlar

• Resmi ve özel İşyerlerinde hizmet akdine tabi olarak çalışan öğrenciler

• 506 sayılı Kanunun Geçici 20 nci maddesine tabi olarak sigortalı sayılanlar (devir tarihi itibariyle)

• Çıraklık okuluna veya meslek lisesine devam etmeyen hizmet akdine tabi olarak fiilen çalışan çocuk işçiler

• Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komanditer ortaklarından hizmet akdine tabi olarak ücretle söz konusu şirkette çalışanlar

• Ev hizmetlerinde sürekli ve ücretle çalışanlar

• Orman işlerinde vahidi fiyat şeklinde ücret ödenerek çalıştırılan işçiler

• Kapıcı, kaloriferci, bekçi ve odacılar, site güvenlik görevlileri

• 3308 sayılı Meslek Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler

• Rasat memurları

• 2547 Yüksek Öğretim Kanununa göre kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık kazançları, asgari ücretten fazla olmayanlar

• Avukatlık bürolarında hizmet akdine tabi olarak çalışan avukatlar

• Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerler

• Hizmet akdi ile çalıştırılmakla birlikte ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis atölye vb. ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular

• Ülkemiz ile sosyal güvenlik anlaşması olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri

• Meslek Liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler

• 4046 sayılı Kanuna göre iş kaybı tazminatı alanlar

5510 Sayılı Kanunun 4/1-b Bendi (4/b) Kapsamındakiler (Bağ-Kur’lular)

• Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlardan hizmet akdine bağlı olmaksızın bağımsız çalışanlar

• Mülga 1479 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine tabi olarak sigortalı olan anonim şirketlerin kurucu ortaklarından 01/10/2008 ila 01/04/2009 tarihleri arasında sigortalılıklarını devam ettirmek için başvuru yapmış olanlar

• Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlardan hizmet akdine bağlı olmaksızın bağımsız çalışanlar

• Köy ve mahalle muhtarları

• Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarından hizmet akdine bağlı olmaksızın bağımsız çalışanlar

• Kollektif şirket ortaklarından hizmet akdine bağlı olmaksızın bağımsız çalışanlar

• Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarından hizmet akdine bağlı olmaksızın bağımsız çalışanlar

• Adi şirket ortaklarından hizmet akdine bağlı olmaksızın bağımsız çalışanlar

• Adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortaklarından hizmet akdine bağlı olmaksızın bağımsız çalışanlar

• Bağımsız çalışan avukatlar

• Limited şirket ortaklarından hizmet akdine bağlı olmaksızın bağımsız çalışanlar

• 6132 sayılı At Yarışları Hakkındaki Kanuna tabi jokey ve antrenörler

• Donatma iştiraki ortaklarından hizmet akdine bağlı olmaksızın bağımsız çalışanlar

• Türkiye’de kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan yabancılardan Türkiye’de ikamet eden ve o ülke mevzuatına tabi olmayanlar

• Noterler

• Askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar ile yedek subay okulu öğrencilerinden 4/1(b)-1 ve 3 bendi kapsamında sigortalığı devam edenler. (Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar ile anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarından, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarından, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin tüm ortaklarından askerliğini yapanlar)

• Kendi adına ve hesabına bağımsız olarak tarımsal faaliyette bulunanlar

5510 Sayılı Kanunun 4/1-c Bendi (4/c) Kapsamındakiler (Emekli Sandığı)

• Kamu idarelerinde 5510 sayılı Kanunun 4/1(a) bendine tabi olmayanlardan, kadro ve pozisyonlarda sürekli olarak çalışıp, ilgili kanunlarında 4/1(a) kapsamına girenler gibi sigortalı sayılmayanlar

• Kuruluş ve personel kanunları veya diğer kanunlar gereğince seçimle veya atama yoluyla kamu idarelerinde göreve gelenlerden; bu görevleri sebebiyle kendilerine ilgili kanunlarında devlet memurları gibi emeklilik hakkı tanınmış olanlardan hizmet akdi ile çalışmayanlar

• 4/1(c) kapsamında sigortalı iken, bu kapsamdaki kişilerin kurduğu sendikalar ve konfederasyonları ile sendika şubelerinin başkanlıkları ve yönetim kurullarına seçilenlerden aylıksız izne ayrılanlar

• 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ıncı maddesi uyarınca açıktan vekil atananlar (Vekil öğretmen, vekil imam v.b)

• Başbakan, bakanlar, TBMM üyeleri, belediye başkanları, il encümeninin seçimle gelen üyeleri

• Polis Akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda, Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrenciler

• Harp okulları ile fakülte ve yüksek okullarda Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken askeri öğrenci olanlar ile astsubay meslek yüksek okulları ve astsubay naspedilmek üzere temel askerlik eğitimine tabi tutulan adaylar

• 4/1(a) ve 4/1(b) sigortalılık niteliğine sahip olmayıp sözleşmeli olarak çalışıp ilgili kanunlarında 4/1(a) sigortalısı gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar

• 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kamu idarelerinde hizmet akdi ile veya sözleşmeli olarak çalışanlardan ilgili kanunları gereği 5434 sayılı Kanun ile ilgilendirilenlerden aynı statüde çalışmaya devam edenler

• Harp ve vazife malulleri (çalışma ilişkilerine göre)