Anasayfa / Haber / Sigortasız Çalıştırılanlar Artık Daha Sıkı Takibe Alınacak

Sigortasız Çalıştırılanlar Artık Daha Sıkı Takibe Alınacak

Sponsorlu Bağlantılar

Kayıt dışı istihdam yani sigortasız işçi çalıştırma, Ülkemizin ve çalışma hayatının, özellikle de çalışanların en büyük problemlerinden biri olup, kayıt dışı istihdamı tam olarak engellemek mümkün olmasa da en azından kabul edilebilir düzeye indirmek, azaltmak için yıllardır çalışmalar yapılmakta, kanun ve yönetmeliklerle yeni düzenlemeler getirilmekte, projeler uygulanmaktadır.

Sosyal Güvenlik Reformuyla birlikte yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile de kayıt dışı istihdamı azaltmak / önlemek için, yapılacak denetim ve teftişler yanında bazı kontrol uygulamaları da öngörüldü. Kanunun 3 üncü maddesinde; “Kamu idareleri ile bankalar, Kurumca sağlanacak elektronik altyapıdan yararlanmak suretiyle, Kurumca belirlenecek işlemlerde, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol etmek ve sigortasız olduğunu tespit ettiği kişileri, Kuruma bildirmekle yükümlüdürler.” hükmüne yer verildi.

Bu konudaki en kapsamlı düzenleme ise Kanunun “Bilgi ve belge isteme hakkı, bilgi ve belgelerin Kuruma verilme usulü” başlıklı 100 üncü maddesinde yer aldı. Hatta daha sonra bu maddenin uygulanmasıyla ilgili olarak 5510 Sayılı Kanunun 100 üncü Maddesinin Uygulanması Hakkında Tebliğ de yayımlandı.

Söz konusu maddelerde, uygulamanın ayrıntılarının Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceği öngörüldüğünden, söz konusu yönetmelik de şimdiye kadar yayımlanmadığından, söz konusu madde hükümleri tam olarak uygulamaya girmemişti.

Nihayet konuyla ilgili olarak, Bankalar ve Kamu İdareleri Tarafından Yapılacak Olan Sigortalılık Kontrolü ile Kurum ve Kuruluşlardan Bilgi ve Belgelerin Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 6 Aralık 2013 tarihli ve 28843 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik;

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 8 inci maddesinin yedinci fıkrası ile 100 üncü maddesi gereğince, bankalar ve kamu idareleri ile diğer kurum ve kuruluşların, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol etme yükümlülüğü ile Kurum tarafından kişilerin sosyal güvenliklerinin sağlanması, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre Kurum alacaklarının takip ve tahsili ve 5510 sayılı Kanunla Kuruma verilen görevlerin yerine getirilmesi ile sınırlı olmak kaydıyla; bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurumları, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlardan münferit ya da yapılacak protokollerle bilgi ve belge isteme yetkisine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Söz konusu Yönetmeliğe sitemizin Mevzuat bölümünden ulaşabilirsiniz.