Anasayfa / En Son Eklenen Yazılar / Sigortasız İşçi Çalıştıran İşverenlere Uygulanan Ceza ve Yaptırımlar

Sigortasız İşçi Çalıştıran İşverenlere Uygulanan Ceza ve Yaptırımlar

Sponsorlu Bağlantılar

1-Genel Açıklama: Hizmet akdine istinaden çalıştırılan bir işçinin sigortası, Sosyal Güvenlik Kurumuna Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi verilerek başlatılır, Kuruma her ay verilecek Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde de işçinin ay içerisindeki çalışma gün sayısı ve kendisine yapılan brüt ödemeler toplamı yani prime esas kazancı gösterilmek suretiyle işçinin sigortası devam ettirilir. İşçinin hizmet akdi sona erdiğinde yani işçi işten çıktığında veya çıkarıldığında da işçinin sigorta çıkışı verilir. Çıkış işlemi, Sosyal Güvenlik Kurumuna Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi verilerek ve Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde işçinin işten çıkış tarihi ve sebebi gösterilerek yapılır.

Dolayısıyla;

• İşyerinde işe başladığı halde Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi verilmemiş olan işçi,

• Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi verilerek sigortası başlatılmış olmakla beraber, işyerinde çalışmaya devam ettiği halde sigorta çıkışı verilmiş olan işçi,

sigortasız yani kayıt dışı çalıştırılan işçi (kayıt dışı istihdam) sayılmaktadır.

Diğer bir kayıt dışı işçi çalıştırma şekli ise Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi verilerek sigortası başlatılmış ve sigorta çıkışı verilmemiş olan yani sigortası devam eden işçinin; ücretsiz izin veya istirahat (rapor) kullanmadığı, işyerinde çalışmaya devam ettiği halde, Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde sigortalının ay içerisindeki çalışma gün sayısının 30 günden az veya 0 (sıfır) gün gösterilmesi halidir. Bu durumdaki işçi sigortasız çalıştırılan bir işçi değildir, ancak adına o ay eksik sigorta bildirilmiş veya hiç bildirilmemiş işçidir.

2-Çalışan İşçinin Emekli veya Bir Başka Yerde Sigortalı Olması Hali:

Çalışan işçinin emekli olması işvereni sigortalı yapma zorunluluğundan kurtarmaz. Çalışan kişinin emekli olması sigortalı olarak Sosyal Güvelik Kurumuna bildirme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. İşveren çalıştırdığı emekli işçiyi, durumuna ve çalışanın tercihine göre tüm sigorta kollarına tabi normal sigortalı olarak veya sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalıştırmak zorundadır (Bkz. Sosyal Güvenlik Destek Primi Uygulaması).

Aynı şekilde işçinin bir başka işyerinden sigortalı olması, isteğe bağlı sigortalı olması, tarım sigortalısı olması gibi durumlar da işverenin işçiyi sigortalı olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Eğer işçi aynı işverene veya aynı işveren şirkete ait bir başka işyerinden sigortalı olarak Kuruma bildiriliyorsa, sadece bu durumda işverenin o işçiyi tekrar sigortalı olarak bildirmesi zorunlu değildir.

3- İşçinin Sigorta Girişinin Yapılması (Sigortalı İş Giriş Bildirgesinin Verilme) Gereken Süre:   

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca, deneme süresi de dahil (Bkz. Deneme Süresinde Sigorta Zorunlu mudur?) işçinin işyerinde işe başladığı andan itibaren Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmiş ve sigortasının başlatılmış olması gerekir. Bu işlem “Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi” verilerek yapılır. 5510 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 11 inci maddesi uyarınca, bazı istisnalar hariç sigortalı işe giriş bildirgesinin en geç işçi işyerinde işe başlamadan bir gün önce verilmesi gerekir. İşçinin işyerinde işe başladığı günden önceki günün resmi tatile denk gelmesi halinde sigortalı işe giriş bildirgesi ilk iş günü verilebilir.

Sigortalı işyerinde işe başlamadan en geç bir gün önce sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmesi genel kural olmakla birlikte, bu kurala bazı istisnalar getirilmiştir. Buna göre;

• İnşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde hizmet akdiyle işe başlatılacak sigortalılar için, en geç çalışmaya başlatıldığı gün,

• Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçlarına sefer esnasında işe alınan sigortalıların çalışmaya başladıkları tarihten itibaren bir aylık süre içerisinde,

• Sosyal Güvenlik Kurumuna ilk defa işyeri bildirgesi veren işyerlerinde, sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde işe alınacakların sigortalı işe giriş bildirgesinin en geç işyerinin tescil tarihinden itibaren bir ay içinde,

• Kamu idarelerince istihdam edilen 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre işsizlik sigortasına tabi olmayan sözleşmeli personel ile kamu idarelerince yurt dışı görevde çalışmak üzere işe alınanların, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde,

• İlk işyerindeki çalışmasına ait sigortalı işe giriş bildirgesi Sosyal Güvenlik Kurumu verilerek, tescil işlemi yapılmış olan sigortalının, naklen ve hizmet akdi sona ermeden aynı işverenin aynı ya da başka ünitede tescil edilmiş diğer işyerinde çalışmaya başlaması veya işyerinin aynı il içinde başka bir ünitenin görev bölgesine nakledilmesi hâlinde yeni işyeri numarası üzerinden yapılan sigortalı işe giriş bildirgesinin yasal süresi dışında,

• Kanunda belirtilen sürede Kuruma bildirilme imkânı olmamakla birlikte;

– Maliye Bakanlığı vizesine bağlı olarak kamu idarelerinde çalışacak sigortalılar için vize işleminin gerçekleştirildiğine ilişkin yazının, ilgili kamu idaresine intikal ettiği günü izleyen ikinci iş günü sonuna kadar,

– 4046 sayılı Özelleştirme Kanunu uyarınca özelleştirilen işyerlerinden diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atanan sözleşmeli veya kapsam dışı personelin nakledildikleri kamu idarelerinde işe başladıkları tarihi takip eden ikinci iş günü sonuna kadar,

verilen sigortalı işe giriş bildirgeleri süresinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmiş, yani işçinin sigortalı bildirimi süresinde yapılmış sayılır.

4-SİGORTASIZ İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞVERENE UYGULANAN CEZA VE YAPTIRIMLAR:

Sigortasız işçi çalıştıran işverenlere;

• İlgili bildirge ve belgelerin süresinde verilmemiş olması, denetmen veya müfettiş tarafından inceleme yapılması halinde kayıt geçersizliği veya kayıt ibraz etmeme nedeniyle idari para cezası uygulanması,

• İşçinin hastalanması, iş kazası geçirmesi veya meslek hastalığına yakalanması halinde Sosyal Güvenlik Kurumunun karşılaştığı maliyet bedelinin işverenden tahsil edilmesi,

• İşverenin bir yıl süreyle teşvikten yararlandırılmaması,

• Sigortasız çalıştırılan süreye ait sigorta primlerinin işverenden gecikme zammı ve cezası (faizi) ile birlikte tahsil edilmesi,

şeklinde ceza ve yaptırımlar uygulanmaktadır.

4.1- İdari Para Cezası Uygulanması:

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından idari para cezası uygulanması gereken hal ve durumlar ile uygulanacak idari para cezası tutarları 5510 sayılı Kanununun 102 nci maddesinde belirtilmiştir (Bkz. SGK İdari Para Cezaları). Sigortasız işçi çalıştırdığı tespit edilen işverene uygulanacak idari para cezası tutarı, işyerinin tescilsiz olup olmadığına yani Sosyal Güvenlik Kurumunda işyeri dosyası bulunup bulunmadığına ve işçinin sigortasız çalıştırıldığı süreye göre değişmektedir. Ayrıca aşağıda belirtilen idari para cezası tutarlarıyla ilgili olarak, ilgili bildirge ve belgenin verilmesi için öngörülen yasal sürenin geçtiği ve ilgili bildirge ve belgenin verilmediğinin Kurumca tespit edildiği varsayılmıştır.

Söz konusu 102 nci madde uyarınca sigortasız işçi çalıştırdığı tespit edilen ve ilgili bildirge – belgelerin verilme süresini geçirmiş olan işverene,

1- İşyeri tescilsiz ise İşyeri Bildirgesi verilmemesinden dolayı,

2- Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi verilmemesinden dolayı,

3- Aylık Prim ve Hizmet Belgesi verilmemesinden dolayı,

4- Sosyal Güvenlik Kurumu denetmenleri veya müfettişleri tarafından inceleme yapılması halinde kayıt geçersizliği veya kayıt ibraz etmemeden dolayı,

idari para cezası uygulanır.

Ayrıca işçinin sigortasız çalıştırıldığı süreye ait sigorta primi gecikme zammı ve cezası (faizi) ile birlikte işverenden alınır.

Örneğin sadece bir gün sigortasız içi çalıştırdığı tespit edilen işverene 1 Ocak – 30 Haziran 2014 arası geçerli brüt asgari ücrete göre;

• Sigortalı işe giriş bildirgesinin süresinde verilmemesinden dolayı 2.142 TL,

• Aylık prim ve hizmet belgesinin süresinde verilmemesinden dolayı 2.142 TL,

olmak üzere toplam 4.284 TL idari para cezası uygulanır.

İşyerinin tescilsiz olması, işverenin aynı yıl içerisinde sigortasız işçi çalıştırdığının bir defadan fazla tespit edilmesi hallerinde uygulanacak idari para cezası tutarları daha da yüksek olur. Örneğin bir yıl içinde aynı işyerinde daha önce de sigortasız işçi çalıştırıldığı tespit edilmişse, söz konusu 4.284 TL idari para cezası 7.497 TL olarak uygulanır.

a- İşyeri Bildirgesinden Dolayı Uygulanacak İdari Para Cezaları:

Sigortasız işçi çalıştırılan işyeri tescilsiz ise yani işveren daha önce İşyeri Bildirgesi vererek Sosyal Güvenlik Kurumunda işyeri dosyası açtırmamış ve bildirgenin verilmesi gereken süre de geçmiş ise;

• Kamu idareleri ile bilânço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için brüt asgari ücretin 3 katı tutarında (1 Ocak – 30 Haziran 2014 arası 3.213 TL),

• Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için brüt asgari ücretin 2 katı tutarında (1 Ocak – 30 Haziran 2014 arası 2.142 TL),

• Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için bir aylık brüt asgari ücret tutarında (1 Ocak – 30 Haziran 2014 arası 1.071 TL),

idari para cezası uygulanır.

b- Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinden Dolayı Uygulanacak İdari Para Cezaları:

• Sigortalı işe giriş bildirgesinin süresinde verilmemiş olmasından dolayı brüt asgari ücretin 2 katı tutarında (1 Ocak – 30 Haziran 2014 arası 2.142 TL),

• Bir yıl içinde aynı işyerinde daha önce de sigortasız işçi çalıştırıldığı tespit edilmişse, sigortalı işe giriş bildirgesinin süresinden verilmemiş olmasından dolayı brüt asgari ücretin 5 katı tutarında (1 Ocak – 30 Haziran 2014 arası 5.355 TL),

idari para cezası uygulanır.

c- Aylık Prim ve Hizmet Belgesinden Dolayı Uygulanacak İdari Para Cezaları:

İşçinin sigortasız çalıştırıldığı her ay için asıl veya ek aylık prim ve hizmet belgesinin süresinde verilmemiş olması nedeniyle brüt asgari ücretin 2 katı tutarında (1 Ocak – 30 Haziran 2014 arası 2.142 TL) idari para cezası uygulanır. Bu idari para cezası her ay için ayrı ayrı uygulanır. İşçinin sadece bir gün sigortasız çalıştırıldığı tespit edilmişse, sadece o aya ait belgenin süresinde verilmemiş olmasından dolayı idari para cezası uygulanır.

d- Kayıt İbraz Etmeme veya Kayıt Geçersizliği Nedeniyle İdari Para Cezası Uygulanması:

Sigortasız çalıştırılan işçiyle ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu denetmenleri veya müfettişleri tarafından inceleme – soruşturma yapılması ya da işverenin sigortasız işçi çalıştırdığının yapılan herhangi bir inceleme – soruşturma sırasında tespit edilmesi halinde;

• İşveren inceleme dönemine ait yasal defteri ve ücret ödeme bordrolarını ibraz etmemişse, yasal defteri ibraz etmiş olmakla beraber en az bir aya ait ücret ödeme bordrosu ibraz etmemişse;

– Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için, aylık brüt asgari ücretin 12 katı tutarında (1 Ocak – 30 Haziran 2014 arası 12.852 TL),

– Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, aylık brüt asgari ücretin 6 katı tutarında (1 Ocak – 30 Haziran 2014 arası 6.426 TL),

– Defter tutmakla yükümlü değil iseler, aylık brüt asgari ücretin 3 katı tutarında (1 Ocak – 30 Haziran 2014 arası 3.213 TL),

idari para cezası uygulanır.

• İşveren inceleme dönemine ait yasal defteri ve ücret ödeme bordrolarını ibraz etmiş olmakla birlikte, sigortasız çalıştırıldığı tespit edilen işçiye ait ücret ödemeleri kayıtlarda yer almıyorsa, yasal defter veya ücret ödeme bordroları 102 nci maddede belirtilen şartları taşımıyorsa; ücret bordrolarında ve yasal defterde yer alan her bir geçersizlik için ayrı ayrı, (ibraz edilmemesi nedeniyle uygulanacak idari para cezası tutarını aşmamak üzere) aylık brüt asgari ücretin yarısı tutarında (1 Ocak – 30 Haziran 2014 arası 535 TL) idari para cezası uygulanır.

4.2- Sigortasız İşçinin Ödenmemiş Primlerinin Tahsili:

İşçinin sigortasız çalıştırıldığı süreye ait sigorta primleri toplamı, Kanunun 89 uncu maddesi çerçevesinde hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden tahsil edilir. Söz konusu madde uyarınca, süresinde ödenmemiş sigorta primleri ilk üç aylık sürede her bir ay için  % 3 oranında gecikme cezası uygulanarak artırılır. Ayrıca, her ay için bulunan tutarlara ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait Yeni Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi bileşik bazda uygulanarak gecikme zammı hesaplanır. Bu şekilde hesaplanan toplam tutar işverenden tahsil edilir. İşverenin ödememesi halinde Sosyal Güvenlik Kurumu icra ve haciz yoluna başvurur.

4.3- Sigortasız İşçinin Hastalanması – İş Kazası Geçirmesi – Meslek Hasatlığına Yakalanması Halinde İşverene Uygulanacak Yaptırımlar:

a- 5510 sayılı Kanununun 23 üncü maddesi uyarınca, süresinde sigortalı işe giriş bildirgesi verilmeden yani sigortasız olarak çalıştırılan işçinin, bu süre içerisinde meydana gelecek iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık halleri sonucunda işçinin gelir ve ödenekleri Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenir. Ancak bu nedenle Kurumca yapılan ve ileride yapılması gerekli bulunan her türlü masrafların tutarı ile gelir bağlanırsa bu gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri tutarı, işçinin iş kazası geçirmesi, hastalanması, meslek hastalığına yakalanmasında işverenin herhangi bir sorumluluk hali olup olmadığına bakılmaksızın işverene ayrıca ödettirilir. Örneğin, iş kazası sonucu işçi engelli hale gelmiş ve Kurum kendisine sürekli iş göremezlik geliri bağlamışsa ya da iş kazası sonucu işçi ölmüş ve Kurum hak sahiplerine (eşine, çocuğuna, anne – babasına) ölüm geliri (dul – yetim aylığı) bağlamışsa, Kurum sigortalıya veya hak sahiplerine tahmini olarak ömürleri boyunca yapacağı ödeme tutarını yani peşin sermaye tutarını hesaplayarak işverenden tahsil yoluna gitmektedir ki duruma göre bu peşin sermaye değeri 100 – 150 bin TL’yi bulmakta veya geçmektedir.

b- 5510 sayılı Kanununun 76 ıncı maddesi uyarınca da; işveren, iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan genel sağlık sigortalısına sağlık durumunun gerektirdiği sağlık hizmetlerini derhal sağlamakla yükümlüdür. Bu amaçla işveren tarafından yapılan ve belgelere dayanan sağlık hizmeti giderleri ve 65 inci madde hükümlerine göre yapılacak masraflar Kurum tarafından karşılanır. Bu fıkrada belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesindeki ihmalinden veya gecikmesinden dolayı, genel sağlık sigortalısının tedavi süresinin uzamasına veya malûl kalmasına veya malûllük derecesinin artmasına sebep olan işveren, Kurumun bu nedenle yaptığı her türlü sağlık hizmeti giderini ödemekle yükümlüdür.

4.4- Sigortasız İşçi Çalıştıran İşverenin Teşvikten Yararlanma Hakkını Kaybetmesi:

5510 sayılı Kanun uyarınca yapılan kontrol ve denetimler sonucunda çalıştırdığı sigortalıları Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmediği, yani sigortasız işçi çalıştırdığı tespit edilen işyeri işverenleri,

• 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde öngörülen beş puanlık prim desteğinden, tutanak tarihini izleyen aybaşından itibaren,

• 4447 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinde öngörülen destekten, tespitin yapıldığı aydan itibaren,

bir yıl süre ile,

• 4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinde öngörülen destekten ise tespitin yapıldığı aydan itibaren,

yararlanamaz.

5510 sayılı Kanun uyarınca yapılan kontrol ve denetimler sonucunda;

• Alt işverenin çalıştırdığı sigortalıları Kuruma bildirmediğinin tespit edilmesi halinde, hem kayıt dışı sigortalı çalıştıran alt işveren hem de asıl işveren,

• Asıl işverenin çalıştırdığı sigortalıları Kuruma bildirilmediğinin tespit edilmesi halinde ise, yalnızca asıl işveren,

söz konusu desteklerden yukarıda yazılı süreler içinde yararlanamaz.

5- Sigortalının Çalışma Gün Sayısını veya Kazancını Eksik Gösteren İşverenlere Uygulanan Cezalar:

Çalıştırdığı işçinin sigorta girişini yapan ve adına düzenli olarak aylık prim ve hizmet belgesi veren, dolayısıyla sigortasız işçi çalıştırmayan; ancak işçi ayda 30 gün çalıştığı halde 30 günden az çalışmış gibi gösteren ve / veya işçinin kazancını aldığı gerçek ücretten daha düşük gösteren ve bu şekilde aylık prim ve hizmet belgesi ile işçinin sigorta bildirimini yapan işverene de bu durumun tespit edilmesi halinde, eksik gün ve kazançların tamamlanması için aylık prim ve hizmet belgesi isteneceğinden, belge verilmesi gereken her ay için asıl veya ek aylık prim ve hizmet belgesinin süresinde verilmemiş olması nedeniyle brüt asgari ücretin 2 katı tutarında (1 Ocak – 30 Haziran 2014 arası 2.142 TL) idari para cezası uygulanır. Ayrıca eksik gün ve kazançlara ait sigorta primi de gecikme zammı ve cezası ile birlikte işverenden tahsil edilir.(www.isvesosyalguvenlik.com)

68 comments

 1. (mustafa) Tam sahtekarlara düşmüşsünüz, bu işyerini gecikmeden SGK’ya şikayet ederseniz büyük hayır işlersiniz. İnşaatlarda asgari işçilik uygulaması var. Yapılan inşaatın kapsam ve boyutuna göre belirli miktarda işçilik bildirilmesi gerekiyor. Sahtekarlar demek ki mermer atölyesinde çalışanları inşaattan bildirerek o inşaatın işçiliğini dolduruyor, hem de mermer atölyesi için sigorta primi ödemekten kurtuluyor, böylece bir taşla iki kuş vurmuş oluyorlar. Eğer o inşaat mermer atölyesi ile aynı kişi veya şirkete ait değilse, inşaattan bildirilenlerin sigortaları da risk altında, ihbar – şikayet olur, gerçekten o inşaatta çalışmadıkları ortaya çıkar, geriye dönük tüm sigortaları iptal edilir, eğer sağlık yardımları almışlarsa SGK faizi ile masrafların tamamını da o kişilerden alır. Çekiniyorsanız posta yoluyla SGK’ya isimsiz şikayet dilekçesi gönderebilirsiniz.

 2. Selamlar Şu an çalışmakta olduğum iş yeri bir mermer atölyesi, 2 ay önce iş başı yapmama rağmen sigortam maalesef başlamış değil. Bu iş yerinde ben dahil 5 kişi çalışmakta. Öğrendim ki diğer çalışanların sigortaları, Burayla alakası olmayan başka bir İnşaat şirketi üzerinden yatırılmakta. Yani bu atölyede çalışan sigortalı görünmemekte. Dün konuyu açıp sigortayı sorduğumda benden Nüfus kayıt örneği istediler. Bir daha anladım ki aynı zamanda çocuk paralarını da tahsil edip, El koyuyorlar. kısaca adamlar vergi kaçırıp başka yerde sigortalı gösterip üzerine çocuk paralarınıda alıyorlar. Böyle bir durumda bu vatandaşların cezaları ne olur? Ayrıca iş güvenliğinin Hat safhada olması gerekirken, ortada hiç bir güvenlik önlemi dahi yok.

 3. (Metin Kabucu) İşyerinde 30’dan fazla çalışan olduğu için işten ayrıldığınız tarihten itibaren bir ay içerisinde İş Mahkemesinde işe iade davası açabilirsiniz. Sigortanızın eksik gün üzerinden ve asgari ücret üzerinden yatmasıyla ilgili olarak da işyerinizin bağlı olduğu SGK müdürlüğüne şikayet dilekçesi verebilirsiniz.

 4. (Arda) Tam anlayamadık, ihtarname çekmenizi SGK’dan mı söylediler ? Alamadığınız ücretiniz için İŞKUR’a, eksik yatan primleriniz içinse SGK’ya şikayette bulunmanız gerekir. Ancak iddialarınızı kanıtlayamazsanız şikayetten sonuç çıkmayabilir, bu durumda İş Mahkemesinde dava açmanız gerekebilir. İsterseniz doğrudan ALO 170’e şikayette bulunun.

 5. 10 Şubat 2016 da uluslararası nakliyat firmasında tir şoförü olarak ise başladım.30mart2017de pasaportumu vize için firmaya 2 gün geç göndermem sebebiyle patron bağırıp hakaret ederek telefonu yüzüme kapattı.Yetkili mudur iki gün sonra telefonla işime son verildiğini söyledi.Yaptığım iincelemede sgk girişim 1 mayıs 2016 da yapılmış.Yaklaşık 80 gün kayıp.Bu süreçte yurtdisina çıkış yaptığım için ispat edebilirim.Bize imzalattiklari para makbuzlari var,bordro imzalamadim. Makbuzlar yol avansı primler vs elden aldım yazarak imzaladigimiz kağıtlar.Hemen her makbuz 1000-2000 euro tutarında. Ancak sgk ödemeleri asgari ücret. Sgk çıkışım yüz kızartıcı suç olarak bildirilmiş. Işsizlik maaşım engellendi. 40 civarı çalışan var. Maaşı bankaya yatmayan bir çok emekli var.. Öfkeye kapılıp küstahça,kibirli bir şekilde küçük düşürerek işten atıldım.45 yaşındayım ve ilk defa böyle birseyle karşılaştım.Derdim alacağım tazminat vs den çok onların toptan bu denetime girip devlete hesap vermeleri.Ki bu konuda onları uyarmistim.Yardımcı olursanız sevinirim.

 6. Selam bir insaat firmasinin isini yapiyorduk.tasaronun yaninda calisiyorduk.sirkette 9 ay calistik son zamanlar sgk primleri eksik yatiyodu.son 48 gun sgk primim yatmamis toplamda 100 gun sgk primim yatmadi.son 48 gunluk maasimida yatirmadi.sgk ya sikayet ettim bana ihtarname cek dedi sgk maasimi ve ucretimi eksik yatan sgk primimi nasil tahsil edebilirim

 7. (fatih uygar) SGK tarafından yapılan inceleme sonucunda babanızın kazanın olduğu gün o inşatta çalıştığına ve olayın da iş kazası olduğuna karar verildiyse, kazanın sigortasız olarak çalışıyorken meydana gelmiş olması, işverenin sorumluluğunu kabul etmemesi babanızın haklarını etkilemez. Sonucunda yüzde 10 veya daha fazla meslekte kazanma gücü kaybı (bir nevi maluliyet) ortaya çıkarsa babanıza sürekli iş göremezlik geliri bağlanır.

 8. Merhabalar …
  babam 11/08/ 2016 inşaatta iş kazası geçirmesi sonucu ; yatalak hasta olarak 8 aya yakındır hastanede yatmakta …SGK tarafından kazanın olduğu gün sigortasız olduğu tespit edildi ve bilirkişi raporunda da belirtilmiş…? Bu olayın sonucunu çok merak ediyorum …
  Aynı zamanda işveren sorumluluğu hala kabul etmiyor ( sgk ceza yazmasına rağmen )
  Bu durumda ne yapabilirim ; Teşekkürler

 9. (fatmanur) O işyerinden hiç sigortanız yapılmadıysa işten ayrıldığınız tarihten itibaren 5 yıllık zaman aşımı süresi var hizmet tespit davası açmak için, o sürede dolmuş. Eğer bir gün de olsa sigortanız yapılmış olsaydı bu durumda zaman aşımına tabi olmazdınız.
  Sigortasız Çalıştırılanların Dava Açmaları İçin Bir Süre Var mıdır ?

 10. Merhaba,2004 yılında işe başladığım özel öğretim kursu sigortamı yapmadı,ben o işyerinde saat ücretli olarak çalışıyordum,bu işyerinden 2007 yılında istifayla ayrıldım,ancak hiç sigortamı yatırmadığından dava açmadım bana zaman aşımı 5 yıl dediler.Bu ne derece doğrudur?Dava açsam kazanırmıyım?

 11. (Levent) Bu durumda şimdiden ihtar çekip sözleşmenin sona ermesi için 3 ay beklemeniz gerekir. Gerçi mahkemeye gitseniz belki mahkeme sözleşmeyi geçersiz sayabilir, çünkü sözleşmede karşılıklılık ilkesine uyulmamış. Ancak mahkemede 3 aydan fazla sürer.

 12. Sozlesmeyi okudugumda firma tamamen kendini koruma amacli duzenlemis.. acentalikla hic bir alakasi yok.. onlar istedigi zaman sozlesmeyi fes edebilir, ama ben 3 ay oncesinden haber vermek zorundaymisim.( oyle yaziyor sozlesmede) tabi benim burdaki hatam onlara guvenip okumadan sozlesmeyi imzalamam.. bana verdikleri sozlesme orneginde ise onlara ait kase bilgileri yok sanirim bilerek kase imza yapilmadi..vede ben her kendi faturamdan hizmet bedeli altinda o firmaya fatura kestim.. subat ayi 2013 de ilk faturayi kestim..

 13. (Levent) İmzaladığınız ticari vekil sözleşmesinin ayrıntısını bilemediğimiz için bir şey diyemeyiz. Bu sözleşme ile birlikte söz konusu firma ile aranızda hizmet akdi doğdu ve firmaya bağımlı olarak mı çalıştınız, yoksa kendi adınıza ve hesabınıza bağımsız olarak mı çalıştınız. Eğer aranızda hizmet akdi doğmadıysa firmanın sizi sigortalı yapma zorunluluğu yok. İstiyorsanız SGK’ya şikayette bulunabilirsiniz. İhtar çekerek vekilliğinizi bitirme konusu da aynı şekilde imzaladığınız sözleşme hükümlerine bağlı. Sözleşmede her iki tarafa da tek taraflı olarak sözleşmeyi feshetme hakkı verildiyse tabii ki olur. Sizde sözleşmenin bir nüshası varsa okuyup bakın veya anlayan birine okutun.

 14. Merhabalar
  2017 de ticari vekil sozlesmesi yapildi ( normalde acentalik sozlesmesi olmasi gerekti) bende sozlesmeyi okumadan imza attim.. fakat 2013 den beri firmanin acentaligini yapiyorum ve bana ihtar cekmeden bi baska kisiye acentalik verdiler.. benide kendi subeleri olarak gosterdiler ama vergi mukellefiyimde.. simdi bana ticari vekil sozlesmesi yaptiklari icin bana ssk yapmalari gerekmiyomuydu.. ? Eger ssk yapmalari gerekse bunun maliye tarafindan cezasi varmi ? Varsada ben sikayet etmek istiyorum. Madur durumda biraktilar..vekilligimide bitirmek icin istifa ihtari cekebilirmiyim.. yardiminizi rica ediyorum

 15. bu narenciye bahçelerinde yıl 12 ay bekçilik yapan eşşek gibi çalışanlarına sigortası yok bunlar neden denetlenmiyor sonuçta meslek. bir evde 3 4 kişi yıl 12 ay çalışıyor insanlar ne para alabiliyor doğru dürüst nede, sigorta hiç bişey yok çoğunluğu da köpek kulubesi gibi ahır gibi yerlerde zor şartlar altında yaşıyorlar.artı arazi sahipleri bu şekilde hem hak yiyor hem vergi kaçırıyor

 16. orçun demir ay

  Yardımınız için teşekkürler. Ülkemizde hakkını kanuni yollardan almak hem zaman hem de maddi açıdan külfetli bir iş. Ayrıca çoğu zaman mutlu son ile bitmiyor. Ben alacağımı işyerine kalabalık giderek aldım. Hiç kimseye tavsiye etmem ama maalesef ülkemizde işler kestirmeden bu şekilde halloluyor. Umarım ülkemiz; işverenlerin işçinin alın teri kurumadan hakkını vermesi, işçilerinde aldığı parayı kuruşuna kadar haketmesi için çaba sarfeder. İyi günler dileğimle…

 17. (Hüseyin) SGK’ya şikayette bulunun, ancak arkadaşınız inkar ederse, geçirdiğiniz kaza hastane, polis, jandarma gibi herhangi bir resmi kayda girmemişse, sigortanız da olmadığı için, değil iş kazası geçirdiğinizi kanıtlamak, o işyerinde çalıştığınızı dahi kanıtlamanız mümkün olmayabilir.

 18. (orçun demir ay) Yukarıdaki yazıda da belirtildiği üzere önce İŞKUR’a şikayet etmeniz, sonuç alamazsanız İş Mahkemesinde dava açmanız gerekir. Üçüncü bir yol maalesef yok.

 19. Arkadaşımın is yerinde. Is kazası Yaptim sigorta yoktu arkadas kendi. Isimi. Yaparken oldu de Ben masfarıni karsılarım dedi bir hafta oldu arayip sormuyor. Bile Ne yapmam. Here

 20. orçun demir ay

  Selam. Ben bir işyerinde 16 gün çalıştım. Söz verdiği tarihte paramı alamayınca işi bıraktım. Sigorta yapmadığı gibi 1500 tl’lik alacağımı vermiyorum diyor. İşyerinde konuştuğum diğer kişilerinde sigortası yok. Vergi levhasının olduğundan bile şüphem var. Fakat benim tek derdim kalan alacağımı alabilmek. İçerde çalışanların kısmen adlarını biliyorum ancak soyadlarını bilmiyorum. Nasıl bir yol izlemeliyim. Teşekkürler.

 21. (Hatice) SGK’ya şikayette bulunabilirsiniz, ancak çalışmalarınızı ve aldığınız ücreti belgeleyemezseniz sonuç çıkmaz, en doğrusu İş Mahkemesinde hizmet tespit davası açmak.

 22. 12 yıl boyunca 1 evde sigortasız çalıştım sigorta istedim bugün yarın oyaladılar bende işi bıraktım nereye başvuru yapabilirim 12 yıllık sigortamı hak edebilirmiyim

 23. (Bayram) İşe girdiği gün kaza geçirmiş olsa bile, geriye dönük 1 gün dahi sigortası olmasa bile, mahkeme iş kazası saydığına göre talep edilmesi halinde hak sahiplerine ölüm geliri (dul ve yetim aylığı) bağlanır.

 24. Babam bir inşaat alanında sgksiz olarak çalışıyordu iş kazası sonucu öldü karşı taraf çalışmıyordu deyip yalanladılar mahkemede üçlü bilir kisiyi atadi gelen sonuc da iş kazası olarak belirlendi ve karşı tarafta sorumlu olanlara hapis cezası verildi babam o gün için Sgk li sayılır mi

 25. (Atilla) Uygulanacak cezalar yukarıda belirtilmiştir. Mahkemede ses kaydının geçerliliği konusuna gelince, bu tamamen hakime bağlı bir konudur, ses kaydının gerçekten sizi çalıştıran işverene ait olup olmadığı kolay bir şekilde anlaşılmazsa ve hakim teknik inceleme istemezse dikkate almayabilir.

 26. İşveren deneme süresinde sigorta yapmadı ve sigortamı maaşımdan düşük yatırdı. Ses kaydı var mahkemede ses kaydı gecerlimidir ve işverene minimum ne kadar cezası var iyi akşamlar

 27. (Atilla isler) Deneme süresi SGK açısından hiçbir anlam ifade etmez, deneme süresinde de sigorta zorunludur. Ses kaydının delil olması konusuna gelince, bu mahkeme için takdiri delil sayılır, hakime bağlı olarak değişir, ancak mahkeme dikkate alır herhalde. Özellikle işyerinde yaptığınız iş asgari ücretle yapılacak bir iş değilse, ses kaydı destekleyici olur. Belki yaygın olarak yapıldığı gibi işveren asgari ücretten sigortalı göstermek için bankaya asgari ücret yatırmıştır, kalanının elden verecektir. Tabii bu da yasal değil.
  Deneme Süresinde Sigorta Zorunlu mudur?

 28. Merhaba 8 kasım 2016 da işe başladım işveren deneme süresi adı altında benim. Sigortamı 8 aralık 2016 da başlatmış maaşım 1750 tl ama Aralık ayın maaşı asgeri den yatırıldı.

  Ses kaydı ile işverenle görüşmemi kayıt altına aldım. Ses kaydı mahkemede geçerli sayılırmı başka türlü ispat etme şansım yok

  hem 1 ay sigortamı yatırmadı hem aylık sigorta primini maaşımdan düşük gösteriyor işverene ne kadar ceza uygulanır. ?

 29. (İhsan ALSANCAK) Devralan işveren bunu kötü niyetle yapmış olabilir. Dava açmanız çok isabetli olmuş. Normalde İş Kanunu 6 ncı madde uyarınca işyerini devralan işveren, devraldığı işyerinde çalışan işçilerin önceki işverene bağlı olarak çalıştığı sürelere ait bütün hak ve alacaklarının sorumluluğunu da devralmış olur, çünkü maddedeki hüküm aynen “Yukarıdaki hükümlere göre devir halinde, devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan işveren birlikte sorumludurlar. Ancak bu yükümlülüklerden devreden işverenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren iki yıl ile sınırlıdır.” şeklindedir. Dolayısıyla sizin sigorta girişinizi 3 gün geç yaparak sizi önceki işyerinden devredilmemiş, işyeri önceki işverendeyken işten ayrılmış, yeni işveren devraldıktan sonra da işyerinde sonradan yeni işe başlamış, dolayısıyla önceki haklarınızı sıfırlamak istemiş olabilirler. Ancak işyeri devretmiş olsa bile kesintisiz çalıştığınızı mahkemede ispatlayabilirseniz, sonradan devralan işveren sizi haklı bir sebep olmadığı halde işten çıkardığı için geçmiş döneme ait kıdem ve ihbar tazminatınızı ödemek zorunda kalır, işyerinde çalışan sayısı 30 veya daha fazla ise mahkemeden işe iade edilmenizi dahi isteyebilirsiniz. Söz konusu 6 ncı maddeye aşağıdaki linkten bakabilirsiniz.
  4857 Sayılı İş Kanunu

  4857 Sayılı İş Kanunu

 30. İhsan ALSANCAK

  01.01.20123tarihinde Bir işletmede çalışmaya başlamışdım İşletme 25.06.2014 tarihinde mülküyle birlikte başka bir işyerine devretti. Bu durumda yasal olarak o günden itibaren yeni işletmeye bağlı çalışmaya devam ettik. Fakat İşletmeyi devralan yeni firma bizim sigorta girişimizi 3 gün geciktirerek başlattı Bu yasalmıdır? Ayrıca bizim sigorta geçişimizi 26.06.201e tarihinde başlaması gerekirken 28.06.2013 tarihinde başlattılar 3 günlük bir gecikme oldu Ayrıca bize işe giriş bildirgesi olarakda 28.06.2013 olarak deneme müddeti mahiyetinde imzlattılar Aradan geçen 2 aylık deneme sürecindede tarafıma haber verilmeden 25.08.2013 tarihinde çıkışımı vermiş benim bir bilgim olmadan 31.08.2013 tarihine kadar çalıştırıp 31.08.2013 tarihinden sonrada artık gelme deyip bana herhengi bir çıkış ve imza almadan gönderdiler Bu durumda Sigorta tespit davası açdırdım mahkemem 14.04.2017 tarihinde başlayacakdır O tarihlere ait işe giriş ve çıkışa ait personel kartım mevcutdur. bunları mahkemeye sunsam haklı çıkarmıyım?çalışdığım o dönemleri ispatı olarak?

 31. (Ragip) Tabii ki ceza alırlar. Ancak 5 aylık çalışmanızla ilgili ücret kaydı tespit edilemezse, bu durumda belki tespitin yapıldığı tarihten itibaren sigortalı sayılırsınız, bu durumda daha az ceza alırlar.

 32. Ben yaklaşık 5 ay önce merdiven temizlik karşılığında binada oturmaya basladim .para yok SSK yok.ama onlar kapıcı gibi yararlanmaya başladı İtirazım halinde evden çıkarılacağını söylüyorlar.şikayet etsem ceza alırlarmı?

 33. Ben yaklaşık 5 ay önce merdiven temizlik karşılığında binada oturmaya basladim .para yok SSK yok.ama onlar kapıcı gibi yararlanmaya başladı İtirazım halinde evden çıkarılacağını söylüyorlar.şikayet etsem ceza alırlarmış bütün temennim bu

 34. (Şükran) İş Kanununa göre işveren çalışana yemek ve yol yardımı vermek zorunda değil, ilk işe girişte bu şekilde anlaşmış olsaydınız vermek zorunda olacaktı. Ancak en fazla sizin bu taleplerinizi reddedebilirdi, bu işten çıkarma sebebi olamaz. Sigorta konusuna gelince, sigortalılık zorunlu olup bu pazarlık konusu yapılabilecek bir durum değil, deneme süresi de dahil işverenin ilk işe girişinizden itibaren sigortanızı yapması gerekirdi. Sonuç olarak işveren sizi haksız olarak işten çıkarmış. Ancak henüz bir yıllık çalışma süresi dolmadığı için kıdem tazminatı isteyemezsiniz, iki haftalık ücretiniz tutarında ihbar tazminatı isteyebilirsiniz. Ayrıca sigortasız çalıştırıldığınız süre için SGK’ya şikayet edebilirsiniz. Eğer çalıştığınızı belgeleyemezseniz şikayetten sonuç çıkmayabilir.
  İşveren Çalışanlara Yol ve Yemek Yardımı Yapmak Zorunda mıdır ?

 35. Merhaba ben 2001 doğumluyum 4 ay boyunca bi avm de bijuteri mağazasında sigortasiz çalıştım maaşım 1300 dü yemek yol yoktu ben sonradan yemek yol sigorta isteyince işten cikarildim ne yapmaliyim ?

 36. (Ramazan) Babanızın emekli olduktan sonra çalışması onun sigortalı yapılması zorunluluğunu kaldırmaz. Sosyal güvenlik destek primine tabi olarak sigortasının yapılması gerekirdi. Bu durumda iş kazasından hak sahiplerine aylık bağlanabilirdi. Ancak henüz iş işten geçmiş değil. Çalıştığı işyerinin bulunduğu yerdeki SGK müdürlüğüne bir dilekçe vererek olayın incelenmesini isteyebilirsiniz.

 37. Slm babam bi sanayi işinde tamirci olarak 37sene çalıştı emekli oldu sonra aynı iş yerinde çalışırken 2.yilinda iş kazası sonucu vefat etti benim ne yapmam gerekiyor bide emeklilikten sonraki 2yılda sigortasız di bilgi verirseniz sevinirim

 38. (Ismail) SGK müdürlüğüne şikayette bulunabilirsiniz, ancak çalışmanızı veya müteahhitten aldığınız ücreti belgeleyemezseniz, şikayetten sonuç çıkmaz, mahkemeye gitmeniz gerekebilir.

 39. Ben bir inşaat ta iki ay dış cephe işinde çalıştım müteahhit sigortami yatirmadi.şimdi işte bitti çıktık ne yapmam gerekiyor.

 40. (Elif) Eğer iddia ettiğiniz çalışmalarınızı kanıtlayabiliyorsanız primlerinizi ve kalan maaşınızı alabilirsiniz. Ancak kalan maaşınız için SGK’ya değil İŞKUR’a başvurmanız gerekir.

 41. Bir işyerinde öncelikle iki ay daha sonra işyerinin sahibi vergide isim olarak değişincede üç ay çalıştım. Sigortasız ve maaşiminda yarısını bile alamadım paramı istediğimde ise vermiyoruz nereye istersen git başvur dendi. Bu arada da hastne masraflarımı dahi ödemek zorunda kaldım. Çaliştiğim zamanın kanıtlarıda elimde var. Primlerim ve kalan maaşimi alabilir miyim? Sgk ya başvurmak yeterli mi?

 42. (Yahya) Elinizde belge varsa SGK müdürlüğüne şikayet dilekçesi verip sonuç alabilirsiniz.
  Sigortasız Çalışanlar İçin Şikayet Dilekçesi Örnekleri

 43. Ben yaklaşık 4kişiyle beraber bi firmaya 8aydır çalışıyorum elimde belgeler var yanı her turlu ıspatlarım ne yapman gerekiyo

 44. (Arif) Davanın ne kadar sürede sonuçlanacağını belirtmek zor. Davayı açacağınız yerdeki mahkemenin iş yüküne bağlı. Ancak işten ayrıldıktan sonra 5 yıl içinde aşmanız gerekir. Şahitleri çalıştığınız işyerinden bulmanız şart değil. Çevre işyeri sahipleri ve çalışanlarını, çalıştığınız yerin yakınında oturup o işyerinde çalıştığınızı devamlı gören kişileri, işyerinizle irtibatı olan kişileri şahit gösterebilirsiniz.

 45. Ben 4 yıldır çalışıyom her sordugumda yapacam diyip erteliyor tek iş ci benim şikayet edersem şahit nasıl bulacam illahi dūkandanmı olacak şahit beni bu işe aldıran abi şahit olurum diyor yada nasıl bir şahit bulacam birde ne kadar sūrer bu dava sonuçlanir acarsam tabi

 46. (kadir) Sigortasız çalışmayla ilgili SGK’ya, ücret alacaklarınızla ilgili İŞKUR’a şikayet etmeniz gerekir. Ayrı ayrı şikayet yerine iki konuda da ALO 170’e şikayette bulunabilirsiniz. İddialarınızı belgeleyemezseniz, şikâyetten bir sonuç çıkmayabilir. Ancak yeterli şahidiniz varsa İş Mahkemesinde dava açıp kazanabilirsiniz.
  Çalışanlar İhbar ve Şikayet Başvurularını Nereye Yapmalı

 47. Ben bu sene içerisinde bi iş yerinde 2 ay çalıştım sigortamı yaptım dedi ama yapmamış sonradan öğrendim iş verenin dükkânının ruhsatı bile yokmuş ben iki ay boyunca maaş bile alamadım ve benim burada calıstıgıma dair şahitlerin var şikayet etsem ne elde edebilirim tazminat davası acsam birşey elde edebilirmiyim nereye şikayet etmem gerekiyor admin yardımcı olup beni aydınlatır kısım öz

 48. Tabii ki SGK’ya veya ALO 170’e şikayette bulunacaksınız.

 49. Tam 2008 yolundan beri şoförlük yapiyorum günlük aliyoruz sigorta migorta odenmiyor calistigim kooperatif hic umrunda bile olmuyor ne yapmam gerek Teşekkürler şimdiden

 50. Sigortanızın yatmadığı aylarda o işyerinde çalıştığınızı ispatlayabiliyorsanız, eksik günlere ait sigortanız tamamlanır, size sigortasız çalıştığınız günler için herhangi bir ödeme yapılmaz (eğer o günlerin ücretlerini aldıysanız).

 51. Ben bi markette reyon gorevlisiyim sigortam 4 aylık yapilmis şuan işten cikmisim gibi görünüyor primlerim yatmıyor sigortamda çıkış görünüyor ama her ay sigorta yatırıldığı na dair bi kağıt imzalatiyolar 2 yillik sigoram görülmüyor dava açsam parasını ala bilirmiyim

 52. O işyerinde çalışan şahidiniz olmasa bile yakın çevresinde bulunan işyeri sahipleri ve çalışanları, o işyeriyle ticari ilişkisi olan kişiler şahit olarak gösterilebilir. Ancak sizin lehinize şahitlik ederler mi veya şu an çalıştığınız işyeriyle / işverenle karşı karşıya gelmekten çekinirler mi bilemeyiz.

 53. Merhaba,
  17 yaşında yeğenim ve ben şubat ayından beri bir reklam şirketinde sigortasız çalıştık.Ben 1 kasımda bırakıyorum yeğenim toplamda 4 ay çalıştı. Şimdi dava açma fikri var kafamda ancak orada çalışan başka kimse olmadığı için dışarıdan on tane bile şahit bulabilirim ama o işyerinden olmaz şahitler. Bunun faydası olurmu yada kamera kayıtları orada çalışırken çekildiğim fotoğraflar vs yeterli olurmu? Kamera kayıtlarınında uzun süre olduğunu sanmıyorum enfazla bir ay kaydediyodur. İlk beş ay ofiste sonra evden çalıştım. Bunu kanıtlayabilecekmiyim.

 54. Şu an yürürlükte olan mevzuata göre bir gün bile personel çalıştıracak olsanız, bulunduğunuz yerdeki SGK Müdürlüğünde işyeri dosyası açtırmanız ve çalıştıracağınız personeli buradan bildirmeniz gerekir. İşyeri dosyası açtırmadan sigortalı personel çalıştırmak sadece ev hizmetlerinde çalıştırılanlar için mümkündür. Ancak siz bu personeli evinizde çalıştırmayacağınızdan bu seçenekten yararlanamazsınız.
  http://www.isvesosyalguvenlik.com/yeni-duzenlemelere-gore-ev-hizmetlerinde-calisanlarin-sigortaliligi/

 55. mehmet ali tanık

  Kendi adıma, gerçek kişi olarak seyyar hasta ve yaşlı bakım hizmeti sunuyorum ve vergisini ödüyorum. Bir hafta veya bir ay personel çalıştırmak istediğimde nasıl bir yöntem izlemeliyim. Çalışanın sigortasını nasıl öderim.

 56. Öncelikle İş Mahkemesinde dava açmaktan başka çareniz yok gibi görünüyor. İspat konusuna gelince, elinizdeki kayıt ve belgeler ne derece yeterli olur bilemeyiz, mahkeme şahit de isteyebilir. Kıdem tazminatı da çalışılan her yıl için bir aylık giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplanır.
  http://www.isvesosyalguvenlik.com/kidem-tazminatinin-hesaplamasi-nasil-yapilir/

 57. 2007 yılından beri sigortasız olarak çalışmaktayım…bu yıl işveren iş yerini mülkü ile sattı.elimde faturalara atmış olduğum imzalı 5 yıllık bilgi ve belge mevcut,ayrıca işyerinin gayriresmi tuttugu kasa defterleride elimde…işverenim muhtemelen aldığı cezayı ve bana ödemesi gereken tazminatı askari ücretten gösterecek,ben bunu gayri resmi tutulan işyeri kasa defterlerinde bana ödenen ücretle ispat edebilirmiyim? Aylık ortalama 5bin tl kazandığım bu işyerinden 5yıllık tazminat hakkım ne olur? Teşekkürler

 58. İşyerinizin bulunduğu yerdeki SGK müdürlüğüne şikayet etmeniz gerekir.

 59. sigortasız çalıştırıldım, ve hakkım verilmedi trafik kazası yaptım v.s.

  nereye şikayet edebiliriz ?

 60. Belirttiğiniz durum sahte sigortalılığa girmektedir. İşyerinde fiilen çalışmayan kişinin 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı gösterilmesi sahte sigortalılıktır. Bunun yerine eşlerinizi isteğe bağlı sigorta yapabilirsiniz. Tabii bu BAĞ-KUR kapsamında değerlendirilir.
  http://www.isvesosyalguvenlik.com/sahte-gercek-calismaya-dayanmayan-sigortalilik-ve-uygulanan-yaptirimlar/

 61. merhabalar , işyerimizde 4 ortak kardeş çALIŞIYORUZ kindi ssk larıımız ın prim ve günümüz dolmuş olduğundan hanımlarımızı ssk ya giriş yaparak ssk larını ödemeye başladık. Bu yaptığımız iş doğrumu gerekli incelemelerde tesbit edilirse hanımlarımız çalışmadığı halde ssk ödenmesi nedeniyle bu ssk primleri nin devlete irat yazılalrak ssk primleri iptal olurmu.durumu açıklama yapabilirseniz şimdiden teşekkür ederim.

 62. En çok karşılaşılan durumlardan biri. İşyerinin bağlı bulunduğu SGK müdürlüğüne bir dilekçe vererek şikayette bulunun.

 63. Ben geçen sene kasım ayında çalımtığım bi şirkete iş kazası geçirdim bana dediler şikayetçi olma sen ayağa kalkana kadar sana bakıp tedavini üstlenecez şimdiye kadar beni böyle kandırdılar şimdide tlefonları bile aćmıyorlar ne yapmam gerekiyor lütfen bana bi yol gösterin hakımı istiyorum ben ayağım sakat kaldı bana ne yapacağımı söylermisin

 64. 1senedir sigorta sız çalışıyorum patrona diyom sigorta mı yatar dediği şey maaşından kesersem yatırayın ayda 550milyon kesecekmiş ben evimi nasıl geçireyim ayda 600milyon kira veriyom bir çocuk var hangisine para yetiştireyim lütfen bir şeyler yapın arz ederim

 65. doguda insaaat ve sanayi işinde sigortalı çalışan kımseyi gormedım ben şımdı bu iş verenleri şikayet edersem kaç bin tl para cezası yer bunlar eger 1 trilyondan aşagı ise etmicem zaten o para koymaz oyle serefsızlere

 66. Ben dahil herkes sigortasiz çalışıyor şikayet ettik ne gelen var ne giden 8 ay oldu bir gelişme yok

 67. değerli kurum yöneticilere arz edilir malatya merkez Tandoğan mahallesi kavak caddesi ……… inşaat kayıtdışı istihdam konusunda tecrübeli Ve 1 martta kuruma iletilmesine rağmen beyefendi denetmenler inceleme yapmadı ALLAH BÜYÜKTÜR toprak altında hesaplaşma dileğiyle GÜZEL VATANIMA SELAM OLSUN

 68. Kimse gelipte sanayi ortamina bakmiyor millet sigortasiz isti calistiriyor dunya kadar işçi mi amele mi belli degil adam yillarini sanayiye vermiş 3 ay sigortasi yok

Yorum yaz

E posta adresiniz yorumda görünmeyecek. Hakaret ve küfür içeren yorumlar yayımlanmayacaktır. YORUMLAR ONAYA TABİ OLUP, ONAYLANDIKTAN SONRA SAYFADA GÖRÜNECEKTİR. Sorularınız en geç iki-üç gün içinde cevaplanacaktır. Lütfen ihbar ve şikayetlerinizi http://www.alo170.gov.tr/yeni_bildirim/ sayfasından iletin. Zorunlu alanlar işaretlenmiştir. *

*