Sosyal Medyada Bizi Takip Edin, Gelişmelerden Anında Haberdar Olun.
facebook twitter in rss
Anasayfa / Dosyalar / İŞKUR - İşsizlik Sigortası Mevzuatı / Sıkça Sorulan Sorulara Türkiye İş Kurumu Tarafından Verilen Cevaplar ve Konu Anlatımları

Sıkça Sorulan Sorulara Türkiye İş Kurumu Tarafından Verilen Cevaplar ve Konu Anlatımları

Sponsorlu Bağlantılar

ÖNEMLİ AÇIKLAMA: Aşağıda yer alan soru – cevaplar – açıklamalar ve konu anlatımları 10/05/2012 tarihinde Türkiye İş Kurumu’nun web sitesinden alınmış olup; mevzuatta yapılan değişiklikler nedeniyle bazı konularda uygulamada farklılıklar görülebilir.

—————————————-

İŞSİZLİK SİGORTASI HİZMETLERİ

İşsizlik sigortası Nedir?

İşsizlik sigortası; bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenlere, uğradıkları gelir kayıplarını kısmen de olsa karşılayarak kendilerinin ve aile fertlerinin zor duruma düşmelerini önleyen, sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren, Devlet tarafından kurulan zorunlu bir sigorta koludur. İşsizlik sigortası prim kesintileri 01.06.2000 tarihinde başlamış olup, sigortalı işsizlere ilk ödeme Mart 2002 ayında yapılmıştır.

Kimler, işsizlik sigortası kapsamındadır?

• 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci fıkrası kapsamında olanlardan bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalılar,

• 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde açıklanan sandıklara tabi sigortalılar,

işsizlik sigortasının kapsamında bulunmaktadır.

İşsizlik sigortası hizmetlerinden yararlanabilme koşulları nelerdir? Hangi belgeler ile nereye başvuru yapılabilir?

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre, işsizlik sigortası kapsamında bir işyerinde çalışırken; çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler; hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak kaydıyla son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak ve hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda www.iskur.gov.tr portalı üzerinden başvurarak iş almaya hazır olduğunu bildirmek koşulu ile işsizlik sigortası hizmetlerinden yararlandırılmaktadır.

Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İşsizlik sigortası primleri hangi kazanç üzerinden ve hangi oranda kesilmektedir?

İşsizlik sigortası primi, sigortalının 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 80 ve 82 nci maddelerinde belirtilen prime esas aylık brüt kazançlarından % 1 sigortalı, % 2 işveren ve %1 Devlet payından oluşmaktadır.

Yersiz alınan ve iadesi istenen İşsizlik sigortası primleri hangi Kurumdan talep edilmelidir?

İşsizlik sigortası primlerinin toplanmasından, sigortalı ve işyeri bazında kayıtların tutulmasından, toplanan primler ile uygulanacak gecikme zammı, faiz ve cezaların Fona aktarılmasından, teminat ve hak edişlerin prim borcuna karşılık tutulmasından, yersiz olarak alınan primlerin iadesinden Sosyal Güvenlik Kurumu görevli, yetkili ve sorumludur.

Yersiz olarak alınan primlerin iadesi ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.

Sigortalı işsizlere hangi hizmetler sunulmaktadır?

Sigortalı işsizlere Kanunda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde, İŞKUR tarafından;

• İşsizlik ödeneği ödenmesi,

• 5510 sayılı Kanun gereği genel sağlık sigortası primlerinin ödenmesi,

• Yeni bir iş bulma,

• Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi,

hizmetleri verilmektedir

İşsizlik ödeneği ne kadar süre ile ödenmektedir?

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

a) 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

b) 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

c) 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,

süre ile işsizlik ödeneği (kanunda yer alan diğer şartları taşınması kaydıyla) verilmektedir.

İşsizlik ödeneği miktarı nasıl hesaplanmaktadır?

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine göre onaltı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçememektedir.

Ayrıca işsizlik ödeneğinden damga vergisi kesintisi yapılmaktadır.

Aşağıda Üç Farklı Örnek Olayda 2011 yılı 1. Dönem İçin Aylık İşsizlik Ödeneği Hesabı Verilmiştir.

Son 4   Aylık Prime Esas Kazançların aylık ortalaması Hesaplanan   İşsizlik Ödeneği Miktarı Damga   vergisi Ödenecek   İşsizlik Ödeneği Miktarı
SON DÖRT   AY ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞAN 796,50 318,60 2,10 316,50
SON DÖRT   AY AYLIK 1000 TL İLE ÇALIŞAN 1.000,00 400,00 2,64 397,36
SON DÖRT   AY AYLIK 2500 TL İLE ÇALIŞAN 2.500,00 637,20 4,21 632,99*

(*) Hesaplanan İşsizlik Ödeneği Miktarı, Aylık Asgari Ücretin Brüt Tutarının Yüzde Seksenini Geçmediği İçin Ödenecek Aylık İşsizlik Ödeneği Miktarı

Aşağıda Üç Farklı Örnek Olayda 2011 yılı 2. Dönem İçin Aylık İşsizlik Ödeneği Hesabı Verilmiştir.

Son 4   Aylık Prime Esas Kazançların aylık ortalaması Hesaplanan   İşsizlik Ödeneği Miktarı Damga   vergisi Ödenecek   İşsizlik Ödeneği Miktarı
SON DÖRT   AY ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞAN 837,00 334,80 2,21 332,59
SON DÖRT   AY AYLIK 1000 TL İLE ÇALIŞAN 1.000,00 400,00 2,64 397,36
SON DÖRT   AY AYLIK 2500 TL İLE ÇALIŞAN 2.500,00 669,60 4,42 665,18*

(*) Hesaplanan İşsizlik Ödeneği Miktarı, Aylık Asgari Ücretin Brüt Tutarının Yüzde Seksenini Geçmediği İçin Ödenecek Aylık İşsizlik Ödeneği Miktarı

Sigortalı işsizler, işsizlik ödeneklerini İŞKUR’a başvurduktan sonra ne zaman, nasıl ve nereden alabilirler?

İlk işsizlik ödeneği ödemesi, en geç ödeneğe hak kazanılan tarihi izleyen ayın sonuna kadar yapılır. İşlemleri sonuçlanan sigortalı işsizlerin ödemeleri başvurdukları ayın sonunda da yapılabilmektedir. Sigortalı işsizler, TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı ile birlikte PTT’nin her hangi bir şubesine başvurarak işsizlik ödeneklerini alabilirler.

İşsizlik ödeneği hangi hallerde kesilmektedir?

İşsizlik ödeneği almakta iken;

• Kurumca teklif edilen mesleklerine uygun, son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde bir işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddeden sigortalı işsizlerin ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilir.

• Gelir getirici bir işte çalıştığı veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı aldığı tespit edilen sigortalı işsizlerin ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilir.

• Kurum tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermeden reddeden veya kabul etmesine karşın devam etmeyen ve haklı bir nedene dayanmaksızın Kurum tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyen sigortalı işsizlerin işsizlik ödenekleri kesilir. Ancak, bu hallerin sona ermesi durumunda, ödemelere yeniden başlanır. Şu kadar ki, bu suretle yapılacak ödemenin süresi başlangıçta belirlenmiş olan toplam hak sahipliği süresinin sona erdiği tarihi geçemez.

Ölen Sigortalı İşsizlere ait fazla ödemeler tahsil edilir mi

Ölen sigortalı işsizlere ait fazla ödemeler geri tahsil edilmez.

İşsizlik ödeneğinden herhangi bir kesinti yapılır mı?

İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulamaz, nafaka borçları dışında haciz ve başkasına devredilemez.

Son 120 günde kesinti sayılmayan haller nelerdir?

Hizmet akitleri 4447/51 inci madde kapsamında sona eren sigortalı işsizlerin, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün içinde, hizmet akdi devam etmekle birlikte;

1-Hastalık,

2-Ücretsiz izin,

3-Disiplin cezası

4-Gözaltına alınma,

5-Hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk hali,

6-Kısmi istihdam,

7-Grev,

8-Lokavt,

9-Genel hayatı etkileyen olaylar,

10-Ekonomik kriz,

11-Doğal afetler,

Nedeniyle işyerinde faaliyetin durdurulması veya işe ara verilmesi halinde, son 120 günün hesabında prim yatırılmayan bu süreler kesinti sayılmamaktadır.

Sigortalı işsizlerin, işsizlik ödeneği alırken sağlık hizmetlerinden yararlanması mümkün müdür?

İşsizlik ödeneği alanlar ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedirler.

Sigortalı işsizin,  işsizlik ödeneği alırken bir işte çalışmaya başlaması halinde yapması gerekenler nelerdir?

İşsizlik ödeneği alırken gelir getirici bir işte çalışmaya başlayanların (bir gün dahi olsa) işe girdiği tarihi takip eden günden başlayarak 15 gün içinde en yakın İŞKUR birimine bilgi vermeleri gerekmektedir. Kurumumuza bilgi verenlerin ödenekleri, (tekrar yeni bir ödeneğe hak kazanamayacak şekilde işten ayrılmaları halinde) ilgililerin başvurdukları tarih itibarıyla yeniden başlatılmaktadır.

İlgililerin işe girip girmedikleri Kurumumuzca takip edilmektedir. Kurumumuz tarafından yapılan kontrollerde gelir getirici bir işte çalışmaya başlanılmasına karşın 15 gün içerisinde Kuruma bilgi verilmediğinin anlaşılması halinde ödenek kesilmekte ve kalan ödenek yeni bir ödenek hak kazanamayacak şekilde işten ayrılınması halinde ödenmemektedir. Yapılan fazla ödemeler yasal faizi ile birlikte tahsil edilmektedir

KISA ÇALIŞMA UYGULAMALARI

Kısa çalışma nedir?

Üç ayı geçmemek üzere; işyerinde uygulanan çalışma süresinin, işyerinin tamamında veya bir bölümünde geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılmasını veya süreklilik koşulu aranmaksızın en az dört hafta süreyle faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulmasıdır.

Kısa çalışma ödeneği nedir?

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işverenin, genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak önemli ölçüde azaltması veya işyerinde faaliyeti tamamen veya kısmen geçici olarak durdurması hallerinde, işçilere çalışılmayan süreler için ödenen ödenektir.

Kimler, hangi hallerde, hangi belgelerle, nereye başvuru yapılabilir? Başvurular nasıl sonuçlandılır?

İşyerinde uygulanan çalışma süresini; genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerinin tamamında veya bir bölümünde geçici olarak en az üçte bir oranında azaltan veya süreklilik koşulu aranmaksızın en az dört hafta süreyle faaliyetini tamamen veya kısmen durduran işverenler ve genel ekonomik, sektörel veya bölgesel krizin varlığını iddia eden işçi ve işveren sendikaları konfederasyonları başvuru yapabilir.

İşverenler en yakın İŞKUR biriminden temin edecekleri Kısa Çalışma Talep Formu ile bu birimlere başvurabilirler.

Genel ekonomik kriz: Ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olayların, ülke ekonomisini ve dolayısıyla işyerini ciddi anlamda etkileyip sarstığı durumları,

Bölgesel kriz: Ulusal veya uluslararası olaylardan dolayı belirli bir il veya bölgede faaliyette bulunan işyerlerinin ekonomik olarak ciddi şekilde etkilenip sarsıldığı durumları,

Sektörel kriz: Ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olaylardan doğrudan etkilenen sektörler ve bunlarla bağlantılı diğer sektörlerdeki işyerlerinin ciddi anlamda sarsıldığı durumları,

Zorlayıcı sebep: İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine olanak bulunmayan, dışsal etkilerden ileri gelen, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan deprem, yangın, su baskını, salgın hastalık, seferberlik ve benzeri nedenleri ifade eder.

Kısa çalışma ödeneği başvuruları öncelikle Kurum tarafından sebep ve şekil yönünden değerlendirilir.

Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel krizin varlığı, işçi ve işveren sendikaları konfederasyonlarının iddia etmesi ya da bu yönde kuvvetli emarenin bulunması halinde, Kurum Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

Belirtilen karar alınmadan, genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle bağdaşmadığı halde, nakit darlığı, ödeme güçlüğü, pazar daralması ve stok artışı gibi sebeplere dayalı olarak yapıldığı tespit edilen başvurular Kurum tarafından reddedilir.

Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle yapılan başvuruların uygunluk tespiti, Kurum yetkililerince ivedilikle yapılır. İnceleme sonucu, Kurum tarafından işverene bildirilir. İşveren durumu, işyerinde işçilerin görebileceği bir yerde ilan eder ve varsa toplu iş sözleşmesine taraf işçi sendikasına bildirir. İlan yoluyla işçilere duyuru yapılamadığı durumlarda, kısa çalışmaya tabi işçilere yazılı bildirim yapılır.

Kısa çalışma ödeneği ödenek miktarı nasıl hesaplanmaktadır ve ne kadar süre ile ödenmektedir? Yararlanılan ödenek daha sonra yaralanılacak ödemeleri etkiler mi?

Günlük kısa çalışma ödeneğinin miktarı, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine göre 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçmemek üzere, sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Kısa çalışma ödeneği, 4447 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesine aykırı olmamak koşuluyla aynı Kanunun 50 nci maddesindeki esaslara göre ödenir.

Kısa çalışma ödeneği işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde, çalışılmayan süreler için aylık olarak hesaplanır. Süresi üç ayı aşmamak üzere kısa çalışma süresi kadardır.

Kısa çalışma ödeneği, ekonomik gelişmelerin işyerinin faaliyetleri üzerine etkileri doğrultusunda uygunluk tespitinde belirtilen süreyi aşmamak kaydıyla fiilen gerçekleşen kısa çalışma süresi üzerinden verilir.

 Zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılması halinde, ödemeler 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar.

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçi, işsizlik sigortasından yararlanmak için 4447 sayılı Kanunun 50 nci maddesinde öngörülen koşullar gerçekleşmeden işsiz kalırsa, kısa çalışma ödeneği aldığı süre düşüldükten sonra, daha önce hak ettiği işsizlik ödeneği süresini dolduruncaya kadar işsizlik ödeneğinden yararlanır.

Kısa çalışma ödeneği ödemeleri kime yapılır? Ödemeler ne zaman ve nereden alınabilir?

Kısa çalışma ödeneği, işçinin kendisine, aylık olarak her ayın sonunda ödenir.  Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçi TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı ile birlikte PTT’nin herhangi bir şubesine başvurarak işsizlik ödeneklerini alabilirler.

Ölen çalışanlara ait fazla ödemeler tahsil edilir mi?

Ölen çalışanlara ait fazla ödemeler geri tahsil edilmez.

Kısa çalışma ödeneğinden herhangi bir kesinti yapılır mı?

Kısa çalışma ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulamaz, nafaka borçları dışında haciz veya başkasına devir veya temlik edilemez.

Sigortalı işsizlerin, kısa çalışma ödeneği alırken sağlık hizmetlerinden yararlanması mümkün müdür?

İşçinin kısa çalışma ödeneği aldığı süre için, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği ödenecek sigorta primi, İşsizlik Sigortası Fonu tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılır. Dolayısıyla kısa çalışma ödeneği alanlar ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedirler.

Kısa çalışma ödeneği hangi hallerde kesilir?

Kısa çalışma ödeneği alanların işe girmesi, yaşlılık aylığı almaya başlaması, herhangi bir sebeple silâh altına alınması, herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi nedeniyle işinden ayrılması hallerinde veya geçici iş göremezlik ödeneğinin başlaması durumunda geçici iş göremezlik ödeneğine konu olan sağlık raporunun başladığı tarih itibariyle kısa çalışma ödeneği kesilir.

İşveren, ilan ettiği süreden önce normal faaliyetine başlamaya karar vermesi halinde durumu; Kurum birimine, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı sendikaya ve işçilere altı işgünü önce yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bildirimde belirtilen tarih itibariyle kısa çalışma sona erer.

Kısa çalışma ödeneğine ilişkin bildirim yükümlülüğü kime aittir?

Kısa çalışma ödeneğine ait bildirim yükümlülüğü kural olarak işverene aittir. Ancak İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden, işçinin kusurundan kaynaklanan fazla ödemeler ise yasal faizi ile birlikte işçiden tahsil edilir.

İŞ ARAYAN

İŞKUR’a internetten nasıl üye olabilirim?

Kurumumuzda daha önce iş arayan olarak kaydı olan yâda yeni kayıt olmak isteyen kişilerin öncelikle sistemimize www.iskur.gov.tr internet adresinin ilk sayfasının sol tarafında yer alan  “iş arayan” yazısının altında yer alan “üye ol”  linki yardımı ile üye olmaları gerekmektedir.

Şifremi unuttum ne yapabilirim?

Sisteme girerken kullanmış olduğunuz ve kendinizin belirlediği şifreyi unutmanız halinde ya da onay kodu istemeniz halinde ekranın sağında yer alan “iş arayan girişi” bölümünde yer alan “şifremi unuttum” butonunu kullanmanız gerekmektedir.

Bu butonu kullandığınız zaman karşınıza gelecek olan ekranında yer alan T.C Kimlik numarası, adI, soyadI, baba adı, doğum tarihi ve yeni şifre alanını doldurup üstte yer alan “şifremi yenile” butonuna basarak sisteme girebilirsiniz.

Sistemde yer alan açık işleri nasıl görebilirim?

Sistemimizde yer alan açık işleri ilk ekranda yer alan “Sistemde Yer alan Açık İş İlanlarını görmek için tıklayınız.” kısayolunu kullanarak, ya da ekranın sağında yer alan “Açık İş Durumu” butonu sayesinde karşınıza çıkacak olan ekranda yer alan arama kriterlerinden bazılarını örneğin; işyeri türü bölümünden kamu, özel ya da kişisel durum bölümünden normal, özürlü, eski hükümlü işaretleyerek “ara” butonuna basmanız halinde liste şeklinde sıralanmış olarak görebilirsiniz.

Arama kriterlerinden hiç birisini seçmediğiniz takdirde “ara” butonuna bastığınızda “Yaptığınız sorgulama 1000 kayıttan fazla sonuç içermektedir. Lütfen sorgu kriterlerinizi değiştirerek tekrar deneyiniz.” Uyarısı ekrana gelmektedir.

Sisteme üye almadan da açık işleri görebilirsiniz ancak, iş başvurusu yapmak için üye olmanız ve sisteme giriş yapmanız gerekmektedir.

Kaydımı ya da özgeçmişimi nasıl oluşturabilirim?

Sisteme T.C. Kimlik numarası ve şifrenizle girdikten sonra gelen ekranda yer alan “özgeçmiş düzenleme” ekranı yâda ekranın üst kısmında bulunan “online işlemler/istihdam/Başvuru/Kayıt Düzenleme” ekranı sayesinde kaydınızı oluşturabilir ya da daha önce oluşturmuş olduğunuz kaydınızda  yer alan bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.

Sistemimize daha önce kayıt olmamış kişilerden kişisel durumu özürlü, eski hükümlü, terör mağduru ya da öncelik hakkına sahip olanların “Kişisel Durum ve Öncelik Bilgileri”  bölümünde yer alan bölümlerden birisini işaretlemeleri halinde bu durumlarını kanıtlayan belgelerle birlikte 15 gün içerisinde İl/Şube Müdürlüğümüze müracaat ederek durumlarını onaylatmaları gerekmektedir. Bu durumları onaylanmamış kişiler normal statüde işlem görmektedirler.

Not: Sistemde yer alan bilgilerden yanında (*) olan alanlar doldurulması zorunlu alanlardır. Ayrıca, sistemde bazı alanlara (meslek bilgisi, öğrenim bilgisi, ehliyet, iş tecrübesi, yabancı dil bilgisi, sınav bilgisi) birden fazla bilgi girişi yapılabildiği için bu alanlara bilgi girişi yapıldıkta sonra üstte yer alan “EKLE” butonu ile bilgilerin eklenmesi ve işlem sonunda kaydedilmesi gerekmektedir.

Bana uygun işleri nasıl görebilirim ve bu işlere nasıl başvurabilirim?

Sisteme T.C. Kimlik numarası ve şifrenizle girdikten sonra gelen ekranda ya da ekranın sağında yer alan “Bana Uygun İşler” bölümünü kullanmanız gerekmektedir. Gelen ekranda size uygun işleri aramanız halinde listelenmiş olan taleplerin sol tarafında yer alan işgücü numarasını tıklamanız gerekmekte olup, gelen ekranın altında yer alan “başvur” butonunu tıklamanız halinde o talebe başvurunuz yapılmaktadır. İş başvurularınızın durumlarını ve sonuçlarını da “iş başvurularım” ya da “başvurularım” linkinden takip edebilirsiniz.

Daha önceki iş başvurularımı ya da kamu kurumlarının nihai listelerini nereden görebilirim?

Kurumumuzca yayınlanan ve başvurmuş olduğunuz kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü talepleri için talebin son başvuru tarihinden sonra Kurumumuzca oluşturulan nihai listelere, sisteme şifrenizle giriş yaptığınızda karşınıza gelen ekranın sağ tarafında yer alan “nihai listeler” linki aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

İş Başvurularım linki sayesinde de daha önceki başvurularınızın durumunu takip edebilirsiniz.

Kaydımı nasıl işlemden kaldırabilirim ya da pasife alabilirim?

Kaydınızla ilgili işlemleri  “iş Arama/Kayıt Durumu” sayfasını kullanarak yapabilirsiniz. Kurumumuzdaki kayıtların işlemde kalma süreleri 2 yıldır. 2 yıl içerisinde işlem görmeyen kayıtlar işlemden kaldırılmaktadır.

Kullanıcı bilgilerimi nasıl güncelleyebilirim?

Kurumumuza üyelik esnasında (kullanıcı bilgileri kısmında) doldurmuş olduğunuz bilgileri değiştirmek istemeniz halinde “Kullanıcı Bilgileri Güncelleme” ekranını kullanmanız gerekmektedir. Kullanıcı bilgileri ekranına sisteme girdiğiniz ilk ekrandan ya da online işlemler/kullanıcı işlemleri/kullanıcı hesabı işlemleri/kullanıcı bilgileri güncelleme ekranından ulaşabilirsiniz.

Bana gelen mesajları nasıl okuyabilirim?

İŞKUR Uygulamaları, yapılan işlem ve işlemin durumu hakkında bilgi mesajları üreterek bu mesajları iletmektedir. Size özel olarak gelen mesajları Mesajlarım ekranından okuyabilirsiniz.

Mesaj Okunma Durumu sorgusunu kullanarak (Okundu / Okunmadı) Ara komutuna tıklayınız. Mesajlarınız listelenecektir. Listelenen mesajlar içerisinden görüntülemek istediğiniz mesajın üzerine tıklamanız gerekmektedir.

İŞKUR kaydımın geçerlilik süresi nedir?

Kayıtların aktif olarak işlemde kalma süresi, son işlem tarihinden itibaren iki yıldır. Kayıtları işlemden kaldırılan iş arayanlar internet üzerinden Kurum portalına girerek iş arama durumu menüsünden kaydını aktif duruma getirebilirler veya Kurum İl/Şube Müdürlüğüne şahsen, telefon, faks, e-mail vb. iletişim araçlarıyla müracaat etmeleri halinde kayıtları yetkili Kurum personelince, sistemden müracaatçı adına işlem yapılarak müracaat tarihinden itibaren aktife alınır.

İş başvurusunu internet üzerinden yapabilir miyim?

İş arayanlar, internet üzerinden (www.iskur.gov.tr) iş arayan olarak Kuruma (İŞKUR’a) başvurabilir, kendine uygun açık işleri sorgulayabilir, açık işlere başvuru yapabilir, başvurularını takip edebilirler.

Kamu kurum ve kuruluşlarının daimi işçi kadrolarına işçi olarak nasıl girebilirim?

KPSS kapsamında olan sürekli (daimi) veya geçici normal işgücü taleplerine durumu talep şartlarına uyan ve geçerli KPSS sınavından en az 60 puan almış olanların müracaatları kabul edilecektir. KPSS kapsamında olan özürlü ve eski hükümlü taleplerinde ise durumları talep şartlarına uygun olmak kaydıyla o anda geçerli olan KPSS’ye girmiş olmaları yeterli olup müracaatların kabulünde puan barajı aranmadan başvuruları kabul edilecektir. KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim olmak üzere üç düzeyde yapıldığından KPSS kapsamında olan işgücü talepleri bu eğitim düzeylerinin sadece birisinden alınacak ve bu düzeyde bir eğitim kurumundan mezun olanların müracaatları kabul edilecektir. Adaylar, en son katıldıkları geçerli olan KPSS puanı ile müracaat edebilirler.

Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerini nereden takip edebilirim?

İşgücü taleplerini Kurumun internet adresinde (http://www.iskur.gov.tr) ve Kurumun ilan panolarında yayınlanmaktadır.

Ayrıca, 180 numaralı Türkiye İş Kurumu özel hizmet telefonu aranmak suretiyle de Kurumda bulunan kamu talepleri hakkında bilgi alınabilmektedir.

KPSS sınav sonuçları ne kadar süre geçerlidir?

Kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü taleplerinde 2010 yılında yapılmış olan KPSS  Sınav sonuçları geçerli olup bir  sonraki sınav sonuçları açıklanıncaya kadar  2010 KPSS sonuçlarının geçerliliği devam etmektedir.

KPSS’den muaf tutulmayı gerektirecek öncelikli durumlar nelerdir?

A-Terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak şekilde yaralananlar ile terörle mücadelede üstün başarılarından dolayı komutanlarınca takdire layık görülen yedek subay, erbaş ve erler.

B-Tabii afetlerden zarar gören afetzedeler.

C-3213 sayılı Maden Kanunu kapsamına giren madenlerin çıkartılması veya bunun için gerekli olan işletme ve arama faaliyetleri sebebiyle taşınmaz malları tamamen kamulaştırılanlar.

D-Kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi kadrolarında çalışırken, disiplin soruşturması veya 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendi gereğince hizmet akdinin feshi dışında bir neden ile iş akdi feshedilenler.

İlköğretim ve altı düzeyde eğitime sahip olmaları nedeniyle KPSS’ye katılmayanların işe yerleştirme işlemleri nasıl yapılmaktadır?

İlköğretim (ilkokul-ortaokul) mezunu, okur-yazar ve okuryazar olmayanlar KPSS kapsamı dışında olup kuraya tabi olarak işe yerleştirilirler. İlköğretim ve altı düzeyinde bir eğitim gerektiren ve kuraya tabi olan işgücü taleplerine şartları uyan ve müracaatları kabul edilenlerin tamamı noter huzurunda kura çekimi için işverene gönderilir.

Eski hükümlü ifadesinin kapsamı nedir ve eski hükümlülerin İŞKUR’a kaydı için istenen belgeler nelerdir?

Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına hüküm giyenler ile Devlet memuru olmaya engel bir suçtan hüküm giyenler, cezasını infaz kurumlarında tamamlayanlar, cezası ertelenenler ve koşullu salıverilenler ya da özel kanunlarda belirtilen şartlardan dolayı istihdam olanağı bulunmayanlar veya ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklı bulunanlar bu durumlarını Cumhuriyet Başsavcılığından alınan “Tahliye Edilen Hükümlüye Ait Durum Bildirim Formu” ile durumlarını belgelendirenler eski hükümlü sayılacak olup ilgili mevzuat hükümlerinden yararlanacaktır.

Özelleştirme nedeniyle işten çıkarıldım. Kamu kuruluşunda tekrar çalışmak istiyorum, nereye başvurabilirim?

Kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli (daimi) işçi kadrolarında çalışırken; Özelleştirme vb. nedeniyle işten çıkarılanlar “kamuda daimi işçi olarak çalışırken ayrılanlar” statüsünde öncelikli olarak işlem görürler. Bu kişilerin 4857 sayılı kanuna göre kamu kuruluşlarında belirsiz süreli (daimi) bir işe yerleşinceye kadar öncelik hakları devam etmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarına memur olarak işe yerleştirilme işlemleri nasıl yapılmaktadır?

Kamu kurumlarına memur statüsünde yapılan alımlar Devlet Personel Başkanlığı tarafından yapıldığından bu konuda ayrıntılı bilgiyi Devlet Personel Başkanlığından edinebilirsiniz.

Ülke genelinde kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü taleplerine neden başvuramıyorum?

09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01.09.2009 tarihi itibarıyla da yürürlüğe giren, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereği, Kamu kurum ve kuruluşları sürekli işçi taleplerini il düzeyinde, geçici işçi taleplerini ise il veya ilçe düzeyinde verirler. Talebin ilanından itibaren, adaylara en az on günlük başvuru süresi tanınır. Kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır.

Askerlik süresi uzatılanlara ilişkin yapılan işlemler nelerdir?

29.01.1999 tarihli ve 99/12354 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Terörle Mücadele Sırasında Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananlar ile Üstün Başarılı Olanların ve Bakanlar ve Bakanlar Kurulu Kararı ile Yükümlülük Süreleri Uzatılan Yedek Subay, Erbaş ve Erlerin İşe Alınmalarında Öncelik Tanınması Hakkında Karar,
09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01.09.2009 tarihi itibarıyla da yürürlüğe giren, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin, “Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat” başlıklı 24 üncü maddesi 1 inci fıkrası (ç) bendi gereği yürürlükten kaldırıldığından askerlik süresi 4 ay uzatılan öncelikli olarak kayıtlı olanların kayıtları Kurumumuz sistemi tarafından otomatik olarak normal kayıt’a dönüştürülmüştür.

İŞVEREN KAYDI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

İşkur’un hizmetlerinden internet üzerinden yararlanabilmem için neler yapmalıyım?

İnternet üzerinden işlem yapabilmek için “kullanıcı kaydı” oluşturmalısınız. Kullanıcı kaydı, sistem üyeliği anlamına gelmektedir ve sizin internet üzerinden, kendi işyeriniz adına işlem yapabilmenizi sağlayacaktır.

Kullanıcı kaydı oluşturduktan sonra, T.C. Kimlik numara’nızı, şifrenizi ve işyeriniz için verilen işkur numarası’nı kullanarak sisteme giriş yapabilir ve kurum hizmetlerinden yararlanmaya başlayabilirsiniz.

Sistem girişi, ekranın (web sayfasının) sağ üst köşesinden “işveren girişi” bağlantısına tıklandıktan sonra, T.C. Kimlik numarası, şifre ve işveren üyeliği sırasında verilen işkur numarası girilerek yapılabilir.

İşveren kaydımı nasıl oluşturabilirim?

İşyerinizin sistemde daha önce kayıtlı olup olmadığını, sağda “kısa yollar” altında bulunan “işveren olarak kayıtlı mıyım?” Ekranından sorgulamalısınız.

Eğer Kurumumuza kayıtlı bir işveren iseniz;

İşveren veya işveren adına işlem yapacak kişilerin (işveren yetkililerinin) “kısa yollar” altında bulunan, “sistem üyeliğine” tıklayarak sistemde kullanıcı kaydını oluşturması, (sisteme üye olması) gerekmektedir. Sonrasında İl/şube müdürlüklerimizle irtibata geçerek işveren adına yetkilendirilmenizi talep edebilirsiniz.

Eğer Kurumumuza kayıtlı bir işveren değilseniz;

Ana sayfamızdaki işveren için olan “üye ol” bağlantısına tıklanarak veya sağdaki “kısa yollar” bölümünden “işveren üyeliği” bağlantısına tıklanarak oluşturulabilir. İşyerinizle ve işyeri yetkilisi olarak kendi kimlik bilgilerinizi ekrandaki ilgili alanlara doldurduktan sonra, işveren kaydı tamamlanır.

İşveren kaydı oluşturulmasından sonra, işveren olarak sisteme giriş yapabilir miyim?

İşyeri kaydı oluşturulmasından sonra kurum personeli tarafından işyerinin onaylanması işlemi yapılmadan işveren olarak sisteme giremezsiniz. İşyeri kaydınızın onaylanması için işyerinizin bulunduğu il/şube müdürlüğümüz ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.

Onay işlemi tamamlandıktan sonra, T. C. Kimlik numaranız, şifreniz ve işyeriniz için verilen işkur numarası ile sisteme giriş yapabilirsiniz.

İşveren olarak sisteme giriş şifremi değiştirebilir miyim yeniden alabilir miyim?

Şifre işverene ait değil, kişiye aittir.bu nedenle kişi değiştirebilir. Dolayısı ile işveren olarak değil, kişi olarak şifre değiştirilmelidir. Bu nedenle şifre değiştirme işlemi için “sistem üyeliği / iş arayan girişi” kullanılmalıdır.

İşveren olarak, sistemde işgücü istemi (iş ilanı) oluşturabilir miyim?

İşgücü istemi oluşturmak için, sisteme işveren olarak giriş yapmanız gerekmektedir. Sağda “kısayollar” bölümünün altındaki “işgücü istemi oluştur” bağlantısını takip edebilirsiniz. Karşınıza çıkan sayfadan işgücü istemi oluşturabilirsiniz.

İşgücü istemini hızlı oluşturmak isterseniz, “işgücü istemini detaylı oluşturmak istiyorum” bağlantısını kullanarak detaylı işgücü istemi oluşturma ekranına geçebilir siniz. Detaylı işgücü istemi oluşturma sayfasında işlemlerinizi tamamladıktan sonra, “işlem sonu” sonu sekmesinden işgücü istemini kaydetmeyi unutmayınız.

İşgücü istemi doldurulurken, görüşme ve çalışma adresleri (işgücü istemi için) otomatik olarak işveren kaydı sırasında girilen adreslerden doldurulmaktadır. Otomatik gelen bu adresleri, ihtiyaca bağlı olarak, değiştirebilirsiniz.

İşveren olarak uygun iş arayanları seçip,  davet edebilir miyim?

İşveren olarak, halen yayınlanmakta olan iş ilanınıza uygun iş arayanları listeleyebilirsiniz. İş arayanlar, işe uygun iş arayanlar arasından rastgele olarak ve rastgele sırada listelenirler. Listelenen iş arayanların özgeçmişlerini, “detay” bağlantısını kullanarak inceleyebilir, uygun gördüklerinizi iş ilanına seçebilirsiniz.

Seçme işleminden sonra, iş arayanın seçmeyi onaylaması beklenir. Seçilen iş arayanlara, işe seçildiklerine dair, tercih ettikleri iletişim adreslerine (e-posta, cep telefonu, v.b) mesaj gönderilir. Bu mesajın iş arayana ulaşmasını takiben, iş arayanın işi onaylaması durumunda davet-görüşme süreci devreye girer.

İşveren olarak, iş arayanların başvurularını görebilir ve değerlendirebilir miyim?

Sağda “kısayollar” bölümünün altından, “işgücü istemi işlemleri” bağlatısına tıklayınız. Ulaşılan sayfadan, “ara” komutunu kullanarak ilgili işgücü istemininin listelenmesini sağlayınız. İlgili işgücü isteminin satırında,                         işaretine tıklayarak bu işgücü isteminin satırını seçiniz. Satır seçildikten sonra, yukarıdaki “aday gör” komutu aktif durumu gelecektir, bu komuta tıklayınız. Karşımıza çıkan sayfa “aday listesi” sayfasıdır, bu sayfadan işgücü istemine başvuran, seçilen, davet edilen ve görüşülen iş arayanların listesini görebiliriz. Ayrıca, iş arayanları davet edebilir ve görüştüğünüz kişilerle ilgili son kararınızı buraya doldurabilirsiniz.

İşveren işe başvuranları veya seçmeyi onaylayanları, ilgili sekmeyi seçtikten sonra, görüşmek istediği kişinin bulunduğu satıra görüşme tarihi ve saat dilimi girerek görüşme davetinde bulunabilir. Sekmelerden oluşan bütün ekranlarımızda olduğu gibi, bu ekranda da, yaptığınız değişikliklerin kaydedilmesi ve sonuçta beklediğniz işlemlerin gerçekleşmesi için, “işlem sonu” sekmesine giderek “kaydet” komutunu çalıştırmanız gerekir.

Yukarıdaki yöntemle davet ettiğiniz adaylara (başvuran ya da seçilen iş arayanlar), tercih ettikleri iletişim adresi üzerinden “işe davet mesajı” gönderilir.

İş arayanlarla yaptığım görüşmenin sonuçlarını sisteme işleyebilir miyim?

İş görüşmesi sonucunda, davet edilen adayla ilgili sonuç “davet edilenler” sekmesindeki adayın bulunduğu satıra doldurulur ve “işlem sonu” sekmesinden kaydedilir.

Görüşülen adaylarla ilgili sonuçlara, “görüşülenler” sekmesinden ulaşılabilir ve ihtiyaç duyulması durumunda, daha önceden girilen sonuçlar üzerinde güncelleme yapılabilir. Yapılan değişikliklerin kaydedilmesi için yine “işlem sonu” sekmesinden kaydetme işlemi yapılmalıdır.

İşveren, iş arayanın özgeçmişini inceleyebilir ve iş arayanla ilgili kısa notlarını adayın olduğu satırı kullanarak kaydedebilir. Bu kısa notlar, sadece işverenin kendisi tarafından görülebilmektedir.

Birden fazla işyeri için yetkili bir kullanıcıyım, sistem girişinde yetkilisi olduğum bütün işyerleri için aynı şifreyi kullandığımı fark ettim, şifremi değiştirdiğimde yetkilisi olduğum diğer işyerleri için giriş yaparken eski şifreyi mi kullanmalıyım?

Birden fazla işyeri için “tek şifre” kullanabilirsiniz. Ancak şifre değişikliğinden sonraki bütün sistem girişlerinizde “yeni” şifrenizi kullanmalısınız. Şifreniz t. C. Kimlik numarası’yla birlikte değerlendirilerek sisteme girişiniz onaylanmaktadır. Birden fazla işyeri için yetkili iseniz, yetkili olduğunuz bütün işyerleri için aynı şifreyi (şifre değiştirirseniz yeni şifrenizi) kullanmalısınız.

Ayrıca; T.C. Kimlik numaranızı ve şifrenizi kullanarak bireysel olarakta (iş arayan girişini kullanarak) giriş yapabilir ve bireysel (şifreniz, ikamet adresiniz, e-mail adresiniz, cep telefonunuz gibi) bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz. İşkur portal sistemi, sizinle bireysel bilgileriniz üzerinden iletişime geçecektir.

Bir işyerinin yetkili kullanıcısıyım. İşyeri çizelgesi girişini yapıp sisteme kaydettikten sonra hatalı giriş yaptığımı fark ettim.  Ne yapabilirim?

Sisteme aylar bazında kaydetmiş olduğunuz çizelgelerinizden sadece en son ay girmiş olduğunuz çizelge üzerinde güncelleme yapma hakkına sahipsiniz. Geçmiş tarihli çizelgenizi silip yeniden girmek istiyorsanız işyerinizin bağlı olduğu İŞKUR birimine ulaşarak konu hakkında yardım almalısınız.

Hangi işverenlerin ne zamana kadar aylık işgücü çizelgesi bildirme yükümlülüğü vardır, bildirilmediği takdirde yaptırımı nedir?

1+ istihdamlı kamu işyerleri ile 10+ istihdamlı özel sektör işyerlerinin  aylık işgücü çizelgesini en geç takip eden ayın sonuna kadar Kurumumuza bildirme yükümlülüğü bulunmaktadır.

4904 sayılı Kanunun 20 inci maddesinin 1’nci fıkrası (e) bendi gereğince “21 inci maddesinde belirtilen bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket eden özel kesim işyerlerine” 2011 yılı için 2.465,00 TL idari para cezası uygulanmaktadır.

Hangi İşverenlerin Özürlü/ Eski Hükümlü Çalıştırma Yükümlülüğü Bulunmaktadır?

4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesine göre; İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç özürlü, kamu işyerlerinde ise yüzde dört özürlü ve yüzde iki eski hükümlü işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler.

Bu Yükümlülüğünü yerine getirmeyen İşverenlere 2011 yılı için 1.672,00 TL idari para cezası uygulanmaktadır.

YURTİÇİ İŞE YERLEŞTİRME

İş başvurusunu internet üzerinden yapabilir miyim?

İş arayanlar, internet üzerinden iş arayan olarak kuruma (İŞKUR’a) kayıt yaptırabilir, kendine uygun açık işleri sorgulayabilir, açık işlere başvuru yapabilir, başvurularını takip edebilir, davet-görüşme süreçlerini internet aracılığıyla gerçekleştirebilirler.

Kamu kurum ve kuruluşlarının daimi işçi kadrolarına işçi olarak nasıl girebilirim?

“Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde İŞKUR ve ÖSYM Başkanlığının işbirliği ile düzenlenen Merkezi Sınava girilmesi gerekmektedir. Söz konusu sınava katılabilmek için; en az ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olma şartı getirilmiş bulunmaktadır.

Eğitim seviyesi ve mesleki durumu nedeniyle merkezi sınava giremeyenler ise, işveren tarafından noter huzurunda çekilecek kur’a ve yapılacak yazılı/sözlü sınav ile belirlenmektedir.

İŞKUR aracılığı ile işe yerleştirilmek istemeniz halinde öncelikle Kurumumuza kayıt yaptırmanız ve internet üzerinden veya Kuruma şahsen başvurmak suretiyle durumunuza uygun açık işlere başvuru yapmanız gerekmektedir.

KPSS’ye girdim ve 60 puanın üzerinde puan aldım. Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerini nereden takip edebilirim? Bu kurum ve kuruluşlara işe yerleştirme işlemleri nasıl gerçekleştirilmektedir?

Kamu kurum ve kuruluşlarından alınan daimi işçi talepleri Kurumumuzca;

* Kurumun internet adresinde (http://www.iskur.gov.tr),

* Kurum ilan panolarında, yayınlanmaktadır.

Durumuna uygun talep olan adayların, en yakın Türkiye İş Kurumu ünitelerine yada www.iskur.gov.tr internet adresinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvurular puan durumuna göre açık iş sayısının üç katı oranında, müracaat edenler arasından en yüksek puanı alandan başlamak üzere liste oluşturularak, talebi veren kamu kurumuna yazılı/sözlü sınav yapılmak üzere gönderilmektedir.

KPSS’de başarılı olmak, işe yerleştirilmek için yeterli midir?

KPSS’de başarılı olmak, kamu kurum ve kuruluşlarında işe alınmada tek başına bir hak teşkil etmemektedir. İşe yerleştirilmek için, işgücü taleplerinde belirtilen talep şartlarına durumu uyan adayların, talebin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde, kayıtlı bulundukları Kurumumuz ünitesinden ya da www.iskur.gov.tr internet adresinden işgücü talebine başvuru yapmaları gerekmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır.

Kurumumuzca, talep koşullarına durumu uyan başvuranlar arasından, en yüksek puan alandan başlamak ve açık iş sayısının üç katını geçmemek üzere oluşturulan liste, talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilmektedir. İşe alınacakların belirlenmesi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunca yapılmaktadır.

Hangi eğitim gruplarına mensup olanlar, kamu kurum ve kuruluşlarına normal, özürlü, eski hükümlü statüde işçi olarak yerleştirilmek amacıyla Kamu Personel Seçme sınavına (KPSS) girebilir?

Kamu kurum ve kuruluşlarına işçi olarak alınacaklara uygulanacak sınavlara (KPSS) lise ve dengi okul mezunları ile 2 yıllık ve 4 yıllık yüksek okul mezunları katılabilmektedir.

KPSS Sınav sonuçları ne kadar süre geçerlidir?

Kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü taleplerinde KPSS Sınav sonuçları geçerli olup, aynı öğrenim düzeyinde yeni sınav sonuçları açıklanana kadar geçerliliği devam etmektedir.

Ancak, Kamu kurum ve kuruluşlarına sürekli işçi olarak girmiş olanların, deneme süresi sonunda da çalışmaya devam etmeleri halinde, aynı tarihli KPSS puanları ile bir başka kamu kurum ve kuruluşunun sürekli işçi talebine başvuruları kabul edilmez.

Kamu kurum ve kuruluşlarının Kurum dışı işçi ilanlarına nasıl ulaşabilirim?

“Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 2nci maddesinin 2nci fıkrasında belirtilen Kamu Kurumlarının işçi taleplerini Kurum aracılığıyla karşılama zorunluluğu bulunmamaktadır.

Ancak, bu kapsamdaki işçi alım ilanlarının Kuruma bildirilmesi zorunludur.

Bu kapsamdaki işçi ilanları Kurumun internet adresinde (http://www.iskur.gov.tr), ekranın sağında yer alan “bağlantılar” menüsünde  “kurum dışı kamu işçi alımı” başlığı altında yayınlanmaktadır.

İkamet adresi dışındaki bir il/ilçede ilan edilmekte olan Kamu talebine başvuru yapılabilir mi?

Kamu kurum ve kuruluşları sürekli işçi taleplerini il düzeyinde, geçici işçi taleplerini ise il veya ilçe düzeyinde verirler.

Kamu kurum ve kuruluşlarının il düzeyinde verilen sürekli veya geçici işçi taleplerinin karşılanamaması hâlinde ulusal düzeyde; ilçe düzeyinde verilen geçici işçi taleplerinin karşılanamaması hâlinde, önce il düzeyinde sonra ulusal düzeyde karşılanması yoluna gidilir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli (daimi), geçici işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır.

İlçe veya İl düzeyinde açılmış olan bir kamu talebine, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı adresi başka bir il/ilçede olanların başvuruları kabul edilmemektedir.

İlanda “lise veya dengi okul mezunu olmak”şartı bulunan ilana önlisans veya lisans mezunu olanlar başvurabilir mi?

Merkezi Sınav üç düzeyde (lise ve dengi, önlisans, lisans) gerçekleştirilmekte olup; işgücü talep şartları talebi veren kamu kuruluşunca belirlenmektedir. Önlisans veya lisans mezunu iken lise ve dengi okul mezunu şartı taşıyan bir işgücü talebine müracaat edilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu bağlamda, mezun olduğunuz son eğitim düzeyinden bir alt eğitim düzeyindeki bir işgücü talebine başvurulması da mümkün değildir.

KPSS’den muaf tutulmayı gerektirecek öncelikli durumlar nelerdir?

09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.09.2009 tarihinde yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 5 nci maddesine göre, durumları aşağıda belirtilenler, merkezi sınav şartı aranmaksızın Kamu taleplerine öncelikli olarak müracaat edebilmektedirler:

a) Terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak şekilde yaralananlar ile terörle mücadelede üstün başarılarından dolayı komutanlarınca takdire layık görülen yedek subay, erbaş ve erler.

b) Tabii afetlerden zarar gören afetzedeler.

c) 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamına giren madenlerin çıkartılması veya bunun için gerekli olan işletme ve arama faaliyetleri sebebiyle taşınmaz malları tamamen kamulaştırılanlar. (sadece kamulaştırmayı yapan kamu kurum ve kuruluşlarının kamulaştırmanın yapıldığı yerdeki işçi taleplerinde geçerlidir.)

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi kadrolarında çalışırken, disiplin soruşturması veya 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendi gereğince hizmet akdinin feshi dışında bir neden ile iş akdi feshedilenler.

Kamu taleplerine başvuran önceliklilere yönelik yapılacak işlemler nelerdir?

Öncelikli gönderme hakkına sahip olup da durumu talep şartlarına uygun olanlardan öncelik hakkı sahipliğine ilişkin belgenin tarihi esas alınarak ve eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle;

a) KPSS kapsamındaki işgücü istemlerinde açık iş sayısının üç katı,

b) Sürekli (daimi) işçi statüsünde istihdam edilecek, müfettiş, kontrolör, denetmen, denetçi ve uzmanların yardımcı ve stajyerlerine yönelik talepler için açık iş sayısının beş katı,

c) Kuraya tabi taleplerde ise durumu talep şartlarına uygun olan önceliklilerin tamamı kura çekilmek üzere, isim ve adresleri ile durumlarına ilişkin açıklayıcı bilgilerle birlikte, ayrı bir liste halinde sınav yapılmak üzere kamu kurum ve kuruluşuna bildirilir.

Maden Kanunu kapsamında arazisi kamulaştırılanlardan durumu talep şartlarına uygun olup da başvuranların ise tamamı sınav için işverene gönderilir.

Önceliklilerin işe yerleşmesi durumunda, öncelik hakkı ortadan kaldırılır mı?

Öncelik hakkına sahip olanlardan, davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dışında başvuruda bulunmayan, başvuruda bulunduğu hâlde sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.

Özelleştirme nedeniyle işten çıkarıldım. Kamu kuruluşunda tekrar çalışmak istiyorum, nereye başvurabilirim?

Kamu kurum ve kuruluşlarında daimi işçi statüsünde çalışırken özelleştirme nedeniyle işten çıkarılmış iseniz daha önce çalıştığınız işyerinden daimi işçi statüsünde çalışırken ayrıldığınıza dair belgeyle bulunduğunuz yerdeki İşkur ünitesine öncelikli olarak kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Durumunuza uygun talep yayınlandığında ikametgahınıza en yakın İl/Şube Müdürlüğümüzden yada www. İskur.gov.tr internet adresinden söz konusu işgücü talebine başvurmanız gerekmektedir.

Özelleştirme sonucu işsiz kalıp da kamu kurum ve kuruluşlarında 657 Sayılı Kanun’un 4/C Maddesi kapsamında çalışmakta olanlar işe yerleştirmede öncelik hakkına sahip midir?

Kamu kurum ve kuruluşlarında daimi işçi kadrosunda çalışırken özelleştirme nedeniyle işten çıkarılanlar ile bu durumda olup da 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi kapsamında sözleşmeli personel olarak çalışanların öncelikli olarak kayıtları alınmakta ve işgücü taleplerine başvuruları kabul edilmektedir.

Kıbrıs gazisi eş ve çocukları kamu kurum ve kuruluşlarında işe yerleştirmede öncelik hakkına sahip midir?

Kıbrıs gazileri, eş ve çocuklarının işe yerleştirmede öncelikleri bulunmamaktadır.

Terör mağdurlarının işe yerleştirilme usulü nedir?

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek 1 inci maddesi gereğince kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde istihdam edilecek şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan kamu görevlileri, er ve erbaşlar ile geçici ve gönüllü köy korucuları varsa eşlerinin, yoksa çocuklarından birisinin, çocukları da yoksa kardeşlerinden birisinin muvafakatıyla Kamu kurum ve kuruluşlarına işe yerleştirilmeleri İçişleri Bakanlığınca yerine getirilmektedir.

İlköğretim ve altı düzeyde eğitime sahip olmaları nedeniyle KPSS’ye katılmayanların işe yerleştirme işlemleri nasıl yapılmaktadır?

Bu durumda olanların işe yerleştirilmeleri noter huzurunda çekilecek kura ile yapılmaktadır.

Bu durumda olanlara ilişkin alınan talepler de;

* Kurumun internet adresinde (http://www.iskur.gov.tr),

* Kurum ilan panolarında, yayınlanmaktadır.

Talep koşullarına durumu uygun olan adayların en yakın Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri yada www.iskur.gov.tr internet adresinden işgücü talebine başvurmaları gerekmektedir.

Başvuran adayların listesi ilgili kamu kurum ve kuruluşuna gönderildikten sonra noter huzurunda çekilecek kur’a sonucu açık işin üç katı oranında yazılı/sözlü sınava girecekler ile yedek liste belirlenmekte ve kamu kurum kuruluşu bu kişileri yapacakları yazılı/sözlü sınav ile işe almaktadırlar.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca istihdam edilecek özürlü ve eski hükümlülerin işe alınmalarında nasıl bir yöntem izlenmektedir?

Ortaöğretim (lise ve dengi okul) ve üzeri okul mezunu özürlü/eski hükümlüler merkezi sınav sonucuna göre, ilköğretim ve daha alt eğitim düzeyindeki özürlü/eski hükümlüler ise işveren tarafından noter huzurunda çekilecek kur’a ve yapılacak yazılı/sözlü sınav ile işe alınmaktadır.

Özürlülerin ve eski hükümlülerin kamu taleplerine başvurabilmesi için KPSS’ye girmiş olmaları yeterlidir; bunlar için herhangi bir puan barajı aranmaz.

Talepler;

*  Kurumun internet adresinde (http://www.iskur.gov.tr),

*  Kurum ilan panolarında, yayınlanmaktadır.

Talep koşullarına durumu uygun olan adayların İŞKUR İl/Şube Müdürlüklerinden yada www.iskur.gov.tr internet adresinden işgücü talebine başvurmaları gerekmektedir. Kurumca başvuranlar arasından en yüksek puan alandan başlanılarak talebin üç katı oranında hazırlanan liste yazılı/sözlü sınav yapılmak üzere işyerine gönderilmektedir.

Tüm özürlü/eski hükümlüler Merkezi Sınav kapsamında mıdır?

Zihinsel  özürlüler ile okur-yazar- İlköğretim (ilkokul,ortaokul) mezunu özürlü/eski hükümlüler merkezi sınav (KPSS) kapsamı dışında tutulmuşlardır.

Zihinsel özürlüler ile okur-yazar ve ilköğretim mezunu özürlü/eski hükümlülerin kamu kurum ve kuruluşlarınca işe alınmaları ne şekilde olur?

Kamu kurum ve kuruluşlarından bu kapsamda yer alanlara ilişkin Türkiye İş Kurumuna intikal eden işgücü taleplerine durumu uyan başvuranlar noter huzurunda kuraya tabi tutulmakta, her açık iş için üç kişi olmak üzere kur’ada kazananlar kamu kurum ve kuruluşunca yazılı/sözlü sınav yapılmak suretiyle işe alınmaktadır.

Özürlü olup da iş arayanlar, mutlaka İŞKUR aracılığıyla mı işe yerleştirilmelidir?

Kamu kurum ve kuruluşları, 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde istihdam edecekleri özürlü işçileri, hükümleri doğrultusunda Kurumumuz aracılığı ile karşılamak zorundadır.

4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde özürlü kontenjan açığı bulunan 50 ve üzeri işçi istihdam eden özel sektör işyerleri ise istihdam edecekleri özürlü işçileri Kurumumuz aracılığı ile karşılayabilecekleri gibi kendileri işe almak suretiyle de açık kontenjanlarını kapatabilmektedirler. İşe aldıkları işçileri Kuruma tescil ettirmeleri gerekmektedir.

Kamu ve özel sektör işyerlerinin, özürlü çalıştırma konusundaki yükümlülükleri ve bu yükümlülüklere uymamanın yaptırımları nelerdir?

4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesinde, “İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç özürlü, kamu işyerlerinde ise yüzde dört özürlü ve yüzde iki eski hükümlü işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler.” hükmü bulunmaktadır.

Özürlü kontenjan açığınız varsa bulunduğunuz ildeki İl Müdürlüğümüze müracaat ederek kontenjanınızı kapatmanız gerekmektedir.

Alınan tüm önlemlere rağmen özürlü kontenjanlarını kapatmayan işyerleri hakkında 4857 sayılı İş Kanununun 101 inci maddesinde belirtilen idari para cezası Türkiye İş Kurumu İl Müdürünce uygulanır, (2011 yılı için çalıştırmadığı her özürlü ve çalıştırmadığı her ay için 1.672 TL.) buna rağmen kontenjan açığını kapatmayan işverene kontenjan açığını kapatıncaya kadar idari para cezası uygulanmaya devam edilir.

Kamu taleplerine başvurarak nihai listede yer alan adaylar, kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak sınav tarihini nasıl öğrenebilir? Sınavın içeriği nedir?

Sınav gün, saat ve yeri, kamu kurum ve kuruluşlarınca, Kurum tarafından gönderilen listelerde yer alan başvuru sahiplerine, sınav gününden en az beş gün önce ulaşacak şekilde iadeli taahhütlü posta ile tebliğ edilir.

Sınav, kamu kurum ve kuruluşlarınca, Kurum tarafından gönderilen listelerin ulaşmasını müteakip otuz gün içinde yapılır.

Kamu kurum ve kuruluşları işe yerleştirilecek kişileri, Kurum tarafından gönderilen listelerdeki adaylar arasında yapacağı sınav ile belirler. Sınav; yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanılarak, meslekî bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yapılır.

Kamu taleplerine başvurarak nihai listede yer alan adaylara yönelik kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak sınavda işe alınacakların puanları nasıl hesaplanır?

Adayın başarı puanı;

Hem yazılı hem de sözlü sınav yapılması hâlinde, adayın KPSS puanının yüzde ellisi, yazılı sınav puanının yüzde otuzu, sözlü sınav puanının yüzde yirmisi;

Sadece yazılı ya da sadece sözlü sınav yapılması hâlinde adayın KPSS puanının yüzde yetmişi, yazılı veya sözlü sınav puanının yüzde otuzudur.

Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste belirlenerek ilgili Kamu kurum ve kuruluşlarınca ilan edilir.

Nihai listede yer alan adaylara yönelik Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan sınav sonuçları nasıl duyurulur? Sınav sonuçlarına itiraz süresi ne kadardır?

Yapılan sınav sonucunda, asıl ve yedek liste belirlenir. Sınav sonuçları, sınavın bitiminden itibaren yedi gün içinde talepte bulunan kamu kurum ve kuruluşları tarafından herkesin görebileceği bir yere asılmak, varsa internet sitesinde ilan edilmek suretiyle açıklanır. Sonuçlar sınava giren adaylara ayrıca yazılı olarak bildirilir. Sınavda başarılı olan adayların sınav sonuçları iadeli taahhütlü posta ile gönderilir.

Adaylar, sonuçların tebliğinden itibaren yedi iş günü içinde sınav kuruluna itiraz edebilir. Yapılan itirazlar, sınav kuruluna ulaştığı tarihten itibaren on gün içinde sonuçlandırılarak, nihaî karar itiraz sahibine iadeli taahhütlü posta ile bildirilir.

Devlet memurları için sözlü sınav yapılmazken daimi işçiler için neden sözlü sınav yapılmaktadır?

Merkezi sınav, sadece genel yetenek ve genel kültür konularından oluşan bir sınavdır. Bu nedenle adayların mesleklerinde yeterli olup olmadıklarının ölçülmesi gerekmektedir. Bu da yazılı/sözlü sınav yoluyla işverene seçme imkânı tanımayı amaçlamaktadır.

Memur Statüsünde Personel Alımı Yapan Kamu Kurumlarının ilanlarını internet sitenizden takip edebilir miyim?

Bu kapsamdaki ilanlar Kurumun internet adresinde (http://www.iskur.gov.tr), ekranın sağında yer alan “bağlantılar” menüsünde  “kamu memur alımı” başlığı altında yayınlanmaktadır.

Kamu kurum ve kuruluşlarına memur olarak işe yerleştirilme işlemleri nasıl yapılmaktadır?

Kamu kurumlarına memur statüsünde yapılan alımlar Devlet Personel Başkanlığı tarafından yapıldığından bu konuda ayrıntılı bilgiyi Devlet Personel Başkanlığından edinebilirsiniz.

YURTDIŞI İŞE YERLEŞTİRME

Yurtdışına nasıl gidebilirim?

Yurtdışında iş aradığınıza ilişkin İŞKUR’ kayıt yaptırmanız gerekmektedir.

Yurtdışı başvuruları için Kuruma kayıt şartları nelerdir?

Ülkelerin, yaşa ilişkin şartları istisna olmak üzere;

- 14 yaşını doldurmuş olmak.

- T.C. kimlik numarası gerekmektedir.

Yurtdışına giderken neler yapılmalı?

İŞKUR aracılığı ile işvereninizle Yurtdışı Hizmet Akdini imzalamanız gerekmektedir.

Yurtdışından, Ülkemize gelen işgücü taleplerini nasıl takip edebilirim?

İŞKUR’un web sayfası olan “www.iskur.gov.tr” den “yurtdışı talepleri başlığı altında yayınlanmaktadır.

Yurtdışında çalıştım, ücretimi alamadım, nasıl alabilirim?

Yurtdışı Hizmet Akdi”nin 16. maddesine göre işverenle anlaşmazlığı düşülmesi halinde iş mahkemesine dava açmanız gerekmektedir.

İşveren sigortamı yapmamış, ne yapmalıyım?

İş mahkemesine dava açmanız gerekmektedir.

Yakınım yurtdışında çalışıyor, işveren ile sorun yaşıyor, Türkiye’ye dönemiyor, ne yapmam gerekmektedir ?

Bulunduğu ülkedeki Dış Temsilciliğimizden yardım istenilebilir.

Pasaport işlemleri nelerdir?

Pasaport işlemleri; yurtdışında işçi olarak çalışan/çalışacak kişilerin pasaportuna “İşçidir” kaşesinin, bunların eş ve çocuklarının pasaportlarına “İşçi Ailesi” kaşesinin Kurumca basılmasını, ayrıca emniyet müdürlüklerine “Pasaport Yazısı” yazılması işlemlerini kapsamaktadır.

Kimler işçi kabul edilir?

Bir yabancı ülkede iş sözleşmesiyle bir işverene bağlı olarak çalışan; pasaportunda ya da kart, yazı şeklinde olup pasaportuna işlenemeyen çalışması ve ikameti (oturması), bulunanlar ile aynı zamanda yabancı pasaporta sahip olanlar işçi olarak kabul edilir.

Kimlere işçi yakını olarak değerlendirilerek pasaport işlemleri yapılır?

a) Yurtdışında çalışanların veya çalışacak olanların eşleri.

b) Yurtdışında çalışanların veya çalışacak olanların, cinsiyetine bakılmaksızın 18 yaşını doldurmamış çocukları.

c) Yurtdışında çalışanların veya çalışacak olanların 18 yaşını doldurmuş, ancak, mahkeme kararı ile kısıtlı (mahcur) olduklarını belgelenen çocukları.

ç) Yurtdışında çalışanların veya çalışacak olanların 18 yaşını doldurmuş, ancak, öğrenimine devam eden bekâr çocukları (Öğrenci olduklarını belgelemeleri halinde 25 yaşına kadar “işçi çocuğu” işlemi yapılır.)

Hangi ülkelerle istisna akdi anlaşması var?

Sadece Almanya İle.

İstisna akdi kapsamında Almanya için ne kadar kota hakkımız var?

30 Eylül 2011’a kadar 6170 kişi (Her yıl güncellenmektedir)

Yurtdışına işçi götürmek istiyorum, hangi sözleşmeyi kullanmam gerekmektedir?

“www.iskur.gov.tr” sayfasında bulunan “Yurtdışı Hizmet Akdi”nin kullanılması gerekmektedir.

İş alındı/Uygun görüş belgesini nereden alabilirim?

Bu belge “Dış Temsilciliklerimizden” alınmaktadır.

Yurtdışına işçi götürmek istiyorum hangi belgeler gerekmektedir?

(1) Ticaret sicil gazetesi

(2) Taahhüt işleri/ İş Alındı Belgesi/yazıda olabilir.

(3) Taahhüt işleri dışındaki/ Uygun Görüş Belgesinin yazıda olabilir

(4) Yurt Dışı Müteahhitlik Belgesi/ Yurt Dışı Geçici Müteahhitlik Belgesi (Irak için istenilmiyor.)

(5) Sosyal güvenliğini sağladığına ilişkin belge

(6) İmza Sirküleri/Vekâletname

(7) Yabancı İşçi Getirme İzni- Şerut Ha Taasuka (Sadece İsrail’de iş alan firmalardan)

Sosyal Güvenlik Anlaşması olan ülkeler hangileridir?

İngiltere, Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya,  İsviçre, Fransa,  Libya, Danimarka, İsveç, Norveç, K.K.TC. Makedonya, Romanya, Azerbaycan, Gürcistan, Bosna-Hersek, Kanada, Kebek, Çek Cumhuriyeti, Arnavutluk.

İkili işgücü anlaşması olan ülkeler hangileridir?

Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Fransa, Hollanda, Ürdün, İsveç, Katar, K.K.T.C, Libya

Irak’a işçi götürmek istiyorum “İş alındı Belgesi”ni nerden alabilirim?

Dış Ticaret Müsteşarlığından alınması gerekmektedir.

İstisna Akdi Anlaşması, Yurtdışı Hizmet Akdi, İkili İşgücü Anlaşmaları ve Sosyal Güvenlik Anlaşmalarına nasıl ulaşabilirim?

Kurumumuzun web adresi www.iskur.gov.tr adresinden “Hizmetlerimiz” başlığı altında bulunan “Yurtdışı İşe Yerleştirme”  başlığı altında incelenebilir.

Yurtdışı Yönetmeliği, İstisna Akdi Tebliği ve Hac Tebliğ’e nasıl ulaşabilirim?

www.iskur.gov.tr adresinden Kurumumuz başlığı altında bulunan “Yönetmelikler” Tebliğler” başlığı altında incelenebilir.

Yurtdışı Hizmet Akdi nerede imzalanmalı ve nüshaları kimlerde kalmalı?

Yurtdışı Hizmet Akdi iki şekilde üç nüsha olarak imzalanmaktadır. Kurumda ya da Kurum dışında işçi ile işveren imzalayarak, Kuruma onaylattırılmaktadır. Nüshalar işçi, işveren ve Kurumda kalmaktadır.

Yabancı firmaların işçi götürmek için Kurumumuza vermesi gereken belgeler nelerdir?

(1) Firmanın kuruluşuna dair belgenin dış temsilciliklerimizce onaylı örneği veya yeminli tercüme bürolarınca yapılmış Türkçe çevirisi (bir defaya mahsus olmak üzere).

(2) Taahhüt işleri için işin alındığı ülkedeki dış temsilciliğimizce ya da ülkemizdeki yetkili Kamu Kurumundan alınacak yazı veya İş Alındı Belgesi ile taahhüt işleri dışındaki işler için işyerinde çalıştırılacak işçi sayısını belirten dış temsilciliğimizden alınacak yazı veya Uygun Görüş Belgesinin aslı veya dış temsilciliğimizce gönderilen faksı.

(3) İsrail Müteahhitler ve İnşaatçılar Birliğince düzenlenen Müteahhit Çalışma Ruhsatı (Sadece İsrail’de iş alan firmalardan).

(4) İsrail firmasınca düzenlenen ve Türkiye’den işçi getirme konusunda verilen Vekâletname- İpuy Koah (Sadece İsrail’de iş alan firmalardan ).

Yurtdışı Hizmet Akdinin içeriği nedir?

Yurtdışına gidecek olan işçi ile işveren arasındaki çalışma ve çalıştırmaya ilişkin yöntem ve temel koşulları, karşılıklı hak ve borçları belirlemek amacı ile düzenlenen bir sözleşmedir.

Hangi işlerde İş Alındı Belgesi, hangilerinde Uygun Görüş Belgesi İstenir?

Taahhüt işleri için “İş Alındı Belgesi” Taahhüt İşyeri dışındaki işler için “Uygun Görüş Belgesi” istenmektedir.

İŞKUR onayı olmadan yurtdışına işçi çıkaran firmalara ne gibi yaptırımlar uygulanmaktadır?

İŞKUR’a iş sözleşmelerini onaylatmayan firmalara her bir “Yurtdışı Hizmet Akdi” için idari para cezaları uygulanmaktadır. (2011 yılı için 369.-TL)

İŞKUR’dan izin almadan yurtdışı işçi ilanlarını basında, internette vs. yayınlayan firmalara ne gibi yaptırım uygulanıyor?

İŞKUR’dan izin almadan ilana çıkan firmalara idari para cezası uygulanmaktadır. (2011 yılı için 2.465.-TL)

İşçi simsarlığı yapanlara uygulanan yaptırım nedir?

İdari para cezası uygulanmakla birlikte, emniyet müdürlüklerine bildirimde bulunulmaktadır.

İşçilerin İŞKUR aracılığı ile sözleşme yapmadan yurtdışına çalışmaya gitmesi halinde ne tür hak kayıpları olacaktır?

İŞKUR’dan sözleşme yapmadan yurtdışına giden işçilerin ücretlerini almada ve sigorta primlerinde ciddi sıkıntılarla karşılaşmaktadırlar.

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI

İş ve işçi bulmaya aracılık nedir?

İş ve işçi bulmaya aracılık genel olarak;

İş arayanlarla işçi arayanların herhangi bir ortamda karşılaşmasını sağlama faaliyetidir. ILO’nun 96 sayılı Sözleşmesinde iş bulma büroları aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.

Bu Sözleşme bakımından “ücretli iş bulma büroları” tâbiri şunları ifade eder:

a) Kazanç gayesi takip eden iş bulma büroları, yani doğrudan doğruya veya dolayısıyla tarafların her hangi birinden maddi bir menfaat temini maksadıyla, bir işçiye iş, veya bir işverene işçi bulmak hususunda tavassut eden her şahıs, şirket müessese, acente veya diğer herhangi bir teşekkül; ve münhasıran veya esas itibariyle iştigal mevzuu işverenlerle işçiler arasında tavassuttan ibaret olan gazeteler ile,

b) Kazanç gayesi takip etmeyen iş bulma büroları, yani maddi bir menfaat gütmemekle beraber, işverenlerden veya işçiden, yapılan hizmet mukabilinde duhuliye, aidat veya başka herhangi bir nam altında ücret alan şirket, müessese, acente veya diğer teşekküllerin iş bulma servisleridir.”

Bu bağlamda, iş arayanlar ile işverenlerin herhangi bir ortamda üçüncü bir taraf aracılığıyla karşılaşmasını sağlama faaliyeti iş ve işçi bulmaya aracılık olarak değerlendirilmektedir. Bu faaliyetler, özgeçmiş bankası oluşturulması, iş arayanlara ait bilgilerin işverenlerin bilgisine sunulması, iş ve işçi bulma ilanının yayınlanması gibi faaliyetlerdir.

Özetle, iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyeti gerçek ve tüzel kişiliklerce;

- doğrudan ya da dolaylı olarak,

- gelir amacı olsun, olmasın,

- işyerinde ve/veya internet üzerinden,

- bağımsız olarak ya da ek olarak sadece bu amaca yönelik olarak yayımlanan gazete, dergi, vb. yayınlar aracılığı ile,

- tam ya da kısmi zamanlı işlerde,

yapılan iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetlerini kapsar. Bu faaliyetlerin yapılabilmesi için Kurumdan izin alınması gerekir.

Özel istihdam bürosu tanımı

İş arayanların elverişli oldukları işlere yerleştirilmeleri ve çeşitli işler için uygun işçiler bulunmasına aracılık yapmak üzere Kurumca izin verilen, bir işyerinde veya 9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanununda yazılı araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları ve benzer yayın araçlarından biri ile faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilerdir.

Özel istihdam büroları hakkında mevcut yasal düzenlemeler nedir?

- 4857 sayılı İş Kanununun 90. maddesi,

- 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 17-20. maddeleri,

- Özel İstihdam Büroları Hakkında Yönetmelik (01/08/2008 tarih ve 26954 sayılı Resmi Gazete),

- Türkiye İş Kurumu tarafından 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 20 nci Maddesine ve 4857 sayılı İş Kanununun 108 inci Maddesine İstinaden Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ (06/08/2008 tarih ve 26959 sayılı Resmi Gazete ile 28 Temmuz 2010 tarih ve 27655 sayılı Resmi Gazete)

Bu düzenlemelere ana sayfadan (Kurumumuz/Kurum Mevzuatı) ulaşılabilir.

Kimler özel istihdam bürosu açabilir?

Gerçek kişiler ile tüzel kişilikler özel istihdam bürosu açabilir. Türk Ticaret Kanununa göre kurulan şirketlerin yanı sıra belediye, üniversite, dernek, vakıf gibi kuruluşlar da tüzel kişilik taşımaları nedeniyle özel istihdam bürosu açabilirler.

Özel istihdam bürosu açma başvurusu nereye yapılacak?

Özel istihdam bürosu başvuruları Türkiye İş Kurumu il müdürlüklerine yapılacaktır. İl Müdürlükleri adres ve telefonlarına ana sayfadan ulaşılabilir. İstanbul ilinde, İstanbul İl Müdürlüklerine bağlı şube müdürlüklerine başvuru yapılacaktır.

Özel istihdam bürosu açabilmek için hangi belgelerle başvurulacak?

a) Yetkili kişiye ait T.C. kimlik numarası beyanı (Başvuru Formu üzerinde), yabancılar için başvuru yapılan büroda çalışmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınan çalışma izin belgesinin örneği,

b) Yetkili kişiye ait en az lisans düzeyinde öğrenim belgesinin örneği, yurtdışı okullardan mezun olanlar için yeminli mütercimlerce Türkçeye tercüme edilmiş diploma örneği,

c) Tacir sıfatı taşıyan yetkili kişiye ait müflis veya konkordato ilan etmemiş olduğuna ilişkin ticaret sicil memurluğundan veya ticaret mahkemelerinden alınmış belge, tacir sıfatı taşımayanlar için beyan,

ç) Adli sicil kaydının bulunmadığına dair beyan/beyanlar

d) Özel İstihdam Büroları Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde belirtilen kriterlere uygun, nitelikli personelin özgeçmişi ve belgeleri ve teknik donanıma sahip olunduğuna dair beyan (Başvuru Formu üzerinde web sayfası ve e-posta adresi),

e) İş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetinin yapılması için tahsis edilmiş, iş arayanla görüşme yapılabilecek şartları haiz fiziki bir mekâna ve/veya internet sayfasına sahip olduklarını gösterir belge

f) Kuruluş ve değişikliklere ilişkin ticaret veya esnaf sicili gazeteleri, şirket niteliği taşımayan tüzel kişiler için kuruluş sözleşmesi ya da yerine geçen belge (gerçek kişiler dahil),

g) Yetkili kişiye ait imza sirküleri,

h) Kat’î ve süresiz banka teminat mektubu (Kurumca hazırlanan örneğe uygun) ya da Türk Lirası olarak nakit

ı) Masraf karşılığı,

Teminat mektubu miktarı ne kadar?

2012 yılı için 24.645 TL’ dir.

Masraf miktarı ne kadar?

2012 yılı için 1.850 TL’ dir

Tüzel kişiliği idare, temsil ve ilzama yetkili kişi kimdir?

Özel istihdam bürosu açmak isteyen tüzel kişiliğin kuruluş sözleşmesinin yer aldığı Ticaret Sicili Gazetesinde, kuruluş sözleşmesinde idareden sorumlu/şirket müdür olarak adı bildirilen kişi veya kişilerdir.

Başvuru esnasında gereken bu kişi/kişilere ait, T.C. kimlik numarası/çalışma izin belgesi, lisans (4 yıllık) diploması örneği, özgeçmiş ve müflis veya konkordato ilan etmemiş olduğuna dair ticaret mahkemelerinden veya ticaret sicili memurluklarından alınan belgelerin ibraz edilmesi gerekir.

Tüzel kişiliklerde, ticaret sicili gazetesinde, diğer tüzel kişiliklerde ise şirket sözleşmesi ya da yerine geçen sözleşmelerde adı geçen kişi veya kişilerin birden fazla olması halinde bu kişilerin her biri için ayrı ayrı bu şartları yerine getirmesi gerekir.

Özel istihdam bürosu faaliyetlerinde imza yetkisini kim kullanır?

Özel istihdam bürosu faaliyetlerini yürütebilecek kişilerin temsil ve ilzama yetkili kişiler olması nedeniyle, gerek Kurum ile yapılan yazışmalarda, gerekse de iş arayan vatandaşlarla veya işçi arayan işverenle yapılacak akitlerde (sözleşmelerde) temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imzaları olması gerekmektedir. Örneğin, Kuruma üçer aylık dönemler halinde istatistik bilgilerini üst yazı ekinde gönderen büronun, üst yazısı temsil ve ilzama yetkili kişisi tarafından imzalanması gerekmektedir.

Ancak, iş arayan vatandaşın niteliklerini belirlemek ve mesleklerini tespit için yapılan mülakat sonucunu bir forma işlemek maksadıyla gerçekleştirilen işleme ve sözleşme niteliği taşımayan bu belgelere, Kuruma bildirilmiş olması kaydıyla büro bünyesinde çalışan uzman kişiler tarafından yapılıp belgeye bu kişiler tarafından imza atılabilir. Yani başvuruda bulunan kişilerin sözleşme niteliği taşımayan belgeleri mesleğini tespit eden uzman kişiler tarafından imzalanabilir.

Özel istihdam bürolarının, Kurumla yaptıkları yazışmalarda ve işe yerleştirme faaliyeti ile ilgili hazırladıkları her türlü belgede şirket kaşesinin bulunması zorunludur. Temsil ve ilzama yetkili kişi, şirket kaşesi altına atılan her türlü imzadan sorumludur. Temsil ve ilzama yetkili kişi, kendisi dışında imza atabileceklere ilişkin düzenlenen belgeleri, istendiğinde ibraz etmek zorundadır.

Özel istihdam bürosu açabilmek için alınan başvurular nasıl değerlendirilecektir?

Özel istihdam bürosu açmak isteyenler, Kurum il müdürlüklerine başvurarak gerekli bilgi ve belgeleri ibraz edeceklerdir.

İl Müdürlüklerince belgeler üzerinde ve işyerinde; Genel Müdürlükçe de belgeler üzerinde yapılan incelemelerde başvuru koşullarına uyanlar, Yönetim Kurulunca değerlendirilerek, uygun bulunanlara izin verilecektir.

Kurumda yapılan değerlendirmeler 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Bürolardan istenilen teminat olarak verilecek değerler ile masraf karşılığı ilk başvuru anında mı yoksa izin alındıktan sonra mı verilecek?

Teminat mektubu ve masraf karşılığı il müdürlüğünce başvuru anında alınacaktır. Teminat mektubunun Kurum tarafından hazırlanan teminat mektubu örneğine göre düzenlenmesi gerekmektedir.

Özel istihdam büroları ne zaman faaliyete başlayabilir?

Özel istihdam büroları başvuruları Yönetim Kurulunca kabul edildikten sonra,kendilerine verilen izin dönemi başlangıç tarihinden itibaren üç yıllık süre içinde faaliyette bulunabilirler. Başvuru yapmış olanlar, izin verilmeden önce faaliyette bulunamazlar.

Özel istihdam bürosu izin belgesi verilenler nasıl duyurulacak?

Kurumca, özel istihdam izin belgesi verilenler, Kurum İnternet sayfasında duyurulacaktır.

Özel istihdam büroları hangi faaliyetlerde bulunabilecekler?

İŞKUR tarafından izin verilen özel istihdam büroları;

- Yurt içinde ve yurt dışında iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetinde bulunabileceklerdir.

- Özel istihdam büroları istihdamın artırılması, işsizliğin azaltılması ya da işgücünün istihdam edilebilirliğini veya istihdamda kalınabilirliğini artırıcı faaliyetlerde bulunabileceklerdir.

- Özel istihdam büroları firmalara insan kaynakları yönetimi alanında danışmanlık faaliyetinde bulunabileceklerdir.

- İzin belgesi almış olan bürolar aynı ya da başka bir ilde şube/irtibat büroları açabileceklerdir.

- Özel istihdam büroları sadece İnternet kanalıyla ya da işyeri yanı sıra İnternet kanalıyla da faaliyette bulunabileceklerdir.

- Yurtdışında buldukları işler için, yurtdışı iş sözleşmelerini Kurumca hazırlanan örneğe uygun olarak düzenleyerek taraflara imzalatacak ve iş sözleşmesini Kuruma onaylatacaklardır. Yurtdışı iş sözleşmelerinin Kurumca onaylanması esnasında iş pasaportlarına “işçi kaşesi” Kurum tarafından basılacaktır.

Özel istihdam büroları hangi faaliyetlerde bulunamazlar?

İŞKUR tarafından izin verilen özel istihdam büroları;

- Kamu kurum ve kuruluşlarına iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunamayacaklardır.

- Özel istihdam büroları, kendilerine bağlı işçiler için İş Kanunu yedinci maddede yer alan haller dışında geçici iş ilişkisi sözleşmesi düzenlemeyeceklerdir.

- Özel istihdam büroları pasaportlara işçi kaşesi vuramazlar, bu kaşe Kurumca iş sözleşmelerinin onaylanması esnasında Kurum tarafından pasaportlara vurulacaktır.

- Çalışma izni bulunmayan yabancı uyruklularla ilgili iş ve işçi bulmaya aracılık yapılamaz.

- Özel istihdam büroları, aynı zamanda mesleki eğitim faaliyeti yapabilmek için Milli Eğitim Bakanlığından ayrıca izin alacaklardır.

İzin almış bulunan bürolar izin yenileme başvurusu esnasında faaliyet alanlarını Yönetmeliğe göre yeniden düzenleyecekler mi?

Kurum tarafından izin verilen ve Özel İstihdam Büroları Yönetmeliğinin 5. maddesinde yer alan faaliyet alanları dışında unvan ve faaliyet alanı bulunan bürolarla ilgili olarak, gerek unvan gerekse ticaret sicili gazetelerinde herhangi bir tadil yapmalarına gerek bulunmamakla birlikte, Yönetmelikte yer alan faaliyet alanları dışındaki alanlarda faaliyet göstermeyeceklerine dair yetkili kişi tarafından imzalanan taahhütname alınacaktır.

Özel istihdam bürolarının yükümlülükleri nelerdir?

- İş arayanlardan ücret almama, menfaat sağlamama, bu amaçlarla sözleşme yapmama,

- Bürolar tarafından düzenlenen sözleşmelerde işçiye ödenecek ücrete yer verilmesi halinde, ödenmesi öngörülen ücretin net mi yoksa brüt mü olduğunu mutlaka yazma,

- İŞKUR’dan alınan İzin Belgesini işyerinde görülebilir şekilde asma,

- Başlıklı kağıt, tabela, afiş ve ilanlarda Yönetmelik ekinde yayınlanan logoyu kullanma,

- Kendine ait web adreslerini Kuruma bildirme,

- İnternet sayfasında izin belgesi no ve tarihine yer verme,

- Özel istihdam bürolarının yönetmelikte öngörülenler dışında iş arayanlarla ücret konusunda, onlardan ücret almaları veya herhangi bir şekilde menfaat temin edecek anlaşmalar yapmama,

- İşgücünün sigortasız çalışması veya sendikaya üye olmaması ya da asgari ücretin altında ücret ödenmesi koşullarını taşıyan ve bu nedenle geçersiz sayılan anlaşmalar yapmama,

- Bir işverenin veya iş arayanın, işe yerleştirme faaliyeti için diğer özel istihdam bürolarından veya Kurumdan hizmet almasını engelleyen ve bu nedenle geçersiz sayılan anlaşma yapmama,

- Faaliyetlerine ilişkin istatistikleri üçer aylık dönemler halinde İŞKUR’a bildirme,

- İşletme ve iş arayanlara ilişkin sadece iş ve işçi bulma faaliyeti için gereken bilgileri toplama ve amaç dışında kullanmama,

- İşe yerleştirme faaliyetlerine ilişkin kayıtları Yönetmelikte öngörülen sürelerde saklama,

- İstendiğinde İŞKUR müfettişlerine ve Kuruma bilgi ve belge verme,

- Yurtdışı iş sözleşmelerini İŞKUR’a onaylatma,

- Elektronik ortamda iş arayan ve işvereni eşleştiren büroların, yurtdışı işe yerleştirmede iş sözleşmesinin Kuruma onaylatılması gerektiğinden, bu şekilde eşleşenlerin olması durumunda bunun merkez ve şubelerinin elektronik ortamında görülmesini sağlama,

- Elektronik ortamda çalışma yapan bürolara, elektronik ortamda yabancı uyruklu iş arayanlar da kayıt yaptırabileceklerinden, yabancı iş arayanların çalışma izinlerini müteakip kayıt ve/veya eşleştirme yaptırabilmeleri konusunda programlarında düzenleme yapmaları, bürolar tarafından işe yerleştirilen yabancı uyruklular olması halinde bu kişilerin bilgilerinin ilgili büro ve şubelerince elektronik ortamda görülebilmesine yönelik düzenleme yapmaları,

- İşçi pasaportlarına Kurumda “işçi kaşesi” bastırma,

- Gazete, afiş vb. ilanlarında İŞKUR’dan izin belgesi alındığı ifadesine ve izin tarihi ve belge no’sunu yazma,

- Başvuru anında Kuruma ibraz edilen bilgi ve belgelerde değişiklik olduğunda 10 gün içinde Kuruma bildirme,

- Şube ve irtibat büroları için bilgi verme/başvuru yapma,

Özel istihdam bürosu izin belgesi yenileme şartları nelerdir?

Özel istihdam bürosu izin belgeleri üç yıl süre için geçerlidir. Bürolar, izin belgelerinde yazılı olan tarihler arasında faaliyet gösterebilirler.

İzin dönemleri izin belgesinde yazılı olan  İzin belgesi yenilemek için izin süresinin bitiminden bir ay önce Kurum il müdürlüğüne başvuru izin belgesinin yenileme isteğinde bulunmak gereklidir. Bu süre içinde ve daha sonra başvurulması halinde, yeni izin belgesi düzenlenene kadar faaliyette bulunulmayacaktır.

Özel istihdam büroları başvuru esnasında verdikleri teminatı ne zaman tamamlayacaklardır?

Başvuru anında verilen teminat mektubu, bir sonraki yılın ilk iki ayında yeniden belirlenen rakama tamamlanacaktır. Örneğin, 2007 yılının aralık ayında izin verilen bürolar, 2008 yılının ilk iki ayında teminat tamamlayacaklardır.

İstatistik bilgileri Kuruma ne zaman ve nasıl verilecek?

Bürolar üç aylık faaliyet dönemleri halinde istatistik bilgilerini Ocak-Mart; Nisan-Haziran; Temmuz-Eylül ve Ekim-Aralık dönemleri olmak üzere yılda dört kez Kuruma göndereceklerdir.

İstatistik bilgileri dönem sonlarını takip eden ayın 20’sine kadar kendilerine verilen İŞKUR no ve şifre ile Kurum internet sayfasından gönderilmiş olacaktır.

Bürolardan alınan istatistik bilgileri derlenerek Kurum Internet sayfasında yayımlanmaktadır.

Özel istihdam büroları istatistik kavramları ve terimleri nedir?

Açık İş: Özel istihdam bürolarına işverenlerden intikal eden “işyerlerindeki açık pozisyonlar” için eleman talebi.

Başvuru: Durumlarına (bilgi, ilgi ve yeteneklerine) uygun iş isteyenlerin iş bulmak üzere özel istihdam bürolarına şahsen veya internet vb. yollarla yaptıkları başvuru.

İşe Yerleştirme: Özel istihdam bürolarına işverenlerden intikal eden “işyerlerindeki açık pozisyonlar” için başvuran kişilerin, işvene gönderilmesini müteakip, kişinin işveren tarafından işe alınması.

Özel istihdam büroları kimden ücret alacaklardır?

Özel istihdam büroları sadece işverenlerden ücret alacaklar, iş arayanlardan hiçbir ad altında menfaat temin edemeyecek ve ücret almayacakladır.

Ancak, Yönetmelikte belirlenecek meslekler ve üst düzey yöneticiler için işe yerleştirilenlerden ücret alınmasına izin verilebilir.

Özel istihdam bürosu izni aldıktan sonra; firmalarla yapılacak ücret anlaşmalarında ve ücret alınabilecek meslek ve iş arayanlardan işe yerleştirme karşılığı alınacak ücret konusunda İŞKUR’un belirlediği bir tarife var mıdır?

Kurum tarafından tarife belirlenene kadar bürolar ile firmalar arasında ve ücret alınabilecek meslek ve iş arayan grubunda bulunanlardan, iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetinin karşılığında kendi aralarında belirlenecek ücret tarifesi uygulanacaktır. İlgili Kanun, Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerinde bu konuda bir tarife bulunmamaktadır.

Nitelikli personelde aranan kriterler nelerdir?

Büroda çalışan ve çalışacak personelin özgeçmişleri Kuruma ibraz edilecektir.

Bürolarda çalışacak personelin en az iki ön lisans mezunu olması veya istihdam, insan kaynakları, personel alımı gibi alanlarda tecrübeli olması ya da bu alanlarda sertifikalı eğitim almış olması gerekmektedir. Özgeçmişlerde kişisel bilgiler ile eğitim, iş tecrübesi, yetkinlikleri ile kimlik belgelerinin bir örneği yer alacaktır.

İşyeri kaç metrekare olmalı, bu konuda standart var mı?

İşyerinin fiziksel büyüklüğü ile ilgili bir kriter mevcut olmamakla birlikte, münhasıran ve iş arayanla görüşme yapılabilecek şartları haiz bir mekan ve/veya internet sayfasının  bulunması gerekmektedir. işyerinin büroya ait olduğuna dair kira kontratı veya tapu belgesinin örneği Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Kurumca, işyerine ziyaret düzenlenerek işyerinin bulunduğu il/ilçedeki semtin/mahallin durumu, binanın durumu, il/ilçe merkezine yaklaşık uzaklığı, metrekare büyüklüğü hakkında genel bir değerlendirme yapılacaktır.

Özel istihdam büroları, firma veya kişilerle başka bürolarla çalışılamayacağı konusunda anlaşma yapabilirler mi?

Bürolar,  firma ve kişilerle başka bürolarla çalışılmayacağı konusunda anlaşma yapamazlar, bu tür anlaşmalar Yönetmelik hükümleri gereğince geçersiz anlaşma olarak değerlendirilecek ve izin belgesi iptal edilebilecektir.

Özel istihdam bürosu açmak için kurucu olarak başvuran kişi, özel istihdam bürosu yetkisi IŞKUR’ca verildikten sonra, bizzat firmanın başında bulunup orada çalışmak zorunda mı? Yoksa firmada çalışan başka bir kişiye noterden yetki vererek yönetimi ona devredebilir mi?

Özel istihdam bürosu izin belgesi, yalnızca izin verilen gerçek veya tüzel kişiliklerce kullanılacak, devredilemeyecektir. Adına belge düzenlenen gerçek kişiler ile tüzel kişiliği idare, temsil ve ilzama yetkili olmasının yanısıra aynı zamanda tüzel kişiliğin ortağı veya hissedarı olanların ölüm ya da başka bir nedenle işyerinin kanuni mirasçılarına devir edilecek olması halinde ilgililerce gerekli bilgi ve belgelerle Kuruma başvurulacaktır.

Tüzel kişilikçe, tüzel kişiliği idare, temsil ve ilzama yetkili kişinin değişmesi halinde, yeni yetkiliye ait, TC kimlik belgesi örneği/yabancı uyruklular için yabancı kimlik numarası, 4 yıllık lisans diploması örneği, müflis veya konkordato ilan etmemiş olduğuna dair belgeyi ve özgeçmişi Kuruma ibraz edilecek ve Kurumca yapılan değerlendirme sonrasında izin verilmesi halinde faaliyete devam edilecektir.

Yetkililer, Kanunda yer alan koşullara uygun kişilere vekalet verebilirler.

Özel istihdam bürosu izin belgesi hangi durumlarda iptal edilebilecektir?

Kurumca izin verilen izin belgeleri;

- Yurt dışı iş ve işçi bulma faaliyetlerine ilişkin hizmet akitlerinin Kuruma onaylatılmaması,

- Kurum tarafından istenilen bilgi ve belgelerle işgücü piyasasının izlenmesi için gerekli olan istatistiksel bilgileri talebin tebliği tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde Kuruma verilmemesi,

- Kurum müfettişlerince istenilen bilgi, belge, kayıt ve defterleri onbeş gün içerisinde ibraz edilmemesi,

- İş arayanlara ve açık işlere ilişkin bilgileri, iş ve işçi bulma faaliyeti dışında başka bir amaçla kullanılması iş arayanlardan her ne ad altında olursa olsun menfaat temin edilmesi,

- Yönetmelikte öngörülenler dışında iş arayanlardan ücret alınmasına veya herhangi bir menfaat teminine yönelik sözlü ya da yazılı anlaşmalar, işgücünün sigortasız çalışması veya sendikaya üye olmaması ya da asgari ücretin altında ücret ödenmesi koşullarını taşıyan anlaşmalar, iş arayanın, diğer özel istihdam bürolarından veya Kurumdan hizmet almalarını engelleyen anlaşmalar yapılması,

- 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun gereği çalışma izni almayanlar için aracılık faaliyetinde bulunulması,

fiillerinin ayrı ayrı veya birlikte üç kez tekrarlanması halinde özel istihdam bürolarına verilen izinler iptal edilir.

Özel istihdam bürolarınca hangi kayıtların tutulması zorunludur?

Özel istihdam bürolarınca;

- Ücret alınabilecek mesleklerle ilgili yazılı sözleşmeler üç yıl,

- İş arayanlara ait kimlik, eğitim, meslek bilgileri iki yıl,

- İşe yerleştirilen kişilere ait kimlik, eğitim, mesleki bilgileri üç yıl,

- İşverenlerden alınan açık işlere ait eğitim, meslek ve iletişim bilgiler iki yıl,

- İstatistiki bilgilerin Kuruma teslim edildiğine dair belgeler iki yıl,

- Kurumca onaylanan yurtdışı iş sözleşmeleri beş yıl,

- Temsil ve ilzama yetkili kişi, kendisi dışında imza atabileceklere ilişkin düzenlenen belgeler iki,

kayıt altına alınacak ve saklanacaktır. Ayrıca, Kurum tarafından istenildiğinde ibraz edilecektir.

İŞGÜCÜ YETİŞTİRME FAALİYETLERİ

İŞKUR tarafından işsizlere yönelik uygulanan programlar nelerdir?

• İşgücü Yetiştirme Kursları

- İstihdam Garantili

- Genel

• Özürlülere, Hükümlü/Eski Hükümlü Kursları

• Toplum Yararına Çalışma Programı

• İşbaşı Eğitim Programı

• Girişimcilik Programı

• Çalışanların Mesleki Eğitimi

İşgücü yetiştirme kursları nedir?

İşgücü piyasasının nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamak ve işsizlerin istihdam edilebilirliklerini arttırmak amacıyla düzenlenen mesleki eğitim programlarıdır.

İşgücü yetiştirme kurslarının uygulama alanları nelerdir?

İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu tüm meslekler.

İşgücü yetiştirme kurslarının uygulama şekli nedir?

Azami 6 ay süreyle en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere haftalık 40 saat.

İşgücü yetiştirme kurslarından yararlanma şartları nelerdir?

• Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

• 15 yaşını tamamlamış olmak,

• Mesleğin gereklerine uygun olarak yüklenici tarafından belirlenen ve Kurumca onaylanan özel şartlara sahip olmak,

• Aynı meslekte daha önce hiç, farklı meslekte son 24 ay içinde kurslara katılmamış olmak.

İşgücü yetiştirme kurslarında hizmet alım yöntemi nedir?

4734 sayılı yasa 22/ı bendi hükmü uyarınca “doğrudan temin” usulü.

İşgücü yetiştirme kurslarında karşılanabilecek giderler nelerdir?

- Yükleniciye

• Kişi Başı hizmet Bedeli

- Kursiyere

• Kursiyer zaruri gideri

• İş kazası ve meslek hastalığı sigorta prim gideri

İstihdam garantili kurslarda istihdam garantisi nedir?

İstihdam garantili kurslarda başarılı olan kursiyerlerin en az %50 si işbirliği yapılan kuruluş tarafından istihdam edilmektedir.

İşgücü yetiştirme kurslarında devam mecburiyeti var mı?

Kurslara devam mecburidir. Kabul edilebilir mazereti olanlara eğitici-öğretici tarafından yazılı olarak izin verilebilir. Ancak bu izin süreleri toplamının doktor raporu ile tevsik edilebilen en fazla 5 günlük sağlık izini dışında, hangi sebeple olursa olsun kurs süresinin 1/10’unu aşması halinde kursiyerlerin kursla ilişkileri kesilir.

Özürlülere yönelik kurslar nelerdir?

Herhangi bir mesleği olmayan özürlülere ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerine  uygun mesleklerde bilgi ve beceri kazandırmak ve bu suretle işe yerleştirilmelerini veya bağımsız çalışmalarını sağlamak amacıyla mesleki eğitim kursları düzenlenmektedir.

Özürlülere yönelik kurslardan yararlanma şartları nelerdir?

• Kuruma kayıtlı işsiz  olmak,

• 15 yaşını tamamlamış olmak,

• Mesleğin gereklerine uygun olarak yüklenici tarafından belirlenen ve Kurumca onaylanan özel şartlara sahip olmak,

• Aynı meslekte daha önce hiç, farklı meslekte son 24 ay içinde kurslara katılmamış olmak

Hükümlülere/Eski Hükümlülere yönelik kurslar nelerdir?

Hükümlülere yönelik işgücü yetiştirme kursları düzenlenmektedir. Ayrıca Adalet Bakanlığı ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan işbirliği sonucunda, Cezaevlerinde bulunan ve tahliyelerine az süre kalan hükümlülere bir meslek edindirerek tahliye olduktan sonra istihdam edilmelerini kolaylaştırmak amacıyla da işgücü yetiştirme kursları düzenlenmektedir.

Hükümlülere/Eski Hükümlülere yönelik kurslardan yararlanma şartları nelerdir?

• Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

• 15 yaşını tamamlamış olmak,

• Mesleğin gereklerine uygun olarak yüklenici tarafından belirlenen ve Kurumca onaylanan özel şartlara sahip olmak,

• Aynı meslekte daha önce hiç, farklı meslekte son 24 ay içinde kurslara katılmamış olmak.

Özürlü ve Hükümlüler/Eski Hükümlülere yönelik kurslarda karşılanabilecek giderler nelerdir?

- Yükleniciye

• Temrin gideri

• Eğitici gideri

• Eğitim yeri gideri

• (varsa) mesleki rehabilitasyon giderleri

• Demirbaş gideri

- Kursiyere

• Kursiyer zaruri gideri

• İş kazası ve meslek hastalığı sigorta prim gideri

Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) nedir?

Toplum yararına bir iş/hizmetin geçici istihdam statüsü ile yürütüldüğü bir istihdam/eğitim faaliyetidir.

Toplum Yararına Çalışma Programının uygulama alanları nelerdir?

Yol yapım ve bakımı ile çevre düzenlemesi

Okul, hastane, kamu binalarının temizlik vb. kamu işleri

Ağaçlandırma, fidan yetiştiriciliği, teraslama vb. alanlar

Toplum Yararına Çalışma Programının uygulama şekli nedir?

Azami 6 ay süreyle haftada 45 saat

Toplum Yararına Çalışma Programından yararlanma şartları nelerdir?

• Kuruma kayıtlı işsiz olmak

• 18 yaşını tamamlamış olmak

• Emekli, dul, malul aylığı almamak

Toplum Yararına Çalışma Programında hizmet alımı nasıl yapılır?

4734 sayılı yasa 22/ı bendi hükmü uyarınca “doğrudan temin” usulü

Toplum Yararına Çalışma Programında karşılanabilecek giderler nelerdir?

- Yükleniciye

• Brüt asgari ücret üzerinden SGK Prim giderleri,

• İdari gider/temrin (toplam bütçenin en fazla %10’u)

• Kar (toplam bütçenin en fazla %10’u)

- Katılımcılara

• Net asgari ücret ödenir

Toplum Yararına Çalışma Programında işbirliği yapılabilecek kurum/kuruluşlar kimlerdir?

Hizmet sunum alanlarındaki tüm kamu kuruluşları ile izin almak suretiyle STK’lar da dahil olmak üzere tüm özel kuruluşlar

İşbaşı eğitim programları nedir?

İşsizlerin işbaşında eğitilmesini amaçlayan programlardır.

İşbaşı eğitim programlarının uygulama alanları nelerdir?

10 ve üzerinde işçi çalıştıran özel işyerleri

İşbaşı eğitim programlarının uygulama şekli nedir?

Azami 6 ay, haftalık en fazla 40 saat

İşbaşı eğitim programlarından yararlanma şartları nelerdir?

• Kuruma kayıtlı işsiz olmak

• En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

• Öğrenci olmamak

İşbaşı eğitim programlarında hizmet alımı nasıl yapılır?

Bireysel sözleşmeler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

İşbaşı eğitim programları karşılanabilecek giderler nelerdir?

• Kursiyer zaruri gideri,

• İş kazası ve meslek hastalığı sigorta prim gideri

İşbaşı eğitim programlarında işbirliği yapılabilecek kurum/kuruluşlar kimlerdir?

5 ve üzerinde işçi çalıştıran, son 6 aylık ortalama sigortalı sayısına ilave talepte bulunan özel işyerleri

Girişimcilik programları nedir?

GEB ve benzeri finansman kaynaklarına erişimlerini kolaylaştırmak için yürütülen eğitim programlarıdır.

Girişimcilik programlarının uygulama alanları nelerdir?

En az ilköğretim mezunu olanlarla iş kurmak istediği alanda geçerli sertifika/belgeye sahip olanlar

Girişimcilik programlarının uygulama şekli nedir?

60 saat ana modül ve azami 12 saate kadar destek modül ve ilgili modülün atölye çalışması

Girişimcilik programlarından yararlanma şartları nelerdir?

• Kuruma kayıtlı işsiz olmak

• 18 yaşını tamamlamış olmak

• Daha önce Kurumca düzenlenen girişimcilik eğitimine katılmamış olmak

Girişimcilik eğitimlerine katılacaklar nasıl seçilir?

Girişimcilik eğitimine katılacak katılımcılar, girişimcilik eğitimi almak isteyen en az ilköğretim okulu mezunu veya iş kurmak istediği alanda geçerli sertifikası/belgesi olan işsizler arasından eğitim durumları, mesleki deneyimleri, mali yeterlilikleri gibi kriterlere bakılarak İl/Şube Müdürlüğü ve yüklenici işbirliğinde belirlenir.

Girişimcilik programlarında hizmet alımı nasıl yapılır?

4734 sayılı yasa 22/ı bendi hükmü uyarınca “doğrudan temin” usulü

Girişimcilik programlarında karşılanabilecek giderler nelerdir?

• İş kazası ve meslek hastalığı sigorta prim gideri,

• Eğitim gideri,

• Kursiyer zaruri gideri

Girişimcilik programlarında işbirliği yapılabilecek kurum/kuruluşlar kimlerdir

KOSGEB’in belirlediği kriterleri taşıyan eğiticiye sahip olan

Yönetmelik uyarınca mesleki eğitim verebilecek kurum/kuruluşlardan;

“ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINA AİT STANDARTLAR YÖNERGESİ” uyarınca gerekli mekan ve donanıma sahip dernek, vakıf, işçi, işveren, esnaf ve meslek kuruluşları, meslek birlikleri ve benzeri kurum ve kuruluşlar ile Özel sektör işyerleri

TÜRK MESLEKLER SÖZLÜĞÜ

Türk Meslekler Sözlüğü (TMS) nedir?

Türkiye İş Kurumu tarafından hazırlanan ve internet ortamında kullanıcıların hizmetine sunulan, İşgücü piyasasında icra edilen mesleklerin standart tanım ve görevlerin yer aldığı ve mesleklerin “Uluslararası Standart Meslek Sınıflama Sistemi’ne (ISCO)” göre sınıflandırıldığı ülkemizin önemli ve bu alandaki yegane kaynağıdır.

TMS’de yer alan her bir meslek “Meslek Bilgi Yaprağı” şeklinde düzenlenmiştir.

TMS’ne nereden ulaşılabilir? ve sözlük içerisinde nasıl meslek araması yapılmaktadır?

Türk meslekler sözlüğüne kurum internet adresinden “www.iskur.gov.tr” Türk Meslekler Sözlüğü başlığına girilerek sözlük içeriğine ulaşılabilir.

TMS’deki mevcut meslekleri “Alfabetik, meslek adı veya biliniyorsa meslek kodu” ile meslek araması yapılmaktadır.

Talep edilmesi halinde kamu ve özel kesime ait işyerlerinde iş/meslek tanımlarının hazırlanması yapılmakta mıdır?

Kamu ve özel kesime ait işletmelerden talep edilmesi halinde masraf karşılığı alınarak çalışanlar ile iş ve meslek analizi çalışmaları yapılmakta ve mesleğe ait “görev/iş tanımları” hazırlanmaktadır.

Türk Meslekler Sözlüğünde mesleğimle ilgili görüş ve önerilerimi nasıl iletebilirim?

Mesleğinize ait görüş ve önerilerinizi Kurumumuz Meslek Araştırma Geliştirme Şube Müdürlüğüne e-posta ile meslekbilgi@iskur.gov.tr adresine iletebilirsiniz.

Türk Meslekler Sözlüğü nasıl hazırlanmaktadır?

Türk Meslekler Sözlüğü;

• Meslek Araştırma Geliştirme Şube Müdürlüğü ve il müdürlüklerimizde görevli personel tarafından yapılan iş analizleri ile elde edilen bilgiler,

• Meslek, iş ve unvanlar hakkında çıkartılmış kanun, tüzük, yönetmelik, vb. mevzuat,

• Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) tarafından onaylanan Meslek Bilgi Dosyaları,

• Kamu ve özel işletmeler, sendikalar, meslek odaları vb. kurum ve kuruluşlar tarafından iş analizleri ile hazırlanan görev (iş) tanımlarından elde edilen bilgiler,

• İş ve mesleklerle ilgili yazılı, görsel, basılı dokümanlardan

faydalanarak hazırlanmaktadır.

Türk Meslekler Sözlüğü nerelerde kullanılmaktadır?

Türk Meslekler Sözlüğü aşağıda belirtilen alanlarda kullanılmaktadır.

• Türk Meslekler Sözlüğü Kurumumuz istihdam hizmetlerinde gerek kurum çalışanları tarafından çeşitli kayıt işlemlerinde (iş arayan, eğitim, kurs, işsizlik ödeneği vb.) gerekse iş ve işçi arayanların Kuruma başvurularında kullanılmaktadır.

• İşgücü piyasasının ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hazırlanmış olan Türk Meslekler Sözlüğü ile Kurumumuzun asli görevlerinden işe yerleştirmenin esası olan eşleştirme işlemi (uygun işe uygun işçinin gönderilmesi) yapılmaktadır.

• Türk Meslekler Sözlüğü’nde yer almayan bir meslekte gerek “iş arayan kaydı” gerekse “işsizlik sigortası başvuru kaydı” doğru bir şekilde yapılamamaktadır.

• Ayrıca TMS ülke çapında ortak, dolayısıyla standart bir meslek terminolojisi ve tanım birliği sağlaması yönüyle referans bir kaynaktır.

İş Analizi nedir? Niçin yapılıyor?

“İş Analizi” İşlerin doğru, etkin ve ayrıntılı bir biçimde değerlendirilmesi amacıyla örgütte yer alan her işin ayrı ayrı niteliğini, niceliğini, gereklerini, sorumluluklarını, çalışma koşullarını bilimsel yöntemlerle inceleyen ve bilgi toplayan bir tekniktir.

İş analizi çalışmalarının amacı; İşin başarılı bir şekilde icrası için, işçide olması gereken vasıfların, kullanılan malzeme ve teçhizatın, işçinin eğitim ve öğretim durumunun, işçi için mevcut risklerin, işyerinin çalışma koşullarının vb. tespit edilmesidir.

Türk Meslekler Sözlüğünde mesleklere ait meslek kodu ne anlama gelmektedir

TMS’de yer alan meslekler ISCO içerisinde ilgili birim gruplarında sınıflandırılmış ve 6’lı kod yapısı geliştirilmiş ve ilk dört rakam mesleğin alt grubunu, diğer iki rakam ise mesleğin grup içerindeki sıra numarasını göstermektedir.

İşgücü piyasasında icra edilen meslekler tespit ediliyor mu?

İşgücü piyasası araştırmaları ile işgücü piyasasında icra edilen, teknolojik gelişmelerle ortaya çıkan yeni meslekler tespit edilmektedir. Tespit edilen meslekler ile ilgili iş analiz çalışmaları yapılarak Meslek Bilgi Yaprakları hazırlanır ve Kurum internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Türk Meslekler Sözlüğünde içerisinde kaç mesleğin tanım ve görevleri yer almaktadır?

Türk Meslekler Sözlüğünde (TMS) 2010 yılı Aralık ayı itibariyle 4641 mesleğin tanım ve görevleri yer almaktadır. Sözlük kapsamındaki meslekler ilgili kişi ve kurumların bilgi ve kullanımına sunulmuştu.

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

İş ve meslek danışmanlığı faaliyeti nedir, bu faaliyet kapsamında hangi çalışmalar yapılmaktadır?

İş ve meslek danışmanlığı faaliyeti, iş ve meslek seçme aşamasında bulunan gençlere meslek danışmanlığı boyutunda, meslek edinmek, meslek değiştirmek, mesleğinde ilerlemek isteyen yetişkinlere ise iş danışmanlığı boyutunda bireysel ve gruplar halinde görüşmeler yapılarak, onların meslek ve iş seçiminin önemi konusunda bilinçlenmelerine, işyeri, meslekler ve eğitim olanakları hakkında bilgi sahibi olmalarına ve kendilerini tanımalarına yardımcı olmaktır. Ayrıca, iş danışmanlığı kapsamında Kuruma başvuran ve iş arama sürecinde olan yetişkinlere, mesleki eğitim merkezi, meslek lisesi ve üniversite son sınıf öğrencileri ile askerlik görevini tamamlamak üzere olan er ve erbaşlara iş arama, iş bulma ve işi elde tutma konularında beceri kazandırmak üzere iş arama becerilerinin geliştirilmesi seminerleri verilmektedir.

Meslek bilgi merkezi nedir, kimler, nasıl yararlanır?

Meslek bilgi merkezi; meslekler ve eğitim yerleri hakkında bilgilerin yer aldığı, meslek ve eğitim yeri seçme aşamasında bulunan kişilerin doğru ve bilinçli karar vermesine yardımcı olan bilgilerin bir arada bulunduğu yerlerdir. Meslek bilgi merkezlerinden;

- Meslek seçme aşamasında olanlar,

- Mesleki eğitim merkezleri ve meslek kurslarında eğitimi verilen meslekler hakkında bilgi edinmek isteyenler,

- Bir meslek sahibi olup da mesleğinde ilerlemek ve meslek değiştirmek isteyen yetişkinler, okul idarecileri,

- Rehber öğretmenler, ayrıca meslekleri ve eğitim olanaklarını tanımak isteyen herkes yararlanabilmektedir. Meslek bilgi merkezine bireysel olarak veya gruplar halinde başvurulur. Rehber öğretmenlerin başvurusu üzerine merkezde grup görüşmeleri düzenlenmekte ve öğrencilere meslek seçiminin önemi, meslek bilgilerinin hangi kaynaklardan elde edilebileceği konusunda ayrıntılı açıklamalar yapılmaktadır.

Meslek bilgi merkezlerinde ne tür bilgi kaynakları bulunmaktadır?

Meslek bilgi merkezlerinde;

• Meslek bilgi dosyaları,

• Meslekleri Tanıyalım CD’si,

• Genel ve bölgesel eğitim – öğretim bilgi dosyaları,

• Mühendislik, sağlık, adalet, öğretmenlik, turizm, sanat ve spor meslek alanları ile az bilinen meslekleri ve çıraklık mesleklerini tanıtıcı kitapçıklar,

• Üniversite ve yüksekokulları tanıtıcı basılı ve görsel tanıtım materyalleri,

• Meslek bilgi merkezi hizmetlerini tanıtıcı afiş, broşür, kitapçık vb. tanıtım araçları bulunmaktadır.

Okullara yönelik eğitici-tanıtıcı çalışmalarınız var mı?

Kurumun okullara yönelik hizmetleri, meslek bilgi merkezi hizmetleri ile meslek danışmanlığı hizmetleridir. Bu doğrultuda, okullar ziyaret edilerek, meslek danışmanlığı hizmetleri hakkında bilgiler verilmekte, öğrencilerin bu hizmetlerden yararlanabilmeleri için işbirliği yapılması konusunda görüşmeler yapılmaktadır. Tanıtım çalışmaları Kurumumuzca hazırlanan afiş ve broşürlerle desteklenmektedir.

Yaşam boyu öğrenim anlayışına uygun olarak Kurumunuzda çeşitli konularda eğitim veriyor musunuz ? Bu konuda hangi eğitim kurumlarıyla işbirliği yapıyorsunuz ?

 İş danışmanlığı ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden yaş, cinsiyet ve eğitim farkı gözetmeksizin isteyen herkes yararlanabilir. İş danışmanlığı ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden;

• Çalışma hayatına atılabilecek yaşta olan (zorunlu öğretim çağını geçmiş olan) ve mesleki becerileri olmayan kişiler,

• Güncelliğini yitirmiş veya teknolojik değişimler nedeniyle büyük oranda değişen ve giderek talebin azaldığı bir mesleği olan kişiler,

• Özelleştirme, fabrika kapanması veya ekonomik durgunluk nedeniyle işini kaybetmiş olan kişiler,

• İş uyumu, meslek değişikliği, uzun süreli işsizlik ve uygun bir mesleğin seçimi ile ilgili sorunların üstesinden gelmede yardıma ihtiyacı olan kişiler,

• Bir eğitim programını ve meslek alanını seçmede yardıma ihtiyaç duyan kişiler,

• İş arama sürecinde bulunan kişiler yararlanmaktadır. Bu kişilere yardımcı olmak amacı ile Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler ve askeri birliklerle işbirliği halinde çalışılmaktadır.

Meslek seçimi aşamasında bulunan kişilere nasıl yardımcı oluyorsunuz ?

Meslek seçimi aşamasına gelmiş bireylere danışmanlık hizmeti sunulurken bireyin kendini tanımasına yardım edilir, meslekler ve eğitim yerlerini tanımasına yardım edilir ve sonuçta bireyin kendi özellikleriyle mesleklerin gerektirdiği nitelik ve şartları karşılaştırarak seçeneklerini oluşturup bu yolla karar vermesine yardım edilir.

Meslek danışmanlığı hizmetleri hangi il/şube müdürlüklerinde verilmektedir?

1. ANTALYA İL MÜDÜRLÜĞÜ

2. AĞRI İL MÜDÜRLÜĞÜ

3. ANKARA (ALTINDAĞ) İL MÜDÜRLÜĞÜ

4. ANKARA (ÇANKAYA) İL MÜDÜRLÜĞÜ

5. AMASYA İL MÜDÜRLÜĞÜ

6. BURSA İL MÜDÜRLÜĞÜ

7. ÇORUM İL MÜDÜRLÜĞÜ

8. ERZİNCAN İL MÜDÜRLÜĞÜ

9. İSTANBUL (BEYOĞLU) İL MÜDÜRLÜĞÜ

10. İSTANBUL (ÜMRANİYE) İL MÜDÜRLÜĞÜ

11. İSTANBUL (ŞİŞLİ) İL MÜDÜRLÜĞÜ

12. MALATYA İL MÜDÜRLÜĞÜ

13. İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ

14. BALIKESİR İL MÜDÜRLÜĞÜ

15. MERSİN İL MÜDÜRLÜĞÜ

16. KOCAELİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

17. KONYA İL MÜDÜRLÜĞÜ

18. EDİRNE İL MÜDÜRLÜĞÜ

19. SAMSUN İL MÜDÜRLÜĞÜ

20. KARABÜK İL MÜDÜRLÜĞÜ

21. KASTAMONU İL MÜDÜRLÜĞÜ

22. KAYSERİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

23. KIRŞEHİR İL MÜDÜRLÜĞÜ

24. KİLİS İL MÜDÜRLÜĞÜ

25. ELAZIĞ İL MÜDÜRLÜĞÜ

26. HATAY İL MÜDÜRLÜĞÜ

27. GEBZE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

28. SİVAS İL MÜDÜRLÜĞÜ

29. DÜZCE İL MÜDÜRLÜĞÜ

30. ESKİŞEHİR İL MÜDÜRLÜĞÜ

31. MUĞLA İL MÜDÜRLÜĞÜ

32. NEVŞEHİR İL MÜDÜRLÜĞÜ

33. BANDIRMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

34. BATMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ

35. BAYBURT İL MÜDÜRLÜĞÜ

36. DENİZLİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

37. ERZURUM İL MÜDÜRLÜĞÜ

38. GAZİANTEP İL MÜDÜRLÜĞÜ

39. RİZE İL MÜDÜRLÜĞÜ

40. SİİRT İL MÜDÜRLÜĞÜ

41. İSTANBUL (PENDİK) İL MÜDÜRLÜĞÜ

42. NİĞDE İL MÜDÜRLÜĞÜ

43. ORDU İL MÜDÜRLÜĞÜ

44. OSMANİYE İL MÜDÜRLÜĞÜ

45. TRABZON İL MÜDÜRLÜĞÜ

46. SİNOP İL MÜDÜRLÜĞÜ

47. ŞANLIURFA İL MÜDÜRLÜĞÜ

48. YALOVA İL MÜDÜRLÜĞÜ

49. KAHRAMANMARAŞ İL MÜDÜRLÜĞÜ

50. VAN İL MÜDÜRLÜĞÜ

51. CEYHAN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

52. TEKİRDAĞ İL MÜDÜRLÜĞÜ

Meslek bilgi merkezi hizmetleri hangi il/şube müdürlüklerinde verilmektedir?

1. ADANA İL MÜDÜRLÜĞÜ

2. AMASYA İL MÜDÜRLÜĞÜ

3. ANKARA İL MÜDÜRLÜĞÜ

     – Altındağ Şube Müdürlüğü

     – Çankaya Şube Müdürlüğü

4. AFYON İL MÜDÜRLÜĞÜ

5. AYDIN İL MÜDÜRLÜĞÜ

6. BALIKESİR İL MÜDÜRLÜĞÜ

7. BURSA İL MÜDÜRLÜĞÜ

8. BURDUR İL MÜDÜRLÜĞÜ

9. ÇORUM İL MÜDÜRLÜĞÜ

10. DENİZLİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

11. EDİRNE İL MÜDÜRLÜĞÜ

12. ERZİNCAN İL MÜDÜRLÜĞÜ

13. ERZURUM İL MÜDÜRLÜĞÜ

14. ESKİŞEHİR İL MÜDÜRLÜĞÜ

15. GAZİANTEP İL MÜDÜRLÜĞÜ

16. GÜMÜŞHANE İL MÜDÜRLÜĞÜ

17. İSTANBUL İL MÜDÜRLÜĞÜ

     – Pendik Şube Müdürlüğü

     – Beyoğlu Şube Müdürlüğü

     – Ümraniye Şube Müdürlüğü

     – Şişli Şube Müdürlüğü

18. ANTALYA İL MÜDÜRLÜĞÜ

19. BATMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ

20. BAYBURT İL MÜDÜRLÜĞÜ

21. DİYARBAKIR İL MÜDÜRLÜĞÜ

22. DÜZCE İL MÜDÜRLÜĞÜ

23. HATAY İL MÜDÜRLÜĞÜ

24. ISPARTA İL MÜDÜRLÜĞÜ

25. KARABÜK İL MÜDÜRLÜĞÜ

26. İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ

27. KASTAMONU İL MÜDÜRLÜĞÜ

28. KOCAELİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

29. KONYA İL MÜDÜRLÜĞÜ

30. KAYSERİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

31. KIRŞEHİR İL MÜDÜRLÜĞÜ

32. MALATYA İL MÜDÜRLÜĞÜ

33. MANİSA İL MÜDÜRLÜĞÜ

34. MERSİN İL MÜDÜRLÜĞÜ

35. MUĞLA İL MÜDÜRLÜĞÜ

36. NEVŞEHİR İL MÜDÜRLÜĞÜ

37. ORDU İL MÜDÜRLÜĞÜ

38. OSMANİYE İL MÜDÜRLÜĞÜ

39. RİZE İL MÜDÜRLÜĞÜ

40. SAMSUN İL MÜDÜRLÜĞÜ

41. SİNOP İL MÜDÜRLÜĞÜ

42. SİVAS İL MÜDÜRLÜĞÜ

43. ŞANLIURFA İL ÜDÜRLÜĞÜ

44. TOKAT İL MÜDÜRLÜĞÜ

45. VAN İL MÜDÜRLÜĞÜ

46. MUŞ İL MÜDÜRLÜĞÜ

47. TRABZON İL MÜDÜRLÜĞÜ

48. NİĞDE İL MÜDÜRLÜĞÜ

49. ELAZIĞ İL MÜDÜRLÜĞÜ

50. AĞRI İL MÜDÜRLÜĞÜ

51. BANDIRMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

52. GEBZE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

53. KİLİS İL MÜDÜRLÜĞÜ

54. SİİRT İL MÜDÜRLÜĞÜ

55. TEKİRDAĞ İL MÜDÜRLÜĞÜ

56. CEYHAN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

57. GİRESUN İL MÜDÜRLÜĞÜ

58. YALOVA İL MÜDÜRLÜĞÜ

59. KAHRAMANMARAŞ İL MÜDÜRLÜĞÜ

Ayrıca Gümüşhane ve Tokat İl Müdürlükleri dışındaki 79 il müdürlüğünde iş danışmanlığı hizmetleri verilmektedir.

Başka ne gibi hizmetleriniz vardır?

2009 yılından itibaren Avrupa Rehberlik Merkezi (EUROGUIDANCE) faaliyetleri Kurumumuz tarafından yürütülmektedir.

Euroguidance Türkiye’nin kuruluş amacı eğitim, iş ve kariyer alanlarında çalışan otorite, rehber ve danışmanları bu konuda bilgilendirmek ve yönlendirmektir.

Euroguidance Türkiye’nin hedefi genel eğitim, mesleki danışmanlık sisteminin Avrupa boyutunun geliştirilmesine katkıda bulunmak, eğitim ve öğrenim alanında Avrupa boyutunun desteklenmesine katkıda bulunmaktır. Hedefleri arasında değişik ülkelerdeki danışmanlık servisleri arasında işbirliğini desteklemek, eğitim ve öğrenim alanında ülkeler arası dolaşıma katkıda bulunmak da vardır.

İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinin yasal dayanakları nelerdir?

Ulusal Dayanaklar:

• 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 3/c ve 9/b maddesi,

• 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48’inci maddesinin yedinci fıkrası,

• Türkiye İş Kurumu Görev Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliğinin 11/d., 11/e.ve 11/f. maddesi,

• Görev Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliğinin 23/f. maddesi,

• Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum Hizmetleri Yönetmeliğinin 30. maddesi,

Uluslararası Dayanaklar:

• Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO) tarafından onaylanmış olan İş ve İşçi Bulma Servisi Kurulması Hakkındaki 88 sayılı sözleşmenin 6. maddesinin “a/i” fıkrası,

• Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO) tarafından onaylanmış olan İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesinde Mesleki Eğitim ve Yönlendirmenin Yeri

• Hakkındaki 142 sayılı sözleşmenin 3/1 maddesi,

• Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO) tarafından onaylanmış olan İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesinde Mesleki Eğitim ve Yönlendirmenin Yeri

• Hakkındaki 142 sayılı sözleşmenin 3/2 maddesi

• Avrupa Sosyal Şartının 1.Bölümünün  9. maddesi ve 2. Bölümünün 1/4. maddesi.