Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliği

Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliği

Sponsorlu Bağlantılar

Bu Yönetmelik; sosyal güvenlik kurumlarında malî işlemlerin gerçekleştirilmesi ve muhasebeleştirilmesi kapsamında, harcamalarda ödeme belgesine bağlanacak kanıtlayıcı belgeleri ve bunlardan bu Yönetmelikte düzenlenmesi gerekenlerin şekil ve türlerini belirlemek üzere 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 33 üncü maddesi hükmüne dayanılarak ve Maliye Bakanlığı ile Sayıştay’ın uygun görüşü alınarak çıkarılmış, 27 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış, 1 Ağustos 2007 tarihinde de yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik, sosyal güvenlik kurumlarının mevzuatları çerçevesinde yapacakları harcamalarında ödeme belgesine bağlanacak (dayandırılacak) kanıtlayıcı belgeleri ve bunlardan şekil ve türleri bu Yönetmelikte düzenlenmesi gerekenleri kapsamaktadır.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmeliğin tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinde; fatura, genel sağlık sigortalısı, harcama talimatı, onay belgesi, ödeme belgesi, piyasa fiyat araştırması tutanağı, reçete, sigortalı, sağlık hizmeti sunucusu kavramlarının tanımı yer almaktadır.

Yönetmeliğin;

– Genel hükümler başlıklı birinci kısmının;

– Birinci bölümünde  amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar,

– İkinci bölümünde kullanılacak belgeler,

– Üçüncü bölümünde ödeme yapılacak kişiler,

– Harcamanın çeşidine göre aranacak belgeler başlıklı ikinci kısmının;

– Birinci bölümünde personel giderleri,

– İkinci bölümünde cenaze giderleri,

– Üçüncü bölümünde yolluklar,

– Dördüncü bölümünde görev giderleri ve hizmet alım giderleri,

– Beşinci bölümünde temsil ve tanıtma giderleri,

– Altıncı bölümünde mal, malzeme ve gayrimaddi hak alım giderleri,

– Yedinci bölümünde taşınmaz mal alımları, kamulaştırma bedelleri, onarım giderleri,

– Sekizinci bölümünde transfer harcamaları,

– Dokuzuncu bölümünde diğer giderler,

– Çeşitli hükümler başlıklı üçüncü kısmının;

– Birinci bölümünde ortak hükümler,

– İkinci bölümünde çeşitli ve son hükümler,

düzenlenmiştir.