Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / Sosyal Güvenlik Kurumunca 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre Kullanılacak Yetkilere İlişkin Yönetmelik

Sosyal Güvenlik Kurumunca 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre Kullanılacak Yetkilere İlişkin Yönetmelik

Sponsorlu Bağlantılar

Diğer kamu alacaklarında olduğu gibi Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları da üç istisna hariç 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna tabidir. Dolayısıyla Kurum, 6183 sayılı Kanunun uygulanmasında Maliye Bakanlığı ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ve mercilere verilen yetkileri kullanır. Bu istisnalar ise 6183 sayılı Kanunun Gecikme Zammı Nispet ve Hesabı başlıklı 51 inci, Tahsil zamanaşımı başlıklı 102 nci ve Tahsil imkansızlığı sebebiyle terkin başlıklı 106 ncı maddeleridir. Bu maddeler yerine 5510 sayılı Kanunda yer alan hükümler uygulanır. Bu Yönetmelik de 6183 sayılı Kanunda belirtilen ve Maliye Bakanlığı ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ve mercilerce kullanılan yetkilerin, süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer alacakların korunmasında, takip ve tahsilinde Sosyal Güvenlik Kurumunca kullanılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek üzere çıkarılmıştır. Yönetmelik 27 Eylül 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış, 2008 yılı Ekim ayı başında da yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik, 5510 sayılı Kanunun Primlerin ödenmesi başlıklı 88 inci maddesine dayanılarak çıkarılmış olup, yukarıda belirtilen konularda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kullanılacak yetkileri kapsamaktadır.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmeliğin Tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinde; 5502 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun, 6183 sayılı Kanun, borçlu, diğer alacaklar, kurum alacağı, prim, tahsil dairesi gibi kavramların tanımları yapılmıştır.

Yönetmeliğin;

– Kurum alacaklarının korunmasına ilişkin yetkiler başlıklı ikinci bölümünde; teminat isteme, şahsi kefalet, ihtiyati haciz, ihtiyati tahakkuk, gelir – aylık ve ödeneklerin haczi,

– Ödeme ve tecile ilişkin yetkiler başlıklı üçüncü bölümünde; ödeme ve makbuz, özel ödeme şekilleri, yetkili kuruluşlara tahsile yönelik bilgi verilmesi, tecil ve taksitlendirme, gecikme cezası ve gecikme zammı,

– Kurum alacaklarının cebren tahsiline ilişkin yetkiler başlıklı dördüncü bölümünde; üst düzey yöneticilerin sorumluluğu, mal varlığı araştırması, takip işlemlerine yetkili tahsil dairesi, haciz kâğıtlarını imzalama yetkisi, köylerde haciz, üçüncü şahıslardaki menkul malların – alacak ve hakların haczi, satış komisyonları, gayrimenkullerde değer tespiti, mahcuz malların satış ilanlarında yer – süre ve satış şekillerini belirleme yetkisi, takibin iflasa dönüştürülmesine karar verme yetkisi, suçların takibine ilişkin ihbarda bulunma yükümlülüğü, hapisle tazyikte bulunma yetkisi, mahcuz malların muhafazası,

– Çeşitli ve son hükümler başlıklı beşinci bölümünde; kimlik belgesi, görevlendirme yetkisi, tebligat usulleri, artırmalara katılamayacak olanlar, yetkili mahkeme, sosyal güvenlik sözleşmesi hükümlerine göre kurum alacaklarının tahsili ve bilgi istenilmesi, yürürlükten kaldırılan yönetmelikler, yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce açılmış olan icra takiplerinin sonuçlandırılması, önceki mevzuat hükümlerinin uygulanması,

madde başlıkları altında düzenlemeler yer almaktadır.