Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / Yurtdışı İşlemleri Soru ve Cevaplar / Sosyal Güvenlik Sözleşmelerinin Dayandığı Temel İlkeler Nelerdir ?

Sosyal Güvenlik Sözleşmelerinin Dayandığı Temel İlkeler Nelerdir ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 2- SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİNİN DAYANDIĞI TEMEL İLKELER NELERDİR ?

CEVAP 2- Sosyal güvenlik sözleşmelerinin dayandığı temel ilkeler aşağıda açıklanmıştır:

1) Mevzuatın Tekliği İlkesi: İki ülkede çalışmanın bulunması halinde, kural olarak bir kişi yalnızca bir ülkenin sosyal güvenlik mevzuatına tabidir.  Ancak, bu kuralın aksine;

-İşverenleri tarafından geçici bir süre ile akit ülkeye gönderilenler,

-Uluslararası nakliyat işinde çalışanlar,

-Elçilik, konsolosluk, misyon ve benzeri yerlerde çalışan gönderen ülkenin sivil ve askeri personelleri,

 -Akit taraflardan birinin bayrağını taşıyan gemilerde veya akit ülkenin limanlarında çalışanlar,

hakkında istisnai uygulamalara da imkan verilmiştir.

2)  Eşit İşlem Görme İlkesi: Bu ilkeyle sözleşmeye taraf ülke sigortalıları, karşılıklı olarak, sigorta hak ve yardımları bakımından, diğer akit taraf ülke sosyal güvenlik sistemi uygulamalarında o ülke vatandaşları ile aynı işlemlerden yararlanabilmektedir.

Türk vatandaşları, bu ilke gereği ikili sosyal güvenlik sözleşmeleri imzalanan ülkelerde sosyal sigorta hak ve yükümlülüklerinden, bulundukları ülke vatandaşlarıymış gibi yararlanmakta, ülkemize değişik nedenlerle gelmeleri halinde de, ülkemiz sigortalısıymış gibi işlem görmektedirler.

3) Kazanılmış Hakların Korunması İlkesi: Sözleşmeler aracılığıyla, taraf ülkelerde kazanılan sosyal güvenlik hakları, ikamet değişikliği, mevzuat farklılığından ve ikamet ve vatandaşlık değişikliğinden kaynaklanan sebeplerle oluşan kayıplar önlenmek istenmektedir.

Böylece kısa vadeli sigorta kolları bakımından, özellikle iş kazaları ve meslek hastalığına maruz kalan sigortalı, diğer sözleşmeli ülkede ikamet etse de gereken yardımlardan yararlanmaktadır.

4) Yardımların Transferi İlkesi: İki taraflı sosyal güvenlik sözleşmeleriyle çalışılan ülke mevzuatına göre kazanılan hakların, sigortalıların ikametlerini diğer akit taraf ülkesine nakletmeleri durumunda dahi korunacağı kabul edilmektedir.

İlgili kişilerin sözleşmeye taraf diğer ülkede ikamet etmesi nedeniyle kazanılan hakların her hangi bir indirime tabi tutulmadan aynen tanınması genel ilke olarak benimsenmiştir. Ayrıca ilgililerin diğer taraf ülkesinde ikamet etmesi nedeniyle sağlanan haklar durdurulamamakta ve kesilememektedir.

Sözleşmelerle taraf ülkeler arasında, sigortalının kazandığı kısa vadeli sigorta kollarına ait haklar, ikametin geçici veya sürekli nakledilmesi durumunda korunmaktadır. Hakkın kazanılması ve hakkın kullanım süresi çalıştığı ülke mevzuatına göre; yardımların şekli, kapsamı ve süresi ise ikametin nakledildiği ülke mevzuatına göre belirlenmektedir.

5) Süre Birleşimi İlkesi: Yardımların hak kazanılmasında, sözleşmeye taraf ülkelerden birinde geçen sosyal güvenliğe esas hizmet süreleri, aynı zamana rastlamamak koşuluyla diğer taraf ülkede geçmiş gibi değerlendirilmek üzere birleştirilmektedir.

Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmelerinin güvence altına aldığı hak ve yardımlardan faydalanmak için, sigortalının çalıştığı ülkede belirli bir sigortalılık süresi hükmedilmişse, çalıştığı ülkedeki sigortalılık süresinin bu haktan yararlanmasına yetmemesi halinde, üçüncü sözleşmeli ülkede geçen sigortalılık süreleri de dikkate alınmaktadır.

6) Koordinasyon İlkesi: İç mevzuat için geçerli olan sosyal güvenlik yasa ve uygulamalarına müdahale edilmeksizin akit ülkeler arasında işbirliği ve dayanışma sağlanır. Bu amaçla akit ülke sigorta kurumları arasında yardımlara hak kazanılmasına ve bunların hesabına esas bilgilerin ve belgelerin alış verişi sağlanmaktadır.