facebook twitter in rss
 
2015 Yılında Uygulanacak Tutarlar / 2015 Pratik Bilgiler
TORBA YASA ÖZEL - 6552 Sayılı Torba Yasa Hakkındaki Tüm Haber - Bilgi ve Açıklamalar
Brüt Asgari Ücret Net Asgari Ücret - Bekar İşçi Prime Esas Kazanç Alt Sınır Prime Esas Kazanç Üst Sınır
1.201,50 TL 949,07 TL 1.201,50 TL 7.809,90 TL
Anasayfa / Anasayfa / Mevzuat Önemliler / Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği

Sponsorlu Bağlantılar

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 12.05.2010
Resmi Gazete Sayısı: 27579

  

Aşağıda sadece Yönetmelik maddeleri yer almaktadır. Yönetmeliğin tamamına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 

İ N D E K S

1-Amaç

2-Kapsam

3-Dayanak

4-Tanımlar

5-Bilgi ve belgelerin Kuruma verilme usulü ile zorunluluk hali

6-Merkezi veri tabanının oluşturulması

7-Sosyal sigorta kayıtlarının tutulması ve düzeltilmesine ilişkin esaslar

8-Kayıtların paylaşımı

9-Sigortalı sayılanlar

10-Sigortalı sayılmayanlar

11-Sigortalılığın başlangıcı ve bildirim yükümlülüğü

12-Sigortalıların kendilerini bildirmesi

13-Sigortalıların kamu idareleri ile bankalarca bildirilmesi

14-Sigortalılığın sona ermesi ve bildirim yükümlülüğü

15-Sigortalı işe giriş bildirgesi

16-Sigortalı tescili ve sosyal güvenlik sicil numarası

17-Sigorta sicil dosyaları elektronik arşivi

18-Sigortalıların re’sen tescili

19-Sigortalıların yersiz tescili

20-Sigortalı hizmet kayıtlarının oluşturulması

21-Sigortalı tescil ve hizmet kayıtları arasında mutabakat sağlanması

22-Kayıtların güncel ve doğru tutulması

23-Hizmet kayıtlarının paylaşımı

24-Hizmet kayıtlarının düzeltilmesi

25-Sigortalı işten ayrılış bildirgesi

26-Hizmetlerin tespiti

27-İşyeri bildirgesi

28-İşyeri sicil numarası

29-İşyeri bildirgesi ile birlikte verilecek diğer belgeler

30-Belirli yerde yapılmayan ve belirli bir merkezden sevk ve idare edilen işlerin tescili

31-Alt işveren ve sigortalıyı geçici olarak devir alanın yükümlülüğü

32-Tespit veya resmî belgelere istinaden tescil

33-İşyerinin nakli, devri, intikali

34-İşyeri dosyalarının işlemden kaldırılması

35-İş kazasının bildirimi ve bildirim süresi

36-Meslek hastalığının tespiti, bildirimi ve bildirim süresi

37-İş kazası ve meslek hastalığının soruşturulması

38-Geçici iş göremezlik ve geçici iş göremezlik ödeneğinin tanımı

39-Sigortalılara verilecek olan istirahatlar

40-Geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi ve hesaplanması

41-Sürekli iş göremezlik geliri

42-Ölüm geliri

43-Evlenme ve cenaze ödeneği

44-Sigortalıdan kaynaklanan sebeplerle tedavi süresinin uzaması, iş göremezliğinin artması

45-İşverenin ve üçüncü kişilerin sorumluluğu

46-Peşin sermaye değeri tabloları

47-Peşin sermaye değerinde yaş hesabı

48-Rücu davalarına esas tutarın hesabı

49-Malûl sayılma, malûllük aylığından yararlanma, harp ve vazife malûllüğü

50-Sevk işlemleri

51-Malûllük durumunun tespiti

52-Kararın bildirimi ve itiraz

53-Malûllük aylığı başvurusu ve istenecek belgeler

54-Malûllük aylığının başlangıcı

55-Yaşlılık aylığından yararlanma

56-Yaşlılık aylığı başvurusu ve istenecek belgeler

57-Yaşlılık aylığının başlangıcı, kesilmesi ve yeniden bağlanması

58-Sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışma

59-Yaşlılık toptan ödemesi ve ihyası

60-Hak sahiplerinin ölüm aylığından yararlanma şartları

61-Ölüm aylığı başvurusu ve istenecek belgeler

62-Ölüm aylığının başlangıcı ve kesilmesi

63-Ölüm toptan ödemesi ve ihyası

64-Evlenme ödeneği

65-Cenaze ödeneği

66-Borçlanmaya ilişkin süreler

67-Tahsis talep tarihi

68-Ödemeler kütüğü

69-Ödeme dönemi ve ödeme tarihleri

70-Ödeme şekli ve ödeme merkezleri

71-Tanıtım kartları

72-Kanunî temsilcilere ödeme yapılması

73-Yoklama işlemlerinin amacı

74-Yoklama işlemlerinin kapsamı

75-Yoklama yapılması

76-İlgili kurum ve kuruluşlardan bilgi ve belge istenmesi

77-Yoklama yetkisi

78-Kontrol muayenesi

79-Prim ödeme şartı

80-Kanunî temsilcilerce veya vekillerce yapılan tahsis başvuruları

81-Yabancı uyrukluların başvuruları

82-Avans ödenmesi

83-Kurumca hazırlanacak belgeler

84-Gerçeğe aykırı bildirimler

85-Farklı doğum tarihleri

86-Sigortalıların görev ve işleri nedeniyle yurt dışında bulundukları sürelerin tespiti

87-Ülkemiz ile uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerde, işverenlerce üstlenilen işlere ilişkin işlemler

88-Ülkemiz ile uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde çalışan sigortalılara sağlanan haklar

89-İşverenin yükümlülüğü

90-Sigorta olaylarının bildirilmesi

91-İsteğe bağlı sigorta şartları

92-İsteğe bağlı sigortalılık başvurusu ve tescil

93-İsteğe bağlı sigortalılığın başlangıcı ve zorunlu sigortalılıkla çakışma

94-İsteğe bağlı sigorta primleri ve ödenmesi

95-İsteğe bağlı sigortalılığın sona ermesi ve yeniden başlaması

96-İsteğe bağlı sigortalılık sürelerinin değerlendirilmesi

97-Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançları

98-Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançları

99-Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançları

100-Prim ödeme gün sayısı ve günlük kazanç

101-Kısmi süreli çalışmalarda prim ödeme gün sayısı

102-Aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlenmesi, verilmesi ve saklanması

103-Aylık prim ve hizmet belgesinin sonradan verilmesi ve resen düzenlenmesi

104-Belgenin dayanağı

105-Ücret tediye bordrosu

106-Ücret tediye bordrosunun ayrı ayrı düzenlenmesi ve belgenin işyeri kayıtları ile mutabakatı

107-İşyeri kayıtlarının ibrazı

108-Sigorta primlerinin ödenme süresi ve erken ödeme

109-Afet durumunda belgelerin verilme süresi ve primlerin ertelenmesi

110-İhale konulu işlerde araştırma ve re’sen yapılacak işlemler

111-Özel nitelikteki inşaatlarda araştırma ve re’sen yapılacak işlemler

112-Araştırma ve re’sen yapılacak işlemlerde ortak hükümler

113-İtiraz komisyonları

114-Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları

115-Kamu idarelerinin denetim elemanları tarafından yapılacak tespitler

116-Kamu idarelerinin denetim elemanları tarafından yapılan tespitlere ilişkin yürütülecek işlemler

117-Eğitim ve bilinçlendirme

118-Zamanaşımının mahiyeti ve süresi

119-Sosyal güvenlik sözleşmesi hükümlerine göre Kurum alacaklarının tahsili ve bilgi istenilmesi

120-Bilgi ve belge istenilmesi

121-Tebliğ çıkarma yetkisi ve bildirimler

122-4046 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin esaslar

123-İtibari hizmet süreleri ve itibari hizmet süresi primi

124-Başvuru veya bildirimin şekline göre itibar edilen tarih

125-Yürürlükten kaldırılan yönetmelik ve uygulanmasına devam edilecek hükümler

 

Ek Maddeler

Ek Madde 1 – Tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların sigortalılığı

Ek Madde 2 – Kısmi süreli çalışan şoför ve sanatçıların sigortalılıkları

 

Geçici ve Son Hükümler

G1-Sigorta ve emekli sicil ile tahsis numaraları ve dosyalar

G2-Eski işyerlerinin tescil işlemleri

G3-İsteğe bağlı sigortalılar

G4-Eski gelir ve aylıklarda durum değişiklikleri ve alt sınır aylığı

G5-506 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri

G6-1479 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri

G7-2829 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri

G8-2926 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri

G9-5434 sayılı Kanuna göre bağlanmış aylıklar ile diğer ödemeler

G10-Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanuna tabi olanlarla ilgili işlemler

G11-5434 sayılı Kanuna tabi çalışmakta iken Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına alınanların kesenekleri

G12-5434 sayılı Kanuna tabi hizmeti bulunanlar hakkında uygulanacak işlemler

G13-Vazife malûllüğü kapsamı

G14-5434 sayılı Kanuna tabi özürlülere ilişkin hükümler

G15-Bazı kamu personelinin borçlanma işlemleri

G16-5434 sayılı Kanuna göre hizmet azlığı sebebiyle aylığa hak kazanamayıp bu Kanuna göre aylığa hak kazananlar

G17-Kanunun yürürlük tarihinden sonra tazminat ödenecek belediye başkanları

G18-Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışma

G19-Geçici iş göremezlik ödenekleri

G20-Kanunun yürürlük tarihinden önceki sürelerin borçlanılması

G21-506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıklarca kuruma yapılacak bildirimler

G22-Kurumca istenilen bazı belgelerin kâğıt ortamında alınmasına devam edilmesi

G23-Hakedilen ücretler ile prim, ikramiye ve bu nitelikteki ödemelerin ayrı ayrı gösterilmesi

G24-Çakışan sigortalılık statülerinin değerlendirilmesi

G25-Vergiden muaf kadın isteğe bağlı sigortalılar

G26-Tarımsal faaliyette bulunanların yaş haddi

G27-Uzman ve usta öğretici borçlanma süreleri

G28-1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununa göre tutukluluk ve gözaltında geçen sürelerin borçlandırılması

G29-1/5/2008 ila 30/9/2008 tarihleri arasında 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılar

G30-Bazı sigortalıların prim ödeme gün sayıları

G31-Aylık ve gelirlerin birleşmesi

 

126-Yürürlük

127-Yürütme