Anasayfa / Haber / Strateji Belgesi Yayımlandı – Mesleki Eğitimde Yeni Bir Dönem Başlıyor

Strateji Belgesi Yayımlandı – Mesleki Eğitimde Yeni Bir Dönem Başlıyor

Sponsorlu Bağlantılar

30 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2014-2023 Ulusal İstihdam Stratejisi ve 2014-2015 Eylem Planı’ndan sonra (Bkz. İşsizliği Azaltıp İstihdamı Artırmayı Amaçlayan 2014-2023 İstihdam Stratejisi Yayımlandı, İşsizliği Azaltmak – İstihdamı Artırmak İçin 2023’e Kadar Yapılacak Çalışmalar başlıklı yazılar), 8 Haziran 2014 tarihli Resmi Gazete’de de Milli Eğitim Bakanlığı koordinatörlüğünde ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile sosyal tarafların görüşleri alınarak hazırlanan Türkiye Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2014-2018) yayımlandı.

Daha önce yayımlanan Ulusal İstihdam Stratejisi’nde; örgün ve yaygın mesleki ve teknik eğitim programlarının iş dünyasının ihtiyaçlarına duyarlı olmadığı, nitelikli meslek sahiplerinin yetiştirilmesine engel teşkil ettiği, bu programları tamamlayanlara verilen diploma veya belgelerin, kişilerin sahip oldukları bilgi ve becerilerini kanıtlamada yetersiz kaldığı, tespitlerine yer verilmişti.

Bu tespitleri doğrular nitelikte sanayici ve işadamları, işverenler kalifiye – yetişmiş eleman bulmakta zorlandıkları yönünde sık sık eleştiriler gündeme getirmektedirler (Bkz. Esnaf Artık Çırak Bulamaz Hale Geldi başlıklı haber).

Öte yandan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun “Çalışanların eğitimi” başlıklı 17 nci maddesinde, mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenlerin çalıştırılamayacağı belirtilmiş, konuya ilişkin ayrıntılı düzenleme ise Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik ile yapılmış olup, Yönetmeliğin “Mesleki eğitim zorunluluğu” başlıklı 5 inci maddesinde de Ek-1’deki çizelgede yer alan işlerde çalışacakların, işe alınmadan önce mesleki eğitime tabi tutulmalarının zorunlu olduğu belirtilmiş, Yönetmelikte mesleki eğitim; “örgün veya yaygın eğitim yoluyla bireyleri mesleğe hazırlamak, meslek sahibi olanların mesleklerindeki gelişimlerini ve yeni mesleklere uyumlarını sağlamak amacıyla gerekli bilgi, beceri, tavır ve değer duygularını geliştiren ve bireylerin fiziki, sosyal, kültürel ve ekonomik yeteneklerinin gelişim sürecinin bir plan içerisinde yürütülmesini sağlayan eğitim” şeklinde tanımlanmıştır.

Ayrıca; 6331 sayılı Kanunda, söz konusu 17 nci maddede belirtilen konularda çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verme yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde işverene her bir çalışan için bin 120 TL idari para cezası uygulanması öngörüldüğü gibi (Bkz. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İdari Para Cezaları), herhangi bir iş kazası veya meslek hastalığı meydana gelmesi halinde de işverenin sorumluluğunu doğurmaktadır (Bkz. İş Kazalarında Sorumluluğu Olan İşveren ve Diğer Kişilere Uygulanan Yaptırım ve Cezalar başlıklı yazı).

Belirtilen nedenlerden dolayı mesleki eğitim çalışanlar ve çalıştıranlar için çok önemli olduğundan, buna bağlı olarak yayımlanmış olan 2014-2018 Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı da büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle söz konusu strateji belgesi ve eylem planını web sitemizde ana hatlarıyla ele almanın yararlı olacağını düşündük.

Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nı aşağıdaki 3 ana başlık altında ve ayrı ayrı bölümler halinde ele alacağız.

1- Mesleki eğitimin önemi ve gerekliliği.

2- Ülkemizdeki mesleki eğitimin sorunları ve aksayan yönleri.

3- Eylem planına göre yapılacak çalışmalar ve hayata geçirilecek uygulamalar.