Anasayfa / Eski Haberler / Tahsilinden Vazgeçilecek SGK Alacakları ve Terkin Şartları Yeniden Belirlendi

Tahsilinden Vazgeçilecek SGK Alacakları ve Terkin Şartları Yeniden Belirlendi

Sponsorlu Bağlantılar

Bilindiği üzere, 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun “Yönetim Kurulunun görevleri” başlıklı 7 nci maddesinin (f) bendi uyarınca Yönetim Kurulunun “Kurum yararının bulunması halinde; yılı merkezî yönetim bütçe kanununda gösterilen miktara kadar olan hak ve alacakların terkinine karar vermek,…” yetkisi bulunmaktadır.

Bu uygulamanın mantığı, yapılacak yazışmalar, posta masrafları da dikkate alınarak, tahsiline değmeyecek, yapılacak masrafı tahsil edilecek miktarı aşacak Kurum alacaklarının, her yıl bütçe kanunu ile belirtilen miktara kadar olan kısmının silinmesi, yani tahsilinden vazgeçilmesidir. Bu alacaklar kapsamına sigorta primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı girmektedir.

Kurum yönetim Kurulu genelde her yıl belirli miktarın altında kalan Kurum alacaklarının terkini yani silinmesi yetkisini Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine vermekte, bu miktarları zaman zaman yayımladığı genelge veya genel yazılarla duyurmaktadır. Bu konuda son olarak Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 01/08/2012 tarihinde 2012/27 sayılı Genelge yayımlanmıştır. Genelgede yapılan açıklamalar uyarınca özet olarak;

• İlgili yıl merkezi yönetim bütçe kanununda gösterilen miktara kadar olan, zamanaşımına uğramış veya tahsili imkansız hale gelmiş sigorta primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve bunların tahsili için yapılan masraflar toplamından oluşan,

• Zamanaşımına uğramamış olmakla birlikte tahsili için yapılacak giderlerin alacaktan fazla olduğu anlaşılan sigorta primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı toplamı 20 TL’ye (20 TL dahil) kadar olan,

Kurum alacaklarının terkini yani silinmesi il müdürlüklerinin yetkisinde olacaktır. Dolayısıyla 20 TL ve altındaki Kurum alacakları, yukarıda belirtilen şartların varlığı halinde Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri tarafından terkin edilebilecek, yani borç silinerek tahsilinden vazgeçilecektir.

• Diğer taraftan, 6260 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun “Çeşitli Kanunlara Göre Bütçe Kanununda Gösterilmesi Gereken Parasal Sınırlara Ait Cetvel” bölümünün (ğ) bendinde; 5502 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasına göre Kurumun hak ve alacaklarının terkin tutarı 330,00 TL olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla söz konusu Kararın (1) numaralı maddesinin uygulanması ile ilgili olarak 2012 yılı içinde 330,00 TL, takip eden yıllarda ise anılan cetvelde ilgili yıllar için belirlenmiş olan tutar esas alınacak, yani şartların varlığı halinde belirtilen miktarda Kurum alacağı Yönetim Kurulu tarafından terkin edilebilecektir.

• Ayrıca; 6111 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin beşinci fıkrasında, “5510 sayılı Kanun kapsamından çıkarılan işyerlerine ilişkin olup işyerine ait borcun tamamının ödeme süresi 31/12/2010 veya önceki bir tarihe ilişkin olduğu halde ödenmemiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para cezası asılları toplamı 50 lirayı aşmayan alacaklar ile tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’ilerinin ve aslı ödenmiş olan fer’i alacaklardan tutarı 100 lirayı aşmayanların tahsilinden vazgeçilir.” hükmü yer almaktadır. Söz konusu hüküm uyarınca, Yönetim Kurulu Kararı ve Genelgede yer alan açıklamalar çerçevesinde belirtilen miktarlardaki Kurum alacakları terkin edilebilecektir.

Daha ayrıntılı bilgi ve açıklama söz konusu 2012 – 27 Sayılı Genelge’de yer almaktadır. Genelge metnine http://www.sgk.gov.tr/ sayfasındaki Mevzuat/Yürürlükteki Mevzuat/Genelgeler bölümünden ulaşabilirsiniz.