Anasayfa / Mevzuat / Tebliğler / Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün Bedellerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğ

Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün Bedellerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğ

Sponsorlu Bağlantılar

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi (Tarım Bağkur) kapsamında sigortalı olarak tescil edilmiş olanların prim borçlarının, sattıkları tarımsal ürün bedellerinden borç tutarını geçmemek şartıyla ve prim borçlarına mahsuben kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere, 5510 sayılı Kanunun Primlerin ödenmesi başlıklı 88 inci maddesinin on ikinci fıkrası ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin Sigorta primlerinin ödenme süresi ve erken ödeme başlıklı 108 inci maddesinin beşinci fıkrasına dayanılarak çıkarılan bu Tebliğ 1 Mart 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Nisan 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Tebliğin yayımlanmasıyla birlikte, 26 Mart 1994 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış olan 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu 4 Seri Nolu Uygulama Tebliği de yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğin Tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinde; kesinti, kesinti bildirim listesi, kesinti muafiyet belgesi, prim borcu, kurum hesabı, sigortalı hesabı, tarımsal faaliyet, tarımsal faaliyette bulunanlar, ürün bedeli kavramlarının tanımları yer almaktadır.

Tebliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Tebliğin;

– 4 üncü maddesinde Kesinti yapacak olanlar,

– 5 inci maddesinde Kesinti oranı,

– 6 ncı maddesinde Kesinti işlemlerinde kullanılacak belgeler ve bu belgelerde yer alacak bilgiler,

– 7 nci maddesinde Kesinti Bildirim Listelerinin Kuruma verilmesi,

– 8 inci maddesinde Kesinti tutarlarının Kurum hesabına yatırılması,

– 9 uncu maddesinde Kesinti suretiyle alınan primlerin sigortalıların prim borçlarına mahsubu ve yersiz alınan tutarların iadesi,

– 10 uncu maddesinde Kesinti Muafiyet Belgesinin verilmesi,

– 11 inci maddesinde 1/10/2008 tarihinden önce yapılan prim kesintisi nedeniyle tescil işlemleri,

– 12 nci maddesinde Hukuki ve cezai sorumluluk,

– 13 üncü maddesinde Kurum denetleme ve kontrol yetkisi,

– 14 üncü maddesinde Yürürlükten kaldırılan tebliğ,

– Geçici 1 inci maddesinde Kesinti oranı ile ilgili geçiş hükmü,

– Geçici 2 nci maddesinde Kesinti Bildirim Listesi ile ilgili geçiş hükmü,

– Geçici 3 üncü maddesinde Ürün senetlerinin satışı,

konularında düzenlemeler yer almaktadır.