Anasayfa / Haber / Taşeron İşçilerle İlgili Yeni Düzenlemeler Uygulamaya Girdi

Taşeron İşçilerle İlgili Yeni Düzenlemeler Uygulamaya Girdi

Sponsorlu Bağlantılar

6552 sayılı Torba Yasa ile taşeron işçilere getirilen hak ve güvencelere Torba Yasa İle Taşeron İşçileri Hangi Hak ve Güvencelere Kavuştu ? başlıklı yazımızda yer vermiştik.

Hizmet alım ihaleleri kapsamında kamuda çalışan işçilerle (taşeron işçileri) ilgili olarak yapılacak işlemler konusunda Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 25 Ekim 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Söz konusu Yönetmelik ve Tebliğ uyarınca;

– Kontrol teşkilatı, yüklenici veya alt yüklenici yani taşeron tarafından istihdam edilen işçilerin ücretlerinin tam ve zamanında ödenip ödenmediğini her ay resen (kendiliğinden) kontrol edecek, ayrıca bu konuda kendisine ulaşan talep ve ihbarları ivedilikle değerlendirecek.

– İdare tarafından gerek resen gerekse de başvuru üzerine bordroların ve/veya ücret ödemesini gösterir diğer bilgi ve belgelerin (taşeronun kayıtları, puantaj, hesap pusulaları gibi) incelenmesi neticesinde; ücret ve/veya yan ödemelerin eksik ödendiğinin veya ödenmediğinin tespit edilmesi halinde, bu durumun taşeron tarafından bordroya bağlanması sağlanacak ve bu bordrolar hakediş raporu ile birlikte ödeme yerine gönderilecek. Ücret ve/veya yan ödemelerin, ödenmeyen kısmı taşeronun hakedişinden kesilecek ve idare tarafından doğrudan işçinin banka hesabına yatırılacak, bu husus ayrıca bir tutanağa da bağlanacak.

– Kontrol teşkilatı, ihale konusu iş kapsamında istihdam edilen işçilerin hak ettikleri yıllık ücretli izinlerini 4857 sayılı İş Kanununa uygun bir şekilde kullanıp kullanmadıklarını kontrol edecek. Bunun için taşeron tarafından en geç üç ayda bir izin kayıt belgesinin bir örneği kontrol teşkilatına verilecek. Kontrol teşkilatınca yapılan inceleme sonucunda, yıllık ücretli izni kullandırılmayan veya eksik kullandırılan bir işçinin tespiti halinde, bu iznin 4857 sayılı Kanuna uygun bir şekilde ilgili yıl içerisinde kullandırılması sağlanacak. Ayrıca idareler ve taşeronlar, işçilerin yıllık ücretli izin haklarını kullanmasına ilişkin olarak 4857 sayılı Kanunun ilgili hükümlerinde öngörülen yükümlülüklere uymak zorunda olacak (Bkz. İşçinin İzin Hakları – Ücretli ve Ücretsiz İzinler – İzin Verilmesi Zorunlu Durumlar – İzin Süreleri başlıklı yazı).

Öte yandan yukarıda belirtilen hususlar taşeron işçilerinin sadece ücret ve yıllık izin haklarıyla ilgili olup, bunlara kıdem tazminatları konusunda sağlanan haklarla ilgili olarak ise ayrı yönetmelik çıkarılacak.