Anasayfa / Haber / Teminat İadesi ve İlişiksizlik Belgesiyle İlgili Genelgede Değişiklik Yapıldı

Teminat İadesi ve İlişiksizlik Belgesiyle İlgili Genelgede Değişiklik Yapıldı

Sponsorlu Bağlantılar

Bilindiği üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanmış olan 04/02/2011 tarihli ve 2011/13 sayılı Genelge; ihale konusu işler ve özel bina inşaatlarıyla ilgili olarak yürütülen asgari işçilik uygulaması çerçevesinde, işverenlere teminat iadesi yazısı ve ilişiksizlik belgesi verilmesi konusunda Kurum üniteleri tarafından yürütülecek işlemleri ayrıntılı ve kapsamlı bir şekilde düzenleyen / açıklayan önemli genelgelerden biridir.

Sosyal Güvenlik Kurumu, söz konusu Genelgenin yayımından sonra gerek mevzuatta yapılan düzenlemeler gerekse ünitelerce uygulamada yaşanan tereddütlerle ilgili olarak “2011-13 Sayılı Genelgede Değişiklik” konulu 2013-41 sayılı Genelgeyi yayımladı.

Söz konusu Genelge ile 2011-13 sayılı Genelgede bazı değişiklikler yapılmış olup, yapılan değişiklik ve düzenlemeler aşağıdaki belirtilmiştir;

• Sözleşmesinde kişi sayısı belirtilmiş olan ihale konusu işlerle ilgili olarak asgari işçilik oranı üzerinden işçilik hesaplaması yapılmayacak, bunun yerine sözleşmede belirtilen kişi sayısı üzerinden değerlendirme yapılacak, kişi sayısı eksik bildirilmiş ise eksik bildirilen kişi sayısı üzerinden aylık prim ve hizmet belgelerinin düzenlenmesi ve prim alınması yoluna gidilecek.

• Bundan böyle asgari işçilik araştırması ile ilgili olarak yapılacak işlemlerde, kadın sigortalıların çalıştırılmadıklarına ilişkin herhangi bir tespit bulunmadığı sürece söz konusu kişiler için yapılmış olan bildirimler araştırma işleminde dikkate alınacak. Ayrıca, ilişiksizlik belgesi verilmesi aşamasında, ihale konusu işlerin ve özel nitelikteki inşaat işlerinin bitirilmiş olduğu, dolayısıyla fiili tespit yapılamayacağı hususları dikkate alınarak kadın sigortalıların çalışmalarının fiili olup olmadığına ilişkin aksine bir ihbar veya şikayet olmadığı sürece denetim / inceleme yapılmayacak.

• Kurum müfettişi tarafından incelemesi başlatılmış işlerle ilgili olarak, inceleme aşamasında işverenin ilgili üniteye başvurarak fark işçilik borcunu ödeyeceğini bildirmesi ve bunun üzerine müfettişin incelemeyi durdurması (teftişten sarfınazar) halinde, artık o işe ait fark prim borcu kesinleşmiş olacak, artık o işle ilgili olarak tekrar müfettiş incelemesi istenemeyecek.

2013-41 sayılı Genelgeyle, yukarıda belirtilenler dışında ayrıca aşağıda belirtilen konularla ilgili olarak da değişiklik ve düzenlemeler yapıldı;

• Doğrudan temin usulüyle yaptırılan işler

• Yüksekliğe göre yapı sınıf ve grubunun belirlenmesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan yapı yaklaşık birim maliyetleri hakkındaki tebliğ çalışmalarında sınıfı veya grubu değiştirilen yapılar

• Yüksekliğe göre yapı sınıf ve grubunun belirlenmesi

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan yapı yaklaşık birim maliyetleri hakkındaki tebliğ çalışmalarında sınıfı veya grubu değiştirilen yapılar

• Özel sektör işverenlerinin birbirine karşı taahhüt ettiği işler

• İstihkak ödemesi yapılmayan ihale konusu işlerde ilişiksizlik belgesinin verilmesi

• Fark işçilik borcunun kesinleşmesi

• İlişiksizlik belgesinin alınmasına ilişkin olarak teminat niteliğinde verilen belgeler

• İşçilik oranı tespit edilemeyen işler

• İhale makamları veya ruhsat vermeye yetkili makamlarla yapılacak yazışmalarda kullanılacak matbu formlar

2013-41 sayılı Genelgeyle aşağıda belirtilen genel yazılar işlemden kaldırıldı;

– 02.12.1999 / 895305 – Asgari işçilik uygulaması

– 03.03.1999 / 152370 – Fark işçiliğe ilişkin alınacak taahhütname

– 22.05.2000 / 373233 – Yapı kullanma izin belgeleri

– 13.11.2009 / 14857233 – Yapı sınıf ve grubu

– 05.03.2010 / 3615156 – Yapıların sınıf ve grupları

– 02.04.2013 / 5772424 – Teftişten sarfınazar edilmesi