Anasayfa / Bağkur / Torba Yasaya Göre Hangi Borçlar Yapılandırma – Af Kapsamına Giriyor ?

Torba Yasaya Göre Hangi Borçlar Yapılandırma – Af Kapsamına Giriyor ?

Sponsorlu Bağlantılar

6552 Sayılı Torba Yasa ile yapılandırma – taksitlendirme – af kapsamına alınan borçlar genel olarak aşağıda belirtilmiştir.

• Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan işveren ve Bağ-Kur primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, genel sağlık sigortası primi, olan isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi borçları, idari para cezaları, damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı borçları. Bu konuda ayrıntılı bilgi ve açıklamalar Bütün Ayrıntılarıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna Olan Borçların Yapılandırılması, Torba Yasaya Göre GSS Borçları Nasıl Silinecek veya Taksitlendirilecek ? başlıklı yazılarda yer almaktadır.

• Tahsilatı Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen;

– 30 Nisan 2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere ait vergi (motorlu taşıtlar vergisi dahil) ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,

– 30 Nisan 2014 tarihinden (bu tarih dâhil) öncesine ait, trafik cezaları, 1111 sayılı Askerlik Kanunu, mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, mülga 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun gereğince verilen idari para cezaları,

– Yukarıda belirtilenler dışında kalan ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen; diğer amme alacakları,

yapılandırma kapsamına giriyor. Bununla ilgili düzenleme Torba Yasanın 73 üncü maddesinde yer alıyor.

• 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine olan birlik payı borçlarının asıllarının tamamı, yapılandırma kapsamına giriyor. Bununla ilgili düzenleme Torba Yasanın 76 ıncı maddesinde yer alıyor.

• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu kapsamındaki üyelerin 11 Eylül 2014 tarihinden önce ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş olan; oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçları yapılandırma kapsamına giriyor. Bununla ilgili düzenleme Torba Yasanın 77 inci maddesinde yer alıyor.

• 11 Eylül 2014 tarihinden önce ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş olan 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamındaki esnaf ve sanatkârların üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların Konfederasyona olan katılma payı borçları yapılandırma kapsamında olup, bunla ilgili düzenleme Torba Yasanın 78 inci maddesinde yer alıyor.

• 11 Eylül 2014 tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca araç muayenesi yaptırmaları gerektiği hâlde muayenelerini süresinde yaptırmamış olanlara ait para cezaları yapılandırma giriyor. Ancak bunun için geciken araç muayenelerinin 31 Aralık 2014 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yaptırılması gerekiyor. Bununla ilgili düzenleme Torba Yasanın 79 uncu maddesinde yer alıyor.

• Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince, 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri ve idari para cezaları yapılandırma kapsamına girmekte olup, bununla ilgili düzenleme Torba Yasanın 80 inci maddesinde yer alıyor.

• Başta 65 yaş aylığı olarak bilinen aylık ve engellilere ödenen aylık olmak üzere 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında kişilere 11 Eylül 2014 tarihine kadar yersiz ödenen ve geri alınması gereken aylıklar ile bunlardan doğan ceza ve faizler silindi. İlgililer hakkında herhangi bir adli, idari ve icrai takibat yapılmayacak. Yersiz ödemeler kapsamında 11 Eylül 2014 tarihinden önce idare tarafından yapılan tahsilatlar ise ilgililerine iade edilmeyecek. Bununla ilgili düzenleme Torba Yasanın 82 inci maddesinde yer alıyor.

Yapılandırma Nasıl Olacak:

Bazı borç türlerinde farklı uygulamalar olmakla birlikte, genel olarak yapılandırma kapsamına giren tüm borçlarda birikmiş gecikme zammı ve cezası (gecikme faizi) silinecek, bunun yerine borç asıllarına yani anaparaya Yİ-ÜFE (Yurt İçi Fiyat Endeksi) oranları (enflasyon oranları) uygulanarak borç yeniden hesaplanacak ve bu şekilde yapılandırma kapsamında ödenmesi gereken borç miktarı hesaplanacak, bu şekilde hesaplanan tutar taksitle ödenmek istenirse taksit sayısına göre borç tutarına ayrıca Kanunda belirtilen oranlarda vade farkı eklenecek, bu şekilde bulunan borç tutarı eşit taksitlere bölünecek.(www.isvesosyalguvenlik.com)