Anasayfa / Mevzuat / U.A. Sözleşmeler / Türkiye-Avusturya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

Türkiye-Avusturya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

Sponsorlu Bağlantılar

Türkiye Cumhuriyeti İle Avusturya Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 12 Ekim 1966 tarihinde imzalanmış, 7 Nisan 1969 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış, 1 Ekim 1969 tarihinde de yürürlüğe girmiştir.

Anlaşma her iki devletin sosyal güvenlik alanındaki ilişkilerini geliştirmek ve hasıl olan hukuki gelişme ile uyum sağlamak amacıyla ve her iki devletin vatandaşlarının sosyal güvenlik hakkındaki iç mevzuatlarının uygulanmasında eşit muameleye tabi tutulmaları, kazanılmış ve kazanılacak hakların korunması ilkesinden hareket edilerek imzalanmıştır.

Sözleşmenin;

– Genel Hükümler başlıklı Birinci Bölümünde yer alan; 1 inci maddesinde Kavramların Tarifi, 2 nci maddesinde Objektif Yetki Alanı, 3 üncü maddesinde Kişisel Geçerlilik Alanı, 4 üncü maddesinde Eşit Muamele, 5 inci maddesinde Yardımların Transferi,

– Uygulanacak Mevzuat başlıklı İkinci Bölümünün; 6 ncı maddesinde Genel Düzenleme, 7 nci maddesinde Özel Düzenlemeler, 8 inci maddesinde Diplomatik ve Konsüler Personel, 9 uncu maddesinde Muafiyet,

– Özel Hükümler başlıklı Üçüncü Bölümünün Hastalık – Analık ve Ölüm başlıklı Birinci Kısmının; 10 uncu maddesinde Sigortalılık Sürelerinin Birleştirilmesi, 11 inci maddesinde Sağlık Yardımları, 12 nci maddesinde Para Yardımları, 13 üncü maddesinde Emekli Aylığı Alanlar, 14 üncü maddesinde Geçici veya Sürekli İkamet Yeri Sosyal Sigorta Mercii, 15 inci maddesinde Masrafların Tazmini, 16 ncı maddesinde Cenaze Yardımı,

– Yaşlılık – Malullük ve Ölüm başlıklı İkinci Kısmının; 17 nci maddesinde Sigortalılık Sürelerinin Birleştirilmesi, 18 inci maddesinde Bir Yıldan Az Olan Sigortalılık Süreleri,

– Avusturya Mevzuatına Göre Yapılan Yardımlar başlıklı Birinci Faslının; 19 uncu maddesinde Yardım Hakkının Tespiti, 20 nci maddesinde Yardımların Hesaplanması,

– Türk Mevzuatına Göre Yapılan Yardımlar başlıklı İkinci Faslının; 21 inci maddesinde Yardım Hakkının Tespiti, 22 nci maddesinde Yardımların Hesaplanması,

– İşkazaları ve Meslek Hastalığı başlıklı Üçüncü Faslının; 23 üncü maddesinde Sağlık Yardımları, 24 üncü maddesinde Meslek Hastalıklarında Tazminat,

– Çeşitli Hükümler başlıklı Dördüncü Bölümünün; 25 inci maddesinde Yetkili makamların Görevleri İdari ve Adli Yardım, 26 ncı maddesinde İrtibat Büroları, 27 nci maddesinde Vergi ve Tasdik Harçlarından Muafiyet, 28 inci maddesinde Yazılı Belgelerin Verilmesi, 29 uncu maddesinde Ödeme Usulü, 30 uncu maddesinde Takip ve Tahsil Usulü, 31 inci maddesinde Avansların Mahsubu, 32 nci maddesinde Tazminat, 33 üncü maddesinde İhtilafların Çözümü,

– Geçici ve Son Hükümler başlıklı Beşinci Bölümünün; 34 üncü maddesinde Geçici Hükümler, 35 inci maddesinde Yürürlüğe Giriş, 36 ncı maddesinde Yürürlükten Kalkma,

konuları düzenlenmiştir.

Sözleşme Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz