Anasayfa / Mevzuat / U.A. Sözleşmeler / Türkiye-Fransa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

Türkiye-Fransa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

Sponsorlu Bağlantılar

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Fransa Cumhuriyeti Hükümeti arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 20 Ocak 1972 tarihinde Paris’te Türkçe ve Fransızca ikişer nüsha olarak ve her iki metin aynı derecede muteber olmak üzere düzenlenerek aynı gün imzalanmış, 14 Ağustos 1973 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Sözleşmenin;

– Genel Hükümler başlıklı Birinci Bölümünün; 1 inci maddesinde Türkiye’de bulunan Fransa vatandaşları ile Fransa’da bulunan Türk vatandaşları hakkında uygulanacak mevzuat, 2 nci maddesinde her iki ülke vatandaşlarının de diğer ülkede isteğe sigortalı olma hakları, 3 üncü maddesinde sözleşmenin uygulanacağı ülkeler, 4 üncü maddesinde sözleşmenin kapsamına giren mevzuat, 5 inci maddesinde sözleşmenin uygulama alanına girmeyenler, 6 ncı maddesinde istisnalar, 7 nci maddesinde uygulanmayacak istisnalar,

– Özel Hükümler başlıklı İkinci Bölümünün Hastalık ve Analık Sigortası başlıklı Birinci Kısmının; 8 inci maddesinde hastalık sigortası yardımlarından yararlanma şartları, 9 uncu maddesinde analık yardımlarından yararlanma şartları, 10 uncu maddesinde hastalık ve analık Sigortası yardımlarından yararlanma hakkının doğması bakımından her iki ülkede geçen sigortalılık sürelerinin dikkate alınması, 11 inci maddesinde hastalık veya analık sigortası yardımlarından yararlanmakta iken bulunduğu ülkeden diğer ülkeye ikametini taşıyan kişinin durumu, 12 nci maddesinde yıllık izin nedeniyle geçici olarak ülkesinde bulunan kişinin sağlıktan yararlanma şartları, 13 üncü maddesinde 11 ve 12 nci maddelerde öngörülen hallerde sağlık yardımlarından yararlanma şartları, 14 üncü maddesinde 11 ve 12 inci maddelerde öngörülen hallerde yapılan yardımların masrafını karşılama şekli, 15 inci maddesinde diğer ülkede bulunan kişilerin hak sahiplerinin sağlık yardımlarından yararlanma şartları, 16 ncı maddesinde diğer ülkede bulunan kişinin uygulanacak mevzuatı tercih hakkı, 17 nci maddesinde her iki ülkede geçen sigortalılık sürelerinin birleştirilmesi, 18 inci maddesinde protezlerin, büyük cihazların ve idari Anlaşmaya ekli listede gösterilen diğer önemli sağlık yardımlarının sağlanmasının, acil haller hariç, işçinin kayıtlı bulunduğu kurumun müsaadesine bağlı olduğu,

– Malullük Sigortası başlıklı İkinci Kısmının; 19 uncu maddesinde diğer ülkede bulunan kişinin malullük sigortası para veya sağlık yardımlarından yararlanma hakkının doğması, 20 nci maddesinde malullük aylığı durdurulan kişinin yeniden aylığa hak kazanması durumu, 21 inci maddesinde malullük aylığının yaşlılık aylığına çevrilmesi,

– Yaşlılık Sigortası ve Ölüm (Aylıkları) Sigortası başlıklı Üçüncü Kısmının; 22 inci maddesinde yaşlılık sigortası yardımlarından yararlanma şartları, 23 üncü maddesinde her iki ülkede geçen sigortalılık sürelerinden çakışması hali, 24 üncü maddesinde nazara alınacak sigortalılık süresi, 25 inci maddesinde sigortalılık sürelerinin toplamının bir yıldan az olması hali, 26 ncı maddesinde ülkelerden sadece birinde yaşlılık sigortasından yararlanma hakkı doğan kişinin durumu, 27 nci maddesinde sigortalının yaşlılık aylığı bağlanmadan ölmesi halinde hak sahiplerinin durumu,

– Malullük, Yaşlılık ve Ölüm (Aylıkları) Sigortalarına Ait Müşterek Hükümler başlıklı Dördüncü Kısmının; 28 inci maddesinde bazı sigorta yardımlarından yararlanmada ikame şartının aranması durumu, 29 uncu maddesinde ödenecek yardımların hesabında dikkate alınacak ücret, 30 uncu maddesinde sigortalılık başlangıcının tespiti,

– Aile Yardımları başlıklı Beşinci Kısmının; 31 inci maddesinde çocuklar için aile yardımına hak kazanma şartları, 32 nci maddesinde çocuk yardımlarının tutarı ve ödeme sürelerinin tespiti, 33 üncü maddesinde kendilerine refakat eden çocuklar için yardıma hak kazanma şartları,

– İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları başlıklı Beşinci Kısmının; 34 üncü maddesinde iş kazaları ile meslek hastalıkları hakkındaki bir ülke mevzuatının diğer ülke vatandaşları hakkında uygulanmayacağı durumlar, 35 inci maddesinde geçici iş göremezlik devresinde sağlanan yardımlardan yararlanmaya başlayan kişinin bu sırada ikametini diğer ülkeye taşıması durumu, 36 ncı maddesinde ikametgahını diğer ülkeye naklettikten sonra iş kazası veya meslek hastalığının nüksetmesi hali, 37 nci maddesinde 35 ve 36 ncı maddelerde öngörülen hallerde sağlık yardımlarından yararlanma şartları, 38 inci maddesinde 35 ve 36 ncı maddelerde öngörülen hallerde yapılan yardımların masrafını ödeyecek kurum, 39 uncu maddesinde 35 ve 36 ncı maddelerde öngörülen hallerde protezler ve büyük cihazlarla ilgili sağlık yardımlarından yararlanma şartları, 40 ıncı maddesinde sürekli iş göremezlik derecesinin tespiti, 41 inci maddesinde meslek hastalığına yakalanan kişinin her iki ülkede de çalışmış olması hali, 42 nci maddesinde meslek hastalığının diğer ülkede bulunduğu sırada ağırlaşması hali,

– Ölüm Ödenekleri başlıklı Yedinci Kısmının; 43 üncü maddesinde sigortalının ölümü halinde hak sahiplerinin ölüm aylığından yararlanma şartları, 44 üncü maddesinde ölüm aylığına hak kazanmada sigortalılık sürelerinin birleştirilmesi,

– Üçüncü Bölüm 45 ila 58 inci maddelerde Çeşitli Hükümler,

– Dördüncü Bölüm 59 ile 61 inci maddelerde de Geçici ve Son Hükümler,

düzenlenmiştir.

Sözleşme Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz