Anasayfa / Mevzuat / U.A. Sözleşmeler / Türkiye-Hollanda Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

Türkiye-Hollanda Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

Sponsorlu Bağlantılar

Türkiye Cumhuriyeti İle Hollanda Krallığı Arasında sosyal güvenlik sözleşmesi 5 Nisan 1966 tarihinde Ankara’da imzalanmış, 16 Aralık 1967 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış, 1 Şubat 1968 tarihinde de yürürlüğe girmiştir. Ayrıca 4 Eylül 1980 tarihinde sözleşmenin tadilini amaçlayan yeni bir sözleşme imzalanmıştır.

Sözleşmenin;

– Genel Hükümler başlıklı Birinci Kısmının; 1 inci maddesinde tanımlar, 2 nci maddesinde uygulanacak mevzuat, 3 üncü maddesinde sözleşme kapsamına giren kişiler, 4 üncü maddesinde her iki ülke vatandaşlarının aynı haklara tabi olduğu, 5 inci maddesinde hak kazanılmış olan aylık veya gelirlerle bunlara yapılan zamların indirime tabi tutulamayacağı haller, 6 ncı maddesinde aynı sigorta vak’ası veya aynı sigortalılık süresi için iki ayrı yardıma hak kazanılamayacağı,

– Uygulanacak Mevzuatın Tayini Hakkında Hükümler başlıklı İkinci Kısmının; 7 nci maddesinde her iki ülke vatandaşlarının da çalıştıkları ülke mevzuatına tabi olduğu, 8 inci maddesinde istisnalar, 9 uncu maddesinde elçilik ve konsolosluklarda ve buralardaki memurların şahsi hizmetinde çalışan işçilerin durumları, 10 uncu maddesinde sözleşmenin 7-9 uncu maddeleri hükümlerinden istisna edilebilecek durumlar,

– Özel Hükümler başlıklı Üçüncü Kısmının Hastalık – Analık başlıklı Birinci Bölümünün; 11 inci maddesinde yardıma hak kazanılması bakımından iki ülkede geçen sigortalılık sürelerinin birleşmesi, 12 nci maddesinde hastalık ve analık sigortası yardımlarından faydalanma şartları, 13 üncü maddesinde bir ülkeden diğerine görevli giden kişinin sağlık yardımlarından yararlanma şartları, 14 üncü maddesinde sigortalının diğer ülkede ikamet eden bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık yardımlarından yararlanma şartları, 15 inci maddede analık yardımlarından yararlanmada uygulanacak mevzuat, 16 ncı maddede her iki ülke mevzuatına göre aylık almakta olan kişi ve hak sahiplerinin sağlık yardımlarından yararlanma durumu, 17 nci maddesinde sağlık yardımları yapan kurumlara ödemenin yapılması,

– Malullük başlıklı İkinci Bölümünün; 18 inci maddesinde yardımlara hak kazanılması – hakkın ihyası veya devamı bakımlarından hizmet sürelerinin birleştirilmesi, 19 uncu maddesinde malullükle sonuçlanan iş göremezlik halinde uygulanacak mevzuat, 20 nci maddesinde malullük yardımının durdurulmasından sonra sigortalının yardıma tekrar hak kazanması durumu, 21 inci maddesinde malullük hakkının doğması için gerekli olan sürenin hesabı,

– Yaşlılık ve Ölüm başlıklı Üçüncü Bölümünün; 22 nci maddesinde yaşlılık ve ölüm aylığına hak kazanılması için iki ülkede geçen sigortalılık sürelerinin birleştirilmesi, 23 üncü maddesinde ilgilinin talep edebileceği yardımların tasfiye şekli, 24 üncü maddesinde yaşlılık sigortası yönünden Hollanda mevzuatına tabi bir sigortalının Türkiye’de bulunan eşinin durumu, 25 inci maddesinde Hollanda kurumlarının, yaşlılık aylığını hesaplama şekli, (26 ncı madde yürürlükten kaldırılmıştır), 27 nci madde yaşlılık sigortası hakkındaki Hollanda mevzuatından Türk vatandaşlarının Hollanda vatandaşları ile aynı şartlarla faydalanacağı, 28 inci maddesinde dul ve yetimler sigortası hakkındaki Hollanda mevzuatının geçici hükümlerinden Türk vatandaşlarının Hollanda vatandaşları ile aynı şartlarla faydalanacağı, 29 uncu maddesinde Malüllük – Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları hakkındaki Türk mevzuatının uygulanmasında dikkate alınacak işe giriş tarihi,

– İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları başlıklı Dördüncü Bölümünün; 30 uncu maddesinde Türk mevzuatına göre sigortalı olan birinin Hollanda da bulunduğu sırada iş kazasına uğraması veya meslek hastalığına tutulması durumu, 31 inci maddesinde Türk Kurumu tarafından sağlanan yardımlardan faydalanmaya başlamış olan bir sigortalının ikametgahını Hollanda’ya nakletmesi durumu, 32 nci maddesinde 30 uncu maddede bahsi geçen sağlık yardımlarının ödenmesi durumu,

– Aile Yardımları başlıklı Beşinci Bölümünün; 33 üncü maddesinde Hollanda’da çalışan ve çocukları Türkiye’de ikamet eden kişinin aile yardımlarından yararlanma şartları,

– İşsizlik başlıklı Altıncı Bölümünün; 34 üncü maddesinde Hollanda mevzuatına göre sağlanan işsizlik yardımlarına hak kazanılmasında iki ülkede geçen sigortalılık sürelerinin birleştirilmesi,

– 35 ila 42 nci maddelerinde Çeşitli Hükümler başlıklı Dördüncü Kısmı,

– 43 ila 48 inci maddelerinde de Geçici ve Son Hükümler başlıklı Beşinci Kısmın,

düzenlenmiştir.

Sözleşme Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz