Sosyal Medyada Bizi Takip Edin, Gelişmelerden Anında Haberdar Olun.
facebook twitter in rss
 
TORBA YASA ÖZEL - 6552 Sayılı Torba Yasa Hakkındaki Tüm Haber - Bilgi ve Açıklamalara Buradan Ulaşabilirsiniz...
 
Anasayfa / Dosyalar / İŞKUR - İşsizlik Sigortası Mevzuatı / Türkiye İş Kurumu Kanunu İdari Para Cezaları

Türkiye İş Kurumu Kanunu İdari Para Cezaları

Sponsorlu Bağlantılar

I-4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları

Önemli Açıklama! Aşağıda belirtilen idari para cezası tutarları 2014 yılı için geçerli tutarlardır. 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 17 nci maddesi uyarınca, idarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. İdarî para cezasını kanun yoluna başvurmadan önce ödeyen kişiden bunun dörtte üçü tahsil edilir. Peşin ödeme, kişinin bu karara karşı kanun yoluna başvurma hakkını etkilemez.

a-Türkiye İş Kurumundan İzin Alan Özel İstihdam Bürolarından;

1-4904 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrasına aykırı olarak, yurtdışı iş ve işçi bulma faaliyetlerine ilişkin hizmet akitlerini Kuruma onaylatmayanlara aynı Kanunun 20 nci maddesinin (a) bendi gereği, her bir hizmet akdi için 455 TL;

2-Kanunun 19 uncu maddesinin son fıkrasına aykırı olarak, Kurum tarafından istenilen bilgi ve belgelerle, işgücü piyasasının izlenmesi için gerekli olan istatistiksel bilgileri talebin tebliği tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde Kuruma vermeyenlere aynı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendi gereği 913 TL,

3-Kanunun 17 nci maddesinin son fıkrasına aykırı olarak, Kurum müfettişlerince istenilen bilgi, belge, kayıt ve defterleri onbeş gün içerisinde ibraz etmeyenlere aynı Kanunun 20 nci maddesinin (c) bendi gereği 1.828 TL,

4-Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasına aykırı olarak, iş arayanlara ve açık işlere ilişkin bilgileri, iş ve işçi bulma faaliyeti dışında başka bir amaçla kullananlara aynı Kanunun 20 nci maddesinin (f) bendi gereği 3.044 TL,

5-Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aykırı olarak, 1/8/2008 tarihli ve 26954 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel İstihdam Büroları Yönetmeliğinde öngörülenler dışında iş arayanlardan her ne ad altında olursa olsun menfaat temin edenlere aynı Kanunun 20 nci maddesinin (f) bendi gereği 15.226 TL,

6-Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı olarak Yönetmelikte öngörülenler dışında iş arayanlardan ücret alınmasına veya herhangi bir menfaat teminine yönelik sözlü ya da yazılı anlaşmalar, işgücünün sigortasız çalışması veya sendikaya üye olmaması ya da asgari ücretin altında ücret ödenmesi koşullarını taşıyan anlaşmalar, iş arayanın diğer özel istihdam bürolarından veya Kurumdan hizmet almalarını engelleyen anlaşmalar yapılması halinde bürolara aynı Kanunun 20 nci maddesinin (g) bendi maddesi gereği 3.044 TL,

7-Kanunun 17 nci maddesine aykırı olarak ek teminatı banka mektubu ya da Türk Lirası olarak Kurum tarafından talebin tebliği tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde Kuruma vermeyenlere Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendi gereği, 913 TL (28/07/2010 tarihli tebliğ değişikliği ile eklendi),

idari para cezası uygulanır.

b-Türkiye İş Kurumundan İzin Almadan İş ve İşçi Bulmaya Aracılık Faaliyeti Yapan Gerçek ve Tüzel Kişilerden;

1-4904 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrasına ve 4857 sayılı İş Kanununun 90 ıncı maddesine aykırı olarak, Kurumdan izin belgesi almadan iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetinin bir işyerinde veya 9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanununda yazılı araçlarla ya da radyo, televizyon, video, İnternet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları ve benzer yayın araçlarından biri ile işleyenlere 4857 sayılı İş Kanununun 106 ncı maddesi ve 4904 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (h) bendi gereği 15.226 TL; bu fiilin her bir tekrarında 30.457 TL,

2-İş arayanlardan ücret alan veya menfaat temin edenlere Kanunun 20 nci maddesinin (d) bendi gereği 15.226 TL.

3-Tarımda iş ve işçi bulma aracılığı yapan gerçek ve tüzel kişilerden;

a-Kanunun 3 üncü maddesinin (d) fıkrasına aykırı olarak, Kurumdan izin belgesi almadan veya geçerlik süresi sona eren aracı belgesini yeniletmeden tarımda iş ve işçi bulma aracılık faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişilere 4904 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereği 6.651 TL, bu fiilin her bir tekrarında 13.304 TL (28/07/2010 tarihli tebliğ değişikliği ile eklendi),

b-Kurumda sözleşme imzalamayan ya da Kurum dışında imzaladığı sözleşmeyi, düzenleme tarihinden itibaren on iş günü içinde Kuruma ibraz etmeyen aracılara, eylem başka bir ihlali oluştursa dahi 4904 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereği 3.044 TL (28/07/2010 tarihli tebliğ değişikliği ile eklendi),

c-Kurumca istenen bilgi ve belgelerle, yaptıkları çalışmalara ilişkin raporu Kurum tarafından imza karşılığı ya da iadeli taahhütlü posta ile bildirilen tarihlerde yılda bir kez Kuruma vermeyenlere 4904 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca 3.044 TL (28/07/2010 tarihli tebliğ değişikliği ile eklendi),

4-Aracının olmadığı yerlerde Kurumda sözleşme imzalamayan ya da Kurum dışında imzaladığı sözleşmeyi, düzenleme tarihinden itibaren on iş günü içinde Kuruma ibraz etmeyen tarım işverenlerine, eylem başka bir ihlali oluştursa dahi 4904 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereği 3.044 TL (28/07/2010 tarihli tebliğ değişikliği ile eklendi),

idari para cezası uygulanır.