Anasayfa / Mevzuat / U.A. Sözleşmeler / Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

Sponsorlu Bağlantılar

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında sosyal güvenlik sözleşmesi 9 Mart 1987 tarihinde Lefkoşa’da iki nüsha halinde Türkçe olarak düzenlenip aynı gün imzalanmış, 25 Kasım 1999 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış, 1 Aralık 1988 tarihinde de yürürlüğe girmiştir.

Sözleşmenin;

– Genel Hükümler başlıklı Birinci Bölümünün; 1 inci maddesinde tanımlar, 2 nci maddesinde sözleşmenin uygulanacağı mevzuat, 3 üncü maddesinde anlaşmanın uygulanacağı kişiler, 4 üncü maddesinde kişilerin kazanılmış hakları, 5 inci maddesinde kişilerin hak ve yükümlülükleri bakımından uygulanacak mevzuat, 6 ncı maddesinde istisnalar, 7 nci maddesinde gemi mürettebatı hakkında uygulanacak mevzuat, 8 inci maddesinde bir ülkeden diğerine görevli olarak gönderilen kişi hakkında uygulanacak mevzuat, 9 uncu maddesinde 8 inci maddenin uygulanmasına getirilecek istisna,

– Hastalık ve Analık Sigortaları başlıklı İkinci Bölümünün; 10 uncu maddesinde hastalık ve analık yardımları hakkının doğmasında dikkate alınacak sigortalılık süresi, 11 inci maddesinde diğer ülkede görevliyken kendi ülkesinde izinde bulunan kişinin sağlıktan yararlanma durumu, 12 nci maddesinde sigortalı bulunduğu ülkede yardıma hak kazanmış kişinin aile fertlerinin diğer ülkede bulunduğu sırada sağlıktan yararlanma durumu, 13 üncü maddesinde her iki ülke mevzuatına göre analık yardımlarından yararlanma hakkının kazanılması halinde uygulanacak mevzuat, 14 üncü maddesinde iki ülkede geçmiş sigortalılık sürelerinin birleştirilmesi,

–  Cenaze Masrafı Karşılığı başlıklı Üçüncü Bölümünün; 15 inci maddesinde diğer ülkede bulunduğu sırada vefat eden kişinin hak sahiplerinin cenaze yardımına hak kazanması durumu,

– İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortası başlıklı Dördüncü Bölümünün; 16 ncı maddesinde ikametgahını bir ülkeden diğerine nakleden kişinin iş kazasında sağlık ve para yardımlarından yararlanma durumu, 17 nci maddesinde sağlık ve para yardımlarıyla ilgili uygulanacak mevzuat, 18 inci maddesinde sağlık ve para yardımlarının ödenme şekli, 19 uncu maddesinde iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meydana gelen sürekli iş göremezlik derecesinin tespiti, 20 nci maddesinde gelirin sermaye olarak ödenmesi,

– Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları başlıklı Beşinci Bölümünün; 21 inci maddesinde iki ülkede geçen sigortalılık sürelerinin birleştirilmesi, 22 nci maddesinde sigortalıya veya ölümü halinde hak sahiplerine yapılacak yardımların tespiti, 23 üncü maddesinde hak kazanılan aylığın ödenme şekli, 24 üncü maddesinde Türkiye Cumhuriyeti sosyal güvenlik kurumlarınca uygulanacak hükümler, 25 inci maddesinde aylıkların hesabında dikkate alınan kazançlar, 26 ncı maddesinde isteğe bağlı sigorta ile ilgili hükümler,

– İşsizlik Sigortası başlıklı Altıncı Bölümünün; 27 nci maddesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Türk işçilerin işsizlik sigortasından yararlanma durumu,

– Çeşitli Hükümler başlıklı Yedinci Bölümünün; 28 inci maddesinde tıbbi raporları ve idari nitelikteki bilgileri dikkate alınması hususu, 29 uncu maddesinde sözleşmenin uygulanması için yetkili makamların yapacağı işlemler, 30 uncu maddesinde uygulanacak pul, resim ve harç muafiyeti veya indirimler, 31 inci maddesinde bir ülke makamına veya kurumuna verilmesi gereken belge veya bildirgelerin aynı süre içerisinde diğer ülkedeki makam veya kuruma verilebileceği, 32 nci maddesinde kendi ülkesi dışında yabancı ülkelerde ikamet eden kişinin bildirim yükümlülüğü, 33 üncü maddesinde bir ülkenin sosyal güvenlik kurumu kararının diğer ülkede bulunan kişiye o ülkedeki sosyal güvenlik kurumu aracılığıyla tebliğ edileceği, 34 üncü maddesinde yersiz ödeme veya verilen avansların mahsup edilmesi, 35 inci maddesinde para yardımlarının hesaplanma usulü, 36 ncı maddesinde iki ülke arasında çıkacak anlaşmazlıkların çözümü, 37 nci maddesinde sosyal güvenlik kurumlarının yaptıkları yardımları diğer ülkeden tahsili, 38 inci maddesinde sözleşmenin yürürlük tarihinden önceki sigorta olaylarına da uygulanacağı, 39 uncu maddesinde sözleşmenin yürürlük tarihinden önce meydana gelen sigorta olayları için ödenecek gelir ve aylıklar,

– Son ve Geçici Hükümler başlıklı Sekizinci Bölümünün; 40 ıncı maddesinde sözleşmenin geçerlilik süresi, 41 inci maddesinde sözleşmenin yürürlükten kalkması halinde kazanılmış hakların durumu, 42 nci maddesinde sözleşmenin yürürlüğe gireceği tarih,

düzenlenmiştir.

Sözleşme Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz