Anasayfa / Mevzuat / U.A. Sözleşmeler / Türkiye-Norveç Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

Türkiye-Norveç Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

Sponsorlu Bağlantılar

Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Krallığı Arasında sosyal güvenlik sözleşmesi; Oslo’da 20 Temmuz 1978 günü İngilizce olarak ve her metin eşit şekilde geçerli olmak üzere iki nüsha halinde hazırlanmış ve aynı gün imzalanmış, 7 Ekim 1980 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış, 1 Haziran 1981 tarihinde de yürürlüğe girmiştir.

Sözleşmenin;

– Genel Hükümler başlıklı Birinci Bölümünün; 1 inci maddesinde Tanımlar, 2 nci maddesinde ülkeler bakımından uygulanacak mevzuat, 3 üncü bölümünde iki ülke vatandaşlarının diğer ülke vatandaşları gibi, aynı şartlarla, aynı haklardan yararlanacakları ve aynı yükümlülüklere tabi olacakları, 4 üncü maddesinde 3 üncü maddedeki uygulamanın istisnaları, 5 inci maddesinde sözleşmenin uygulanmayacağı kişiler, 6 ncı maddesinde getirilebilecek istisnalar,

– Özel Hükümler başlıklı İkinci Bölümünün; 7 nci maddesinde Hastalık ve Analık, Madde, 8 inci maddesinde Aile Tahsisleri, 9 uncu maddesinde İşsizlik Yardımı, 10 uncu maddesinde Ölüm Yardımı, 11 inci maddesinde İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları, 12 inci maddesinde iş esnasında meydana gelen yeni bir kaza için tazminat, 13 üncü maddesinde Yaşlılık Aylıkları – Malüllük Yardımları ve Geride Kalan Hak Sahiplerine Sağlanan Yardımlar, 14 üncü maddesinde Norveç vatandaşlarına Türk mevzuatının uygulanması, 15 inci maddesinde bağlanacak aylığın hesaplanması,

– Çeşitli Hükümler – Geçici ve Son Hükümler başlıklı Üçüncü Bölümünün; 16 ncı maddesinde her iki ülke yetkili makamlarının sözleşmenin uygulanmasını teminen sözleşme düzenleyecekleri ve irtibat bürolarını tayin edecekleri, 17 nci maddesinde her iki ülkenin yetkili makamlarının ve kurumlarının sözleşmenin uygulanmasında birbirlerine yardımcı olacağı, 18 nci maddesinde ülke mevzuatlarının uygulanması sırasında ibrazı gerekli belge ve vesikaların vergi ve harçtan muaf olacağı yönündeki hükümlerin diğer taraf makam ve kurumlarına ibrazı gerekli belgelere de teşmil edileceği, 19 uncu maddesinde taraf ülkelerden birinin makamına verilmesi gereken belgelerin diğer ülkenin makamına aynı süre içerisinde verilmiş olması halinde süresinde verilmiş sayılacağı, 20 nci maddesinde ödemelerin yapılacağı para birimleri, 21 inci maddesinde sözleşmenin uygulanması ve yorumlanması ile ilgili olarak çıkacak anlaşmazlıkların iki ülkenin yetkili makamları arasında müzakere yoluyla çözümleneceği, 22 nci maddesinde sözleşme hükümlerinin sözleşmenin yürürlüğe girişinden evvel meydana gelmiş olaylar hakkında da uygulanacağı, 23 üncü maddesinde sözleşmenin yürürlükte kalacağı süre, 24 üncü maddesinde de sözleşmenin onaylanması hususu,

düzenlenmiştir.

Sözleşme Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz