Anasayfa / Dosyalar / İŞKUR - İşsizlik Sigortası Mevzuatı Dosyalar / Ücret Garanti Fonu – Yardım Sağlanan Haller – Başvuru Şekli

Ücret Garanti Fonu – Yardım Sağlanan Haller – Başvuru Şekli

Sponsorlu Bağlantılar

1-Genel Açıklamalar: Konu ile ilgili düzenleme 4857 sayılı İş Kanununun 33 üncü maddesinde yer almaktayken ve ayrıca konuya ilişkin Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği 18.10.2004 tarih – 25617 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişken, kanunun söz konusu maddesi 26.05.2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5763 sayılı Kanunun 37 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmış olup, bunun yerine aynı konuyla ilgili aynı Kanunun 17 inci maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa ek-1 inci madde eklenmiştir. Bu yeni düzenlemeye göre;

4447 sayılı Kanuna göre sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işverenin konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, iflas veya iflasın ertelenmesi nedenleri ile işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde geçerli olmak üzere, işçilerin iş ilişkisinden kaynaklanan üç aylık ödenmeyen ücret alacaklarını karşılamak amacı ile İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında ayrı bir Ücret Garanti Fonu oluşturulacak, bu madde kapsamında yapılacak ödemelerde işçinin, işverenin ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki son bir yıl içinde aynı işyerinde çalışmış olması koşulu esas alınarak temel ücret üzerinden ödeme yapılacak, bu ödemeler 5510 sayılı Kanunun 82 inci maddesi uyarınca belirlenen kazanç üst sınırını aşamayacaktır.

Ücret Garanti Fonu, işverenlerce işsizlik sigortası primi olarak yapılan ödemelerin yıllık toplamının yüzde birinden oluşacak, Fonun oluşumu ve uygulanması ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikle belirlenecektir.

4857 sayılı İş Kanununun 33 üncü maddesi uyarınca hazırlanan Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği 18.10.2004 tarih – 25617 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve bu doğrultuda zaten söz konusu fon oluşturulmuştur. Daha sonra 28.06.2009 tarih – 27272 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yeni yönetmelik ile eski yönetmelik yürürlükten kaldırılmış olup, aynı Fon faaliyetine devam etmektedir.

2-Başvuru Şekli:

28.06.2009 tarih – 27272 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği’ne göre;

Türkiye İş Kurumu tarafından ücret alacağının ödenebilmesi için iş sözleşmesinin devam edip edilmediğine bakılmaksızın,

a-İşveren hakkında aciz vesikası alınması durumunda, icra dairesinden alınan aciz vesikası veya 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 105 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca alınacak hacze kabil mal bulunmadığına ilişkin haciz tutanağı ve işveren tarafından düzenlenen işçi alacak belgesi,

b-İşverenin iflası durumunda, mahkemece verilen iflas kararı veya İcra ve İflas Kanununun 166 ncı maddesi uyarınca iflas kararının ilan edildiğini gösteren belge ve iflas dairesi veya iflas idaresi tarafından onaylanan işçi alacak belgesi,

c-İşverenin iflasının ertelenmesi durumunda, mahkemece verilen iflasın ertelenmesi kararı veya İcra ve İflas Kanununun 166 ncı maddesi uyarınca iflasın ertelenmesinin ilan edildiğini gösteren belge ve kayyım tarafından onaylanan işçi alacak belgesi,

d-İşveren hakkında konkordato ilan edilmesi durumunda, mahkemece verilen konkordato mühlet kararı veya İcra ve İflas Kanununun 288 inci maddesi uyarınca konkordato mühlet kararının ilan edildiğini gösteren belge ve konkordato komiseri veya konkordato tasfiye memuru tarafından onaylanan işçi alacak belgesi

ile birlikte işçinin Türkiye İş Kurumunun il ve ilçelerde kurulu birimlerine başvurması gerekir.www.isvesosyalguvenlik.com