Anasayfa / Bilgi / Vardiyalı Çalışma ve Gece Çalışma Şartlarında Değişikler Yapıldı

Vardiyalı Çalışma ve Gece Çalışma Şartlarında Değişikler Yapıldı

Sponsorlu Bağlantılar

İş Kanununun Gece süresi ve gece çalışmaları başlıklı 69 uncu maddesinde, “İşçilerin gece çalışmaları yedibuçuk saati geçemez.” hükmü yer almaktaydı.

Genel kural böyle olmakla birlikte; 23 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6645 sayılı Torba Kanunla bu maddeye “Ancak, turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir.” şeklinde bir cümle eklenmişti. (Bkz. 6645 Sayılı Kanundaki Çalışanlarla İlgili Düzenlemeler)

Konuya ilişkin yönetmelik değişiklikleri ise 19 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliklerle yapıldı.

Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik’in “Kadın çalışanların gece postasında çalıştırılma süresi” başlıklı 5 inci maddesi, “Kadın çalışanlar her ne şekilde olursa olsun gece postasında yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz.” şeklinde iken; “Kadın çalışanlar gece postalarında yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz. Ancak turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü işyerlerinde faaliyet gösteren alt işveren tarafından yürütülen işlerde kadın çalışanın yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir.” şeklinde değiştirildi.

Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te de aynı şeklide bazı değişiklikler yapıldı.

– Söz konusu Yönetmeliğin “Gece Çalışma Süresi” başlıklı 7 nci maddesinde de bazı istisnalar hariç, işçilerin gece postalarında 7,5 saatten çok çalıştırılmalarının yasak olduğu şeklinde bir hüküm yer alıyordu. Bu madde yeniden düzenlendi ve istisnalar genişletildi. İstisnalar arasına turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işler de eklendi. Yeni düzenlemeye göre bu işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilecek. Yönetmeliğe göre bu kapsama aşağıdaki işler girecek.

a) Turizm hizmeti yürütülen işler; ilgili mevzuatı uyarınca Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm işletmesi belgesi veya turizm yatırımı belgesi verilen ya da belediye tarafından turizm işletmesi olarak faaliyet göstermek üzere işletme belgesi verilen tesislerde,

b) Özel güvenlik hizmeti yürütülen işler; 10/6/2004 tarihli ve 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında İçişleri Bakanlığınca faaliyet izni verilen özel güvenlik şirketlerinde veya özel güvenlik görevlisi olarak herhangi bir işyerinde,

c) Sağlık hizmet yürütülen işler; Sağlık hizmeti sunan ve/veya üreten; gerçek kişiler ile kamu ve özel hukuk tüzel kişilerin işyerinde ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubelerinde, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda tanımlanan sosyal hizmet kuruluşlarında,

işçinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilecek.

Çalışma süresinin yarısından çoğu gece dönemine rastlayan vardiyanın çalışması, gece çalışması sayılacak.

– Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi uyarınca vardiyalara halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde posta (vardiya) sayısının 24 saatlik süre içinde en az üç işçi postası çalıştırılacak şekilde düzenlenmesi gerekiyordu. Yeni düzenlemeye göre; turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü işyerlerinde faaliyet gösteren alt işveren tarafından yürütülen işlerde vardiya düzenlemesi 24 saatte iki posta olacak şekilde yapılabilecek.

– Yönetmeliğin 12 nci maddesi uyarınca; vardiyalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, her postada çalışan işçilerin ad ve soyadlarını kapsayan listeler ile bu işçiler için işe başlamadan önce alınan periyodik sağlık raporlarının bir nüshasını ilgili bölge müdürlüğüne (Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğüne) verilmesi gerekiyordu. Yeni düzenlemeye göre; işveren veya işveren vekillerinin, vardiyalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, her vardiyada çalışan işçilerin ad ve soyadlarını kapsayan listeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca talep edildiğinde sunmak üzere işyerinde bulundurması yeterli olacak. (isvesosyalguvenlik.com)