Anasayfa / Bilgi / Yabancı Uyruklu Çalışanlarla İlgili Torba Yasada Yer Alan Düzenlemeler

Yabancı Uyruklu Çalışanlarla İlgili Torba Yasada Yer Alan Düzenlemeler

Sponsorlu Bağlantılar

6552 sayılı Torba Yasa ile Ülkemizde çalışan yabancı uyruklularla ilgili olarak yapılan düzenlemeler aşağıda yer almaktadır.

• Torba Yasanın 22 inci maddesiyle 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun “Süresiz çalışma izni” başlıklı 6 ncı maddesi değiştirildi.

Yeni düzenlemeye göre;

Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe ve 11 Nisan 2014 tarihinden önce süresiz çalışma izni verilmiş olan yabancıların hakları saklı kalmak kaydıyla;

– 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu uyarınca uzun dönem ikamet iznine sahip olanlara,

– Türkiye’de kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izni ile kalmış olanlara,

– En az sekiz yıl kanuni çalışması olan yabancılara,

süresiz çalışma izni verilebilecek.

Ayrıca bu şekilde süresiz çalışma izni verilen yabancılar, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 44 üncü maddesinde belirtilen uzun dönem ikamet izninin sağladığı haklardan yararlanacaklar.

Verilmiş olan süresiz çalışma izni; yabancının veya işvereninin talebiyle ya da 6458 sayılı Kanunun 45 inci maddesinde sayılan uzun dönem ikamet izninin iptalini gerektiren hâllerde iptal edilecek.

Çalışma izni verilen yabancıların Türkiye’ye girişleri, Türkiye’de kalışları ve Türkiye’den çıkışlarına ilişkin kayıtlar İçişleri Bakanlığı tarafından Çalışma ve Sosyal Bakanlığına bildirilecek.

Öte yandan, Torba Yasanın 23 üncü maddesiyle 492 sayılı Harçlar Kanununun 88 inci maddesinin birinci fıkrasına (h) bendi eklendi.

Eklenen bu bent uyarınca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca süresiz çalışma izni verilenlere ikamet tezkeresi harçsız olarak verilecek.

• 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun “Sigortalı sayılmayanlar” başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca; yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına Türkiye’ye bir iş için gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya tâbi olduğunu belgeleyen kişiler ile Türkiye’de kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, yurt dışında ikamet eden ve o ülke sosyal güvenlik mevzuatına tâbi olanlar sigortalı sayılmıyordu. Dolayısıyla bu kişileri çalıştıran işverenler bunları sigortalı yapmak zorunda değillerdi. Torba Yasanın 40 ıncı maddesiyle değiştirildi.

Yapılan değişiklik uyarınca; Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri hükümleri saklı kalmak kaydıyla; yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına Türkiye’ye üç ayı geçmemek üzere bir iş için gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya tabi olduğunu belgeleyen kişiler sigortalı sayılmayacak. Dolayısıyla bu kapsamdaki kişilerden Türkiye’deki çalışma süresi 3 ayı geçenlerin, bunları çalıştıran kişiler tarafından sigortalı yapılması zorunlu olacak.

Söz konusu bentte kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar yönünden ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.(www.isvesosyalguvenlik.com)