Anasayfa / Mevzuat / Kanunlar / 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun

4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun

Sponsorlu Bağlantılar

27 Şubat 2003 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmiş, 6 Mart 2003 tarihli Resmi Gazete’de de yayımlanmış, yayımından 6 ay sonra yani 6 Eylül 2003 tarihinde de yürürlüğe girmiştir. Kanunun uygulanmasına ilişkin alt düzenlemeler ise Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği ile yapılmıştır. Ancak daha sonra 13 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu ile bu Kanun yürürlükten kaldırılmış olup, yerini bu yeni kanun almıştır.

Mülga 4817 Sayılı Kanun metnine buradan ulaşabilirsiniz.

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Kanun; yabancıların Türkiye’deki çalışmalarını izne bağlamak ve bu yabancılara verilecek çalışma izinleri ile ilgili esasları düzenlemekte olup, Türkiye’de bağımlı ve bağımsız olarak çalışan yabancıları, bir işveren yanında meslek eğitimi gören yabancıları ve yabancı çalıştıran gerçek ve tüzel kişileri kapsamaktadır. 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununa göre Türk vatandaşı sayılmayan kişiler bu Kanuna göre yabancı sayılmaktadır.

Aşağıda belirtilenler bu Kanunun hükümlerine tabi değildir;

– 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29 uncu maddesinin ikinci cümlesi kapsamına girenler.

– 5680 sayılı Basın Kanununun 13 üncü maddesi kapsamına girenler.

– 231 sayılı Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına girenler.

– Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarınca kanunla verilen yetkiye dayanarak çalışma izni verilen veya istihdam edilen ve Karşılıklılık ilkesi, uluslararası hukuk ve Avrupa Birliği hukuku esasları dikkate alınarak çalışma izninden muaf tutulan yabancılar.

Kanunda;

– İzin alma yükümlülüğü ve izin verme yetkisi,

– Çalışma izni muafiyet ve sınırlamaları,

– Süreli ve süresiz çalışma izni,

– Süresiz çalışma izni verilebilecek istisnai haller

– Bağımsız çalışma izni,

– Kanuni çalışma süresine dahil edilecek süreler ile ikamette kesinti sayılan süreler,

– Çalışma izninin sınırlandırılması,

– Çalışma izninin verilmesi, uzatılması, reddi, iptali ve yargı yoluna başvurma,

– Çalışma izninin geçerliliğini kaybetmesi,

– Yabancı çalıştıranlarla ilgili bildirim yükümlülüğü,

– Devletin denetleme yetkisi

– Bildirim ve çalışma izni alma gibi konularda Kanun hükümlerine uyulmaması halinde uygulanacak idari para cezaları,

gibi konular düzenlenmiştir.

Bu konuyla ilgili işlemler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü Yabancıların Çalışma İzinleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte birçok işlem internet üzerinden on-line olarak yapılmaktadır (http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/yabancilar.portal).