Anasayfa / Emeklilik / Yaşlılık Sigortası – Sağlanan Yardımlar ve Emekli Aylığına Hak Kazanma Şartları – Aylık Alanların Çalışması

Yaşlılık Sigortası – Sağlanan Yardımlar ve Emekli Aylığına Hak Kazanma Şartları – Aylık Alanların Çalışması

Sponsorlu Bağlantılar

1-Yasal Düzenleme: Yaşlılık sigortası ile ilgili düzenlemeler; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 28 ila 31 inci maddelerinde, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin eski 59 ila 63, yeni 55 ila 59 uncu maddelerinde yer almaktadır. Ayrıca konuya ilişkin olarak; 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) ve (b) Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar İle Hak Sahiplerinin Tahsis İşlemlerine İlişkin Tebliğ ile Gelir/Aylık Ödeme ve Yoklama İşlemleri Hakkında Tebliğ yayımlanmıştır.

2-Sosyal Güvenlik Reformu İle Gelen Değişiklikler:

2.1-4/a kapsamındaki sigortalılar için 7000 olan prim ödeme gün sayısı 7200’e yükseltildi.

2.2-4/b kapsamındaki sigortalılar için 25 tam yıl çalışmış olma şartı 9000 prim ödeme gün sayısı olarak değiştirildi.

2.3-2036 yılında başlamak üzere emeklilik yaşında kademeli artış getirildi. 2044 yılında erkekler için, 2048 yılında da kadınlar için emeklilik yaşı 65 olacak ve kadın-erkek emeklilik yaş farkı eşitlenecek.

3-Genel Açıklamalar:

01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunda emeklilik yaşı aynen kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak yer almış olmakla birlikte, 01.01.2036 tarihinden itibaren kademeli olarak yükselecek şekilde düzenlenmiş, 01.10 2008 tarihinden önce sigortalı olanlar için ise 5510 sayılı Kanunun geçici 4, 5, 6, 7, 8, 9. maddeleri ile 506 sayılı Kanunun geçici 81 inci ve 1479 sayılı Kanun’un geçici 10 uncu maddelerinde öngörülen kademeli geçiş hükümleri uygulanır.

4-Sağlanan Yardımlar:

Yaşlılık sigortasından sigortalıya sağlanan haklar şunlardır:

a-Yaşlılık aylığı bağlanması,

b-Toptan ödeme yapılması,

5-Yaşlılık Aylığından Yararlanma Şartları:

Bu konuda ayrıntılı bilgi ve açıklama Genel Olarak Herkes İçin Geçerli Emeklilik Şartları, 15 Yıl – 3600 Günle Kimler Emekli Olabilir ?, Emeklilik Kademeli Geçiş Süreleri başlıklı yazılarda yer almaktadır.

6-Yaşlılık Aylığı Alanların Yeniden Çalışması:

01.10.2008 veya sonrasında ilk defa sigortalı olup da yaşlılık aylığı almakta iken çalışmaya başlayanlardan, 4/1-b (BAĞ-KUR) kapsamında çalışmaya başlayanlar haricindekilerin yaşlılık aylıkları kesilecek ve bunlar normal sigortalılar gibi tüm sigorta kollarına tabi tutulacaklardır.

Yaşlılık aylığı almakta iken 4/b kapsamında çalışmaya başlayanların ise yaşlılık aylıkları (tarımsal faaliyetlerde kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar (4/b-4) hariç) normalde kesilecek ve bunlar da tüm sigorta kollarına tabi tutulacaklardır. Ancak bunlar isterse yaşlılık aylıkları kesilmeksizin sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmayı tercih edebileceklerdir. 4/b kapsamında olup da tarımsal faaliyetlerde kendi adına ve hesabına bağımsız çalışmaya başlayanların (4/b-4) yaşlılık aylıkları ise kesilmeyecektir.

01.10.2008 tarihinden önce sigortalı olanlar için ise 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 3 üncü ve 63 üncü maddeleri ile 1479 sayılı Bağ-Kur Kanununun Ek-20 nci maddesi hükümleri geçerli olacak, bunların tercihlerine göre yaşlılık aylığı kesilerek ve tüm sigorta kollarına tabi tutulacaklar, ya da yaşlılık aylığı kesilmeksizin sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışacaklardır.

Konuyla ilgili ayrıntılı açıklama Sosyal Güvenlik Destek Primi Uygulaması bölümünde yer almaktadır.

7-Yaşlılık Toptan Ödemesi ve İhya:

4/1-a (SSK) ve 4/1-b (BAĞ-KUR) kapsamındaki sigortalılar ile 01.10.2008 veya sonrasında ilk defa 4/c (Emekli Sandığı) kapsamında sigortalı olanlardan,

a-Herhangi bir nedenle çalıştığı işten ayrılmış veya işyerini kapatmış olmak,

b-Yaşlılık aylığı bağlanması için gerekli yaş şartını (kadın ise 58, erkek ise 60) doldurduğu halde malûllük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamamış olmak,

şartlarını yerine getirmiş olan ve Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan yazılı istekte bulunan (örneği Kurumca hazırlanan dilekçe ile Kuruma başvuran) sigortalılara yaşlılık toptan ödemesi yapılır. Sigortalı 4/a ve 4/c kapsamında ise kendi adına bildirilen, 4/b kapsamında ise ödediği malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin her yıla ait tutarı, primin ait olduğu yıldan itibaren yazılı istek tarihine kadar geçen yıllar için, her yılın gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek toptan ödeme şeklinde verilir.

5510 sayılı Kanuna göre bu şekilde toptan ödeme yapılarak hizmetleri tasfiye edilmiş bulunanlardan, yeniden bu Kanuna tabi olarak malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olanlar, yazılı olarak müracaat etmeleri halinde, aldıkları toptan ödemenin ödeme tarihi ile yazılı istek tarihi arasında geçen yıllar için her yılın gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek bulunan tutarın ilgiliye tebliğ tarihini takip eden ayın sonuna kadar ödemeleri halinde, bu hizmetler ihya edilerek bu Kanunun uygulanmasında dikkate alınır.www.isvesosyalguvenlik.com