Anasayfa / Eski Haberler / Yeni Sendikalar Kanunundaki İş Kollarına Bağlı İşler ve NACE Kodları Yayımlandı – 19.12.2012

Yeni Sendikalar Kanunundaki İş Kollarına Bağlı İşler ve NACE Kodları Yayımlandı – 19.12.2012

Sponsorlu Bağlantılar

2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununu yürürlükten kaldırarak bunların yerini alan 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, 7/11/2012 tarihli ve 28460 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiş olup (11/7/2012 tarihli haber); Kanunun 4 üncü maddesinde işkollarının Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde gösterildiği, ekli listede yer alan işkollarına giren işlerin, işçi ve işveren konfederasyonlarının görüşü alınarak ve uluslararası normlar göz önünde bulundurularak Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle belirleneceği hükmü yer almıştı. Maddede bahsi geçen İşkolları Yönetmeliği 19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikte; 20 iş koluna giren işlerin neler olduğu, ekonomik faaliyetlerin sınıflandırılmasına ilişkin uluslararası norm ve standartlar göz önünde bulundurularak düzenlenen işkolları listesi ayrı ayrı belirtildi. NACE Rev 2-Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflaması kapsamında tanımlanamayan veya sınıflandırılamayan işlere ve işyerlerine ise kodsuz olarak yer verildi, yani bunlara ait herhangi bir NACE kodu belirtilmedi. Listede yer alan sınıf ve alt sınıf numaraları ve tanımları NACE (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés Européennes-Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması) Rev.2 –Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflamasının Yönetmeliğin hazırlandığı tarihte kullanılan güncel yayınına göre belirlendi.

Söz konusu Yönetmelik uyarınca;

• Bir işyerinde yürütülen asıl işe yardımcı işler de, asıl işin girdiği işkolundan sayılacak.

• Bir işyerinin hangi işkoluna girdiği konusunda anlaşmazlık çıkması halinde, ilgililerin başvurusu üzerine, işkolu, o işyerinde yürütülen işin niteliğine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenecek. Bakanlık tespit ile ilgili kararını Resmî Gazete’de yayımlayacak. Bu tespite karşı ilgililer, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesine göre kararın yayımından itibaren onbeş gün içinde dava açabilecek.

• Yeni bir toplu iş sözleşmesi için yetki süreci başlamış ise işkolu değişikliği tespiti bir sonraki dönem için geçerli olacak. İşkolu tespit talebi ve buna ilişkin açılan davalar, yetki işlemlerinde ve yetki tespit davalarında bekletici neden sayılmayacak.

• 10/11/1983 tarihli ve 83/7376 sayılı İşkolları Tüzüğüne göre belirlenmiş olan işyerlerinin işkolu, en son yetki belgesi alan sendikanın kurulu bulunduğu işkolundan sayılacak.

• Her işkolunda çalışan, sendikalara üye olan ve olmayan işçilerin sayılarıyla bunların sendikalara dağılımı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, her yıl ocak ve temmuz aylarında çıkartılacak istatistiklerde gösterilecek; bu istatistikler Resmî Gazete’de yayımlanacak. Yayımlanan istatistik, toplu iş sözleşmesi ve diğer işlemler için yeni istatistik yayımlanıncaya kadar geçerli olacak.

Söz konusu Sendikalar Kanunu İş Kolları Listesine sitemizin Pratik Bilgiler bölümünden ulaşabilirsiniz.