Anasayfa / Yazarlar / Esman DİLLİ / Yeşil Kartlılar Özel Hastanelere Gidebilir mi

Yeşil Kartlılar Özel Hastanelere Gidebilir mi

Sponsorlu Bağlantılar

Aslında yeşil kart yani 3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun kapsamında sağlık yardımlarının Sağlık Bakanlığınca karşılanması uygulaması 1/1/2012 tarihi itibariyle sona ermiş, bu kapsamdaki kişiler 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1), (3) ve (9) numaralı alt bentleri kapsamında genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştı (05/12/2011, 26/12/2011, 28/12/2011, 11/01/2012, 20/01/2012, 24/01/2012 tarihli haberler ve Genel Sağlık Sigortası İle İlgili Yeni Düzenlemeler). Ancak, 1 Ocak 2012 tarihinden beri söz konusu kişiler genel sağlık sigortası kapsamında olduğu halde kamuoyunda ve halk arasında yeşil kart, yeşil kartlı ifadeleri halen kullanılmaktadır.

Genel sağlık sigortalısı olmakla birlikte yeşil kartlı olarak tabir edilen kişiler kapsamına aşağıdakiler girmektedir;

• 5510-60/c-1: Harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak, gelir testi sonucu tespit edilecek aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan dolayısıyla genel sağlık sigortası primi devlet tarafından ödenen vatandaşlar.

• 5510-60/c-3: 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler.

• 5510-60/c-9: 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilen kişiler ile aynı Kanunun ek 16 ncı maddesine göre aylık alan kişiler, yani köy korucuları.

1/1/2012 tarihinden önce yeşil kartı olanlar da doğal olarak herhangi bir gelir testine tabi tutulmadan 1/1/2012 tarihi itibariyle yukarıda yer alan sınıflandırmaya uygun olarak genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştı.

Yukarıda belirtilenler kapsamında olup, 1/1/2012 tarihi itibariyle genel sağlık sigortası kapsamına alınan kişilerin tedavi giderleri daha önce, ”Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Devlet Tarafından Karşılanması ve Yeşil Kart Uygulaması Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanmakta iken 1/1/2012 tarihinden itibaren bunların tedavi giderlerini Sağlık Uygulama Tebliği doğrultusunda Sosyal Güvenlik Kurumu karşılamaya başlamıştı. Dolayısıyla bunların sağlık yardımlarından yararlanma, sağlık hizmet sunucularına yani resmi ve özel sağlık kuruluşlarına başvuru şartları aslında ilk başta diğer sigortalılarla aynı idi. Ancak, 26/1/2012 tarihli ve 28185 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6270 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 5510 sayılı Kanunun 70 inci maddesinin ikinci fıkrasına “60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1), (3) ve (9) numaralı alt bentlerinde sayılanların, Kurumla sözleşmeli üniversite ve istisnai hallerde özel sağlık hizmeti sunucularına müracaat edebilme koşulları ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.” cümlesi eklendi. Yapılan bu düzenleme ile Sosyal Güvenlik Kurumuna, yukarıda belirtilen kapsamdakilerin (60/c-1, 60/c-3, 60/c-9) Kurumla sözleşmeli üniversite ve istisnai hallerde özel sağlık hizmeti sunucularına müracaat edip edemeyeceklerine karar verme yetkisi tanınmış oldu (26/1/2012 tarihli haber). Kanuna eklenen söz konusu cümleye istinaden de Kurum tarafından 29/02/2012 tarihli ve 28219 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile Sağlık Uygulama Tebliği’nin Sağlık Hizmeti Sunucularına Müracaat İşlemleri başlıklı 3.1.1. numaralı maddesi değiştirildi (29/2/2012 tarihli haber). Söz konusu tebliğde daha sonra da zaman zaman bazı değişiklikler yapıldı.

Sağlık Uygulama Tebliğinin Son Haline Göre Yeşil Kartlıların Özel Hastanelere Müracaat Şartları Aşağıdaki Gibidir:

Kurum MEDULA sistemi üzerinden yapılan müstahaklık sorgulaması sonucu Kurum bilgisi 60/c-1, 60/c-3 veya 60/c-9 olarak dönen, yani yukarıda belirtildiği şekilde yeşil kart kapsamında olduğu anlaşılan kişilerin, aşağıda belirtilen müracaatları dışında sunulan sağlık hizmeti bedelleri Kurumca karşılanmayacaktır.

Sevk Gerektiren Müracaatlar

(Aşağıdaki durumlarda doğrudan özel hastane veya tıp merkezine gidilmesi halinde SGK tedavi giderlerini karşılamaz.)

a) Resmi sağlık hizmeti sunucularında uygun yoğun bakım yatağının bulunmaması ve 112 Komuta Kontrol Merkezi aracılığıyla hasta naklinin gerçekleştirilmesi koşuluyla yoğun bakım tedavisi için sevk edilen hastalar. (Fatura ekinde 112 Ambulans Formunun bir örneği Kuruma gönderilecektir.),

b) Radyoterapi tedavisi gereken ancak aynı il içindeki resmi sağlık hizmeti sunucularında tedavinin sağlanabileceği radyoterapi merkezi bulunmaması nedeniyle Sağlık Bakanlığı ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca sevk edilen hastalar. (Sevk belgesi fatura ekinde Kuruma gönderilecektir.)

Sevk Belgesine Gerek Olmadan Doğrudan Yapılabilecek Müracaatlar

(Aşağıdaki durumlarda doğrudan özel hastane veya tıp merkezine gidilebilir, SGK tedavi giderlerini karşılar.)

a) Acil haller nedeniyle yapılan müracaatlar. Hasta müracaatının söz konusu durum nedeniyle yapıldığının Kurum inceleme birimlerince kabul edilmesi gerekmektedir.

b) Hiperbarik oksijen tedavisi için yapılan müracaatlar.

c) Trafik kazası nedeniyle yapılan müracaatlar.

Dolayısıyla 60/c-1, 60/c-3 veya 60/c-9 yani yeşil kart kapsamındaki kişiler sadece yukarıda belirtilen hal ve durumlarda ve de sevkli olarak veya 112 ambulansı ile özel hastanelere gidebilecekler, belirtilenler dışında özel hastanelere gitseler dahi alacakları sağlık hizmet bedellerini kendileri ödemek zorunda kalacaklar, çünkü Kurum ilgili hastaneye tedavi giderlerini ödemeyecektir.

Öte yandan, yukarıda belirtilen şartlar, 6/8/2012 tarihi itibariyle geçerli şartlar olup; Kurum, sağlık hizmetinin sunulduğu il, sağlık hizmetinin niteliği itibarıyla hayati öneme sahip olup olmaması, sağlık hizmeti ihtiyacının resmi sağlık hizmeti sunucularında karşılanıp karşılanmaması, hizmetin niteliği gibi hususları dikkate alarak özel sağlık hizmeti sunucularına doğrudan müracaatlara ilişkin ayrıca usul ve esas belirleyebilecek, söz konusu şartlarda istediği zaman değişiklik yapabilecektir. (isvesosyalguvenlik.com)