Anasayfa / Mevzuat / Tebliğler / Yürürlükten Kaldırılan İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Tebliğler

Yürürlükten Kaldırılan İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Tebliğler

Sponsorlu Bağlantılar

  • Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğ – MÜLGA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından birlikte hazırlanarak 31 Mayıs 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve aynı gün yürürlüğe girmiş, 3 Eylül 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği ile 30 Aralık 2012 tarihinden geçerli olmak üzere 03 Eylül 2013 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır. Tebliğ; 4857 sayılı İş Kanununun “Ağır ve tehlikeli işler” başlıklı 85 inci maddesinde yer alan ve ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan işçilerin mesleki eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemekte olup, 16 Haziran 2004 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği” kapsamında bulunan işyerlerinde çalışan işçileri kapsamaktaydı.

  • Çok Tehlikeli İşlerde Görevlendirilebilecek (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Hakkında Tebliğ – MÜLGA

14 Haziran 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiş, 26 Aralık 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile de 26 Aralık 2013 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır. Tebliğde; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun “İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları” başlıklı 8 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan sektörel alanda özel düzenleme kapsamında iş güvenliği uzmanlarının görevlendirilmesine dair usul ve esasları düzenlenmiş olup, 29 Aralık 2012 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamındaki işyerleri ile iş güvenliği uzmanlarını kapsamaktaydı.

  • İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri İle Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ-MÜLGA

9 Aralık 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiş olan bu Tebliğ; dayanağı olan İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik 27 Kasım 2010 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmış olduğundan, 17 Mayıs 2012 tarihli ve Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile yürürlükten kaldırılmıştır. Tebliğde söz konusu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemiş olup; işyeri sağlık ve güvenlik birimlerinin kuruluş ve işleyişi, ortak sağlık ve güvenlik birimleri ve eğitim kurumlarının yetkilendirilmeleri için başvuru usulleri ve istenilen belgeler, belgelendirme ve çalışma esaslarına dair alınacak tedbir ve uygulamaları kapsamaktaydı.

  • İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği-MÜLGA

25 Kasım 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve aynı gün yürürlüğe girmiş olan bu tebliğ, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu doğrultusunda işyerlerini, az tehlikeli – tehlikeli – çok tehlikeli şeklinde üç ayrı sınıfa ayıran ve işyerlerine NACE kodu veren ve 26/12/2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği’nin dördüncü maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. Tebliğde; 15 Ağustos 2009 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmeliğin 57 nci maddesi uyarınca oluşturulan Tehlike Sınıfı Belirleme Komisyonunun görüşleri doğrultusunda işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından yer aldığı tehlike sınıfları listesi yer almaktaydı.

  • Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ-MÜLGA

6 Nisan 2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olan bu Tebliğ; 25 Temmuz 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan aynı isimdeki tebliği ile 25 Temmuz 2012 tarihli itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır. Tebliğ, 17 Ocak 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik”in 5 inci maddesi ile 29 Kasım 2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği”nin 6 ncı maddesine göre uyumlaştırılmış ulusal standartların listesini düzenliyordu.