Anasayfa / Mevzuat / Tebliğler / Yürürlükten Kaldırılan Sosyal Güvenlik Kurumu Tebliğleri

Yürürlükten Kaldırılan Sosyal Güvenlik Kurumu Tebliğleri

Sponsorlu Bağlantılar

• 5510 Sayılı Kanun Gereğince Genel Sağlık Sigortalısı Sayılanlar, Sayılmayanlar, Sigortalılığın Başlangıcı, Kuruma Bildirilmesi Hakkında Tebliğ-MÜLGA

28 Eylül 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olan bu Tebliğin; 5510 sayılı Kanunun 1 Temmuz 2008 tarihinde yürürlüğe giren hükümleri için 1 Temmuz 2008 tarihinden, 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren hükümleri için ise 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş,  17 Aralık 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile de yürürlükten kaldırılmıştır. Tebliğde; 5510 sayılı Kanun gereğince genel sağlık sigortalısı sayılanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin Kuruma bildirilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

• Hizmet Borçlanma İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ-MÜLGA

1 Temmuz 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olan bu Tebliğin; bir kısmı 2008 yılı Ekim ayı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer hükümleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş, 17 Aralık 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile de yürürlükten kaldırılmıştır. Tebliğde; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Sigortalıların borçlanabileceği süreler başlıklı 41 inci, Bazı kamu görevlilerinin prime esas kazançları ve prime esas kazanç üst sınırı başlıklı 46 ncı ve 5434 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri başlıklı geçici 4 üncü maddelerine göre sigortalılar ile hak sahiplerinin yapacakları hizmet borçlanma işlemlerinin usul ve esaslarını düzenlenmişti.

• İsteğe Bağlı Sigorta İşlemleri Hakkında Tebliğ-MÜLGA

1 Temmuz 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olan bu Tebliğin bazı maddeleri 2008 yılı Ekim ayı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş, 17 Aralık 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile de yürürlükten kaldırılmıştır. Tebliğde; Bu Tebliğin amacı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre isteğe bağlı sigortalı olanlar ile 2008 yılı Ekim ayı başından önce 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa göre isteğe bağlı sigortalılığı devam edenler ile 5434 sayılı Kanuna göre isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlere ilişkin usul ve esaslara ilişkin düzenlemeler yer almaktaydı.

• Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışanlardan 5 Yılı Aşan Süreye İlişkin Prim Borcu Bulunanlar İçin Yapılacak İşlemler Hakkında Tebliğ

14 Ocak 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve aynı gün yürürlüğe girmiş olan bu Tebliğ, yürürlükten kaldırılmamış olmakla beraber 5510 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesinde öngörülen süre için çıkarılmış olduğundan, uygulama süresi de geçmiştir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 30 Nisan 2008 tarihinde yürürlüğe giren geçici 17 nci maddesinde; kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, 1479 ve 2926 sayılı kanunlara göre tescilleri yapıldığı halde, 30 Nisan 2008 tarihi itibarıyla beş yılı aşan süreye ilişkin prim borcu bulunanların, bu sürelere ilişkin prim borçlarını, prim borçlarının ödenmesine ilişkin Kurumca çıkarılacak genel tebliğin yayımı tarihini takip eden aybaşından itibaren 6 ay içerisinde ödememeleri halinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılıklarının durdurulacağı hükmü yer almaktadır. Bu Tebliğ de söz konusu geçici maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek üzere çıkarılmıştır.

• 5510 Sayılı Kanun Gereğince Sigortalı Sayılanlar, Sayılmayanlar, Sigortalılığın Başlangıcı, Kuruma Bildirilmesi Ve Sona Ermesi Hakkında Tebliğ-MÜLGA

28 Eylül 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olan ve 2008 yılı Ekim ayı başı itibariyle yürürlüğe giren bu Tebliğ, 17 Aralık 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile yürürlükten kaldırılmıştır. Tebliğde 5510 sayılı Kanunun sosyal sigorta hükümleri ile getirilen hak ve yükümlülükler ve sosyal sigorta işlemlerine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmişti.

• 5510 Sayılı Kanunun 8 inci Maddesinin Yedinci Fıkrasının Uygulanması Hakkında Tebliğ

28 Eylül 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan bu Tebliğ 2008 yılı Ekim ayı başında yürürlüğe girmiş, 10 Haziran 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bankalar Ve Kamu İdareleri Tarafından Yapılacak Olan Sigortalılık Kontrolü İle Kurum ve Kuruluşlardan Alınacak Bilgi ve Belgelere Dair Tebliğ ile de 1 Ağustos 2014 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.

• 5510 Sayılı Kanunun 100 üncü Maddesinin Uygulanması Hakkında Tebliğ

28 Eylül 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan bu Tebliğ 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe girmiş, 10 Haziran 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bankalar Ve Kamu İdareleri Tarafından Yapılacak Olan Sigortalılık Kontrolü İle Kurum ve Kuruluşlardan Alınacak Bilgi ve Belgelere Dair Tebliğ ile de 1 Ağustos 2014 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.