Anasayfa / Eski Haberler / Zorunlu Trafik Sigortası Priminin Yüzde 10’u SGK’ya Aktarılacak

Zorunlu Trafik Sigortası Priminin Yüzde 10’u SGK’ya Aktarılacak

Sponsorlu Bağlantılar

Bilindiği üzere 6111 sayılı Kanunla yapılan düzenlemelerden önce, trafik kazası sonucu yaralan kişi Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık yardımlarından yararlanma hakkına sahip olsa dahi, Kurum tedavi giderlerini karşılamıyor; kaza geçiren kişi veya yakınları tedavi giderlerini kendileri ödemek zorunda kalıyor, sağlık kuruluşu ile karşı karşıya geliyordu. Bu durum önemli sorun ve mağduriyetlere yol açtığından, 25/02/2011 tarihli ve 27857 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve kamuoyunda Torba Yasa olarak bilinen 6111 sayılı Kanunun 36 ve 56 ncı maddeleri ile 5510 sayılı Kanun ve 2918 sayılı bazı Kanunda düzenleme ve değişiklikler yapıldı, ayrıca 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlandı (27/08/2011 tarihli haber). Böylece sorun giderilmiş oldu. Artık trafik kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmî ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedelleri, kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmakta, yani ilgili sağlık kurum ve kuruluşuna ödenmektedir.

Öte yandan, söz konusu Yönetmelikte Zorunlu Trafik Sigortası poliçesi düzenleme yetkisi bulunan sigorta şirketlerinin, kısa süreliler dahil, yazdıkları sigorta priminin Yönetmelik ekinde yer alan hesaplama yöntemine göre belirlenen kısmının, primin tahakkuk ettiği ilgili ayı izleyen 3 üncü ay sonuna kadar defaten veya 3 eşit taksitte Kuruma aktarılması şeklinde hüküm yer almaktaydı. 02/05/2012 tarihli ve 28280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Ek 1 Hesaplama Yöntemi Başlıklı ekinin “a-) Zorunlu Trafik Sigortası” başlıklı kısmına aşağıdaki paragraf eklendi;

“ab-) Zorunlu Trafik Sigortasına ilişkin olarak 2012 ve devam eden yıllar için hesaplama

2012 yılı bakımından; Zorunlu Trafik Sigortasında beher poliçe için yazılan primin %10’u Kuruma devredilir.

Bu bend kapsamında Kanunun yürürlüğünden önceki dönem için şirketlerce Kuruma yapılacak aktarımlarda, ilgili sigorta branşında düzenlenen poliçelere ilişkin olarak yazılan aylık prim toplamının %2 si üzerinden Yönetmelik Eki Tablo 7’de yer alan geçmiş dönem oranı esas alınır.

Söz konusu dağılımda ilgili mevzuat çerçevesinde yükümlülükleri Güvence Hesabınca üstlenilen sigorta şirketlerine isabet eden tutarlar Güvence Hesabı tarafından karşılanır.

Bu bentteki esaslar, aksine bir değişiklik yapılana kadar, devam eden yıllar için de geçerlidir.”

Eklenen bu paragraf uyarınca, düzenlenen her bir Zorunlu Trafik Sigortası poliçesi için yazılan primin %10’u ilgili sigorta şirketleri ve Güvence Hesabı tarafından Kuruma devredilecek. (www.isvesosyalguvenlik.com)