Anasayfa / Yargı Kararları / 2013 Yargıtay Kararları Üçüncü Bölüm

2013 Yargıtay Kararları Üçüncü Bölüm

Sponsorlu Bağlantılar

yargi_info2

Bu bölümde; işe iade davası açan çalışanın talebi olmasa dahi boşta geçen süre için mahkemenin ücret ödenmesine karar vermesi gerektiği, arife günü çalışan işçiye o gün için iki kat ücret verilip verilmeyeceği, kıdem tazminatı ve yıllık izin ücretinin hesaplanması, muvazaalı alt işveren (taşeron) uygulamasındaki müfettiş raporuna itiraz üzerine verilen mahkeme kararının kesin olduğu, işçiye yapılan ödemeye ait dekontta kıdem tazminatı ödemesi olduğu belirtilmediğinden bu durumda kıdem tazminatının ödenmiş sayılıp sayılmayacağı, prim usulü satış temsilcilerinin fazla çalışma yapıp yapmadıkları hususunun, günlük faaliyet planları ile iş çizelgeleri de dikkate alınarak belirlenmesi gerektiği, alt işveren (taşeron) uygulamasındaki muvazaanın (hile) tespiti konusunda işyerinin kamuya ait olmasının durumu değiştirmeyeceği, işvereni şikayet ettiği için kendisine kötü davranılan işçinin iş akdini haklı sebeple feshederek kıdem tazminatı ödenmesini talep etmesi, iş yerinde resmi ve dini bayramlarda çalıştığını, fazla mesai yaptığını ancak ücretlerinin işverence ödenmediğini belirten işçinin alacaklarının ödenmesi talebi, feshin geçersizliği ve işe iade ile ilgili olarak açılan davada feshin geçerli sebebe dayandığını işverenin kanıtlaması gerektiği, iş sözleşmesi haksız olarak feshedilen ve işyerinde 30’dan az çalışan olduğu için işe iade davası açamayan işçinin kötü niyet tazminatı talebi, işe iade davasında işçiye ödenecek işe iade (işe başlatmama) tazminatının işçinin kıdemine (çalışma süresine) göre belirlenmesi gerektiği, ihale süresinin bitmesi nedeniyle işten çıkarılan işçinin işe iade talebi, işverene zarar verdiği için işten çıkarılan işçinin işe iade davası, iki yıllık sözleşme süresi bitmeden işten çıkarılan işçinin işverenden haksız fesih tazminatı talebi, tarım işyerinde çalışıyorken iş akdi feshedilen işçinin ücret ve tazminat gibi işçilik alacaklarının ödenmesi talebi, görevi ihmal nedeniyle iş akdi feshedilen işçinin kıdem ve ihbar tazminatı talebi, ibraname imzalatılarak işten çıkarılan işçinin ücret ve tazminat gibi işçilik alacaklarının ödenmesi talebi, devamsızlık nedeniyle işten çıkarılan işçinin kıdem ve ihbar tazminatı talebi, haklı bir neden olmadan ve ihbar süresine uymadan iş akdini fesheden teknik servis sorumlusundan işverenin ihbar tazminatı, cezai şart alacağı ile eğitim gideri alacaklarını talep etmesi, davalının cevap dilekçesinde zamanaşımı itirazını ileri sürmemiş olması halinde ilerleyen aşamalarda davacı (dava açan) taraf muvafakat etmez ise zamanaşımı itirazının dikkate alınmayacağı, emeklilikten sonra aynı işyerinde çalışıp işten ayrılan işçinin kıdem tazminatı hesabında emeklilikten sonraki çalışma süresinin esas alınıp alınmayacağı, fazla çalışma ücretinin aylık ücrete dahil olduğu şeklindeki iş sözleşmesi hükmünün geçersiz olacağı, işverenden fazla çalışma alacağı olduğu belirten işçinin fazla çalışma yaptığını ispatlaması gerektiği, alt işverenin (taşeronun) değişmesine rağmen işçinin çalışmaya devam etmesi halinde işyeri devri hükümlerinin geçerli olacağı, doğruluk ve bağlılığa aykırı söz veya davranışları sebebiyle işverence işten çıkarılan işçinin kıdem ve ihbar tazminatı talebi, işletmenin, işyerinin ve işin gereklerinden kaynaklanan sebeplerle işverence sözleşme feshinde feshin son çare olması gerektiği, işçilik alacaklarıyla ilgili davada çıraklıkta geçen sürenin işçilikte geçmiş süreye dahil edilemeyeceği, iş sözleşmelerinde tek taraflı olarak işçi aleyhine öngörülen cezai şartın kural olarak geçerli olmayacağı, tedavisi imkansız hastalığa yakalanan işçinin işten çıkarılmadan önce çalıştırılabileceği yerler olup olmadığının araştırılması gerektiği konularında Yargıtay kararları yer almakta olup kararlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 

Yargı Kararlarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Bu bölümdeki bazı Yargıtay kararlarının konu başlıkları aşağıda belirtilmiştir.

• İşe iade davası

• Arife günü çalışmanın TİS hükümlerine göre ödenmesinin gerekmesi

• Kıdem tazminatı hesabında primlerinde dikkate alınmasının gerekmesi

• Alt işveren ilişkisinin muvazaaya dayandığını tespit eden müfettiş raporuna itiraz davasında verilen kararın kesin olması

• Hakimin davayı aydınlatma görevi

• Satış temsilcilerinin fazla çalışmalarının saptanması

• İşverenin kamu kuruluşu olmasının muvazaa koşulları açısından önemli olmaması

• Eşit davranma ilkesi

• Fazla çalışma

• Fazla çalışmanın haftalık çalışma süresinin aşılıp aşılmamasına göre belirleneceği

• Geçerli feshi işverenin kanıtlamak zorunda olması

• Kötü niyet tazminatının koşulları

• Geçersiz fesih

• İhale süresinin sona ermesi nedeniyle fesih

• Otuz günlük ücreti aşacak derecede zarara neden olmada işçinin kusurlu olmasının gerekmesi

• A.Ş. ile yönetim kurulu üyesinin arasındaki ilişkinin vekalet akdine dayanması

• Tarım işinde iş mahkemesinin görevli olmayacağı

• Hatırlatıldığı halde görevini yapmama

• İbranamenin hükümsüzlüğü

• İşçinin fazla çalışmalarının ödenmemesi

• Uluslararası sözleşmeye üstünlük tanınmasının gerekmesi

• Rekabet yasağı sözleşmesi

• Cevap dilekçesinin ıslahı yoluyla zaman aşımı definde bulunabileceği

• Emeklilik sonrası çalışmanın ayrı bir sözleşme kapsamında çalışma olarak kabul edilmesinin gerekmesi

• Fazla çalışmaların aylık ücrete dahil olduğuna ilişkin sözleşme hükmünün geçerli olmayacağı

• Fazla çalışma

• Bozma (ikale) sözleşmesi

• Alt işveren değişmesine karşın işçinin çalışmasını sürdürmesine işyeri devri hükümlerinin uygulanacağı

• Güven ilişkisinin iş sözleşmesinin sürdürülmesini olanaksız kılacak ölçüde sarsılması

• İşletmesel nedenlerle fesih

• Çırak olarak geçirilen sürenin işçilikte geçirilmiş olduğunun kabul edilemeyeceği

• Yıllık iznin kullanıldığının yazılı belge ile kanıtlanmasının gerekmesi

• Cezai şartta karşılılık ilkesi

• Hafta tatili

• İşçinin tedavisi imkansız bir hastalığa yakalanması