Anasayfa / Haber / Plakaya Ceza Yazılması Anayasaya Aykırı Değil

Plakaya Ceza Yazılması Anayasaya Aykırı Değil

Sponsorlu Bağlantılar

Trafik polislerinin, sürücüsü yanında olmayan veya durduramadıkları araçların tescil plakalarına idari para cezası yazma uygulaması Anayasa Mahkemesi’ne kadar gitti.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 116 ıncı maddesi;

“Madde 116- Trafiği tehlikeye düşürecek, engel olacak şekilde veya yasaklanmış yerlerde park etmiş araçlara veya trafik kural ve yasaklarına aykırı davranışları belirlenmiş bulunan, karayolları ağırlık kontrol mahallerinde işaret, ışık, ses veya görevlilerin ikazına rağmen tartı sistemine girmeden seyrine devam eden ve sürücüsü tespit edilemeyen araçlara tescil plakalarına göre ceza veya suç tutanağı düzenlenir.

Para cezasının ödenmesi gerektiği hallerde trafik kaydında araç sahibi olarak görülen kişiye cezayı ödemesi için posta yoluyla tebligat yapılır, bu şekilde tebliğ edilemeyen tutanaklar ilgili tahsil dairesinin ilân asmaya mahsus yerinde liste halinde ilân edilir, ilân tarihini takip eden otuzuncu gün tebligat yapılmış sayılır ve bu cezalar 114 ve 115 inci maddelerde belirtilen şekilde takip ve tahsil olunur.”

şeklindedir.

Bu maddeye istinaden, trafik polisi tarafından aracının plakasına para cezası yazılan kişi, cezanın iptali için yetkili Sulh Mahkemesine başvurmuş, mahkeme de yukarıdaki maddenin birinci fıkrasının Anayasanın 2. ve 38. Maddelerine aykırı olduğu sonucuna vararak, iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunmuştur.

Anayasa mahkemesi ise söz konusu 116 ncı maddenin birinci fıkrasında yer alan “…ve sürücüsü tespit edilemeyen…” ve “…tescil plakalarına göre…” ibarelerine yönelik olarak daha önce yapılan itiraz başvurusunun, Anayasa Mahkemesinin 6.3.2008 günlü, E.2004/116, K.2008/74 sayılı kararıyla esastan reddedilmiş ve bu kararın 1.7.2008 günlü, 26923 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olduğunu,

Ayrıca;

İtiraz konusu kuralın, kişilerin can ve mal güvenliğini korumak, toplumun refah, huzur ve mutluluğunu etkileyen trafik kazalarının önlenmesini sağlamak ve böylece kamu düzenini korumak amacıyla öngörüldüğü, bu düzenlemenin anayasal sınırlar içinde kanun koyucunun takdirinde olduğu, kanun koyucunun anayasal sınırları aşmadan takdir yetkisini kullanarak düzenlediği kuralın, hukuk devleti ilkesine aykırılık taşımadığı, açıklanan nedenlerle, itiraz konusu kuralın Anayasa’nın 2. maddesine aykırı olmadığı,

Söz konusu kuralın, Anayasa’nın 38. maddesiyle de herhangi bir ilgisinin görülmediği,

gerekçeleriyle, yukarıda belirtilen 2918 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının iptal edilmesi yönündeki talebi reddetti.

Anayasa Mahkemesi’ni; 2.5.2013 günlü, E. 2013/44, K. 2013/59 sayılı söz konusu kararı 10 Aralık 2013 tarihli ve 28847 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.