Sosyal Medyada Bizi Takip Edin, Gelişmelerden Anında Haberdar Olun.
facebook twitter in rss
 
TORBA YASA ÖZEL - 6552 Sayılı Torba Yasa Hakkındaki Tüm Haber - Bilgi ve Açıklamalara Buradan Ulaşabilirsiniz...
 
Anasayfa / Anasayfa / Mevzuat Önemliler / 5510 – Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

5510 – Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Sponsorlu Bağlantılar

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

Kanun Numarası : 5510

Kabul Tarihi : 31/5/2006

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih:16/6/2006 Sayı: 26200

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45

 

Aşağıda sadece Yönetmelik maddeleri yer almaktadır. Yönetmeliğin tamamına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 

İ N D E K S

1-Amaç

2-Kapsam

3-Tanımlar

4-Sigortalı sayılanlar

5-Bazı sigorta kollarının uygulanacağı sigortalılar

6-Sigortalı sayılmayanlar

7-Sigortalılığın başlangıcı

8-Sigortalı bildirimi ve tescili

9-Sigortalılığın sona ermesi

10-Sigortalıların işleri nedeniyle geçici olarak yurt dışında bulunmaları

11-İşyeri, işyerinin bildirilmesi, devri, intikali ve nakli

12-İşveren, işveren vekili, geçici iş ilişkisi kurulan işveren ve alt işveren

13-İş kazasının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması

14-Meslek hastalığının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması

15-Hastalık ve analık hali

16-İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortasından sağlanan haklar

17-Ödenek ve gelirlere esas tutulacak günlük kazanç

18-Geçici iş göremezlik ödeneği

19-Sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanma, hesaplanması, başlangıcı ve birden çok iş kazası ve meslek hastalığı hali

20-Hak sahiplerine gelir bağlanması, evlenme ve cenaze ödenekleri

21-İş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık bakımından işverenin ve üçüncü kişilerin sorumluluğu

22-Sigortalının kendisinden kaynaklanan sebeplerle tedavi süresinin uzaması, iş göremezliğinin artması

23-Süresinde bildirilmeyen sigortalılıktan doğan sorumluluk

24-Kısa vadeli sigorta kollarında dikkate alınmayan süreler

25-Malûl sayılma

26-Malûllük sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları

27-Malûllük aylığının hesaplanması, başlangıcı, kesilmesi ve yeniden bağlanması

28-Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları

29-Yaşlılık aylığının hesaplanması

30-Yaşlılık aylığının başlangıcı, kesilmesi veya sosyal güvenlik destek primi ödenmesi

31-Yaşlılık toptan ödemesi ve ihya

32-Ölüm sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları

33-Ölüm sigortasından bağlanacak aylığın hesaplanması

34-Ölüm aylığının hak sahiplerine paylaştırılması

35-Hak sahiplerinin aylıklarının başlangıcı, kesilmesi ve yeniden bağlanması

36-Ölüme bağlı toptan ödeme ve ihya

37-Evlenme ve cenaze ödeneği

38-Uzun vadeli sigorta kolları bakımından sigortalılık süresi

39-Uzun vadeli sigorta kolları bakımından üçüncü kişinin sorumluluğu

40-Fiilî hizmet süresi zammı

41-Sigortalıların borçlanabileceği süreler

42-Bildirim

43-Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Başbakanlık görevinde bulunanların aylıkları

44-Bazı kamu görevlilerine yaşlılık aylığı bağlanacak haller

45-Kanunları gereğince görevden uzaklaştırılanlar, tutuklananlar veya görevine son verilenlerin sigortalılıkları ve primleri

46-Bazı kamu görevlilerinin prime esas kazançları ve prime esas kazanç üst sınırı

47-Vazife malûllüğü

48-Kamu görevlilerinin emekliye sevk onayları

49-İtibarî hizmet süreleri ve itibarî hizmet süresi primi

50-İsteğe bağlı sigorta ve şartları

51-İsteğe bağlı sigorta başlangıcı ve sona ermesi

52-İsteğe bağlı sigorta primleri ve ödenmesi

53-Sigortalılık hallerinin birleşmesi

54-Aylık ve gelirlerin birleşmesi

55-Gelir ve aylıkların düzeltilmesi, yükseltilmesi, alt sınırı, ödenmesi ve yoklama işlemleri

56-Gelir ve aylık bağlanmayacak haller

57-Yaş

58-Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu

59-Kurumun denetleme ve kontrol yetkisi

60-Genel sağlık sigortalısı sayılanlar

61-Genel sağlık sigortalılığının başlangıcı, bildirimi ve tescili

62-Sağlık hizmetleri ve diğer haklar ile bunlardan yararlanma

63-Finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri ve süresi

64-Kurumca finansmanı sağlanmayacak sağlık hizmetleri

65-Yol gideri, gündelik ve refakatçi giderleri

66-Yurt dışında tedavi

67-Sağlık hizmetlerinden yararlanma şartları

68-Katılım payı alınması

69-Katılım payı alınmayacak haller, sağlık hizmetleri ve kişiler

70-Hizmet basamakları ve sevk zinciri

71-Kimlik tespiti ve acil haller

72-Sağlık hizmetlerinin ödenecek bedellerinin belirlenmesi

73-Sağlık hizmetlerinin sağlanma yöntemi ve sağlık giderlerinin ödenmesi

74-Genel sağlık sigortası gelirlerinin kullanım amacı, kısa ve uzun vadeli sigorta kolları için yapılan sağlık harcamaları

75-Doğal afetler veya savaş hali

76-İşverenin, genel sağlık sigortalısının ve üçüncü kişilerin sorumluluğu

77-Sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularının duyurulması ve sağlık hizmet sunucusunu seçme serbestisi

78-Sağlık hizmeti sunucularının kayıt ve bildirim zorunluluğu ve kontrol yetkisi

79-Prim alınması zorunluluğu

80-Prime esas kazançlar

81-Prim oranları ve Devlet katkısı

82-Günlük kazanç sınırları

83-Kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesi ve işkollarının ve işlerin tehlike sınıf ve derecelerinin belirlenmesi

84-Tehlike sınıf ve derecelerini etkileyebilecek değişiklikler

85-Asgari işçilik uygulaması ve uzlaşma

86-Prim belgeleri ve işyeri kayıtları

87-Prim ödeme yükümlüsü

88-Primlerin ödenmesi

89-Prim borçlarına halef olma, gecikme cezası ve gecikme zammı ile iadesi gereken primler

90-Prim ve idari para cezası borçlarının hakedişlerden mahsubu, ödenmesi ve ilişiksizlik belgesinin aranması

91-Afet durumunda belgelerin verilme süresi ve primlerin ertelenmesi

92-Sigortalılığın zorunlu oluşu, sona ermesi ve sosyal güvenlik sicil numarası

93-Devir, temlik, haciz ve Kurum alacaklarında zamanaşımı

94-Kontrol muayenesi

95-Sağlık raporlarının usûl ve esaslarının belirlenmesi

96-Yersiz ödemelerin geri alınması

97-Zamanaşımı, hakkın düşmesi ve avans

98-Ücretlerden kesinti yapılmaması, özel sigortalara ilişkin hükümler ve sosyal güvenlik sözleşmelerinin yürütülmesi

99-Sosyal güvenlikle ilgili düzenlemeler ve bildirimler

100-Bilgi ve belge isteme hakkı, bilgi ve belgelerin Kuruma verilme usûlü

101-Uyuşmazlıkların çözüm yeri

102-Kurumca verilecek idarî para cezaları

103-İdarî yaptırımlar ve fesih

104-Diğer kanunlardaki atıflar

105-Uygulanmayacak hükümler

106-Yürürlükten kaldırılan hükümler

107-Yönetmelikler

 

Ek Madde 1 – Kuruma yapılan bazı bildirimlerin yeterli sayılması

Ek Madde 2

Ek Madde 3

Ek Madde 4

Ek Madde 5 – Tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların sigortalılığı

Ek Madde 6 – Bazı kısmi süreli çalışanların sigortalılıkları

Ek Madde 7

Ek Madde 8

 

Geçici Madde 1-Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortasına ilişkin bazı geçiş hükümleri

Geçici Madde 2-Bu Kanundan önce yürürlükte bulunan sosyal güvenlik kanunlarına tâbi geçen çalışmalar için bağlanacak aylıkların hesabı

Geçici Madde 3-Önceki mevzuat hükümlerinin uygulanması

Geçici Madde 4-5434 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri

Geçici Madde 5-Toptan ödeme ve ihya geçiş hükümleri

Geçici Madde 6-506 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri

Geçici Madde 7-506, 1479, 5434, 2925, 2926 sayılı kanunlara ilişkin ortak geçiş hükümleri

Geçici Madde 8-1479 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri

Geçici Madde 9-Emeklilik yaşına ilişkin bazı geçiş hükümleri

Geçici Madde 10-506 sayılı Kanunun malûllük ve engellilik hükümlerine ilişkin geçiş hükümleri

Geçici Madde 11-Sigortalı tesciline, sigorta sicil numarasına ve dış temsilciliklerdeki görevlilere ilişkin geçiş hükümleri

Geçici Madde 12-Genel sağlık sigortası geçiş hükümleri

Geçici Madde 13-4046 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin geçiş esasları

Geçici Madde 14-Sosyal güvenlik destek primine ilişkin geçiş hükümleri

Geçici Madde 15-Prime esas kazancın beyanına ilişkin geçiş hükmü

Geçici Madde 16-Kendi adına ve hesabına tarımsal faaliyette bulunan sigortalılar ile esnaf muaflığından yararlanan kadın sigortalılara ilişkin geçiş hükümleri

Geçici Madde 17-Kendi adına ve hesabına çalışanların sigortalılıklarının durdurulmasına ilişkin hükümler

Geçici Madde 18-Bazı aylık tazminat ve yardımlara ilişkin geçiş hükümleri

Geçici Madde 19-Aylık alanlardan kesilecek sağlık sigortası primi

Geçici Madde 20-506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıklar ve ilgili hükümler

Geçici Madde 21-2108 sayılı Yasaya ilişkin geçiş hükümleri

Geçici Madde 22-Anonim şirket kurucu ortaklarının sigortalılıklarına ilişkin geçiş hükümleri

Geçici Madde 23-Sosyal güvenlik prim yapılandırılması bozulanlara ilişkin hükümler

Geçici Madde 24-Sosyal güvenlik alacakları

Geçici Madde 25

Geçici Madde 26

Geçici Madde 27

Geçici Madde 28

Geçici Madde 29

Geçici Madde 30

Geçici Madde 31

Geçici Madde 32

Geçici Madde 33

Geçici Madde 34

Geçici Madde 35

Geçici Madde 36

Geçici Madde 37

Geçici Madde 38

Geçici Madde 39

Geçici Madde 40

Geçici Madde 41

Geçici Madde 42

Geçici Madde 43

Geçici Madde 44

Geçici Madde 45

Geçici Madde 46

Geçici Madde 47

Geçici Madde 48

Geçici Madde 49

Geçici Madde 50

Geçici Madde 51

Geçici Madde 52

 

108-Yürürlük

109- Yürütme